Podnik a jeho činnosť

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: maturanti (25)
Typ práce: Maturita
Dátum: 24.07.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 071 slov
Počet zobrazení: 5 562
Tlačení: 339
Uložení: 379
Podnik a jeho činnosť
 
Denne nakupujeme rôzne statky, máme rozličné potreby, uspokojujeme ich prostredníctvom hospodárskych jednotiek, ktoré nazývame podniky.
PODNIK  je základnou hospodárskou jednotkou v národnom hospodárstve. Využíva výrobné faktory - vstupy (práca, pôda, kapitál) na výrobu statkov a služieb - výstupy (spotrebné statky a služby), ktoré sú určené na predaj a uspokojovanie potrieb.

Podnik tvoria tri základné zložky:
Osobné - manažment a zamestnanci podniku,
Hmotné - hmotné statky, napr. fyzický kapitál, budovy, stavby, stroje, materiál
Nehmotné - nehmotné statky, napr. ochranná známka, patenty, licencie, obchodné meno, povesť.
 
Podnikanie - je činnosť podnikov zameraná na dosahovanie vytýčených cieľov (zisk). Zakladá sa na ekonomickej samostatnosti podnikov ale upravujú ho zákony a právne normy. Základná právna norma pre podnikanie v SR je Obchodný zákonník, ktorý upravuje postavenie podnikateľa, záväzkové vzťahy, hospodársku súťaž, účtovníctvo a Obchodný register.
 
Znaky podniku
Pri vykonávaní svojej činnosti vstupuje podnik do rôznych vzťahov a rozhoduje sa o rozličných otázkach. Aby sa mohlo samostatne rozhodovať, musí mať:
 
1.  Ekonomickú samostatnosť - štát do ekonomickej samostatnosti podniku nezasahuje, rozhoduje len o otázkach, ktoré sú všeobecne platné ako: zákony, dane, protimonopolné opatrenia, normy. Patrí medzi ne, napr. určenie pravidiel pre vznik alebo zánik podniku, pravidiel o tom, čo sa zapisuje do OR, zákon o výške ZI, základné zákony a pravidlá pre jednotlivé typy podnikov:  s. r. o., a. s. a pod. Ekonomická samostatnosť sa prejavuje slobodou v podnikaní, úplnou zodpovednosťou za výsledky hospodárenia.
 
  Podnik sa sám rozhoduje o otázkach, ktoré sa týkajú napríklad:
· určí si predmet činnosti - aké výrobky bude vyrábať, aké služby bude poskytovať,
· zvolí si svoje meno - názov,
· rozhoduje o právnej forme - či ide o s. r. o. a pod.,
· zvolí si sídlo,
· rozhoduje odkiaľ získa financie,
· samostatne rozhoduje o tom, aké útvary zriadi - závody, dielne,
· rozhoduje o tom ako bude hospodáriť s majetkom, budovami, strojmi, materiálom,
· rozhoduje kto bude jeho dodávateľom a na akom trhu bude predávať,
· rozhoduje koľko zamestnancov zamestná,
· rozhoduje ako bude propagovať svoje výrobky,
· rozhoduje o množstve a o cenách svojich výrobkov,
· rozhoduje ako použije zisk, po splnení svojich povinností, ktoré mu vyplývajú zo zákona.
 
 
2.  Právnu subjektivitu - znamená, že podnik má právo samostatne a vo vlastnom mene vystupovať do právnych vzťahov s inými subjektmi. Je sám za seba právne zodpovedný. Preberá na seba záväzky a zodpovednosť za ich plnenie.

Právnu subjektivitu si uplatňuje napr.:
· pri uzatváraní zmlúv s dodávateľmi a odberateľmi,
· pri uzatváraní zmlúv so zamestnancami, 
· pri riešení sporov s rozličnými subjektmi,   
· pri podaní žiadosti o poskytnutie úveru, 
· pri uzatváraní zmlúv o poistení, napr. majetku alebo zamestnancov,
· pri platení daní.
 
Okolie podniku
Každý podnik je len jedným z prvkov v národnom hospodárstve. Všetky ostatné prvky, ktoré ho obklopujú a s ktorým má vzťahy, tvoria okolie. Okolie podniku je súhrn prvkov, ktoré sa nachádzajú mimo podniku a s ktorými má vzťahy.
 
Všeobecné okolie podniku tvoria prvky:
· štát a miestna samospráva (mestá, obce, VÚC,  kraje, okresy),
· finančné inštitúcie (banky, burzy, poisťovne),
· dodávatelia,
· odberatelia,
· konkurencia,
· verejnosť.
   
Vzťahy podniku s okolím môžu mať charakter vzťahov:
- hmotných - napr. v podobe dodávok materiálu alebo výrobkov,
- finančných - napr. platby za dodaný materiál,
- informačných - napr. v podobe zákonov a predpisov.

Funkcie podniku
Podnik si určuje ciele a aby ich dosiahol, musí vykonávať rozličné činnosti, ktoré sa označujú ako podnikové funkcie.

Týmito funkciami sú:

- Ekonomická funkcia - primárne jej ide o zisk, sleduje obrat, tržby, finančné toky, účtovníctvo - zisk, strata.

