Personálna činnosť v podniku

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: maturanti (26)
Typ práce: Referát
Dátum: 22.11.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 266 slov
Počet zobrazení: 5 387
Tlačení: 457
Uložení: 380
Personálna činnosť v podniku

a) Personálny manažment

Personálny manažment je tá časť činnosti podniku, ktorá sa zaoberá riadením ľudských zdrojov.
Personálna stratégia - je to dlhodobé plánovanie ľudských zdrojov, zamerané na stanovenie počtu a štruktúry pracovníkov,  vypracované v súlade s podnikovými cieľmi.
· Personálne plánovanie – stanovenie počtu a štruktúry zamestnancov na termín.
· Metódy personálneho plánovania – expertný odhad
- trendové postupy
- ukazovateľové postupy
· Štruktúra zamestnancov – robotníci, administratívni, THP, riadiaci, ...
Na realizácií úloh personálneho manažmentu sa podieľajú vrcholový manažment podniku, manažéri všetkých úrovni riadenia, pracovníci personálneho útvaru
· Získavanie zamestnancov 
Je to komplex činnosti zameraných na prilákanie dostatočného počtu vhodných uchádzačov o pracovné miesto.
interné zdroje - pracovný postup, kariéra, resp. rekvalifikácia vlastných pracovníkov. Je výhodná, lebo pracovník je známy a znižujú sa  náklady na jeho  adaptáciu a zvyšuje sa motivácia na jeho výkon
externé zdroje - absolventi škôl,  voľné pracovné sily na trhu práce, pracovníci, ktorí chcú zmeniť pracovné miesto
Metódy získavania pracovníkov
 inzercia v masmédiách  -  vývesky, letáky
 meno firmy -  územné úrady práce, rodiny a sociálnych vecí
 sprostredkovateľské organizácie -  vlastné záznamy
· Kvalifikačná príprava zamestnancov
adaptácia pracovníkov - pracovná adaptácia, sociálna adaptácia, podniková kultúra
zvyšovanie kvalifikácie - prehĺbenie vedomosti v tom istom odbore
rekvalifikácia  -  preškolenie na iný odbor. Môže byť úplná alebo čiastočná
rozvoj pracovníkov je to predovšetkým pracovná kariéra
·   Hodnotenie zamestnancov predstavuje komplex činnosti zameraných na objektívne posúdenie pracovníka a následne na spravodlivú odmenu za vykonanú prácu
Hodnotenie pracovníkov je dôležité pre efektívne uskutočnenie podnikových činnosti. Bezprostredne vplýva na: zvýšenie výkonov pracovníkov, stimulácia pracovníkov, odmeňovanie pracovníkov, potreba vzdelávania, rozvoj kariéry, premiestňovanie pracovníkov, inovácie organizačného usporiadania, ukončenie pracovného pomeru.
Každý podnik si vypracuje  individuálne zásady hodnotenia.
Intervaly hodnotenia - sú rôzne. Denné - dochádzka, mesačné - pre mzdy, ročné - postup
Hodnotiteľ - obyčajne vedúci, ale môžu byť aj spolupracovníci
Systém hodnotenia každý podnik si vypracuje individuálne
Kritéria hodnotenia najčastejšie sú zamerané na hodnotenie
A) pracovné výsledky B)  pracovné správanie
C) sociálne správanie D) znalosti, spôsobilosti
·  Metódy hodnotenia  sú rôzne a najznámejšie sú:
  - číselné hodnotenie - známkovacia stupnica
  - verbálne hodnotenie - hodnotiaca správa
  - na základe  plnenia úloh - počet splnených a nesplnených úloh
  - hodnotenie kritických prípadov
  - hodnotenie na základe hodnotiacich dotazníkov
  - hodnotiaci rozhovor
S každým hodnotením má byť oboznámený hodnotený pracovník

