Vnútroštátna cestná doprava

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: maturanti (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 11.11.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 296 slov
Počet zobrazení: 9 007
Tlačení: 394
Uložení: 411
Vnútroštátna cestná doprava

Základné pojmy
Obal – výrobok, kt. sa používa na balenie a ochranu tovarov.
Prepravný vzťah – vzťah medzi dopravcom a prepravcom, kt. vzniká pri uskutočňovaní prepr.
Zásielka – vec /abo súhrn vecí/, kt. dopravca prevzal na prepravu od odosielateľa.
Príjemca – organizácia abo osoba, ktorej je určená zásielka /podľa prepravnej listiny/.
Rolkontajner ACTS – intermodálna prepravná jednotka na prepravu odpadu.
 
Právna úprava prepravného poriadku (zákon NR SR č.168/1996)
Druhy cestnej nákladnej prepravy, kde musí byť vyhotovený prepr. Poriadok:
●  nákladná cestná doprava
●  autobusová doprava
●  taxislužba
V prepr. poriadku sa uvádza:

- rozsah nákladnej cestnej dopr.
- vymedzenie podmienok potrebných na uzavretie prepravnej zmluvy
- postavenie objednávateľa (jeho práva)
- vymedzenie vecí, ktoré dopravca prepravuje
- vymedzenie vecí, ktoré dopravca vylučuje z prepravy
- úprava vzťahov zamestnancov
- podmienky zmeny zmluvy /odstúpenie od nej/
- pravidlá balenia /označovania/ tovaru a jeho nakladania
- vecí týkajúce sa nákladných listín
- postup osádky nákl. auta v prípade nehody

 
Zodpovednosť dopravcu v cestnej doprave
Vo vzťahu k zamestnancom je dopravca zodpovedný za dodržiavanie zákonníka práce.
Zo zákona o cestnej doprave vyplývajú dopravcovi tieto povinnosti:
●  každé vozidlo musí byť označené obchodným menom
●  dopravca musí mať vybavenie na údržbu vozidiel
●  musí mať dielne, garáže, parkoviská...
●  každé vozidlo musí mať povolenie na podnikanie v cestnej doprave
Dopravca zodpovedá za stratu tovaru /aj úplnú aj čiastočnú/.
Zodpovednosť dopravy v medzinárodnej cestnej prepr. tovaru upravuje Dohovor CMR.
Každý dopravca musí vypracovať prepr. poriadok – v ňom sú stanovené jeho povinnosti, ale aj povinnosti a práva prepravcu (môže byť odosielateľ abo prijímateľ).
Dopravca nezapovedá za poškodenie zásielky ak:
●  nastali okolnosti, ktoré dopravca nemohol predvídať (štrajk)
●  ak bola škoda spôsobená chybou zásielky
●  chybou obalu
●  osobitou povahou zásielky
●  príjemcom abo odosielateľom pri nakládke abo vykládke zásielky
 
Objednávka prepravy
Spôsoby objednávky:
  a) písomne c)  telefonicky
  b)  osobne  d)  elektronicky
Obsah objednávky:
●  meno a adresa odosielateľa /prijímateľa/
●  miesto nakládky /vykládky/
●  obsah zásielky
●  nároky na vozidlo
●  čas dodania
Dopravca môže z prepravy vylúčiť:
●  nebezpečné veci
●  veci, na kt. nemá vozidlo
●  veci, kt. rozmermi /hmotnosťou/ môžu ohrozovať bezpečnosť

Technológia prepravy
- objednávka prepravy
- uzavretie prepravnej zmluvy
- odsúhlasenie podmienok zmluvných strán
- vstup tovaru do prepravného procesu (balenie, označovanie, vypisovanie dokladov)
- prevzatie tovaru na prepravu /nakládka tovaru/
- preprava tovaru – pomocou RFID
- vykládka tovaru /odovzdanie tovaru prijímateľovi/
- zaplatenie prepravy

