Majetok podniku

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: Dievča maturanti (25)
Typ práce: Maturita
Dátum: 24.07.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 663 slov
Počet zobrazení: 20 977
Tlačení: 578
Uložení: 567
Majetok podniku
 
Majetok podniku - predstavujú prostriedky, ktoré podnik pri svojej činnosti obstaráva, používa, vytvára a s ktorými vo vlastnom záujme účelne hospodári. Je to všetko to, čo podnik vlastní.
 
Každý podnik pre svoju podnikateľskú činnosť potrebuje majetok. Jeho množstvo a štruktúra závisia od druhu a rozsahu podnikateľskej činnosti. Niektoré súčasti majetku majú dlhodobý charakter, iné krátkodobý - ak sa spotrebúvajú do 1 roka predstavujú zásoby. V oboch prípadoch ide o hmotný majetok podniku. Majetok má rôzne formy a zdrojom jeho krytia je kapitál.
 
Kapitál podniku vyjadruje zdroj, z ktorého podnik nadobudol príslušný majetok (z akých zdrojov je majetok financovaný). Medzi majetkom a kapitálom platí vzťah rovnosti, z ktorého vyplýva, že celkový majetok v peňažných jednotkách zodpovedá celkovému kapitálu. Majetok podniku je súhrn peňažných prostriedkov, zásob a dlhodobého majetku.
 
Členenie majetku:
1. z časového hľadiska - dlhodobý - dlhodobý hmotný majetok
   - dlhodobý nehmotný majetok
- dlhodobý finančný majetok
- dlhodobé pohľadávky
- krátkodobý - zásoby
  - krátkodobé pohľadávky
  - krátkodobý finančný majetok
 
2. z hľadiska prevádzkového cyklu - obežný
  - neobežný
 
3. z hľadiska charakteru - hmotný
  - nehmotný
  - finančný
 
4. z hľadiska likvidity - nelikvidný
- s vyšším stupňom likvidity
- likvidný
 
 
Dlhodobý majetok
 
Dlhodobý hmotný majetok
Pozemky, stavby, byty a nebytové priestory, umelecké diela, zbierky a predmety z drahých kovov bez ohľadu na ich obstarávaciu cenu.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí, ktoré majú samostatné technicko-ekonomické určenie, ich ocenenie je vyššie ako 1700,– € a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok.
Pestovateľské celky trvalých porastov s dobou plodnosti dlhšou ako 3 roky.
Základné stádo a ťažné zvieratá bez ohľadu na ich obstarávaciu cenu.
Otvárky nových lomov, pieskovní a hlinísk, technická rekultivácia a technické zhodnotenie, ak nie sú súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého majetku.
DHM môže byť aj majetok, ktorého ocenenie je 1700,– € a menej ale doba použiteľnosti dlhšia ako 1 rok.
 
Dlhodobý nehmotný majetok
Sú zložky majetku, ktorých ocenenie je vyššie ako 2400,– € a doba použiteľnosti dlhšia ako jeden rok. Patria sem:
-  zriaďovacie náklady, alebo výdavky,
-  aktivované náklady na vývoj,
-  softvér,
-  oceniteľné práva,
-  goodwill.
DNM môže byť aj nehmotný majetok, ktorého ocenenie je 2400,– € a menej, ak jeho doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok.
 
Dlhodobý finančný majetok
Cenné papiere a vklady v ovládanej osobe.
Pôžičky s dobou splatnosti dlhšou ako jeden rok, ktoré podnik poskytol.
Ostatné investičné cenné papiere a vklady so splatnosťou dlhšou ako jeden rok.
Umelecké diela, zvierky, predmety z drahých kovov a pozemky, ktoré podnik obstaráva s cieľom dlhodobo uložiť voľné peňažné prostriedky.
Súbor hnuteľných a nehnuteľných vecí prenajímaných ako celok.
 