Zahŕňa:
· zásobovaciu funkciu - napr. obstaranie materiálu,
· výrobnú funkciu - napr. premenu materiálu na výrobky,
· odbytovú funkciu - napr. predaj hotových výrobkov,
· personálnu funkciu - napr. plánovanie a výber zamestnancov, prepúšťanie,
· finančnú funkciu - napr. obstaranie financií,
· vedecko-technickú funkciu - napr. vývoj a výskum.
 
- Mimoekonomická funkcia - nesúvisí priamo s hospodárskou činnosťou podniku.

Ide o:
· sociálnu funkciu - zlepšenie vzťahov na pracovisku (nadriadený - podriadený, medzi spolupracovníkmi navzájom),
· bezpečnostnú funkciu - dodržiavanie zásad BOZP na pracovisku,
· ekologickú funkciu - znižovanie emisií, tvorí čo najmenší odpad v súlade s prírodou,
· kultúrno-spoločenskú funkciu,
· vzdelávaciu funkciu.
 
 
Členenie podnikov
V praxi sa stretávame s rozličnými typmi podnikov.
Delíme ich podľa týchto 5 kritérií:
 
- Podniky podľa formy vlastníctva:
a)  súkromné podniky - tvoria základ trhového hospodárstva, majú presne určeného vlastníka v SR sa v súčasnosti vyskytujú najčastejšie (s. r. o., a. s., v. o. s., k. s., družstvo, živnosť),
b) verejné (štátne) podniky - tvoria:
· verejné štátne podniky - ich vlastníkom je štát,
· verejné samosprávne podniky - ich vlastníkom je územno-správny celok (mestá, obce, VÚC),
c)  zmiešané podniky - sú kombináciou verejných a súkromných; časť majetku vlastní štát a časť je v rukách súkromnej osoby - strategické podniky (SPP, ZSE).
 
- Podniky podľa zdrojov financovania:

a)  ziskové podniky - zameriavajú sa na tvorbu zisku. Po splnení povinností, ktoré mu vyplývajú zo zákona, môžu použiť zisk na rozvoj podniku, ale aj na osobnú spotrebu. Zisk je nevyhnutný na ich existenciu. Sú prevažne v súkromnom vlastníctve. (s. r. o., a. s., v. o. s., k. s., družstvo, živnosť),
b) neziskové podniky - nie sú zamerané na tvorbu zisku. Zameriavajú sa najmä na služby pre obyvateľov. Sú prevažne vo verejnom vlastníctve.
Patria sem:
· rozpočtové organizácie vykonávajú činnosti potrebné na fungovanie hospodárstva a celého štátu. Nemajú vlastné príjmy, a preto na svoju činnosť odstávajú príspevky zo štátneho rozpočtu. Sú zriadené v oblasti školstva (školy) a zdravotníctva (nemocnice),
· príspevkové organizácie majú zo svojej činnosti príjmy, ich výdavky sú ale vyššie ako príjmy, preto dostávajú príspevky zo ŠR. Pôsobia v oblasti kultúry, a masovokomunikačných.

- Podniky podľa charakteru výkonov:
a)  výrobné podniky - napr. ťažobné, poľnohospodárske, energetické, strojárske, stavebné, priemyselné...
b) podniky služieb - obchodné banky, poisťovne, dopravné, stravovacie, ubytovacie, cestovné kancelárie, ostatné...
 
- Podniky podľa veľkosti
a)  mikropodniky - zamestnávajú od 0 do 9 zamestnancov, pôsobia v oblasti remesiel, služieb, obchodu,
b) malé podniky - zamestnávajú do 50 zamestnancov, pôsobia v oblasti remesiel, obchodu, služieb,
c)  stredné podniky - zamestnávajú do 250 zamestnancov, pôsobia v oblasti spracovateľského priemyslu,
d) veľké podniky - zamestnávajú 250 zamestnancov a viac, je to najzložitejší typ podniku, ktorý pôsobí v oblasti spracovania surovín, výrobe výrobkov, ide o strojárstvo, hutníctvo, energetiku a ťažbu surovín.
 
- Podniky podľa právnej formy podnikania
a)  podnik jednotlivca - ide o živnosti,
b) obchodné spoločnosti - zakladajú sa s cieľom spoločného podnikania:
· osobné obch. spol. (v. o. s., k. s.),
· kapitálové obch. spol. (s. r. o., a. s.),
c)  družstvá - vytvárajú sa s cieľom podnikať alebo zabezpečovať potreby svojich členov,
d) osobitné formy podnikania - napr. tiché spoločenstvo, združenie osôb pre podnikanie.
 
Podnikový transformačný proces
Cieľom podniku je dosiahnuť pri premene vstupov na výstupy čo najvyšší zisk, t. j. maximalizovať zisk. Preto podnikový transformačný proces musí prebehnúť efektívne.
 
Ef = výstupy  x  100  (v %)
  vstupy
 
Podnik môže efektívnosť dosiahnuť tromi spôsobmi:
- Maximalizáciou výstupov - s danými vstupmi dosiahnuť max. výstupov.
- Minimalizáciu vstupov - dané výstupy zabezpečiť s min. vstupmi.
- Optimalizáciou vstupov a výstupov - to znamená, že dosiahnutý výstup má byť primeraný vloženým vstupom
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.013