Náklady a ich členenie

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: verca123
Typ práce: Maturita
Dátum: 28.04.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 896 slov
Počet zobrazení: 24 694
Tlačení: 943
Uložení: 958
Náklady a ich členenie
 
Náklady
-  označujeme ich N
-  je to hodnota výrobných faktorov vyjadrená v peniazoch
-  vedú k zníženiu majetku podniku
-  vznikajú v okamihu spotreby 
Výkony – sú výsledkov výrobnej, obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti
Objem výroby - objem výkonov vyrobených v podniku za určité obdobie
Výdaj – fyzický úbytok majetku (výdaj materiálu zo skladu na spotrebu)
Výdavok
-  úbytok finančných prostriedkov
-  vznikajú v okamihu úhrady (výdavok na nákup kanc. papiera platený v hotovosti)
 
Členenie nákladov

1) Druhové členenie N
a)  prvotné (externé) –sú za podnik ako celok, neprihliada sa na to kde vznikli ani na aký účel sa vynaložili (materiálové N). Vznikajú so stykom s okolím. Každý nákladový druh tvorí jeden celok. Slúžia na vypočítanie VH.
b)  druhotné (interné) – vznikajú vnútri v podniku, sú zložené, možno ich rozdeliť na pôvodné nákladové druhy (preprava = pohonné hmoty + mzda zamestnanca + oprava, údržba)
 
2) Kalkulačné členenie N
a)   priame (jednicové)– bezprostredne súvisia  s určitým výrobkom a dajú sa priamo určiť na výrobu akého výrobku boli vynaložené (spotreba látky na výrobu nohavíc)
b)  nepriame (réžijné) – sú pre všetky výkony spoločné, nedajú sa priamo určiť na výrobu akého výrobku boli vynaložené a na koľko sa nedajú jednoznačne priradiť k jednotlivým výrobkom (mzdy administratívnych pracovníkov)
 
Nepriame náklady sa rozpočítajú na jednotlivé výrobky podľa:
- výšky priamych nákladov  /kalkulačné
- výšky pracovných nákladov  /metódy
- podľa prepočítavacích koeficientov / -//- 
 
Nepriame náklady členíme na:
a)  výrobná réžia - nepriame náklady, ktoré vznikajú pri výrobe – plat zootechnika
b) správna (celopodniková) réžia – nepriame náklady, ktoré súvisia s vedením podniku ako celku – plat sekretárky
c)  odbytová réžia – nepriame náklady, ktoré súvisia s predajom – propagácia výrobku
 
3) V závislosti od objemu výroby
A) FIXNÉ N (FN)
·  stále, nemenné, so zmenou výroby sa celkovo nemenia, avšak pri prepočte na jednotku výkonu sa menia
·  ak výroba rastie pri prepočte na jednotku klesajú, ak výroba klesá pri prepočte na jednotku rastú
· FN = náklady na topenie
Nie všetky FN sú nemenné, niektoré z nich sú relatívne fixné (spotreba energie vo výrobnej hale, odpisy z budov)
Delia sa na:
a)  relatívne
b)  absolútne
 
B) VARIABILNÉ N (VN)  
·  so zmenou objemu výroby sa menia
·  sú pružné
Delíme ich na:
1) Proporcionálne
•  vyvíjajú sa v rovnakom smere ako objem výkonov, t. z. ak výroba rastie tak rastú, ak výroba klesá tak klesajú ale v prepočte na jednotku sú nemenné (spotreba látky na výrobu nohavíc)
2) Neproporcionálne
  a) progresívne VN – vyvíjajú sa v opačnom smere ako objem výkonov, rastú rýchlejšie
  ako objem výkonov v prípade keď objem rastieklesajú pomalšie ako objem výkonov
  v prípade keď objem výroby klesá. V prepočte na jednotku výkonu rastú. (príplatky za
  nadčasy, prácu vo sviatok, N na nepodarky)
  b) degresívne VN – sú neproporcionálne VN ako progresívne, ich celková výška rastie
  pomalšie ako objem výkonom v prípade že objem výkonov rastieklesajú rýchlejšie
  ako objem výkonov v prípade že objem výkonov klesá. V prepočte na jednotku výkonu
  klesajú.(N na opravu DM, N na pomocný materiál)
c) regresívne VN – vyvíjajú sa nepriamoúmerne s objemom výroby. Ak objem výroby
rastie tak klesajú a a ak objem výroby klesá tak rastú (mzdy vyplatené za prestoje)
 