Dlhodobé pohľadávky
Sú pohľadávky podniku voči iným PO alebo FO, ktoré majú byť v budúcnosti premenené na peniaze. Lehota splatnosti dlhodobých pohľadávok je dlhšia ako jeden rok.
 
Krátkodobý majetok
 
Zásoby
Tvoria ich: materiál, nedokončená výroba, polotovary vlastnej výroby, výrobky, zvieratá, tovar
 
Krátkodobé pohľadávky
Doba ich splatnosti je do jedného roka.
 
Krátkodobý finančný majetok
Patria sem napr.: peniaze v hotovosti, rôzne ceniny (šeky, poukážky, stravné lístky, odborné poukážky na benzín, telefónne karty, kolky, poštové známky), peniaze uložené na účtoch v bankách bez výpovednej lehoty, resp. s výpovednou lehotou kratšou ako jeden rok, ale aj majetkové a dlhové (úverové) cenné papiere s dobou splatnosti kratšou ako jeden rok.
 
Spôsoby obstarania majetku:
1. Kúpou - dodávateľská forma obstarania - jednorázovo
  - postupne
 
Nedokončené hmotné a nehmotné investície - sú všetky náklady postupne vynaložené na obstaranie DNM a DHM od začiatku obstarávania do termínu jeho zaradenia do používania.
Úhrada obstarania majetku formou preddavkov - platí tu, že investícia sa stáva dlhodobým majetkom až po jej úplnom dokončení.
Uvedenie majetku do používania - majetok sa začal používať v podnikateľskej činnosti na účel, na ktorý bol obstaraný a spĺňa podmienky príslušných predpisov. Dokladom je protokol o zaradení majetku do používania.
 
2. Vytvorením vlastnou činnosťou - vznik nákladov v podniku pri obstarávaní majetku, aktivovanie majetku je zaradenie majetku vytvoreného vlastnou činnosťou do majetku (aktív) podniku - aktivácia.
 
3. Bezplatným prevodom - darovaním, v podniku nevznikajú bežné náklady na obstaranie, náklady spojené s darovaním (daň z darovania, montáž darovaného majetku).
 
4. Preradenie z osobného používania do podnikania - v prípade individuálneho podnikateľa (osobný majetok, napr. auto bude používať na podnikanie).
 
5. Na základe kúpy najatej veci (finančný lízing) - je to spôsob obstarania majetku formou postupných splátok, nájomca používa prenajatý majetok v priebehu dohodnutej doby, za čo platí lízingové splátky, nájomca na základe dohody odkúpi majetok po skončení prenájmu za dohodnutú cenu.
 
Financovanie obstarávania DM
 
Financovanie je proces získavania zdrojov.
Zdroje financovania:
1. podľa vlastníctva - vlastné (vlastný kapitál) napr.: základné imanie, zisk
- cudzie (cudzí kapitál) napr.: úvery, záväzky
2. podľa spôsobov získavania - interné: sú to vnútropodnikové zdroje, sú výsledkom podnikateľa. Patria sem činnosti ako je zisk z bežného roka a predchádzajúcich rokov, odpisy, ostatné interné zdroje.
- externé: tie si podnik získava z vonkajšieho okolia, nie sú výsledkom jeho podnikateľskej činnosti (úvery, záväzky, dotácie)
 
Oceňovanie dlhodobého majetku
 
a) Vstupnou cenou - je celková vyčíslená cena majetku, ktorú môžeme použiť pri jednotlivých druhoch majetku a pri ktorej sa v odpisovanom majetku uskutočňujú odpisy.
- obstarávacia cena - používa sa pri nakupovanom majetku a skladá sa z dvoch častí t. j.
  z ceny obstarania a z nákladov.
- cena obstarania - je cena, za ktorú sa majetok obstaral bez nákladov spojených s jeho
  obstaraním. Cenou sa oceňujú finančné investície.
- reprodukčno-obstarávacia cena - je cena, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, teda práve
  vtedy keď potrebujeme túto cenu poznať - obvykle vtedy, keď ho účtujeme. Najčastejšie ju 
  stanovuje súdny znalec a oceňuje sa ňou:
- darovaný HM a NM
- hmotný majetok nadobudnutý bezplatne na základe zmluvy o kúpe najatej vecí
- NM a HM novovzniknutý a v účtovníctve doteraz nezachytený
- vlastné náklady - sú to náklady súvisiace s vytvorením hmotného a nehmotného majetku 
  vlastnou činnosťou. Tvoria ich všetky priame a nepriame náklady bezprostredne súvisiace
s vytvorením majetku.
- menovitou hodnotou - akcie
 
