Akciová spoločnosť

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: maturanti (26)
Typ práce: Referát
Dátum: 20.11.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 926 slov
Počet zobrazení: 3 126
Tlačení: 275
Uložení: 284
Akciová spoločnosť

a) Základné pojmy

Definícia: a.s. je spoločnosť, ktorá získava kapitál vydaním a predajom akcií veľkému počtu záujemcov - akcionárov. Je to spoločnosť s kapitálovou účasťou
Vznik – dňom zápisu do obchodného registra
- Založenie – minimálne 2 FO, alebo 1 FO a 1PO. Schválená zakladateľská listina ustanovujúcim valným zhromaždením.
Základné imanie minimálne 1 000 000,- Sk
Ručenie – spoločnosť ručí za všetky záväzky celým svojím majetkom, akcionári  neručia
Riadiaci orgán – najvyšší riadiaci orgán je valné zhromaždenie
Štatutárny orgán – predstavenstvo, volí ho valné zhromaždenie
Kontrolný orgán – dozorná rada,  volí ho valné zhromaždenie
· Založenie akciovej spoločnosti
Na základe výzvy na upísovanie akcií - Upísobanie akcií má byť zverejnené v tlači.
- upisovanie sa uskutočňuje zápisom do listiny upísovateľov
- minimálne 10% akcií  treba zaplatiť pri upísovaní, 30% do konania ustanovujúceho  valného zhromaždenia
- do 60 dní musí byť zvolané ustanovujúce  valné  zhromaždenie akcionárov, ktoré     rozhodne:  - či bude spoločnosť založená
- schváli stanovy spoločnosti
- schváli zakladateľskú listinu
- zvolí orgány spoločnosti – predstavenstvo a dozornú radu
- schváli návrh na zápis do obchodného registra
Bez výzvy na upisovnie akcií - ak zakladatelia sa dohodnú že zaplatia celé základné imanie.  Ustanovujúce  valné  zhromaždenie akcionárov má obdobné povinnosti.

b) Druhy akcií

AKCIA je cenný papier, ktorý je dokladom o majetkovej  účasti. Majiteľ je akcionár
DIVIDENDY - podiel na zisku
Akcie poznáme:
Kmeňové akcie - majiteľ kmeňových akcií má právo:
  - podieľať sa na riadení spoločnosti - právo hlasovať na valnom zhromaždení
  - nárok na podiel zo zisku - dividendy, ak sú na to prostriedky
  - prednostné právo na nákup akcií pri novej emisii
  - nárok na likvidačný zostatok pri zrušení spoločnosti
Zamestnanecké akcie - sú to špeciálne kmeňové akcie, ktoré podnik vydáva za výhodných  podmienok pre svojich zamestnancov. Môže s nimi obchodovať iba medzi    zamestnancami.
Prioritné akcie - majitelia nemajú hlasovacie právo
  - majú nárok na dividendy za akých koľvek podmienok
Nominálna hodnota akcie - je hodnota podielu na majetku
Trhová hodnota akcie - suma, za ktorú sa predáva akcia na trhu. Môže byť vyššia, alebo nižšia, v závislosti aký je kurz akcie.

c) Orgány akciovej spoločnosti

Valné zhromaždenie akcionárov - najvyšší riadiaci organ, ktorý plní funkcie:
  - rozhoduje o všetkých dôležitých skutočnostiach spoločnosti
  - volí a odvoláva predstavenstvo a dozornú radu
  - schvaľuje ročnú závierku a výšku dividend
  - schvaľuje navýšenie, zníženie základného imania a iné
Predstavenstvo  - je štatutárnym organom spoločnosti
  - zastupuje podnik  - bezprostredne riadi činnosť podniku
Dozorná rada - kontroluje činnosť spoločnosti. Má min. 3 členov. Volí sa na 5 rokov.

d) Význam účtovnej  závierky, uzávierky a jej výstupy: súvaha a výkaz ziskov a strát.

Na konci účtovného obdobia sa jednotlivé účty  aktív, pasív, nákladov a výnosov uzatvárajú. Na účtoch  aktív a pasív sa vypočítavajú konečné zostatky, na účtoch nákladov a výnosov konečné stavy. Konečné zostatky aktívnych účtov sa prevádzajú zo strany D príslušného aktívneho účtu na stranu MD účtu 702 – Konečného účtu súvahového. Konečné zostatky pasívnych účtov sa prevádzajú zo strany MD konkrétneho pasívneho účtu  na stranu D účtu 702 – Konečného účtu súvahového. Konečné stavy účtov nákladov sa prevádzajú zo strany D na stranu MD účtu 710 – Účet ziskov a strát. Konečné stavy účtov výnosov sa prevádzajú zo strany MD na stranu D účtu 710 – Účet ziskov a strát.

