Materiálové hospodárstvo

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: maturanti (26)
Typ práce: Referát
Dátum: 22.11.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 320 slov
Počet zobrazení: 5 671
Tlačení: 391
Uložení: 372
Materiálové hospodárstvo
 
a) Zásobovacie činnosti

· Zásobovacie činnosti zabezpečujú obstaranie hmotných vstupov pre výrobný proces v požadovanom množstve, kvalite a čase.
 Sú to:
1 Plánovanie materiálových zásob
2 Nákupná činnosť
3 Skladovanie materiálových zásob
4 Riadenie materiálových zásob
Premet obstarania závisí od typu podniku a všeobecne rozoznávame:
vstupné materiály - zúčastňujú sa na podnikovom transformačnom procese
polovýrobky - po dohotovení podieľajú sa na kompletizácií výrobkov
- obchodné tovary - sú predmetom kúpy a predaja
Spôsoby obstarania materiálu sú rôzne. Najznámejšie sú:
  -  náhodné obstaranie - rieši dodávku až po vzniku potreby - obstaranie z  prípadu na prípad
  - obstaranie do zásoby - materiál sa nakupuje na sklad, ktorý plní synchronizačnú 
funkciu pre výrobu. Je to najrozšírenejší spôsob obstarania
  - bezskladové obstaranie - nakúpený materiál priamo vstupuje do výroby
Prístupy zásobovania - aktívny, pasívny, kombinovaný
Organizácia zásobovania Zásobovacie činnosti zabezpečuje útvar zásobovania, ktorého organizácia závisí od výrobného programu podniku, od technického vybavenia podniku, od počtu dodávateľov, od územného rozloženia dodávateľov, od dobrých vzťahov, ...
Organizácia skladového hospodárstva sa môže uskutočňovať :
o centralizovane (1 veľký sklad)
o decentralizovane (viac menších skladov)
o kombinovane (1 veľký sklad a niekoľko menších skladov)
·  Plánovanie  materiálových potrieb je stanovenie jednotlivých druhov materiálu, ich kvality a množstva v určitom termíne.
Norma spotreby materiálu je maximálne prípustne množstvo materiálu na výrobu jednotky výkonu stanovenej kvality. Rozlišujeme:
- normy spotreby základného materiálu - čistá potreba, odpad ( technologický, ostatný)
- normy spotreby pomocného materiálu - materiál, ktorý sa zúčastňuje na výrobnom  procese, ale nevstupuje do výrobku.
Metódy určovania noriem spotreby materiálu
  prepočtovo-analytická,  skúšobno-experimentálna,  štatistická
Plánovanie materiálových potrieb:
  poznáme metódy
- metóda grafov - využíva sa pri zložitých výrobkoch. Zvažuje sa, z koľkých súčastí sa výrobok skladá aké materiály sú nevyhnutné na výrobu súčiastok. Výrobok sa rozkreslí vo svojej štruktúre a zistí sa počet jednotlivých komponentov.
  - metóda ABC - materiál sa rozdelí do troch skupín. „A“ najmenej položiek a    najdrahšie, „B“ menej nákladné položky, „C“ položky nízkych nákladov
Po vypočítaní potreby na jednotku výroby, vypočíta sa potreba na celkový plán. Poznáme postupy: výrobková metóda, metóda typových reprezentantov, metóda analógií
·  Nákupná politika podniku vychádza z odbytovej stratégie podniku. Snahou je získať informácie o dodávateľoch a uplatniť ich na podmienky podniku.
Prvky nákupnej politiky možno rozdeliť do troch skupín:
  a)  Prvky súvisiace s predmetom nákupu - politika množstva, kvality a ceny
  b) Prvky súvisiace so zdrojmi nákupu - spôsob dodania, počet dodávateľov a ich územné rozloženie
  c) Prvky spojené s tvorbou podmienok nákupu - vytváranie dodávateľských vzťahov,  nákupná reklama, nákupné orgány, kooperácia pri nákupe.
Voľba dodávateľa  posudzuje sa trhová pozícia  dodávateľa (vzdialenosť, bonita)
a dodacie podmienky (cena, množstvo, kvalita materiálu)
Verejná obchodná súťaž (v. o. s.) - verejné obstaranie - forma obstarania materiálu prevažne v štátnych podnikoch.
- predmet nákupu a podmienky sa zverejnia v Obchodnom vestníku.
  - dodávatelia zasielajú svoje ponuky v obálke výrazne označené V.O.S.
  - všetky ponuky sa posudzujú výberovou  komisiou v termíne výberového konania
  - vyberie sa najvhodnejší dodávateľ.
Tender je to verejná obchodná súťaž na privatizáciu so zahraničnou účasťou.
 