b) Zostatkovou cenou - predstavuje cenu majetku, ktorá sa vyčísli ako rozdiel medzi vstupnou cenou a celkovou výškou odpisov vytvorených k majetku k určitému dňu:
- zvýšená vstupná cena - je to vstupná cena zvýšená o technické zhodnotenie majetku v
  druhom a v ďalších rokoch jeho používania. Technickým zhodnotením rozumieme výdavky
  na dokončenie výstavby, prístavby a podobne. Rekonštrukcia znamená zásahy do hmotného
  majetku, ktorých dôsledkom je zmena jeho účelu alebo technických parametrov.
- zníženie ocenenia majetku - môže byť:
- trvalé zníženie - prejavuje sa formou odpisovania a jeho celkovú hodnotu
  vyjadrujú oprávky k nehmotnému a hmotnému majetku
- môže byť prechodné alebo dočasné - ak sa zníži trhová cena len na určité obdobie.
 
Odpisovanie dlhodobého majetku
Opotrebenie - je postupné znižovanie úžitkovej hodnoty majetku.
Odpis - je hodnota opotrebenia za určité obdobie, napr. za rok v peňažnom vyjadrení
Oprávky - sú kumulované odpisy za celú dobu používania.
 
DM neodpisovaný - pozemky, umelecké diela a zbierky, dlhodobý finančný majetok, nedokončené nehmotné a hmotné investície, preddavky na nehmotný a hmotný majetok. Neodpisujú sa, lebo trhová cena má stúpajúcu tendenciu, napr. obraz, čím je starší, tým má vyššiu hodnotu.
DM odpisovaný - je celý dlhodobý hmotný aj nehmotný majetok okrem umelecký diel a zbierok.
 
Druhy opotrebenia:
1. Fyzické opotrebenie - vzniká v dôsledku skutočného využívania majetku v podnikateľskej činnosti, prejavuje sa postupným strácaním úžitkovej hodnoty a zmenou technických vlastností majetku. Môže byť aktívne - to nastáva používaním majetku, napr. stroj stráca používaním výkonnosť a presnosť, auto sa kazí alebo pasívna - nastáva vtedy, ak sa majetok nepoužíva, ale je vystavený pôsobeniu prachu, vlhkosti a mrazu. Na fyzické opotrebenie vplývajú faktory - intenzita využívania, kvalifikácia zamestnancov, vzťah zamestnancov k majetku, technológia, umiestnenie majetku a klimatické podmienky.
 
2. Morálne opotrebenie - vzniká v dôsledku technického pokroku, ktorý umožňuje vyrobiť za ten istý čas viac výrobkov. Prejavuje sa v dvoch formách, a to: zlacňuje sa výroba DM alebo je možné kúpiť dokonalejší DM.
 
Obnova majetku - je činnosť zameraná na odstránenie opotrebenia, môže byť:
- čiastočná - je to obnova, ktorá vchádza do nákladov podniku, oprava alebo údržba alebo
obnova, ktorá zvyšuje vstupnú cenu majetku a až následne vchádza do nákladov
prostredníctvom odpisov,
- úplná - je zlikvidovanie pôvodného majetku vyradením z používania a obstaraním nového majetku.
 
