Dohoda ADR – medzinárodná dohoda o preprave nebezpečných vecí

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: maturanti (26)
Typ práce: Referát
Dátum: 11.11.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 881 slov
Počet zobrazení: 9 929
Tlačení: 385
Uložení: 394
Dohoda  ADR – medzinárodná dohoda o preprave nebezpečných vecí.
Je v nej 42 štátov Európy, Sfriky a Ázie. Je to otvorená dohoda a aktualizuje sa každé dva roky.
Skladá sa z prílohy A a B.
A – nebezpečné látky, ich charakteristika, požiadavky na obaly a prerpavné prostriedky.
Má 7 častí a tie obsahujú :
-  všeobecné ustanovenia
-  ustanovenia o nebezpečných látkach /predmetoch/
-  vymenovanie nebezpečených látok a zatriedenie ich do 9 skupín nebezpečnosti
-  predpisy o balení
-  podmienky prepravy vyprázdnených obalov
B – dopravné prostriedky, požiadavky na osádku vozidla, vybavenie, sprievodné doklady, konštrukcia a schvaľovanie vozidiel určených na prepravu nebezpečných vecí.
Má 2 časti a tie obsahujú:
-  Požiadavky na vozidlo a osádku
-  Požiadavky na konštrukciu a schvaľovanie vozidla
Cieľom dohody ADR je ochrana osôb, majetku a ŽP pred možným nebezpečím, kt. vzniká pri prepravách nebezpečných vecí.
Nebezpčená látka podľa dohody ADR – sú to látky a predmety, ktoré svojimi vlastnosťami (výbušnosť, horľavosť, jedovatosť, infekčnosť...) môžu v prípade nehody ohroziť ŽP, majetok, zdravie abo život ostatných účastníkov CP.

V súlade s ADR delíme nebezpečné látky do 9 skupín:Číslo triedy

Názov

Výlučná / Voľná

1.

Výbušné látky a predmety

Výlučná

2.

Stlačené, Skvapalnené a pod tlakom rozpustné plyny

Výlučná

3.

Horľavé kvapaliny

Voľná

4.1

Horľavé pevné látky

Voľná

4.2

Samozápalné látky

Voľná

4.3

Látky, ktoré pri kontakte so vzduchom vyvíjajú horľavé plyny

Voľná

5.1

Okysličovacie látky

Voľná

5.2

Organické peroxidy

Voľná

6.1

Jedovaté látky

Voľná

6.2

Infekčné látky

Výlučná

7.

Rádioaktívny materiál

Výlučná

8.

Žieravé látky

Voľná

9.

Iné nebezpečné látky

Voľná

Výlučné triedy (1,2,6.2,7) – sa môžu prepravovať podľa ADR iba látky vymenované v ADR, ostatné látky sú z prepravy vylúčené.
Voľné triedy – môžu sa prepravovať všetky látky týchto skupín okrem tých, čo sú v ADR vymenované.
Triedenie nebezpečných látok schvaľuje a unifikuje OSN.
 
Požiadavky na vozidlá prepravujúce nebezpečné veci
Za vhodný výber dopr. prostriedky zodpovedá dopravca a je povinný presvedčiť sa, či:

- Možno nebezpečné veci prepravovať podľa ADR
- Sa v dopr. prostriedku nachádza predpísaná sprievodná dokumentácia
- Boli použité vhodné obaly
- Sa vo vozidle nachádza predpísaná výbava
- Je vozidlo označené
- Sú vo vozidle písomné pokyny pre prípad nehody

Cisternové vozidlá /abo dopr. jednotky/, ktoré prepravujú nebezpečné veci musia byť označené na oboch stranách oranžovými tabuľami. Tabule musia byť minimálne 1,5 m nad vozovkou.33

1088

Kemler kód – trieda nebezp.látky – zdvojené čísla znamenajú vyššie nebezpečie a x – znamena, že sa nesmú dostať do styku s vodou
UN kód – označuje 4miestne číslo nebezp. látky podľa ADR a OSN.
 