b) Evidencia zásob

Evidencia zásob je povinná zo zákona, lebo zásoby viažu značné finančné prostriedky. Skladová evidencia predstavuje účtovnícke, štatistické a operatívne záznamy o stave a pohybe zásob na skladoch. Pre evidenciu zásob poznáme viaceré metódy
metódy vizuálnej kontroly -  kniha záznamov, metóda lístkov na regáloch a metóda dvoch regálov
metódy písomných záznamov - metóda skladových kariet, skladových blokov a skladových lístkov
Metóda skladových kariet je najrozšírenejšia metóda evidencie skladových zásob. Potrebné informácie čerpá z dokladov:
- skladová karta -  vystavená pre každý druh materiálu so základnými údajmi o  materiále a jeho pohybe  - príjem, výdaj, zostatok
  - cenník materiálu -  súbor o každom materiále so základnými údajmi o materiále
    - príjem materiálu - príjemka - doklad o príjme materiálu do skladu
- výdaj materiálu - výdajka - doklad o výdaji materiálu  zo skladu
Výber metódy skladovej evidencie
Metóda skladových blokov – rýchly obrat, veľké množstvá, nízka cena – spojovací materiál
Metóda skladových lístkov -  drahé položky, sleduje sa každá položka osobitne – autá
Metóda skladových kariet -  presné obraty  rôznych  položiek – veľkosklad potravín
Zásady BOZP v sklade – prehľadné uloženie na určenom mieste, ťažké kusy dole, nesmie sa nič povaľovať po ceste, dostatočná vzdialenosť od vykurovacieho zariadenia

c) Účtovanie materiálu

Obstaranie a úbytok zásob materiálu sa podľa postupov účtovania pre podnikateľov môže účtovať dvoma spôsobmi: spôsobom A a spôsobom B.
Účtovanie zásob spôsobom  A  môžu použiť všetky účtovné jednotky, pre ktoré platí rámcová účtová osnova.
Účtovanie zásob spôsobom B môžu použiť účtovné jednotky, ktorým právne predpisy neukladajú povinnosť dať si overiť účtovnú závierku auditorom.
 
 
Účtovanie zásob materiálu spôsobom A:
-  všetky náklady vynaložené na nakupovaný materiál sa účtujú na majetkových účtoch (najprv kalkulačný účet 111 – Obstaranie materiálu, potom na základe PRI účet 112 – Materiál na sklade)
-  prírastok a vyskladnenie zásob vlastnej výroby sa účtuje priebežne počas celého účtovného obdobia
-  inventarizáciu zásob materiálu možno robiť priebežne
Účtovanie zásob materiálu spôsobom B:
-  v priebehu účtovného obdobia jednotlivé zložky obstarávacej ceny  (cena materiálu a náklady spojené s obstaraním materiálu – poistné, preprava, clo, provízia) sa účtujú priamo do nákladov
-  zásoby vlastnej výroby v priebehu účtovného obdobia sa neúčtujú na účtoch zásob, ku koncu účtovného obdobia sa evidujú iba zmeny stavu zásob zistené pri inventarizácii
-  účtovanie obstarania a spotreby zásob spôsobom B predpokladá vykonanie periodickej inventarizácie ku koncu účtovného obdobia a vyžaduje bežné preukazné vedenie
-  skladovej evidencie.
 
