Poisťovníctvo

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: Dievča verca123
Typ práce: Maturita
Dátum: 28.04.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 982 slov
Počet zobrazení: 7 845
Tlačení: 432
Uložení: 434
Poisťovníctvo
/Čo je poisťovníctvo?
Je nevýrobné odvetvie, ktoré sústreďuje a vytvára poistné fondy, spravuje ich a využíva. Je súčasťou fin. trhu a poskytuje svoje služby FO a PO.
 
/Čo je poistenie?
Poistenie – právny vzťah medzi 2 zmluvnými stranami. Jedna zmluvná strana sa poisťuje, je povinná platiť poistné. Druhá zmluvná strana je ochotná odškodniť klienta a na základe podmienok vyplatiť poistnú sumu. Poistenie sa uskutočňuje na základe poistnej zmluvy alebo vzniká zo zákona a jeho zákl. úlohou je náhrada škody pri vzniku poistnej udalosti.
 
/Kto sú účastníci poistného vzťahu?
Účastníci poistného vzťahu:
Poisťovateľ- poisťovňa (zaisťovňa) kt. má oprávnenie na vykonávanie poistnej (zaisťovacej) činnosti.
Poistník – FO alebo PO, kt. uzatvorila s poisťovňou poistnú zmluvu. Je povinná platiť poistné a má práva stanovené v poistnej zmluve.
Poistený (poistenec) – osoba, ktorej na základe zmluvy vzniká právo na poistné plnenie v prípade poistnej udalosti ale nemusí byť poistníkom
Oprávnená osoba – FO alebo PO, ktorá je oprávnená rokovať s poisťovňou namiesto poisteného a v prípade poistnej udalosti môže prevziať od poisťovne poistné plnenie.
Výhodou poctená osoba – FO alebo PO, kt. je určená poisteným ako oprávnená osoba na prevzatie náhrady ( v prípade úmrtia)
 
Vysvetli pojmy:
Poistná doba – doba na ktorú poistník uzatvoril zmluvu s poisťovateľom.
Poistná suma – suma na ktorej sa poistník dohodol s poisťovateľom a ktorá bude vyplatená ako poistné plnenie.
Poistné – cena za poskytovanú poist. ochranu, ktorú platí poistník počas poistnej doby.
Poistná udalosť – je daná poistnou zmluvou a poist. podmienkami (strata, škoda, úmrtie)
Poistné plnenie – vyplatenie poistnej sumy pri vzniku poistnej udalosti.
Poistné riziko – pravdepodobnosť vzniku nebezpečia, udalosti o ktorých sa nevie či a kedy nastanú. Podstatou rizika je NÁHODNOSŤ.
 
/Členenie rizík:
1)  Podľa charakteru rizík:
-  Životné riziko
-  Dopravné riziko
-  Osobné riziko
-  Riziko krádeže
-  Obchodno – finančné riziko
-  Riziko vandalstva
 
2)  Podľa výsledku pôsobenia rizika
Čisté riziko – výsledkom je len strata ( živel, riziko úrazu)
Špekulatívne  – výsledkom môže byť strata alebo aj zisk (riziko krádeže)
 
3)  Podľa ovplyvniteľnosti rizika
Ovplyvniteľné – človek môže zamedziť jeho vzniku
Neovplyvniteľné – nepredvídateľné
 
4)  Podľa poistitelnosti
Poistitelné – čisté riziko
Nepoistitelné – sú také kde nieje možné stanoviť výšku sumy a poistné.
 
/Podmienky poistného rizika v súlade s EÚ:
Identifikovateľnosť rizika – určenie príčiny poistnej udalosti
Vyčíslitelnosť straty – podmienkou náhrady je kvantitatívny výpočet.
Náhodnosť udalosti – neurčitosť že nastane poistná udalosť.
Ekonomická únosnosť – poisťovňa zvažuje ekonomické hľadiská (zisk)
 
/Funkcie poistenia:
Primárna funkcia – prenos rizika s poistníka na poistovateľa.
Akumulačno – redistribučná fun. – ide o tvorbu rezerv z prijatého poistného a výplata poistných náhrad s poistnej udalosti.
Kontrolná funkcia – ide o skúmanie rozsahu poistnej udalosti, stanovenie výšky poistnej náhrady a hodnotenie priebehu poistenia.
Stimulačná funkcia – motivácia poistného chrániť svoje záujmy.
 
/Princípy v poist. vzťahoch
Solidárnosť- tvorba poistných rezerv všetkými účastníkmi poistného vzťahu ale nie každému vznikne poistné plnenie.
Podmienená návratnosť – p. plnenie sa uskutočňuje len vtedy ak nastane poistná udalosť.
Neekvivalentnosť – p. náhrady nezávisia od výšky zaplateného poistného. Môžu byť väčšie alebo menšie.
 
