Ekonomický rast, cyklický vývoj ekonomiky

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: Dievča maturanti (25)
Typ práce: Maturita
Dátum: 24.07.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 245 slov
Počet zobrazení: 7 546
Tlačení: 460
Uložení: 495
Ekonomický rast, cyklický vývoj ekonomiky a podstata svetového hospodárstva
 
Ekonomiku krajiny možno zjednodušene chápať ako systém vzťahov medzi štyrmi sektormi, a to:
Domácnosti - spotrebitelia, sú vlastníci výrobných faktorov, a to práce, pôdy, kapitálu, uspokojujú svoje potreby prostredníctvom trhu spotrebných tovarov a služieb, kde vystupujú ako kupujúci. Na trhu výrobných faktorov vystupujú ako predávajúci, predávajú svoje výrobné faktory. Príjmy z vlastníctva výrobných faktorov rozdelia na nákup tovarov a služieb, peniaze, ktoré neminú uložia do banky. Domácnosti môžu mať aj príjmy od štátu v podobe transferových platieb ako sú prídavky na deti starobné a invalidné dôchodky, podpory v nezamestnanosti. Musia platiť dane.
Podniky - na trhu výrobných faktorov nakupujú od domácností výrobné faktory a domácnostiam platia za využívanie výrobných faktorov mzdu, rentu a úrok. Na trhu výrobných faktorov vystupujú ako kupujúci, zároveň domácnostiam predávajú spotrebné statky a služby, na trhu tovarov a služieb vystupujú ako predávajúci.
Štát - špecifický trhový subjekt, má príjmy od domácností a podnikov v podobe daní, cla a rôznych poplatkov, za tieto príjmy štát kupuje tovary a služby, domácnostiam platia transferové platby podnikom poskytujú dotácie. Príjmy štátu môžu byť vyššie ako výdavky, vtedy má štát pozitívne úspory, s ktorými môže obchodovať na finančnom trhu, alebo sú výdavky vyššie ako príjmy, vtedy si musí od podnikov požičať, opäť prostredníctvom finančného trhu.
Zahraničie - realizuje sa prostredníctvom dovozu, vývozu a tranzitu.
 
Hrubý domáci produkt
Úspešnosť tohto kolobehu možno posudzovať podľa konečných výsledkov, ktoré dosahujú, výsledkom je výkonnosť ekonomiky. Výkonnosť ekonomiky môžeme merať pomocou ukazovateľov.
Základnou makroekonomickou veličinou je hrubý domáci produkt (HDP).
 
Hrubý domáci produkt - je hodnota všetkých finálnych produktov statkov a služieb, vyrobených a poskytnutých za určité časové obdobie (spravidla 1 rok) na území danej krajiny, bez ohľadu na to kto je ich vlastníkom. Zahŕňa hodnotu finálnych tovarov a služieb, nezahŕňa medziprodukty, to znamená také tovary, ktoré sú určené na ďalšie spracovanie
 
Hrubý národný produkt (HNP) - je hodnota všetkých finálnych statkov a služieb vyrobených a poskytovaných za určité časové obdobie výrobnými faktormi určitého štátu, vrátane príjmov z majetku v zahraničí (napr. Volkswagen Slovakia si Slováci započítavajú do HDP a Nemci do HNP).
 
Metódy výpočtu HDP:
- výdavková metóda, znamená, že HDP vyjadríme ako súčet týchto položiek:

HDP = C + I + G + Nx,  pričom:
C - sú výdavky domácností na nákup predmetov krátkodobej spotreby (potraviny, odevy, obuv...), výdavky domácností na nákup predmetov dlhodobej spotreby (nábytok, chladnička...), výdavky domácností na služby všetkého druhu (nájomné, poplatky za plyn...).
I - sú súkromné hrubé domáce investície, zahŕňajú výdavky vynaložené na výstavbu rodinných domov, bytov, nákup kapitálových statkov, výdavky do zásob.
G - štátne nákupy tovarov a služieb, výdavky štátu na nákup finálnej produkcie, nákup investičných statkov, výdavky na bezpečnosť, školstvo, zdravotníctvo, kultúru, šport, vedu, výskum, legislatívu, výstavbu diaľnic.
Nx - je čistý export, je rozdiel medzi exportom a importom.
 
