Podnik a jeho činnosti

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: maturanti (26)
Typ práce: Referát
Dátum: 20.11.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 921 slov
Počet zobrazení: 3 948
Tlačení: 280
Uložení: 279
Podnik a jeho činnosti
 
a) Základné charakteristiky

· Podnik – trhový subjekt – ekonomická samostatnosť, právna subjektivita
- štruktúra podniku, podnikateľské prostredie, záujmové skupiny
- podnikové ciele – podľa významu – vrcholové a čiastkové
- z časového hľadiska,  podľa obsahu – ekonomické, sociálne,
- stratégia podniku – ofenzívna, mierne ofenzívna, defenzívna, zostatková
· Vstupné výrobné faktory
- elementárne  - DM – DHM, DNM, DFM, DP
   - KM – zásoby, peňažný majetok, KP
- PS -  pracovné silypráca,
produktivita práce množstvo výrobkov vyrobených za určitý  čas   Pr = Q : T 
  pracnosť čas potrebný na výrobu jedného kusa
  Pc = T : Q
- dispozitívne - plánovanie, rozhodovanie, organizovanie, kontrola
· Kolobeh majetku
-  na začiatku sústreďuje kapitál – vlastný a cudzí
 - za kapitál obstaráva DM – investičná činnosť, KM – zásobovacie činnosti, 
PS –  personálna činnosť
- vstupujú do výrobného procesu výstup výrobok
- výrobok sa predá odbytovými činnosťami – pohľadávky
- platobným stykom vráti sa vložený kapitál
· Základné podnikové činnosti
Investičná činnosť  - obstaranie DM, Investície poznáme čisté investície
a obnovovacie investície, investičné plánovanie, obstaranie DM, oceňovanie DM, opotrebenie DM
Zásobovacie činnosti – obstaranie hmotných vstupov pre výrobný proces.
Činnosti – plánovanie, nákup, distribúcia, skladovanie
Personálna činnosť – riadenie ľudských zdrojov.
Činnosti – personálne plánovanie, získavanie zamestnancov, pracovný pomer, kvalifikačná príprava, hodnotenie, pracovné prostredie.
Podnikové výkony – transfomácia vstupov na požadované výstupy.
Vecné hľadisko – transformačný proces  Organizačné hľadisko – kombinačný proces
Hodnotové hľadisko – reprodukčný proces  Výrobný program, výrobný plán
Odbyt – predaj výrobkov Marketingové nástroje
Informačné nástroje – prieskum trhu
Prevádzkové nástroje –marketingový mix
a)  kontraktačná politika (cenová politika)
b)  výrobková politika
c)  distribučná politika
d)  komunikačná politika
Platobný styk – presun finančných prostriedkov od platiteľa k príjemcovi
Formy úhrad –  hotovostný platobný styk
- bezhotovostný
- kombinovaný

b) Význam účtovníctva

Účtovníctvo je ucelený ekonomický informačný systém. Presne a spoľahlivo podáva ekonomické informácie o majetku, pohľadávkach, záväzkoch, nákladoch, výnosoch danej účtovnej jednotky.
Účtovníctvo sa musí viesť:
a) správne – t.j. všetky účtovné prípady sa zaúčtujú v súlade so zákonom o účtovníctve a inými právnymi predpismi, ktoré sa ich týkajú
b) úplne – t.j. musia byť zaúčtované všetky účtovné prípady daného účtovného obdobia. Nie je možné žiadny účtovný prípad vynechať a žiadny navyše doplniť.
c) preukázateľne – t.j. ku každému účtovnému prípadu musí byť doložený príslušný účtovný doklad a len na základe neho sa účtovný prípad zaúčtuje v účtovných knihách. K preukázateľnosti účtovníctva patrí aj povinnosť inventarizácie majetku, vlastného imánia a záväzkov.
d) zrozumiteľne -  t.j. v slovenskom jazyku tak, by bolo možné spoľahlivo a jednoznačne určiť obsah účtovných prípadov
e) spôsobom zaručujúcim trvalosť všetkých účtovných záznamov, a to  po celú dobu spracovania a úschovy.
Každý účtovný prípad v účtovníctve sa môže zaúčtovať len na základe účtovného dokladu.
 
