Funkcie manažmentu

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: verca123
Typ práce: Maturita
Dátum: 28.04.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 342 slov
Počet zobrazení: 14 546
Tlačení: 596
Uložení: 600
Funkcie manažmentu
 
Plánovanie
Čo je plánovanie
-možno definovať ako proces vytyčovania cieľov podniku, vymedzenia zdrojov a určenia postupov na dosiahnutie vytýčených cieľov. Zahrňuje:
Ciele

- vytýčenie cieľov
– ciele sú budúce stavy, ktoré chceme dosiahnuť k určitému časovo vymedzenému okamihu. Musia sa dať:
· vecne vymedziť – ciele musia mať jasne vymedzený obsah t. j. musí byť jasné do ktorej oblasti sú orientované.
 
Hierarchia cieľov: (pyramída)
ciele.
Spoloč   (ochrana životného prostredia, etické a právne normy)
  Zákaznícky
orientované ciele (uspokojovanie potrieb, zvýšiť podiel na trhu)
Zamestnanecky
orientované ciele  (motivácia, pracovné prostredie, istota zamestnanca)
Ekonomické ciele  (prežitie, zisk, rentabilita, hospodárnosť)
 
· meratelnosť cieľov – ciele musia byť kvantifikovateľné aby sme ich mohli kontrolovať a hodnotiť.
· časovo vymedziť – má byť jasne vymedzení časový okamih, ku ktorému sa má cieľ splniť. (Do 30.12. prepustiť v podniku 100 zamestnancov)
 
Z časového hľadiska rozdeľujeme ciele na:
- dlhodobé ciele 7-10 rokov
- strednodobé ciele 3-5 rokov
- bežné ciele 1-2 roky
- krátkodobé ciele  do 1 roka

- zdroje na dosiahnutie cieľov podniku

· materiálové zdroje – polotovary, materiál, suroviny
· pracovné zdroje – robotníci, manažéri
· finančné zdroje – zisk, úver
· kapacitné zdroje – stroje, zariadenia, budovy

- postupy na dosiahnutie vytýčených cieľov

dané ciele môžeme dosiahnuť rôznymi variantmi riešenia.
Líšia sa svojou náročnosťou a účinnosťou.
Druha plánov :
-podľa hierarchických úrovní riadenia
a) plán podniku
b) plán divízií
c) plán prevádzok
d) plán dielní
-podľa funkčného zamerania
a) marketingový plán
b) plán výroby
c) plán finančný
-podľa dôležitosti (časové hľadiska)
a) dlhodobý (strategický plán) – je zameraný na predmet podnikania, top manažéri (vrcholový manažéri)
b) strednodobý (taktický plán) – podrobne rozpracovaný strategický plán aký bude rast predaja aké budú náklady, rast investícií (stredný manažéri –vedúci marketingu)
c) krátkodobé (operatívny plán) – (týždenné, mesačné, štvrťročné, polročné), konkretizujú úlohy vymedzené pre jednotlivé vnútropodnikové útvary v daných časových úsekoch.
 
Postup tvorby plánov:
-formulovanie cieľov (hierarchická štruktúra)
-analýza prostredia (externé príležitosti hrozby)
-príprava alternatív
- hodnotenie a výber alternatív
-implementácia plánov (realizácia)
 
metódy plánovania:

- kvantitatívne metódy – zameriavajú sa na projektovanie budúceho vývoja na základe prepočtu ukazovateľa. Zaraďujeme sem:

a) štatistické metódy (korelačná analýza, indexy);
b) bilančné metódy (náklady, výnosy);
c) optimalizačné metódy (plánovanie optimálneho zásobovania).

- Kvalitatívne metódy – sú založené na vedomostiach a schopnostiach odborníkov, patria sem:

a) expertízy – sú zamerané na posúdenie riešenia problému a vypracovania expertízneho stanoviska. Používajú sa pri tvorbe alternatív plánov ako aj pri výbere najvhodnejšej alternatívy;
b) scenáre – sú založené na identifikovaní kľúčových faktorom, vychádzajú z analýz doterajšieho vývoja a súčasného stavu (komplexný pohľad).