b) Charakteristika mzdy

Mzda – peňažné vyjadrenie odmeny za prácu
Motivácia - vnútorná potreba lepšej práce, výkonov
Stimulácia - vonkajšie podnety pre lepšiu prácu
Peňažné ohodnotenie - odmena za vykonanú prácu - mzda, plat
Formy mzdy - časová, úkolová, podielová, zmiešaná, naturálna
Základná mzda – tarifná, zmluvná je povinná, ktorá má byť vyplatená zamestnancovi
Doplnkové formy miezd - odmeny, prémie, osobné ohodnotenie a iné
Nominálna mzda - mzda, ktorá je vyplatená zamestnancovi
Reálna mzda - vyjadruje, čo sa dá za danú hodnotu kúpiť
Hrubá mzda - súčet všetkých zložiek mzdy
Čistá mzda  - mzda vyplatená zamestnancovi  po odpočítaní fondov a po zdanení.
Daňový základ - hrubá mzda mínus fondy a odpočítateľné položky
· Algoritmus výpočtu miezd
Výpočet základnej časovej mzdy  = ZMČ : časový fond x (odpracované dni + sviatky)
Výpočet hrubej mzdy súčet všetkých zložiek miezd
Výpočet zákonného sociálneho poistenia  - vymeriavací základ - jednotlivé poistenia podľa tabuľky – zaokrúhlenie nahor
Výpočet preddavku na daň =  daňový základ (HM – ZSP – nezdaniteľná položka) x 0,19
  Čistá mzda = HM – ZSP – PD + daňový bonus
· Zásady účtovanie miezd
Mzdové náklady predstavujú dôležitú zložku celkových nákladov každej účtovnej jednotky. Účtuje sa o nich na syntetickom účte 521 – Mzdové náklady. Na stranu MD tohto účtu sa účtujú všetky mzdy, prémie a odmeny,  t.j. celkové hrubé mzdy zamestnancov so súvzťažným účtovným zápisom  na strane Dal účtu 331 -  Zamestnanci.
Mzdy sa vypočítavajú mesačne na základe prvotných dokladov z operatívnej evidencie, t.j. evidencie dochádzky, pracovných, resp. úkolových listov, dovolenkových listov, súpisky práce a miezd, kontrolných listov a pod.
Analytická evidencia miezd sa vedie na mzdových listoch jednotlivých zamestnancov za každý kalendárny rok, v ktorých sú okrem základ. identifikačných údajov aj ďalšie dôležité údaje potrebné na výpočet miezd.
Zúčtovacia a výplatná listina je účtovným dokladom na účtovanie miezd v hlavnej knihe na jednotlivých syntetických účtoch. ZVL obsahuje údaje podľa jednotlivých zamestnancov v abecednom poradí i sumárne za celú účtovnú jednotku.
Základné účtovné prípady týkajúce sa miezd:
ZVL Priznané hrubé mzdy zamestnancov  521/331
ZVL Náhrada príjmu počas dočasnej PN   527/331
ZVL Zrážka zákon. sociálneho poistenia 331/336
ZVL Zrážka preddavku na daň  331/342
ZVL Nárok na daňový bonus     342/331
ZVL Zrážky na sporenie, pôžičky, poistky   331/379
ZVL Zrážka manka  331/335
ID  Zrážka zák. soc poistenia plateného zamestnávateľom    524/336
VPD/VBÚ  Výplata mzdy zamestnancovi  331/211 (221)

d) Sústava sociálneho poistenia

Sústava sociálneho poistenia
-  Zdravotné poistenie – slobodná voľby poisťovne. Zmena poisťovne nahlásiť do konca septembra s účinnosťou od nového roku. Vznik narodením (narodené dieťa je poistené v poisťovni matky). Zánik smrťou. Platiteľ za deti,  štát. Za zamestnancov  - zamestnávateľ 10 % z vymeriavacieho základu a 4 % zamestnanec
 -  Sociálne poistenie  (podľa tabuľky)
- nemocenské
- dôchodkové starobné
- dôchodkové invalidné
- úrazové
- poistenie v nezamestnanosti
 
e) Vypracovanie životopisu

Životopis možno písať ako individuálnu písomnosť alebo ako štruktúrovaný životopis.
V súčasnosti sa preferuje štruktúrovaný životopis, ktorý sa viac používa i v EÚ.
Náležitosti životopisu:
záhlavie (obsahuje adresu pisateľa)
označenie písomnosti ŽIVOTOPIS
osobné údaje (dátum a miesto narodenie, informácie o manželovi a deťoch – ak nie sú plnoleté)
dosiahnuté vzdelanie
prax v zamestnaní
osobitné vedomosti (jazykové, odborné)
osobné záujmy
adresy osôb, ktoré môžu podať referencie o pisateľovi
miesto a dátum napísania životopisu
vlastnoručný podpis
Nie každý životopis musí obsahovať všetky náležitosti. Píše sa obvykle riadkovačom 1 až 1,5, podľa jeho rozsahu.