Druhy odpisov:
a) účtovné odpisy - uskutočňujú sa podľa zákona o účtovníctve, vyjadrujú skutočnú mieru opotrebenia, vypočítavajú sa z ceny, v ktorej bol majetok ocenený v účtovníctve a majetok sa odpisuje len do výšky tejto ceny, podnik si ich stanoví sám podľa odpisového plánu, v ktorom si určí sadzby odpisov.
b) daňové odpisy - spôsob ich výpočtu je uvedený v zákone o dani z príjmov, ich výšku si podnik neurčuje sám, DHM a DNM sa odpisuje zo vstupnej ceny, prípadne zo zvýšenej vstupnej ceny a najviac do jej výšky.
 
Postup pri výpočte odpisov:
V prvom roku odpisovania podnik zaradí majetok do odpisovej skupiny, v súčasnosti sú štyri odpisové skupiny s rôznou dobou odpisovania:
 
Odpisová skupina
Roky odpisovania

1. 4 roky
2. 6 rokov
3. 12 rokov
4. 20 rokov


Po zaradení majetok do príslušnej odpisovej skupiny sa podnik rozhodne, akú metódu odpisovania si zvolí. Toto rozhodnutie je veľmi dôležité, lebo po celú dobu odpisovania musí používať len zvolenú metódu. rozhoduje sa medzi dvoma spôsobmi odpisovania, ak to:
 
rovnomerným odpisovaním - pri ktorom je výška odpisov rovnaká počas celej doby odpisovania
zrýchleným odpisovaním - pri ktorom sa výška odpisov počas doby odpisovania znižuje
 
Metódy odpisovania:
rovnomerné odpisovanie - ročný odpis sa určí ako podiel vstupnej ceny a doby odpisovanie pre príslušnú odpisovú skupinu, teda:
 
zrýchlené odpisovanie
odpis v prvom roku =    vstupná cena 
koeficient pre zrýchlené odpisovanie v prvom roku
 
odpis v ďalších rokoch = 2 x zostatková cena  
  koef. pre zrýchlený odpis  -  počet rokov, za ktoré sa majetok už odpisoval
 
Ak došlo k technickému zhodnoteniu, potom:
odpis v ďalších rokoch = 2  x  Zostatková cena
  koef. pre zvýšenú ZC  -  počet rokov, za ktoré sa majetok odpisoval zo zvýšenej ZC
 
Oprávky - sú kumulované odpisy od začiatku používania DM až do jeho vyradenia z používania. Vyjadrujú celkové zníženie obstarávacej ceny majetku k určitému dátumu. Platí vzťah:
Obstarávacia cena  -  Oprávky  =  Zostatková cena
 
Zostatková cena - predstavuje tú časť ceny DM, ktorá sa doteraz nepreniesla do hodnoty vyrobených statkov a služieb. Je to teda rozdiel medzi vstupnou cenou a oprávkami.
 
Zvýšená vstupná cena - je vstupná cena zvýšená o cenu dokončeného technického zhodnotenia DM, pod technickým zhodnotením rozumieme:
-  nadstavby, prístavby, stavebné úpravy
-  rekonštrukcie - predstavujú taký zásah do majetku, ktorý spôsobuje zmenu jeho technických parametrov alebo účelu
-  modernizácia  -  rozširuje vybavenosť alebo použiteľnosť DM
 
Využívanie dlhodobého majetku:
1. Extenzívne - závisí od režimu pracovného času, absencie pracovníkov
2. Intenzívne - je lepšie využitie majetku prostredníctvom zdokonaľovania technologického
  postupu, automatizáciou výrobného procesu.
3. Integrálne - je to súčin extenzívneho a intenzívneho využitia
 
Vyradenie majetku:
1. Likvidáciou - z dôvodu technického zastarania alebo neopraviteľných porúch.
2. Predajom - prípade nepotrebnosti majetku.
3. Darovaním - napríklad sponzorské dary.
4. Preradením do osobného užívania - v prípade podnikateľov.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 9.4)

:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.052