Podmienky prepravy nebezpečných vecí
Preprava NV sa musí vykonať v súlade s ustanoveniami ADR nasledovne:
-  Kusové zásielky musia byť v predpísaných obaloch
-  Voľne ložené zásielky sa musia prepr. v schválených vozidlách a kontajneroch
-  Citernové zásielky sa musia prepr. v schválených dopr. prostriedkoch
-  Pri nakl+vykl+prekl+manipulácií sa musia dodržiavať predpísané postupy
-  Dopr. jednotka nesmie mať viac ako 1 príves
Male prepravované množstvá NV v prepravovanej jednotke nesmú prekročiť číslo 1000 – ide o stupeň nebezpečenstva.
0 – 0  Tie čísla označujú najväčšie celkové množstvo, kt. môže byť
1 – 20  prepravované na jednu dopr. jednotku
2 – 333
3 – 1000  Napr. stupeň 900 – táto preprava je pod limitná a nemusí sa
4 – neobmedzene  prepravovať podľa ADR. V nákl. liste vtedy musíme napísať
  „Náklad nepresahujúci obmedzejúce limity predpísané v 
  Bode 1.1.3.6“
Požiadavky na obaly
Na prepr. NV sa môžu používať iba obaly schválené príslušnými orgánmi – toto je trvalým kódom zaznačené na obale.
UN 1A1....................UN – skratka OSN.....1-druh obalu.....A-druh materiálu z, kt. je obal.....1-osobitná úprava.
-  Tieto obaly musia byť zabezp. Proti akémukoľvek pohybu
-  Ak nemajú špeci konštrukciu nesmú sa stohovať
-  Kusové látku nesmú členovia osádky otvárať
-  Prepr. v cisternových vozidlách musí byť špeci /cisterna nesmie byť naplnené na 100% prosti otrasom a tak/
 
Vybavenie vozidla
Musí mať: hasiace prístroje, zakladacie kliny, výstražné značky /2/, reflexné vesty /pre každého člena osádky/, ručnú lampu, rukavice, ochranné okuliare, plynové masky, pokyny pre prípad nehody /musia byť vo vozidle a obsahujú info o NV/.
Bezpečnostný poradca
Je funkcia, kt. musí vymenovať každá org., ktorá vykonáva nakl+balenie+prepr.+vykl nebezpečných vecí.
BP je osoba, ktorá zodpovedá za bezpečnú prerpavu nebezpečných vecí od výrobcu cez dopravcu až k prijímateľov.
Povinnosti BP:
=  kontroluje dodržiavanie predpisov, kt. sa vzťahujú na prepr. NV
=  vykonáva poradenstvo
=  vypracúva výročnú správu pre orgány štátnej správy
=  spisuje zápisy o každej mimoriadnej udalosti
Povinnosti odosielateľa
a)  je povinný zabezpečiž, aby NV boli správne zatriedené
b)  poskytnúť dopravcovi info o prepravovaných NV pred ich nakládkov
c)  používať schválené a poriadne označené obaly a dbať aby neboli poškodené
Povinnosti dopravcu
d) preveriť si, či nebezp. Veci určené na prepr. je povolené prepravovať cest. Dopr.
e)  preveriť úplnosť sprievodných dokladov
f) zabezpečiť aby sa osádka oboznámila s písomnými pokynmi
g)  zabezpečiť aby sa vo vozidle nachádzala predpísaná výbava
h)  overiť, či je nebezpečný náklad správne uložený vo vozidle
i)  overiť, či je vozidlo označené výstražnými tabuľami
j)  overiť, či po vyprázdnení vozidla boli výstražné tabule odstránené
k)  zabezpečiť aby vozidlo osádky sprevádzali aj odborne spôsobilé osoby
l)  oznámiť príslušným orgánom vyloženie, zničenie zásielky
Povinnosti príjemcu:
m)  neodkladne prevziať zásielku nebezp. Vecí, ak vizuálna prehliadka neodhalila žiadnu chybu
n)  podľa potreby dekontaminovať vozidlo abo kontajnery
Bazilejský dohovor :
Vypracoval ho UNEP /program spojených národov pre ŽP).
Ciele Bazilejského dohovoru:
a)  redukovanie cezhraničných prepr. nebezp. odpadov
b)  zneškodnenie vzniknutých nebepz. odpadov čo najbližšie k ich vzniku
c)  minimalizovanie množstva nebezp. odpadov
d) pomáhanie rozvojovým krajinám pri nakladaní s nebezp. odpadmi
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Diskusia: Dohoda ADR – medzinárodná dohoda o preprave nebezpečných vecí

Pridať nový komentár


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.027