Letecká doprava

Letecká doprava
 
Letecký náklad – Prepravený náklad zahŕňa tovar, batožinu a poštu uvedenú v „zozname nákladu" pre leteckú prepravu a skutočne prepravené. Hmotnosť nákladu sa uvádza v tonách. Pri prenajatí celého lietadla za účelom prepravy nákladu sa počíta do prepravených ton nákladu hmotnosť nákladu skutočne prepraveného. LD patrí medzi najdrahšie druhy dopráv, miesto v lietadle je potrebné rezervovať/knihovať. Na prepravu je vhodný taký tovar, ktorého hodnota je čo najvyššia, aby sa vyrovnala cene za prepravu.
Z hľadiska požiadaviek rozdeľujeme tovar do 6 skupín:

Komodity tovaru z hľadiska leteckej dopravy:

- skupina – hromadné substráty, uhlie, drevo, rpa /výrobky z ropy/, obilie, hnojivá – je nevhodný na prepravu leteckou dopravou kvôli jeho vlastnostiam...
- prístroje, výrobky presného strojárstva, elektromotory, motory, elektrospotrebiče, optické prístroje, výrobky textilného priemyslu – prepravujú sa, ale v malom množstve, ale má to perspektívu do budúcnosti z hľadiska celoročného vyťaženia lietadiel...
- tovary vyžadujúce rýchlu prepravu z ekonomických dôvodov – letecká doprava pomáha minimalizovať ekonomické straty, jedná sa o dielce, vzorky...
- tovar vyžadujúci rýchlu prepravu z dôvodu časovej aktuálnosti – noviny, časopisy, záznamy zvukovej a filmovej techniky, patria sem aj prostriedky pre pomoc v núdzi – krv, lieky, plazma, zdravotnícky materiál – je to veľmi výhodné pre letecké spoločnosti lebo ide o pravidelné zásielky...

- tovar, ktorý pri dlhej preprave stráca na kvalite, a tým aj na cene – čerstvá zelenina, ovocie, kvety aj živé zvieratá – rozhodujúcim faktorom je rýchlosť minimalizujúca ekonomické straty, ktoré by vznikli pri použití iného druhu dopravy...
- tovar s vysokou hodnotou – kožučiny, šperky, drahé kovy, umelecké predmety – tieto predmety vyžadujú rýchlosť a minimalizáciu poškodenia, príp. odcudzenia...

Preprava zvláštnych druhov tovarov leteckou dopravou: podmienky prepravy určuje príručka od  IATA a patrí sem:
mimoriadne ťažké zásielky a objemné zásielky -posudzujú sa podľa toho, či sa zmestia do nákladného priestoru lietadla. Tovar môže byť nakladaný len do max.zaťaženia lietadla. IATA stanovila vzorec na výpočet prepravnej hmotnosti:

- Cena, sadzba (Rate) je vždy buď za kilogram skutočný alebo za objemový (voluminózny – tj 6 dm3)
- V praxi tzn: 1:6 alebo 1m3 = 167 kg

