Aplikácia zákonníka práce

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: maturanti (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 22.11.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 201 slov
Počet zobrazení: 3 811
Tlačení: 323
Uložení: 331
Aplikácia zákonníka práce
 
a) Právne normy

Zákonník práce - zákon č. 311/2001 Z. z. NR SR, platný od 1.4.2002 a následné novely je základný kódex pracovného práva, upravuje pracovno-právne vzťahy medzi zamestnávateľom a zamestnancami a stanovuje pracovné podmienky priestorové a časové.
Zákon o štátnej a verejnej službe upravuje pracovnoprávne vzťahy v štátnej službe a vo verejnej službe. 
Zákon o kolektívnom vyjednávaní KOLEKTÍVNA ZMLUVA - zmluva uzavretá medzi zamestnávateľom a odbormi, ktorá zmierňuje ZP na konkrétne podmienky a umožňuje kolektívne vyjednávanie.

b) Pracovný pomer

Pracovný pomer – pracovno-právny vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom
· Vznik – zmluvou, voľbou, menovaním
· Pracovná zmluva – (vzor)   zamestnávateľ - organizácia
zamestnanec a jeho osobné údaje
zmluva uzavretá na dobu určitú (dňom, podmienka)
skúšobná doba max. 3 mesiace
miesto výkonu práce
začiatok pracovného pomeru
podpisy – štatutárna zástupca a zamestnanec
  súčasťou pracovnej zmluvy – mzdové zaradenie a popis pracovnej činnosti
· Zmeny pracovnej zmluvy -  po obojstrannej dohode
- ak vyplýva zo zákona
· Ukončenie pracovného pomeru 
- výpoveďou – výpovedná lehota 2 resp. 3 mesiace, zamestnávateľ musí udať dôvod, zamestnanec nemusí. Výpovedná lehota plynie dva celé mesiace.
z organizačných dôvodov - výpovedná lehota 3 mesiace. Zamestnancovi patrí odstupné
dohodou – obe strany sa dohodnú na termíne ukončenia pracovného pomeru.
v skúšobnej dobe  - aj bez udania dôvodu
uplynutím doby, na ktorú bola zmluva uzavretá – minimálne 5 dní pred termínom je potrebné oznámiť zamestnancovi. Inak sa zmení zmluva na dobu neurčitú
smrťou
okamžitým skončením – zamestnanec právoplatne odsúdený za trestný čin, porušenie pracovnej disciplíny
hromadné prepúšťanie – najmenej 20 ľudí za 90 dní
 
c) Pracovné prostredie

Pracovné prostredie – súhrn faktorov, ktoré vplývajú na výkon zamestnanca
· Časové podmienky -  pracovná smena, pružná pracovná doba, smennosť, prestávky v práci, riadna dovolenka, prekážky v práci na strane zamestnanca a na stráne zamestnávateľa
· Priestorové podmienky
- fyzikálne podmienky – hluk, vibrácie, teplota, farebná úprava, svetlo, ...
sociálne podmienky  – veľkosť pracoviska, vzťahy medzi zamestnancami, riadenie
· BOZP – pri nástupe poučený, každý rok poučený, každé 2 roky preskúšaný
· Ochrana životného prostredia    interné životné prostredie
- externé životné prostredie – okolie
 
d) Náhrada mzdy pri prekážkach pri práci

Štátny sviatok
Pri tarifnej mzde sa štátny sviatok počíta ako riadne odpracovaný deň v danom kalendárnom mesiaci.
Pri úkolovej a časovej mzde sa sviatok počíta ako náhrada mzdy . Je to priemerná hodinová alebo denná mzda za predchádzajúci kalendárny štvrťrok.

Dovolenka
Dovolenka sa pri tarifnej, úkolovej a časovej mzde počíta z priemernej dennej alebo hodinovej mzdy za predchádzajúci kalendárny štvrťrok.
Náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti
V prípade dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca je zamestnávateľ povinný poskytovať zamestnancovi náhradu príjmu a to prvých 10  kalendárnych dní takto:
1. až 3. kalendárny deň  - 25%  denného vymeriavacieho základu zamestnanca
4. až 10. kalendárny deň  - 55% denného vymeriavacieho základu zamestnanca
Denný vymeriavací základ sa určí ako podiel súčtu vymeriavacích základov na platenie ZSP dosiahnutých zamestnancom v rozhodujúcom období a počtu dní obdobia.
Denný vymeriavací základ sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nahor.
P – paragraf celodenné ošetrenie -  ako odpracované dni
práca nadčas príplatky – pracovný deň 30%
-  v noci a dni pracovného voľna 60%
Príplatok za prácu v noci   25%
 
e) Konkurz o pracovné miesto a motivačné listy

· Konkurz uchádzačov o pracovné miesto
- zverejní sa v tlači s konkrétnymi  požiadavkami na uchádzača
- uchádzači dávajú prihlášky
- komisia zadá úlohy so stúpajúcou obtiažnosťou v jednotlivých kolách a preverí uchádzačov
- vylúčenie v jednotlivých kolách