RFID: umožňuje sledovanie presnej polohy zásielky a umožňuje ochranu zásielky pred stratou abo krádežou + zbiera (elektronické) informácie o zásielke.
Prepravné doklady
Preprava vniká na základe objednávky.
a. dlhodobá objednávka : pravidelná... obsahuje :
●  zmluvné strany
●  prepravné podmienky
●  tarifné podmienky
●  reklamácie
●  dĺžku platnosti zmluvy
●  sankcie v prípade porušenia zmluvy...
b. náhodná objednávka : často nahrádza zmluvu o preprave vecí. Záväzok tu vznikne potvrdením objednávky. Potom sa pristaví vozidlo na nakládku, prevezme tovar a prepravné doklady.
Prepravná zmluva
Je zmluva o preprave vecí – ňou sa dopravca zaväzuje odosielateľovi, že prepraví zásielku z miesta odoslania do miesta určenia za dohodnutých podmienok.
Prepravný doklad je dokument, kt. sprevádza zásielku počas prepravy (nákladný list).
Obsah nákl. listu:
●  meno a adresa odosielateľa / prijímateľa/
●  rozmery, hmotnosť, počet kusov (zásielky)
●  miesto nakládky /vykládky/
●  dátum a potvrdenie o prevzatí zásielky dopravcom /príjemcom/
Za chybne uvedené údaje o zásielke zodpovedá odosielateľ a dopravcovi nahrádza vzniknutú škodu.
Zabezpečenie nakládky a vykládky
Pravidlá balenia, nakládky a vykládky tovaru definuje prepravný poriadok. Pri preprave sa nesmie prekročiť užitočná hmotnosť vozidla. Tovar musí byť riadne umiestnení a zaistený /aby neohrozoval premávku a ŽP) – z vozidla nesmie prečnievať.
 
Zásady pri nakládke a vykládke tovaru, ktoré musíme dodržiavať
Postup:

- zaistenie vozidla proti pohybu /zabrzdenie vozidla/
- zabezpečiť bočnice
- pri vstupe do ložného priestoru nákl. vozidla používame vhodné zariadenia
- pri špeci prepravách dodržiavať špeci predpisy
- tovar musíme zabezpečiť proti prevráteniu /a má byť poriadne zabalený/
- poriadne označiť tovar
- tovar, kt. nie je stohovateľný nestohujeme

Povinnosťou pracovníkov je absolvovať skolenia, dodržiavať predpis a používať ochranné pomôcky.
Nakládka tovaru na vozidlo sa vykonáva zo zeme alebo zo vzduchu.
Druhy mechanizačných zariadení : vysoko/nízko/zdvižné vozíky, žeriavy, hydraulická ruka...
Spôsoby zaistenia tovaru vo vozidle:

- zaistenie (zaisťovacie prvky – otočné zámky a čapy)
- blokovanie (proti posunu tovaru – vzduchové vankúše, siete)
- viazanie (pásky, reťaze a laná).

 
Podmienky prevádzkovania cestnej dopravy:
prijatím zákona č. 136/2010 Zz o službách na vnútornom trhu boli v SR od 1. júna 2010 zrušené koncesie na základe, ktorých sa podnikalo v zasielateľstve a cestnej doprave.
zasielateľstvo /obstarávanie prepravných činností na vlasné meno a cudzí účet/ sa zaraďuje do viazaných živností. v SR získanie oprávnenia na podnikanie v zasielateľstve upravuje zákon o živnostenskom podnikaní, podľa ktorého od 1. júna 2010 zaraďujeme zasielateľstvo medzi viazane živnosti. oprávnenie na podnikanie v zasielateľstve vydávajú príšlušné OBVODNÉ  ÚRADY - odbory živnostenského podnikana po splnení týchto kritérií:
1. Všeobecné podmienky /právna spôsobilosť, vek 18 rokov, bezúhonnosť/
2. Odborná spôsobilosť, ktorá sa od 1. júna 2010 preukazuje bez požiadavky odborného vzdelania za podmienky ukončenia SŠ + 2 roky praxe v odbore abo VŠ + 1 rok praxe v odbore.
Ak žiadateľ o oprávnenie podnikať v zasielateľstve spĺňa uvedené požiadavky živnostenský úrad je povinný vydať mu osvedčenie o živnostenskom podnikaní.
Zákon o službách na vnútronom trhu požaduje od zasielateľa splnenie nových povinností, ktoré majú zvýšiť informovanosť obstarávateľa služieb. zasielateľ pred poskytnutím služby abo pred podpísaním zasielateľskej zmluvy je povinný príjemcu služby oboznámiť o:
- obchodnom mene, sídle podnikania, tel. čísle, emaili...
- označení registra udelenia oprávnenia na podnikanie
- identifikačné číslo /IČ/ DPH, DIČ
- členstve v profesijnej organizácií /napr. ZLZ/
- zodpovednostiach za škody
- cene služieb abo odmenách
- o základom opise služby
- kontaktných údajov pre sťažnosti + reklamácie
Zákony potrebné na podnikanie v zasielateľstve:
- zákon o cenách
- obchodný zákonník
- colný zákon
- zákon o DPH
- zákonník práce
- občiansky zákon
- zákon o ochrane zvierat
- ADR, ATP, AETR, CMR...
 
