Ekonomická stránka podnikateľskej činnosti

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: maturanti (26)
Typ práce: Referát
Dátum: 22.11.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 589 slov
Počet zobrazení: 3 340
Tlačení: 314
Uložení: 315
Ekonomická stránka podnikateľskej činnosti
 
a) Všeobecná charakteristika ekonomickej stránky podnikateľskej činnosti

· Podnikové ciele
Náklady a výnosy sú nevyhnutnou súčasťou podnikateľskej  činnosti a značne ovplyvňujú hospodársky výsledok. Podnik pri svojej podnikateľskej činnosti prichádza do kontaktu s okolím. Z okolia prijíma vstupy a svoje výstupy predáva okoliu. Sleduje podnikové ciele:
- dosahovanie zisku
- zabezpečenie finančnej stability a solventnosti
-   efektívnosť výrobnej a ostatnej činnosti
· Náklady - peňažné vyjadrenie spotreby výrobných faktorov. Sledujeme ich z dvoch hľadísk:
a) Náklady z hľadiska podniku ako celku - sledujú sa vo finančnom účtovníctve a je to každé odčerpanie majetku, znižujú daňový základ
b) Vnútropodnikové náklady - sledujú sa vo vnútropodnikovom účtovníctve a vyjadrujú náklady medzi jednotlivými strediskami. Nezapočítavajú sa do daňového základu.
Náklad  - každé odčerpanie majetku podniku
Výdaj - fyzicky úbytok majetku
Výdavok - úbytok finančných prostriedkov podniku
Medzi týmito veličinami môže vzniknúť nesúlad:
-  vecný nesúlad - zistenie, či výdavok patrí medzi náklady
- časový nesúlad - súčasne vzniká výdavok a náklad (nákup materiálu do spotreby)
  -  najskôr vznikne výdavok, potom náklad (obstaranie DM, KM na sklad) -  najskôr vznikne náklad, potom výdavok (spotreba KM a neskôr platba)
· Členenie nákladov
1.  Druhové členenie nákladov - je základným členením nákladov v podniku a je spojené s hodnotením podniku ako celku. Sleduje sa vo finančnom účtovníctve a slúži na vyčíslenie hospodárskeho výsledku. Poznáme:
prvotné náklady sú za podnik ako celok, slúžia na vyčíslenie hospodárskeho výsledku
druhotné náklady  vznikajú medzi strediskami
2. Vo vzťahu k objemu výroby
- fixné ( pevné) náklady  - nemenia sa so zmenou objemu výroby - nájomné, mzdy
variabilné ( premenlivé) náklady - menia sa so zmenou objemu výroby
  - priamy materiál, priame mzdy
3. Kalkulačné členenie nákladov -je to členenie podľa kalkulačného vzorca
  Kalkulovanie - vyčíslenie nákladov na jednotku výkonu
  Kalkulačná jednica - jednotka výkonu, na ktorý sa uskutočňuje kalkulácia
  Kalkulačný vzorec - usporiadanie jednotlivých položiek nákladov.
  A.  PRIAME NÁKLADY ( jednicové)
    1. Priamy materiál
    2. Priame mzdy
    3. Ostatné priame náklady
    4. Výrobná réžia      Vlastné náklady výroby -  položky  1 - 4
  –––––––--------------------------------------
  B  NEPRIAME NÁKLADY ( režijné)
    5. Správna réžia  Vlastné náklady výkonu - položky  1 - 5
  ----------––––––-----------------------------------------–––-
  6. Odbytová réžia  Úplné vlastné náklady  -  položky  1 - 6
  --------------------–––––––-------------––––-
Kalkulácie z časového hľadiska poznáme:
predbežná kalkulácia priebežná, operatívna  výsledná
Kalkulačné metódy
kalkulácia delením prirážková kalkulácia kalkulácie združených výkonov
 
4. Členenie nákladov v účtovníctve 
-  prevádzkové náklady - súvisia s podnikateľskou činnosťou a znižujú daňový základ
-  finančné náklady - vznikajú pri finančných operáciách
- mimoriadne náklady - sú náhodilé, nesúvisia bezprostredne s podnikaním
a neupravujú daňový základ (pokuty, penále, manko)
Plánovanie nákladov v podniku
Je to činnosť, ktorou sa dopredu stanovujú jednotlivé položky nákladov.
Plán nákladov je prehľad jednotlivých nákladov v peňažnom vyjadrení. Postup a spôsob plánovania nákladov si stanovuje každý podnik sám.
Rezervy znižovania nákladov:
lepšie využívanie krátkodobého majetku, skracovanie doby obratu KM, lepšie využívanie výrobnej kapacity podniku,, zvyšovanie kvality výkonov, voľba vhodného sortimentu výroby
Prostriedky znižovania nákladov
zlepšenie organizácie práce,  zavedenie novej modernej techniky, zvyšovanie vzdelania pracovníkov
 