f) Využitie bankových služieb

K najbežnejšiemu spôsobu výplaty mzdy v súčasnosti patrí prevod mzdy po vykonaní povinných zrážok na osobný účet zamestnanca, a to bezhotovostnou formou z podnikateľského účtu zamestnávateľa. Podmienkou takejto formy výplaty mzdy je založenie osobného účtu zamestnanca a oznámenie zamestnancovho bankového spojenia zamestnávateľovi.
Pod pojmom účet rozumieme technický prostriedok banky na obojstranné vyúčtovanie medzi bankou a klientom. Zaznamenávajú sa na ňom obraty v prospech klienta (kreditné obraty) a obraty v prospech banky (debetné obraty). Informácie o zúčtovaní a konečnom zostatku účtu sú klientovi oznamované prostredníctvom správy o zúčtovaní (napr. výpis z účtu). Komerčné banky ponúkajú svojim klientom bežné účty (určené predovšetkým na realizáciu platobného styku),  kontokorentné účty (povolený debetný zostatok do určenej výšky), vkladové účty, úverové účty, depotové účty (používané pri úschove a správe cenných papierov).  Podnikateľský účet zamestnávateľa, ako aj osobný účet zamestnanca patria medzi bežné účty, pretože sú určené predovšetkým na realizáciu platobného styku, nie na dlhodobé zhodnocovanie vkladu.
· Postup pri založení účtu
Založenie účtu je podmienené podpisom zmluvy o účte a podpisového vzoru a vložením počiatočného vkladu na účet. Pri zakladaní bežného – osobného účtu  fyzická osoba preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom, právnická osoba pri zakladaná bežného účtu  predkladá oprávnenie na podnikanie: výpis z obchodného registra, živnostenský list, resp. koncesnú listinu. Právnickú osobu pri tomto úkone zastupuje štatutárny zástupca podľa výpisu z obchodného registra.  Zmluva o účte sa uzatvára v zmysle obchodných podmienok konkrétnej banky, ktoré vychádzajú z Obchodného zákonníka a zo Všeobecných obchodných podmienok NBS.
K náležitostiam zmluvy o účte patria : dátum zriadenia účtu, mena, spôsob disponovania prostriedkami na účte, podmienky a spôsob úrokovania, podmienky odovzdávania výpisu z účtu, poplatky, podmienky zrušenia účtu. Okrem majiteľa účtu môžu s účtom disponovať ním splnomocnené osoby. Toto plnomocenstvo splnomocnenej osobe – disponentovi majiteľ účtu udeľuje v podpisovom vzore, kde uvedie aj spôsob disponovania (samostatne, kolektívne).
Disponovať s prostriedkami na účte   je možné
a)  hotovostnou formou  (vkladové a výberové pokladničné operácie, výber platobnou kartou z bankomatu),
b)  bezhotovostnou formou  (príkazy na zúčtovanie, platba platobnou kartou, prostredníctvom elektronického bankovníctva).
Pri prevode mzdy zamestnancov na ich osobné účty môže zamestnávateľ postupovať nasledovnými spôsobmi:
-  poukázať mzdu príkazom na úhradu, a to jednoduchým alebo hromadným príkazom priamo  v pobočke banky
-  využiť služby elektronického bankovníctva, napr. internetbanking
Výhody elektronického bankovníctva: nie je potrebné navštíviť pobočku banky, stály prístup k účtu 24 hodín denne, nie je potrebné vypisovať príkazy na úhradu, komunikácia možná z ľubovoľného miesta  s príslušným technickým vybavením.
Nevýhody elektronického bankovníctva: zamestnávateľ musí mať k dispozícii príslušné technické vybavenie a musí ovládať prácu s týmto vybavením
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.026