4) Podľa oblasti činnosti podniku (účt. hľadisko)
a) N z bežnej činnosti
N z hospodárskej činnosti (prevádzkové)– súvisia priamo s prevádzkou podniku (výrobná, obchodná činnosť) napríklad: spotreba materiálu, energie, N na reprezentácie, dopravné N, odpisy DM, nákup tovaru, nájomné, mzdové N)
finančné N- súvisia s finančnou činnosťou podniku napríklad: platené úroky kurzové straty
b) mimoriadne N– N, ktoré vznikajú pri mimoriadnych udalostiach podniku (manka, škody)
 
prevádzkové N + finančné N = N z bežnej činnosti
N z bežnej činnosti + mimoriadne N = celkové N
Kalkulácie
 
Kalkulovanie - činnosť zameraná na priraďovanie príslušnej časti celkových N na konkrétny  výkon
Kalkulácie - sú výsledkom kalkulovania
Usporiadanie položiek v kalkulácii sa nazýva kalkulačný vzorec
Kalkulačná jednotka - výkon, na ktorý sa uskutočňuje kalkulácia N (výrobok, práca, služba)
Výkon môžeme vyjadriť:
a)  množstvom (kg, l, m)
b)  časom (1 hod opravárenských prác)
c)  iným spôsobom ( 1 ha, euro, tonokilometer)
 
Všeobecný kalkulačný vzorec
1)  priamy materiál
2)  priame mzdy
3)  ostatné priame N
4)  výrobná réžia
X vlastné N výroby
5)  správna (celopodniková) réžia
  X  vlastné N výkonu
6)  Odbytová réžia
  X úplné vlastné N výkonu
7)  Zisk (strata)
  X predajná cena bez DPH
8)  DPH (20%)
  X predajná cena s DPH
 
Delenie kalkulácii z časového hľadiska:
1)  predbežná kalkulácia  - pred začatím realizácie výkonu
a)  prepočtová k. - zostavuje sa pri nedostatku informácií na stanovenie výkonných
  noriem resp. noriem spotreby (na základe porovnávaných výkonov
resp. odhadu)
b) normová plánová – vychádza z plán. noriem na ďalšie obdobie, vyjadruje
  priemernú úroveň N, ktoré má ÚJ v danom plánovanom
  období dosiahnuť
 operatívna – vychádza z operatívnych noriem
2)  k. počas realizácie výkonu
3)  k. po ukončení výkonu
 
Rozdelenie k. podľa spôsobu zostavovania
a)  k. úplných N (statické kalkulácie) – súvisia s tvorbou cien
b) k. neúplných N (dynamické k.) – len variabilné N
 
Kalkulačné metódy
 
a)  metóda delením
N na 1KJ = celkové vlastné N výkonu za dané obdobie
počet kalkulačných jednotiek

b) prirážková kalkulácia - pri nej s N určujú pomocou réžijnej prírážky
  réžijnej sadzby
RP (%) = RN  .  x  100
Rozvr. základňa v €
 
RS =  RN  .
Rozvr. základňa v nat. jednotkách
 
c)  kalkulácia  v združenej výrobe – rôzne druhy výrobkov, všetky sa považujú za hlavné
 
d) kalkulácia N odpočítacou kalkulačnou metódou – viac výrobkov, 1 sa považuje za hlavný a ostatné za vedľajšie
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.047