· VÝNOSY  sú realizované výkony podniku do okolia, čím sa vracajú podniku vložené finančné prostriedky. Výnosy podniku sledujeme z dvoch hľadísk:
- výnosy podniku ako celku - bezprostredne súvisia s podnikateľskou činnosťou, prejavujú sa navonok podniku a zvyšujú daňový základ, sledujú sa vo finančnom účtovníctve
- vnútropodnikové výnosy -  sú to výnosy medzi jednotlivými hospodárskymi strediskami  podniku, sledujú sa v manažérskom účtovníctve.
Tržby - predaj výkonov, vznikajú pohľadávky. 
Príjem - prírastok finančných prostriedkov
Môže vzniknúť nesúlad medzi tržbou a príjmom
- vecný nesúlad - zistenie, či príjem patrí medzi tržby
časový nesúlad -  tržba a príjem vznikajú súčasne - pri predaji v hotovosti
  -  tržba vzniká skôr ako príjem - pri predaji na faktúru (pohľadávky)
  -  príjem vzniká skôr ako tržba - pri poskytnutých preddavkoch
· Členenie výnosov
Druhové členenie výnosov - je to základné členenie a sleduje sa v účtovníctve
Členenie v závislosti od spôsobu realizácie  - výnosy podniku ako celku, vnútropodnikové
Členenie výnosov v účtovníctve 
prevádzkové výnosy - bezprostredne súvisia s podnikateľskou činnosťou a zvyšujú  daňový základ
 finančné výnosy - vznikajú pri finančných operáciách,
 mimoriadne výnosy  - sú náhodilé a neupravujú daňový základ
· Výsledok hospodárenia  je rozdiel medzi výnosmi a nákladmi, ktoré podnik dosiahol za účtovné obdobie   VH =  V  -  N
ak výsledok je kladný vznikne ZISK a ak je záporný vznikne STRATA
Účtovný výsledok hospodárenia je výsledok vypočítaný z prvotných účtovných dokladov.
Disponibilný výsledok hospodárenia (čistý zisk), ktorý sa vypočíta po zdanení.
Výsledok hospodárenia poznáme:
- prevádzkový VH ( VH z bežnej činnosti, ktorý bezprostredne súvisí s podnikateľskou činnosťou a podlieha zdaneniu)
- VH z  finančnej činnosti (úroky, dividendy za CP, zmeny kurzov a iné)
- VH z mimoriadnej činnosti (je náhodilý a nepodlieha zdaneniu)
 

- Rozdelenie disponibilného zisku:

- Zákonný rezervný fond - vytvára sa zo zákona, jeho výška ( min. 20% za zisku) je stanovená v spoločenskej zmluve, zakladateľskej listine resp. v stanovách družstva
- Sociálny fond - vytvára sa zo zákona, jeho výška ( 1 – 1,5%  z hrubých miezd zamestnancov)  je stanovená v kolektívnej zmluve.
Ostatné fondy, Výplata dividend,
Výplata tantiemov, Rozdelenie spoločníkom
Nerozdelený zisk, ktorý sa môže previesť do nasledujúcich období
 

- Likvidácia straty

·  Uhradí sa z nerozdeleného zisku z predchádzajúcich období
·  Zvýši sa podiel vlastníkov , Zníži sa  základné imanie spoločnosti
·  Prevedie sa do nasledujúcich období
O stratu je možné znížiť daňový základ tri po sebe nasledujúce obdobia
 
b) Zásady účtovania nákladov a výnosov
 
Pre účtovanie nákladov platia tieto zásady účtovania:
1.  Náklady sa účtujú na účtoch nákladov v účtovnej skupine 5xx v zásade  vždy na strane MD.
2.  Účty nákladov nemajú začiatočný stav a účtujú sa narastajúcim spôsobom  od začiatku do konca účtovného obdobia. Konečné stavy sa na konci účtovného obdobia prevádzajú zo strany D účtov nákladov na stranu MD  Účtu ziskov a strát.
3.  Vznik nákladov spôsobuje zníženie aktív. (napr. spotreba materiálu vo výrobe).
4.  Vznik nákladov spôsobuje zvýšenie pasív /napr. priznané hrubé mzdy zamestnancom).
Pre účtovanie výnosov platia tieto zásady účtovania:

- Výnosy sa účtujú na účtoch výnosov v účtovnej skupine 6xx v zásade vždy na strane D.
- Účty výnosov nemajú začiatočný stav a účtujú sa narastajúcim spôsobom od začiatku do konca účtovného obdobia. Konečné stavy sa na konci účtovného obdobia prevádzajú zo strany MD účtov výnosov na stranu D Účtu ziskov a strát.
- Vznik výnosov spôsobuje zvýšenie aktív (napr. predaj výrobkov odberateľovi)
- Vznik výnosov môže znamenať aj zníženie pasív.