- dôchodková metóda, znamená, že výkonnosť ekonomiky sa meria pomocou dôchodkov, príjmov, vypočíta sa ako súčet položiek:
 
HDP = M + Čú + R + Zpz + D + A + Nd, pričom ide o:
-  mzdy a iné zamestnanecké príjmy,
-  čisté úroky, ktoré predstavujú rozdiel získaných a platených úrokov,
-  renty,
-  zisk podnikov pred zdanením,
-  dôchodky tých, čo sú zapísaný v živnostenskom registri,
-  amortizácia - opotrebenie DM vyjadrené v odpisoch,
-  nepriame dane.
 
Čisté ekonomické bohatstvo/ blahobyt - vychádzame z HDP, ku ktorému pripočítame položky zvyšujúce blahobyt a odpočítame položky, ktoré ho znižujú.
Pripočítavame:
-  statky a služby produkované v domácnostiach (záhradka, kde sa vypestovalo ovocie, upratovanie, pečenie)
-  produkcia tieňovej ekonomiky:
· ilegálna - porušovanie právnych predpisov, zákonov, smerníc (predaj drog, obchod s bielym mäsom, napaľovanie CD, prostitúcia, vraždy na objednávku, výpalníctvo...),
· neformálna - neplatenie odvodov,
· nepriznaná - daňové úniky,
· nezaznamenaná - práca na čierno (fušky),
-  voľný čas - víkendy, sviatky, dovolenky...
 
Odpočítavame:
-  znečistenie ŽP,
-  náklady na odstraňovanie škôd na ŽP.
 
Podstata ekonomického rastu
O ekonomickom raste môžeme hovoriť vtedy, ak je celkový objem HDP väčší ako v minulom období, alebo ak rastie HDP na 1 obyvateľa.
Faktory ovplyvňujúce ekonomický rast sú:
 
1. Kvantitatívne (množstevné) - napr. celkový objem a štruktúra výrobných faktorov v krajine, alebo množstvo a úroveň techniky a technológie.
2. Kvalitatívne - úroveň a rast produktivity práce, kvalita ľudského kapitálu, efektívnosť využívania kapitálu a uplatňovanie vedy a techniky vo výrobe.
 
Kolobeh ekonomického cyklu:
Fázy ekonomického cyklu sú:

- Pokles - recesia - nastáva vtedy, ak sa nepretržite znižuje úroveň reálneho HDP dva za sebou idúce štvrťroky.

Znaky:
- v ekonomike je málo istoty, prevláda pesimizmus,
- znižovanie odbytu, dopyt nemôže držať krok s výrobou kvôli vysokým cenám,
- znižovanie výroby, prepúšťanie z práce, rast nezamestnanosti,
- likvidácia podnikov,
- znižovanie ziskov a miezd,
- klesá dopyt po úveroch.

- Dno - najnižšia úroveň reálneho HDP.

Znaky:
- v ekonomike je skľučujúca atmosféra,
- nízka úroveň výroby, nízky dopyt, vysoká nezamestnanosť,
- zatvorené podniky,
- nízka úroveň cien tovarov, miezd, úrokov, ziskov,
- nízky dopyt po úveroch,

- Rozmach - expanzia - stúpanie.

Znaky:
- v ekonomike prevláda dôvera, optimizmus,
- nárast výroby a odbytu, pokles nezamestnanosti, prírastok investícií,
- pomaly rastúce ceny,
- rastúce mzdy, úroky, zisk,
- rast dopytu po úveroch,

- Vrchol - najvyššia úroveň reálneho HDP.

Znaky:
- plná zamestnanosť až prezamestnanosť,
- výroba dosahuje maximum,
- najvyšší stupeň odbytu,
- vysoké rastúce ceny, mzdy, úroky a zisky,
- v ekonomike začína prevládať nedôvera.
 