dĺžka v cm x šírka v cm x výška v cm
____________________________________________   =  OBJEMOVÁ  HMOTNOSŤ V KG
     6000
  Na 1kg môže byť max. 6 000 cm3.
nebezpečný tovar /v pravidlách IATA Dangerous Goods Regulation IATA DGR  pre prepravu nebezpečných zásielok sú určené podmienky prepravy, balenia, označovanie a rozdelenie nebezpečných látok, charakteristika jednotlivých druhov nebezpečných látok, zoznam chemických prvkov, prípustná hmotnosť na 1 obalovú jednotku – nemôžu ohrozovať ostatný tovar a nemôžu sa dostať do kontaktu so zásielkou a lietadlom/. Sem patria: výbušniny, horľavé látky, žieraviny, tekutiny, rádioaktívne látky, okysličujúce látky, infekčné látky, stlačené plyny. Každá nebezpečná látka musí byť obalená v 2 obaloch, musí byť vypísaný formulár Prehlásenie o nebezpečnom tovare – údaje o nebezpečnom tovare, predpísané balenie, podpis odosielateľa,...
cenné zásielky /za takúto zásielku zodpovedá kapitán lietadla potvredním o prevzatí cennej zásielky/
živé zvieratá - musia byť v špeci klietkach v nákladnom priestore, dopravca musí dbať na podmienky starostlivosti, nebezpečné a zapáchajúce zvieratá sú z prepravy vylúčené- ide najmä o exotické zvieratá. Môžu sa prepravovať len do krajín, ktoré majú na to povolenie a kde to dovoľujú colné predpisy. Odosielateľ uvádza druh, pohlavie zvieraťa, rozmery klietky, hmotnosť,...
mŕvoly v truhlách a popol v urnách /prepravujú sa na základe dokladu „pas pre mŕtvolu“-ide o sprievodný list, kde sa uvedie meno, vek, deň a príčina smrti. Táto preprava sa uskutočňuje len na základe objednávky, ale niektoré linky sú ochotné uskutočňovať aj pravidelné prepravy. Prepravuje sa v špeciálne upravených truhlách uložených v samostatnom priestore uzavretom pretlakom. Spolu s ňou môžu byť uložené aj vence a kytice. Lietadlo sa musí po preprave dezinfikovať.
kvapaliny /plnia sa do 9/10 obsahu nádob/
krehký a ľahko rozbitný tovar / vyžaduje zvýšenú pozornosť pri manipulácií, musí byť zabalený v dvoch obaloch a označený ako „Fragille“/
nesprevádzaná batožina
tovar neprípustný pre leteckú dopravu
ľudské orgány určené na transplantáciu- preprava sa vykonáva bezplatne a nepodlieha colnej kontrole, musí sa uskutočniť do 24 hodín. Srdce, ľadviny, krvná plazma,... sa prepravujú v špeci kontajneroch pri teplote +4 až -30°C so špeci sprievodkou – bez nákladného listu – nevystavuje sa, musí byť špeci označený. Vystavuje sa potvrdenie o prevzatí kontajnera s ľudským orgánom.
zásielky podliehajúce rýchlej skaze a zásielky kvetín a rastlín /osobitná pozornosť sa venuje baleniu a musia byť označené ako „Perishable“/
 
 
AWB – Airwaybill – letecký nákladný list. Ide o prepravný dokument vytvorený IATA. Sprevádza zásielku z letiska odoslania až do letiska určenia. Obsah leteckého listu je záväzne určený. Vypĺňa ho odosielateľ, ale môže požiadať aj agenta leteckého dopravcu alebo leteckú spoločnosť – v každom prípade je za údaje zodpovedný odosielateľ. Vystavuje sa v 14 výtlačkoch – 3 originály a zvyšok kopie.
Originál 1 (zelený) – pre vystavujúcu leteckú spoločnosť /dopravca/
Originál 2 (červený) – pre príjemcu
Originál 3 (modrý) – pre odosielateľa
Kópia 4 (žltá) – potvrdenie o dodaní
• Kópia 5 (biela) – pre letisko určenia
• Kópia 6 až 8 (biela) – pre zasielateľa
• Extra kópie – pre zvláštne určenie /letisko odoslania, colné úrady.../

Funkcie nákladného listu:
-  zmluvná
-  potvrdenie o prevzatí zásielky
-  príkaz ako nakladať so zásielkou
-  príkaz na prepravu
-  účtovný doklad
-  doklad o poistení
Obsah: odosielateľ, prijímateľ, letisko odoslania, letisko určenia, pomenovanie tovaru – množstvo, počet kusov, hmotnosť, cena, hodnota tovaru, sprievodné listiny – faktúra, zdravotné certifikáty, veterinárne a fytopatologické osvedčenie
 
Konsolidovaná letecká preprava – leteckou konsolidáciou sa zaoberá konsolidátor /letecký zasielateľ/ - zhromažďuje (konsoliduje) jednotlivé zásielky a odosiela ich ako jednu veľkú zásielku na jeden letecký nákladný list MWB Master Air Waybill. Tento spôsob vybavovania zásielok mu umožňuje využívať nižšie tarify. Na mieste určenia sa o zásielky postará rozbaľovací agent (on rozdeľuje konsolidovanú zásielku na jednotlivé zásielky a doručuje ich adresátovi – vystaví HWB House Air Waybill). Konsolidácia vyžaduje dobré technické zabezpečenie, manipulačné prostriedky, kvalifikovaný personál, skladovacie priestory a správnu komunikáciu medzi konsolidátorom a rozbaľovacím agentom. Konsolidátor preberá na seba zodpovednosť za prepravu.
 