d) Kúpna zmluva

Kúpna zmluva je to slobodný prejav vôle predávajúceho tovar predať  a kupujúceho tovar prevziať a zaplatiť
Právne podmienky pre uzavretie kúpnej zmluvy
súhlasný prejav vôle - obidve strany musia s uzavretím zmluvy súhlasiť
právna spôsobilosť - subjekty musia mať oprávnenie pre podnikateľskú činnosť
dobrovoľnosť - zmluva má byť podpísaná bez nátlaku - dobrovoľne
určitosť - presné určenie predmetu zmluvy
reálnosť  - je možná realizácia zmluvy  
prípustnosť - nesmie byť v rozpore so zákonom
Fázy uzatvárania kúpnej zmluvy
1. fáza informačná - hľadajú sa informácie o možnosti kúpy respektíve predaja
2. fáza  uzavretie KZ - vyhotoví sa objednávka na predmet zmluvy, stanovia  sa podmienky a obojstranne sa podpíše KZ.
3.fáza  realizačná - predávajúci tovar dodá a kupujúci ho preberie a zaplatí.

d) Písomnosti pri neplnení kúpnej zmluvy

·  Písomnosti pri neplnení KZ: reklamácia, urgencia, upomienka
Reklamácia je obchodný list, ktorým odberateľ upozorňuje na zistené chyby v dodávke alebo na chyby vo výpočte faktúry. Reklamácia má vždy písomnú formu a odosiela sa doporučene. Ak odberateľ zistí nezrovnalosti v množstve, resp. v kvalite, musí spísať Protokol o chybách za účasti dodávateľa alebo zástupcu z nestrannej organizácie (Mestského úradu). Protokol o chybách a Reklamačný list musí odberateľ ihneď aj s reklamáciou poslať dodávateľovi.
Komerčný zápis spíšu pracovníci dopravnej organizácie, ak sa zistí poškodenie tovaru pri preprave.
Odpoveď na reklamáciu môže byť kladná, uznanie reklamácie alebo záporná, odmietnutie reklamácie.
Urgencia (posúrenie) je obchodný list, ktorým odberateľ upozorňuje dodávateľa, že nedodržal zmluvný termín dodávky. Má písomnú formu a odosiela sa doporučene. Najčastejšou nepravidelnosťou pri plnení kúpnej zmluvy sú oneskorené platby.
Upomienka je obchodný list, ktorým dodávateľ upomína svojho odberateľa, že ešte neuhradil faktúru za uskutočnenú dodávku. Má vždy písomnú formu a posiela sa doporučene. Odosielateľ spravidla nereaguje na prvú upomienku, preto mu dodávateľ posiela druhú upomienku, ktorá  má už dôraznejší tón. Obidve upomienky spravidla píše učtáreň firmy. Ak faktúra nie je uhradená ani po tejto upomienke, firemný právnik posiela tretiu upomienku, ktorá má byť akýmsi pokusom o zmier. V nej upozorňuje kupujúceho, že je to posledný pokus, po ktorom navrhne vyriešiť spor súdom. V tretej upomienke už bývajú vyčíslené aj úroky z omeškania a náklady spojené s upomínaním. Dôležité je, aby upomienky neboli písané vulgárnym tónom.

e) Informácie o dodávateľoch

Informácie o dodávateľoch
Klasický spôsob – dopyt, ponuka písomne, telefón, fax
Súčasný spôsob -  internet, e-mail, mobilný telefón, SMS 
-  Verejné obstarávanie viď tému 5 bod a)
 
f) Využitie výpočtovej techniky

Využitie výpočtovej techniky v posledných rokoch sa čoraz viac využíva výpočtová technika aj v zásobovacích činnostiach. Týka sa týchto činnosti:
Oblasť výpočtová  - výpočet normy spotreby materiálu, výpočet plánu potreby materiálu, bilancovanie materiálových potrieb
Oblasť evidenčná zo zákona - evidencia dodávateľov, evidencia objednávok a kúpnych zmlúv, evidencia došlých faktúr a sledovanie ich úhrad,  evidencia skladových zásob
Oblasť manipulácie s materiálom  - pre uľahčenie práce v skladoch
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.026