Účtovné doklady sú preukázateľné účtovné záznamy, na základe ktorých sa uskutočňujú účtovné zápisy.  Účtovný doklad je spojovacím článkom medzi vzniknutým účtovným prípadom a jeho zaúčtovaním. Medzi základné účtovné doklady patria:
Príjmový pokladničný doklad (PPD) - slúži na zaevidovanie príjmu peňazí do pokladnice.
Výdavkový pokladničný doklad (VPD)  - vyhotovuje sa pri výbere peňazí z pokladnice (odvod na bankový účet, drobný nákup v hotovosti, poskytnutie preddavku na pracovnú cestu a pod.)
Výpis z bankového účtu (VBU) - pri úhrade dodávateľom, bezhotovostná výplata miezd zamestnancom, inkaso od odberateľov, odvody do Zdravotnej a Sociálnej poisťovne, odvod daňovému úradu a pod.
Vystavená faktúra (VFA) - faktúra vystavená odberateľovi pri predaji výrobkov, tovaru, materiálu, majetku  alebo pri poskytnutí služby.
Prijatá faktúra  (PFA) - faktúra  od dodávateľa za nákup materiálu, tovaru, výrobkov, majetku alebo služby.
Príjemka  (PRI) - príjem materiálu alebo tovaru na sklad
Výdajka (VYD) - výdaj materiálu alebo tovaru zo skladu
Zúčtovacia a výplatná listina (ZVL) – evidencia jednotlivých zložiek mzdy zamestnancov
Zápis o zaradení (ZAZ) - zaradenie konkrétneho druhu majetku do používania
Zápis o vyradení (ZAV)  - vyradenie konkrétneho druhu majetku z používania
 
c) Možnosti využitia služieb komerčných bánk

Viď témy č. 1 a č. 3 – podrobnejšie rozobrať
a)  financovanie investičných zámerov formou dlhodobých úverov alebo leasingu
b)  financovanie prevádzkovej činnosti formou získavania krátkodobých zdrojov  - krátkodobé úvery na tovarové / materiálové zásoby, prekleňovacie úvery na  prechodný nedostatok finančných prostriedkov, kontokorentné / revolvingové úvery, faktoring
 
e) Pracovná porada

Pracovná porada – príprava, program, zapisovateľ, overovateľ, prezenčná listina, kontrola plnenia úloh, zápisnica, uznesenie
Na pravidelné pracovné porady sa odporúča pozývať čo najmenej účastníkov, aby rokovanie
bolo efektívne. Pri takýchto poradách stačí účastníkov upozorniť na pravidelný termín telefonicky. Odporúča sa, aby účastníci porady včas dostali materiály, ktoré budú predmetom rokovania, aby sa mohli na rokovanie dobre pripraviť. Priebeh pravidelnej porady začína obvykle jej otvorením (otvára poradu ten pracovník, ktorý ju vedie), oboznámením sa s programom, hlavným bodom programu, diskusia, uznesenie a ukončenie porady.
 
· Zápisnica  - hlavička z porady dňa, zapisovateľ, overovateľ, program, zápis jednotlivých bodov - môžu byť prílohy, diskusia – kto diskutoval, čo. V Košiciach, dňa, zapísal, overil – podpisy.
Zápisnica je vnútropodniková písomnosť dokumentačného charakteru. Druhy zápisníc:
- stručná: robí sa z pravidelných útvarových pracovných porád. Obsahuje stručný obsah
  porady bez uvedenia jednotlivých bodov. Spravidla ju nadiktuje vedúci útvaru svojej
  sekretárke;
- podrobná: obsahuje už krátky obsah jednotlivých bodov programu, prejavov, referátov,
  diskusných príspevkov aj s menami referujúcich. Okrem toho môže obsahovať aj uznesenie
  z porady s uvedením termínu vykonania úlohy a mena osoby zodpovednej za splnenie úlohy;
- doslovná: robí sa len z veľmi dôležitých porád a konferencií, zasadaní parlamentu a pod.
Robia ju tí, ktorí ovládajú stenografiu a dokážu zachytiť prejavy rýchlosťou najmenej 100 slov za minútu. Pri dlhších zasadaniach musia byť k dispozícii traja až piati stenografi.
V súčasnosti sa doslovné zápisnice robia pomocou moderných magnetofónov  diktafónov.
· Uznesenie – má obyčajne tri časti
- berie na vedomie
- schvaľuje
- ukladá úlohy.

e) Požiadavky na BOZP

Požiadavky na BOZP – zákon č. 330/1996 Z. z. a Zákonník práce
Zamestnanec poučený, zaškolený, preskúšaný.
Ochrana životného prostredia
 – interné životné prostredie – interiér podniku  pracovisko, prevádza 
- externé životné prostredie – okolie podniku
- nesmie sa znečisťovať ovzdušie,
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.018