Priama letecká doprava: vyjadruje ju  priamy logistický prepravný reťazec - je preprava od odosielateľa k príjemcovi len jedným dopravcom. To je priama cestná, železničná, vodná alebo letecká doprava.
 
Použitie leteckých kontajnerov a paliet:
Rozvoj LND, vhodný lietadlový park, zjednodušenie a urýchlenie odbavovacích procesov si priamo vynútili kontajnerizáciu a paletizáciu tovaru. Pri ich použití sa podstatne znižujú tarify.
Letecký kontajner – kompaktná schránka, ktorá môže byť vyrobená z rôznych druhov materiálu /lisovaný papier, drevovláknité dosky, kov, umelé hmoty/. Steny kontajnera sú pevné. Kontajner tvorí kompletnú jednotku pre prepravu väčšieho množstva kusových zásielok.
Paleta – plošina vyrobená z kompaktného alebo nekompaktného materiálu, na ktorej sa ukladajú jednotlivé zásielky, takže celok tvorí 1 nákladovú jednotku. Paleta má držadlá a tovar sa na ňu upevňuje pomocou sietí.
Výhody:
-  jednotlivé kusy sa prepravujú ako jediná zásielka / nižšie náklady na pozemné odbavenie, na obaly, lepšie využitie priestoru lietadla, lepšia manipulácia s tovarom/
-  možnosť prípravy zásielky a colného odbavenia priamo u odosielateľa
-  možnosť použitia mechanizovaných zariadení pri odbavovaní
-  zníženie potreby skladovacích priestorov
-  rýchlejší obeh tovaru
-  možnosť aplikácie kombinovanej dopravy
-  zníženie prepravných taríf / viac zákazníkov, lepšie využitie lietadiel/.
 
V medzinárodnom združení leteckých dopravcov za prispenia expertov leteckých spoločností sa spracoval a vyhlásil: „Jednotný program pre kontajnerizáciu a paletizáciu". Normalizáciou kontajnerov a paliet sa zaoberá rada medzinárodných organizácií. Najznámejšia z nich je  „Medzinárodná organizácia pre normalizáciu - ISO", s ktorou IATA v tejto oblasti spolupracuje.
 
V súvislosti s úlohami pre rozšírenie kontajnerovej dopravy bolo vypracované v orgánoch IATA 17 štandardných veľkostí kontajnerov vnútorného objemu od 0,5 m3 do 11,5 m3 o hmotnosti od 8,5 kg do 275,5 kg.
 
Medzi základné podmienky, ktoré musia letecké kontajnery spĺňať patrí:
-  nízka hmotnosť, vyrábajú sa z hliníka, rôznych druhov plastických hmôt, špeciálnej impregnovanej lepenky a fibru (hmotnosť leteckého kontajneru predstavuje 6 až 10 % jeho hrubej hmotnosti s nákladom, napr. nízkostenný kontajner typu IGLOO s hmotnosťou 123 kg môže byť naložený zásielkou do hmotnosti 1 160 kg
-  tlak na dno kontajnera, prevedeného ako plocha alebo v tvare lyžin (neprípustné sú nohy zo špalíkov), nesmie prekročiť 9,7 kPa
-  odolnosť proti prerazeniu a deformácií
-  rozmery sa nesmú odchyľovať o viac než 2 % (prípustná vyrobená tolerancia kontajnerov nesmie prekročiť 2 až 5mm).
 
Bola tiež prevedená normalizácia leteckých paliet v rozmeroch 2,24 x 2,75 m a 2,24 x 3,18 m krytých plachtou alebo sieťou.
 
ULD – Unit Load Devices
-  zahŕňa všetky typy kontajnerov a paliet na neoddeliteľnej podložke
-  unifikovaná nakladacia jednotka
-  letecké ULD: sú súčasťou lietadla, môžu byť prenajaté zasielateľom pre nakladacie účely
-  neletecké ULD: nie sú viazané na rozmery a konštrukciu lietadiel, musia byť registované v IATA, musia byť vo vlastníctve zasielateľa alebo agenta.
ZONES.SK - Zóny pre každého študenta
https://www.zones.sk/studentske-prace/ekonomia/6278-letecka-doprava/