Organizovanie

-funkciou manažmentu prostredníctvom ktorej sa do riadeného objektu alebo jeho časti zavádzajú také vzťahy, ktoré umožňujú realizovať plánované úlohy. Poslaním organizovania je:

- Vytvoriť organizáciu – nahradiť neusporiadanosť poriadkom, živelnosť cieľavedomosťou, neurčitosť určitosťou (kedy má začať, ako to má vyrábať, čo má vyrábať a za akú odmenu).
- Vytvoriť hierarchické vzťahy – nadriadení a podriadení (kompetencie, povinnosti, zodpovednosť).
- Vytvoriť stabilizačný účinok – vniesť do organizácie prvky pevnosti, rozvážnosti, zotrvačnosti pozitívum - stále správanie; negatívum -strach z možnej zmeny.
- Vytvoriť podmienky pre vznik synergických efektov – môže vznikať za týchto podmienok:

- vhodná deľba práce
- koordinovanosť súčinnosťou práce
- dokonalou organizáciou práce
- správnou motiváciou a stimuláciou
 
Kontrola
-je funkcia manažmentu zameraná na hodnotenie javov a procesov, ktoré v riadenom objekte respektíve jeho častiach už prebehli, prebiehajú alebo očakávame, že nastanú.
 Podmienky kontroly:
a) subjekt má dostatok informácií a kontrolovanom jave
b) sú známe objektívne kritériá na hodnotenie javov
c) subjekt má schopnosť zisťovať príčiny odchýlok od požadovaných stavov a odovzdávať impulzy na ich odstránenie.
Úlohy kontroly:
a) získavať skutočný stav riadeného objektu.
b) porovnávať skutočný so štandardom, zisťovať odchýlky a ich príčiny
c) vyvodzovať závery a predkladať návrhy na zmeny.
 
Rozdelenie kontroly:

- podľa priebehu hmotných procesov
- vstupná kontrola (kontrola kvality materiálu)
- priebežná kontrola (opracovanie materiálu)
- výstupná (konečná) kontrola (kontrola hotového výrobku)

- podľa pôvodu kontrolujúcich subjektov
· vnútorná (interná) kontrola (kontrola dochádzky, bezpečnosti, alkohol)
· vonkajšia (externá) kontrola (daňová kontrola, hygiena, cenová kontrola, štátna obchodná kontrola)
 
- podľa úrovne riadenia
- kontrola na vrcholovej úrovni riadenia (top manažéri - plnenie strategického plánu, kontrola obchodnej zmluvy)
- kontrola na nižších úrovniach riadenia (vedúci marketingových oddelení, kontrola účinnosti reklamy, kontrola robotníkov)

- podľa šírky kontrolovaných objektov
- všeobecná (kontrola všetkého, podniku)
- špecifická (1 vec z určitej oblasti)

- podľa pravidelnosti
- pravidelné (dochádzka)
- nepravidelné (kontrola alkoholu, dodržiavanie pracovného postupu)

- podľa času jej uskutočnenia
· následná kontrola (hneď po tom, ako prebehne realizácia)
· bežná kontrola (v intervaloch – ročných, polročných, mesačných)
· preventívna kontrola ( kontrola pripravenosti)
 
Kontrolu môžu vykonávať kontrolóri kvality.
 
Proces kontroly
je proces, ktorý sa skladá z niekoľkých fáz:
1.meranie skutočného výkonu
2.porovnanie skutočného zo štandardom
3.návrh nápravných opatrení a zmien
 
1.meranie skutočného výkonu
-stanovenie štandardov, ktoré budú v procese kontroly plniť funkciu kritérií, na ich základe sa budú hodnotiť jednotlivé aktivity. Tieto kritériá môžu byť kvantifikovateľné vo fyzických a peňažných jednotkách.
-určuje ako zisťovať skutočný výkon zdrojov pre získavané informácie o skutočnom výkone sú osobné pozorovania, štatistické výkazy, písomné a ústne správy hlásenia.
 
2.porovnávanie skutočného stavu zo štandardou
-skutočný stav sa porovnáva so stanovenými kritériami – hodnotenie pri ktorom skutočnosť je v súlade, čo vyjadruje dosiahnutie stanovených kritérií.
 
3.návrh napísaných opatrení a zmien
-ak je odchýlka v rámci tolerancie nie je nutné robiť nápravné opatrenia (treba ju však sledovať)
-ak je odchýlka väčšia ako tolerancia treba robiť nápravné opatrenia.
 
Nástroje kontroly
- osobné pozorovanie
- štatistické správy a účtovné výkazy
- finančné - ekonomické analýzy
- vnútorný audit
- hodnotenie projektov a procesov

 
požiadavky na efektívnu kontrolu
- účastnosť
- objektívnosť
- hospodárnosť
- účelnosť
- pružnosť

Vedenie ľudí
-pod vedením rozumieme okrem bezprostredného pôsobenia manažéra  na podriadených i vytváranie prostredia v ktorom sú pracovníci ochotní podriaďovať svoje záujmy a ciele kolektívu. Súčasťou vedenia je motivácia a stimulácia.
 