Výsledok hospodárenia každej účtovnej jednotky účtujúcej v sústave podvojného účtovníctva závisí od výšky nákladov a výnosov, ktoré vznikli počas príslušného účtovného obdobia. Výsledok hospodárenia zistíme ako rozdiel medzi celkovými výnosmi a celkovými nákladmi. Ak je tento rozdiel kladný, podnik dosiahol sa zisk. V opačnom prípade je to strata.
Ak zistíme zisk, tak ho prevedieme zo strany MD Účtu ziskov a strát na stranu D Konečného účtu súvahového. Stratu prevádzame opačne – zo strany D Účtu ziskov a strát na stranu MD Konečného účtu súvahového.
Medzi súvahovými a výsledkovými účtami existuje vzájomný vzťah a súvislosť. Výsledok hospodárenia zistený z výsledkových účtov na Účte ziskov a strát je rovnaký ako výsledok hospodárenia vyčíslený zo súvahových účtov na Konečnom účte súvahovom. Výsledok hospodárenia tvorí akúsi sponu medzi radom výsledkových účtov a radom súvahových účtov
 
e) Výber organizačnej štruktúry a manžérov

-  Organizačná štruktúra  -  funkcionálna, divizionálna, holdingová,
-  Manažment podľa charakteru
  -  univerzálni manažéri majú široký rozhľad, rozsiahle všeobecné vedomosti obyčajne to býva  top manažment
  -  manažéri špecialisti  hlboké vedomosti v určitom odbore - funkční manažéri
-  Manažéri podľa úrovne riadenia
- top manažéri  - vrcholový manažment – sú na najvyššom stupni riadenia, rozhodujú o stratégii podniku
- manažéri strednej línie – funkční manažéri jednotlivých odborných útvarov
- manažéri prvej línie – sú v priamom kontakte s výrobnými robotníkmi a referentmi
 
f) Možnosti získavania investičných úverov

Úvod:  viď téma č.1 – možnosti financovania podnikateľskej činnosti ( definícia úveru, základné podmienky poskytnutia úveru).
Charakteristika dlhodobých úverov – úvery nad 5 rokov, z hľadiska účelu - predovšetkým investičné úvery (kúpa pozemku alebo stavby, výstavba, prístavba, rekonštrukcia, modernizácia, nákup hnuteľného majetku).
Podklady k žiadosti o úver: 
- doklady k posúdeniu právnej subjektivity žiadateľa: výpis z obchodného registra do 3  mesiacov starý, zakladateľská listina, stanovy spoločnosti...
-  ekonomické podklady: podnikateľský plán, daňové priznania  a účtovné výkazy (súvaha, výsledovka, cash flow) za predchádzajúce účtovné obdobia, ako aj projekcie súvahy a výsledovky na obdobie splácania úveru, analýza aktuálnych pohľadávok a záväzkov z hľadiska lehoty splatnosti ...
-  doklady k zabezpečeniu úveru: listy vlastníctva k nehnuteľnostiam, znalecké posudky, kúpne zmluvy, doklady o zaplatení, faktúry, resp. znalecké posudky na hnuteľný majetok, inventárne karty, súpis pohľadávok, zásob, právne a ekonomické doklady od tretej osoby, ktorá bude ručiteľom, vinkulkácie vkladov....
-   podklady k úverovanej investícii: zmluva o budúcej zmluve, resp. kúpna zmluva, faktúra, inštalačné a záručné podmienky pri hnuteľnom majetku (výrobná linka),
    pri výstavbe projekt stavby, stavebné povolenie, harmonogram prác, rozpočet stavby,
Z hľadiska zdrojov použitých na splácanie úveru investičné úvery patria medzi úvery kapitálové, teda sú splácané z disponibilných zdrojov klienta (zisk  + odpisy).

g) Poisťovacie produkty

h)  Poisťovacie produkty  -  poistenie majetku
- poistenie zodpovednosti za škody
- sústava sociálneho poistenia
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.020