c) Účtovná uzávierka, závierka

Význam účtovnej  závierky, uzávierky a jej výstupy : súvaha a výkaz ziskov a strát.
Na konci účtovného obdobia sa jednotlivé účty  aktív, pasív, nákladov a výnosov uzatvárajú. Na účtoch  aktív a pasív sa vypočítavajú konečné zostatky, na účtoch nákladov a výnosov konečné stavy. Konečné zostatky aktívnych účtov sa prevádzajú zo strany D príslušného aktívneho účtu na stranu MD účtu 702 – Konečného účtu súvahového. Konečné zostatky pasívnych účtov sa prevádzajú zo strany MD konkrétneho pasívneho účtu  na stranu D účtu 702 – Konečného účtu súvahového. Konečné stavy účtov nákladov sa prevádzajú zo strany D na stranu MD účtu 710 – Účet ziskov a strát. Konečné stavy účtov výnosov sa prevádzajú zo strany MD na stranu D účtu 710 – Účet ziskov a strát.
Výsledok hospodárenia každej účtovnej jednotky účtujúcej v sústave podvojného účtovníctva závisí od výšky nákladov a výnosov, ktoré vznikli počas príslušného účtovného obdobia. Výsledok hospodárenia zistíme ako rozdiel medzi celkovými výnosmi a celkovými nákladmi. Ak je tento rozdiel kladný, podnik dosiahol sa zisk. V opačnom prípade je to strata.
Ak zistíme zisk, tak ho prevedieme zo strany MD Účtu ziskov a strát na stranu D Konečného účtu súvahového. Stratu prevádzame opačne – zo strany D Účtu ziskov a strát na stranu MD Konečného účtu súvahového.
Medzi súvahovými a výsledkovými účtami existuje vzájomný vzťah a súvislosť. Výsledok hospodárenia zistený z výsledkových účtov na Účte ziskov a strát je rovnaký ako výsledok hospodárenia vyčíslený zo súvahových účtov na Konečnom účte súvahovom. Výsledok hospodárenia tvorí akúsi sponu medzi radom výsledkových účtov a radom súvahových účtov

d) Hmotná zodpovednosť

Uzatvára sa so zamestnancami vtedy, ak zamestnanci konkrétne zodpovedajú za určitý zverený majetok alebo finančné prostriedky.  Cieľom je motivovať zamestnanca, aby bezprostrednou angažovanosťou sa staral o zverené prostriedky. Hmotnú zodpovednosť poznáme:
- Individuálnu – jedna osoba je priamo zodpovedná za zverené prostriedky - pokladník
- Kolektívnu  -  za zverené prostriedky zodpovedajú viacerí zamestnanci – sklad, predajňa
Obsah Hmotnej zodpovednosti podľa prílohy.
 
e) Aplikačné programy pre spracovanie účtovníctva

Na trhu sú rôzne softvérové ponuky pre spracovanie podvojného účtovníctva. Niektoré z nich sú:
- WINDUO – produkt, ktorý sa využíva na škole.
- SOFTIP
- SAP
- POHODA
- OMEGA – firma Kros
- a ďalši

f) Výnosové a nákladové úroky a poplatky komerčných bánk

Komerčná banka ako podnikateľský subjekt (akciová spoločnosť) účtuje v systéme  podvojného  účtovníctva. Pre akcionárov banky patrí zisk medzi najdôležitejšie ekonomické ukazovatele. Metodika výpočtu hospodárskeho výsledku banky a čistého zisku, resp. straty je rovnaká ako u ktoréhokoľvek iného podnikateľského subjektu: hospodársky výsledok banky je rozdiel medzi výnosmi a nákladmi, čistý zisk, resp. strata banky je hospodársky výsledok po zdanení.
Najvýznamnejšie výnosové položky:
Finančné výnosy:
-  výnosy z pokladničných a medzibankových operácií
-  prijaté úroky, poplatky, provízie  a pokuty od bánk
-  prijaté úroky, poplatky a  provízie  od klientov
-  výnosy z operácií s klientmi
-  výnosy z finančného prenájmu
-  výnosy z operácií s cennými papiermi
-  výnosy z devízových operácií
-  výnosy z ostatných operácií
Prevádzkové výnosy
-  výnosy z odpísaných pohľadávok
-  výnosy z prevodu investičného majetku
Mimoriadne výnosy
-  výplata poistného plnenia...
 
Najvýznamnejšie nákladové položky:
Finančné náklady
-  náklady na pokladničné a medzibankové operácie
-  vyplatené úroky, poplatky, provízie  a pokuty bankám
-  vyplatené úroky, poplatky a  provízie  klientom
-  náklady na operácie s klientmi
-  náklady na finančný prenájom
-  náklady na operácie s cennými papiermi
-  náklady na devízové operácie
-  náklady na ostatné operácie
Prevádzkové náklady
-  osobné náklady
-  náklady na energie a médiá
-  odpisy hmotného a nehmotného investičného majetku
Mimoriadne náklady
-  manká a škody...
Rozdiel medzi prijatými a platenými úrokmi sa nazýva čistý úrokový výnos.
Rozdiel medzi priemernou úrokovou sadzbou úverov a priemernou úrokovou sadzbou vkladov sa nazýva úrokové rozpätie.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.046