Rozlišujeme 3 úrovne manažérov:
1)  vrcholoví manažéri – top manažéri
-  sú na najvyššej hierarchickej úrovni manažmentu podniku
-  úlohou je usmerňovať  riadiť činnosť podniku ako celku tak, aby dosahoval stanovené ciele
-  usmerňujú činnosť manažérov nižších úrovní
2)  manažéri strednej línie – stredný manažment
-  sú to vedúci útvarov a vnútroorganizačných jednotiek
-  zodpovedajú za riadenie procesov v oblasti predaja, výroby.....
-  sú spojený s odbornou činnosťou ako je marketing, financovanie (ekonomický vedúci)
3)  manažéri prvej línie – majstri vedúcich dielní
-  ich podriadenými sú výkonný pracovníci
-  úlohou je riadiť činnosť pracovných skupín
 
Manažéri podľa ich rozsahu, pôsobnosti a kompetencii v rámci manažmentu podniku:
a)  manažéri generalisti (univerzalisti) – riaditeľ podniku, závodu
-  zodpovedajú komplexne za rozvoj celej organizačnej jednotky, za všetky oblasti činnosti
b) manažéri špecialisti
-  sú zameraný na jednotlivé činnosti
-  patria sem: vedúci úsekov, vedúci oddelenia (vedúci odbytu, marketingu, personálneho oddelenia)
 
Súčasné metódy vzdelávania manažérov:
-  telling
-  workshop
-  osobnostný dotazník
-  tréning
-  team building
-  media training
-  tréning duše
 
Štýly vedenia ľudí
1)  autoritatívny (autokratický)
-  nadriadený rozhoduje, rozhodnutia presadzuje príkazmi a nariadeniami
-  uznáva prísny organizačný postup, hierarchiu funkcií, podriadenie sa na základe moci
2)  participatívny
-  podriadení sa zapájajú do rozhodovania podľa odbornosti
-  medzi manažérom a podriadeným prevláda dôvera
-  atmosféra podnecuje aktivitu a iniciatívu pracovníkov
3)  demokratický
-  rozhoduje kolektív, vedúci koordinuje
-  vedúci počúva mienku a názory podriadených
-  vedenie ľudí sa zakladá na dobrovoľnej podriadenosti a sebadisciplíne
-  vedúci má prirodzenú autoritu
 
4)  liberálny
-  rozhoduje kolektív
-  voľnejší prístup manažéra (nízka autorita, vysoká prestíž)
-  je tolerantný k chybám a nedostatkom
-  nepopulárne rozhodnutia presúva na podriadených (neformálny vedúci)
-  neformálny vedúci riadi kolektív a má zvyčajne prirodzenú autoritu
 
Spôsoby vedenia ľudí
a)  byrokratický
-  vedúci pracovník sa zameriava predovšetkým na plnenie administratívnych činností, na formálne vzťahy, kontrolu
-  podriadených vedie prikazovaním (krízové situácie)
b) nebyrokratický
-  vedúci sa zameriava na osobnosť pracovníka
-  vedie pracovníkov k spolupráci
-  podriadení majú pocit vlastnej zodpovednosti, snažia sa pracovať samostatne, sú zainteresovaní na VH
 
Profil manažéra
1)  osobnostné predpoklady
-  komunikatívnosť
-  flexibilnosť
-  spoľahlivosť
-  zodpovednosť
-  cieľavedomosť
-  schopnosť riskovať
2)  odborné požiadavky
-  orientácia na úspech
-  orientácia na zákazníka
-  orientácia na vzťahy s verejnosťou
-  radosť z učenia
-  pracovná kariéra
 
Roli manažéra
1)  interpersonálne
a)  manažér ako reprezentant organizácie
b)  manažér ako vodca
c)  manažér ako spojka
 
2)  informačné
-  charakterizujú manažéra ako nervový systém, v kt. sa informácie prelínajú, prenášajú a kombinujú
a)  manažér ako monitor
b)  m. ako rozširovateľ informácií
c)  m. ako hovorca
 
3)  rozhodovacie
a)  manažér ako podnikateľ
b)  m. ako riešiteľ vzniknutých porúch
c)  m. ako alokátor zdrojov – rozdeľuje financie
d) m. ako vyjednávač
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.018