Podnikanie v cestnej nákladnej doprave: od 1. júna 2010 oprávnenie na podnikanie vo vnútroštátnej NCD udeľuje príslušný krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie - podľa zákona o cestnej doprave. oprávnenie je možné vydať na obdobie maximálne 5 rokov. Pri vydaní oprávnenia musí žiadateľ splniť:
a) Všeobecné podmienky
b) odbornú spôsobilosť (osvedčenie o odbornej spôsobilosti na podnikanie v NCD vydáva príslušný krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, buď na základae absolvovania SŠ abo VŠ abo na základe praxe v odbore abo po úspešnom vykonaní skúšky - žiada sa o ňu písomne a robí sa pred komisiou z ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja /neviem či je stále MDPT lebo som našla iba toto :(/ a možno ju opakovať v lehote 3 mesiacov, bez skúšky môže komisia odborne spôsobilého uznať toho, kto ma SŠ abo VŠ zameranú na cestnú dopravu + prax 5 rokov v riadiacej funkcií v odbore)
c) finančnú spôsobilosť (znamená schopnosť žiadateľa zabezpečiť dostatok financií na začiatok podnikania v NCD, na jedno vozidlo je to 9000€ a na každé dalšie 500€ - preukazuje sa vlastným imaním).
To oprávnenie na podnikanie sa vydáva na požadovaný počet vozidiel.
zákony vzťahujúce sa na podnikanie v NCD okrem tých istých ako v zasielateľstve a zákone o cestnej doprave:  - zákon o správnom konaní
   - zákon o priestupkoch
- zákon o odpadoch
- zákon o konkurze a vyrovnaní
 
Doklady umožňujúce podnikať v cestnej doprave:
1. DOPRAVNÁ  LICENCIA - povolenie na podnikanie v autobusovej cestnej doprave. Udeľuje/odníma ju Samosprávny kraj. Pre medzinárodnú pravidelnú autobusovú dopravu ju vydáva MDVRR. Licencia sa vydáva na každú linku zvlášť a môže byť podmienená zmluvou vo verenom záujme. Odníma sa ak dopravca prestal byť spôsobilý na podnikanie v CD, ak nemôže CD vykonávať z tck príčin, ak sa stala linka nepotrebnou, ak vykonávanie linky neumožní priepustnosť ciest. Dopravca s touto licenciou môže vykonávať aj nepravidelnú cestnú autobusovú dopravu bez ďalšieho povolenia.
 
2. POVOLENIE  NA  MCD - vydáva sa na vykonanie medzinárodnej autobusovej dopravy, medzinárodnej nákladnej dopravy, medzinárodnú taxislužbu. Povolenie vydá krajský púrad na 5 rokov.
 
3. KONCESNÁ  LISTINA - platí už len u tých, ktorí ju majú pre vozidlá nad 3,5t, pretože sa už nevydáva.
 
4. ŽIVNOSTENSKÝ  LIST - povolenie na vnútroštátnu nákladnú dopravu.
 
5. POVOLENIE  SPOLO4ENSTVA  NA  MEDZINÁRODNÚ  PREPRAVU  TOVAROV  - potrebná od vstupu SK do EÚ
 
6. LICENCIA  SPOLOČENSTVA  NA MEDZINÁRODNÚ  PREPRAVU  CESTUJÚCICH  AUTOBUSMI
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.019