/Poisťovacia činnosť je hlavná činnosť poisťovne od uzatvorenia poistnej zmluvy až po jej zánik. Patrí sem:
dohodnutie poistenia a uzatvorenie poistnej zmluvy
správa poistných zmlúv
likvidácia poistných udalostí
sprostredkovateľská činnosť
zábranná činnosť
asistenčné služby
 
/Klasifikácia poistenia
 
- Podľa záväznosti:
a)  Zákonné – vyplýva zo zákona, poistná zmluva sa neuzatvára. (sociálne p.)
b) Zmluvné
-  povinné – zákon stanovuje povinnosť takéhoto poistenia avšak podmienky sa musia konkretizovať v poist. zmluve. (zdravotné)
- dobrovoľné – závisí od poistníka a poisťovateľa či uzatvoria poistnú zmluvu.(havarijné)
 
- Podľa platnosti:
Dlhodobé -  doba poistenia presahuje 1 rok. (životné)
Krátkodobé – doba poistenia nepresahuje 1 rok. (havarijné)
 
- Podľa miery rizikovosti:
Rizikové – ide o poistenie s podmienenou návratnosťou finan. zdrojov (poistenie majetku, havarijné)
Rezervotvorné – poistná udalosť určite nastane ( životné p.)
 
- Podľa poistných druhov:
Životné
Neživotné

- Podľa spôsobu financovania a cieľa činnosti poisťovateľa:
Komerčné (podnikateľské)– z prijatého poistného si tvoria poisťovne rezervy, investujú ich a zhodnocujú ich na finančných trhoch za účelom ziskovosti.
Nekomerčné (sociálne, zdravotné)– cieľom nie je zisk.
 
/ŽIVOTNÉ POISTENIE
Predmet – osoby (ľudia)
Riziká – dožitie určitého veku, smrť poistné, invalidita
Poistná suma – suma stanovená v poistnej zmluve ako poistné plnenie
Poistné – závisí od hodnotenia subjektívnej (zdravie, zdravotný stav) a objektívnej (vstupný vek poistného, doba trvania) stránky rizika
Druhy poistenia: - poistenie pre prípad dožitia (úmrtia),
dôchodkové poistenie
združené životné p.
kapitálové životné p.
investičné p.
Poisťovne: AXA, AMSLICO, WUSTENROT, ALIANZ, COOPERATIVA
 
/NEŽIVOTNÉ POISTENIE
Predmet – majetok, zodpovednosť za škody, manko, schodok
Riziká – zničenie (živelná pohroma, vandalizmus), poškodenie, krádež, manká, škody, straty
Poistná suma – suma stanovená v poistnej zmluve ako poistné plnenie
Poistné – závisí od hodnoty majetku, rozsahu škôd, frekvencie výskytu škôd
Druhy poistenia: - poistenie budovy
poistenie domácností
p. strojov a strojových zariadení
havarijné poistenia MOV
úrazové poistenie
Poisťovne: UNION, UNIQA, AXA, AMSLICO, COOPERATIVA, ALIANZ
 
 
/Zaistenie
 
 - je právny vzťah, kedy poisťovateľ odovzdá časť poistných rizík zaisťvateľovi (iná poisťovňa), na základe zaisťovacej zmluvy.
Úlohou zaistenia je ochrana proti: potencionálnym veľkým škodám, ochrana ekonomickej stability a posilnenie platobnej schopnosti poisťovne.
 
Vlastný vrub = prijaté poistenie – postúpené poistenie
 
Vlastný vrub – max. suma, kt. je poisťovňa pripravená zaplatiť za škody, prípadne riziká vzťahujúce sa na danú pois. Zmluvu. Počíta sa ako % sadzba z prijatého poistného.
Postúpené poistenie – časť poistenia, kt. poisťovateľ odovzdá do zaistenia = CESIA
Cedent – poisťovateľ v zaistnom vzťahu
Cesionár - zaisťovňa
  
/Poistenie v RV
Minimalizuje dôsledky vzniknuté pri pôsobení nepredvídateľných živelných udalostí. Vzťahuje sa pre prípad poškodenia resp. zničenia plodín:
-  ľadovcom
-  víchricou
-  požiarom
-  povodňou
-  vyzimovaním
Môžeme poistiť:
-  plodiny pestované  na ornej pôde – obilniny, okopaniny, olejniny, strukoviny
-  špeciálne plodiny – liečivé rastliny, vinič, chmeľ, tabak
-  ovocné sady a cukrovú repu (pripoistiť)
Farmári môžu požiadať o dotáciu na poistenie úrody až do výšky 500 % N.
 
 
/Poistenie v ŽV
Môžeme poistiť:
-  nákazy HZ – slintačka, mor
-  nákazy hydiny - vtáčia chrípka
-  proti živelným udalostiam – požiar, záplavy, zemetrasenie
-  úhyn a krádež zvierat
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.020