Ekonomické cykly vznikajú vtedy, keď sa ekonomická činnosť zrýchľuje alebo spomaľuje. Môžem ho znázorniť pomocou sínusoidy:
 
Svetové hospodárstvo
Svetové hospodárstvo vytvárajú národné hospodárstva jednotlivých krajín a území sveta, ktoré sú vzájomne hospodársky prepojené pomocou zložitých medzinárodných ekonomických vzťahov, medzi ktorými je široká sieť ekonomických, politických, kultúrnych a sociálnych väzieb.
Svetové hospodárstvo tvoria:
 
- Rozvinuté štáty - sú to vyspelé krajiny sveta s rozvinutým priemyslom a poľnohospodárstvom, za vyspelé trhové krajiny sa považujú krajiny s demokratickým systémom vlády a trhovým hospodárstvom. Môžeme hovoriť o troch hlavných svetových centrách, ktoré tvoria USA, Japonsko a západná Európa. Známe je aj ich označenie ako G12 ako dvanásť najvyspelejších štátov sveta, kam patrí aj USA, Japonsko, Kanada, Nemecko, Veľká Británia, Francúzsko, Taliansko, Austrália, Rusko

- Štáty menej hospodársky rozvinuté - patrí sem Slovensko, Portugalsko, Španielsko, Poľsko, Česko, Maďarsko - rýchlo dobiehajú rozvinuté štáty sveta

- Rozvojové krajiny s rôznym stupňom vývoja - sú to krajiny s rôznym stupňom rozvoja, ktoré sa v minulosti oslobodili od koloniálnej závislosti, môžu byť novoindustrializované - Cyprus, Mexiko, Brazília, alebo s prírodnými zdrojmi (ropa...),  napr. Saudská Arábia, Kuvajt, Líbya, s prevahou poľnohospodárstva, napr. Pakistan, alebo najzaostalejšie s prevahou poľnohospodárstva Afganistan, Vietnam, Laos, Kambodža a väčšina afrických štátov.

GLOBALZÁCIA - je to komplexný proces, ktorý má viacero rozmerov, a to politický, ekonomický, sociálny, environmentálny.
Politický: je problém koexistencie medzi štátmi, otázky vojny a mieru:
-  zbrojenie a odzbrojovanie, jadrové zbrane,
-  nespravodlivosť v rozdeľovaní svetového bohatstva,
-  zvyšovanie medzinárodného terorizmu,
-  problém rozvojových krajín,
Ekonomický: ekonomická nespravodlivosť:
-  zväčšovanie sa nerovnomerného ekonomického rozvoja,
-  demografické problémy, preľudnenie,
-  potravinový problém, problémy s pitnou vodou,
-  civilizačné choroby, konzumný spôsob života,
Sociálny: sociálna nespravodlivosť:
-  zväčšovanie nerovnomerného sociálneho rozvoja,
-  nárast bohatých a chudobných vrstiev,
-  úbytok strednej vrstvy,
-  vyhasínanie citov a osamelosť
Environmentálny: globálne otepľovanie:
-  kyslé dažde,
-  skleníkový efekt,
-  zmena klimatických podmienok,
-  poškodenie ozónovej vrstvy,
-  znečisťovanie morí, oceánov, riek, zásob podzemnej vody,
-  transport ropy,
-  ničenie pôdy,
-  vyrubovanie pralesov,
-  jadrový odpad,
-  vyčerpávanie nerastných surovín (ropy),
-  niektoré rastlinné a živočíšne druhy sú na pokraji vyhynutia.
GLOBALIZÁCIA  sa prejavuje rozvojom medzinárodného obchodu, rastom objemu medzinárodnej produkcie, integráciou ekonomík, zvýšenou migráciou obyvateľstva.
 
Hospodárska kríza – ovplyvňuje - znižuje úroveň reálneho HDP, znižuje sa úroveň výroby, tiež dopyt, zvyšuje sa nezamestnanosť, zatvárajú sa podniky, znižuje sa úroveň cien tovarov, miezd, úrokov, ziskov a znižuje sa dopyt po úveroch.
 
Účasť krajín na medzinárodnej deľbe práce závisí od:
- veľkosti,
- od polohy – susedným krajinám sa lepšie spolupracuje na základe zvykov a tradícií ako vzdialeným krajinám,
- od prírodných podmienok – v niektorej krajine sa energetické bohatstvo alebo nerastné suroviny môžu nachádzať a v inej nie a tá ich potom musí dovážať (zlato, ropa),
- od klimatických podmienok – na základe klimatických podmienok sa v jednej krajine určité plodiny môžu pestovať a v inej nie – tá ich musí potom dovážať (prímorské krajiny s tropickým ovocím),
- od spoločenských podmienok – lacná pracovná sila, ekonomické podmienky pre podnikanie.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.035