· Motivačné listy
Životopis  je  dokument,  ktorý  uchádzača  o  zamestnanie predáva, a tak jeho hlavnou funkciou je robiť mu dobrú reklamu. Je jednoznačne prvým dojmom, ktorý si o uchádzačovi urobí konzultant v personálnej agentúre alebo budúci zamestnávateľ. Životopis sa píše viacerými štýlmi, v súčasnosti sa preferuje štruktúrovaný životopis, teda heslovitá forma. Nepíše sa už teda ako slohová práca ani nemá obsahovať informácie o členoch vašej rodiny.
Kým životopis vás predá, motivačný list zviditeľní. Pri uchádzaní o konkrétne miesto má veľký význam. Motivačný list, ak je správne napísaný, by vám mal pomôcť dostať sa na pracovný pohovor. Jeho úlohou je sprevádzať životopis a zároveň motivovať zamestnávateľa natoľko, aby si vás na osobné stretnutie pozval. Uchádzač o zamestnanie v motivačnom liste reaguje na konkrétnu pracovnú ponuku, inzerát. Musí byť z neho zrejmé, že pochopil ponuku a vie, o akú pozíciu ide a čo vyžaduje. Musí v ňom reagovať na všetky dôležité body z inzerátu a vytvoriť tak akúsi spätnú väzbu.
Obsah motivačného listu: motivačný list iba sprevádza životopis, preto sa v ňom neuvádzajú fakty o absolvovanom vzdelaní, získanej praxi. Stačí, ak v ňom uchádzač uvedie svoje najväčšie pracovné úspechy, aj to len vtedy, ak sa týkajú práce, o ktorú sa uchádza. List má byť stručný a výstižný, nesmie však byť až veľmi strohý – treba zvoliť zlatú strednú cestu  a napísať ho tak, aby si po jeho prečítaní personalista či šéf povedal: toto je človek, ktorého chcem vidieť. Všetko ostatné vyriešite až na pohovore.

Formálna úprava motivačného listu: píšeme ho vo forme listu. Formát papiera A 4, v záhlaví píšeme meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska. Potom v pravom alebo v ľavom adresovanom poli adresa prijímateľa. Z odvolávacich údajov do riadku miesto a dátum. Text listu vždy začíname oslovením. Odvolávame sa na referenciu (inzerát, osobné doporučenie). Uvádzame názov pracovnej pozície, o ktorú máme záujem. Poukazujeme na pohotovosť, dôvtip a ukazujeme, že pracovné prostredie, v ktorom máme záujem pracovať nám nie je neznáme. Môžeme uviesť úspechy a schopnosti pri vedení tímu. Osobná motivácia, zanietenosť. List končí vlastnoručným podpisom.

f) Moderné prostriedky získavania informácií

Moderné prostriedky získavania informácií
- inzercia v tlači
-  sprostredkovanie práce v rozhlase
-  sprostredkovateľské agentúry
-  informácie na internete
· Nezamestnanosť na Slovensku
-  najnižšia v Bratislave a okolí – cca 6%  blíži sa k prirodzenej nezamestnanosti 
- stredná vo väčších mestách
-  najvyššia na vidieku a na severnom Slovensku
 
Vplyv finančnej krízy  na zamestnanosť
V súčasnej pretrvávajúcej kríze viacerí ekonómovia predpokladajú, že pri poklese hospodárstva okolo 1 percenta, môže miera nezamestnanosti stúpnuť až na vyše 12 percent. Nakoľko slovenská ekonomika je závislá do veľkej miery závislá od zahraničného dopytu, nezamestnanosť bude naďalej rásť. Viaceré podniky už nahlásili hromadné prepúšťanie, poprípade upravujú dĺžku pracovnej zmeny.
Podniky sa snažili reagovať na krízu aj v minulom roku, preventívnym miernym nahlasovaním budúceho prepúšťania. Aj napriek veľkej snahe sa v súčasnosti podnikom nedarí získať dostatočný počet objednávok na stabilitu produkcie a zamestnanosti. To vyústilo do prudkého zvýšenia počtov nahlasovania prepúšťania. Nižšia produkcia s tým spojené klesanie tržieb a zisku vedie k sťaženiu splácania úverov.

g) Postup  banky pri exekúcii na osobnom účte

Na základe zmluvy o účte má právo s účtom disponovať len majiteľ účtu a ním splnomocnené osoby – disponenti. Banka má však v odôvodnených prípadoch právo na inkaso finančných prostriedkov z účtu aj bez súhlasu majiteľa účtu, a to v prípadoch  zákonného inkasa, medzi ktoré patrí inkaso:
- v prípade výkonu rozhodnutia nariadeného súdom
- na základe  vykonateľného a právoplatného predpisu príslušným orgánom 
- v prípade inkasa na základe zákonných predpisov ( sociálne a nemocenské poistenie,
  daňový úrad..)
- v prípade inkasa oprávnených poplatkov a náhrad podľa platného sadzobníka banky
- v prípade inkasa v prospech debetného zostatku účtu a úrokov z úverov
 
Banka na základe obdržaného súdneho príkazu je povinná oznámiť bankové spojenie účtov povinného, po obdržaní exekučného príkazu je povinná inkasovať kreditný zostatok účtu v prospech exekútorom udaného účtu na zníženie záväzku povinného, až do času, kedy dôjde k celkovej úhrade záväzku. Počas výkonu exekúcie na účte do splatenia záväzku nie sú uhrádzané iné platby povinného, nie je možný hotovostný výber ani bezhotovostné úhrady. Banky majú zo zákona povinnosť dodržiavať mlčanlivosť týkajúcu sa všetkých údajov o svojich klientoch: meno klienta, čísla účtov, stavy na účtoch, obraty, ... Mlčanlivosti sú zbavené v prípade, keď majú zo zákona oznamovaciu povinnosť v prípade podozrenia na neoprávnené bankové operácie a na trestnú činnosť orgánom činným v trestnom konaní.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.024