Riadenie podniku – organizovanie a kontrola

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: maturanti (26)
Typ práce: Referát
Dátum: 22.11.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 305 slov
Počet zobrazení: 8 861
Tlačení: 414
Uložení: 461
Riadenie podniku – organizovanie a kontrola

a) Charakteristika základných pojmov

· Organizovanie – funkcia manažmentu, ktorá umožňuje dosiahnuť podnikové ciele.  Vytvára – organizáciu, hierarchické vzťahy, stabilitu, synergické efekty.
Dve podoby - označenie objektu  - vnútorné usporiadanie podniku
Pojem organizovanie pochádza z gréckeho slova „organon“ - poriadok, harmónia, lahodiace oku.
Organizovanie v podniku vytvára:
¨  organizáciu - nahradzuje: neusporiadanosť  - poriadkom
  živelnosť  - cieľavedomosťou
neurčitosť  - určitosťou
¨  hierachické vzťahy - rozlišuje: - rôzne úrovne riadenia
  - nadriadenosť, podriadenosť
  - stupeň zodpovednosti
  - rozsah činnosti
¨  stabilitu - stabilizuje činnosť podniku, vnáša prvok rovnomernosti, pevnosti a zotrvačnosti. Môže pôsobiť v pozitívnom a v negatívnom zmysle.
¨  synergické efekty - vyplývajú z poznatku, že celok je viac ako súčet jednotlivých častí.. Lepšie výsledky sa môžu dosiahnuť organizáciou, vhodnou deľbou práce, motiváciou a stimuláciou.
Organizovanie môže byť zamerané na:
- vytváranie nového systému
- zlepšenie exzistujúcej organizácie
· Orgány podniku súvisia s vlastníckymi vzťahmi, závisia od právnej formy podniku.
Podnik jednotlivca FO - vlastník vykonáva riadiace funkcie sám, nevytvára iné orgány.
Spoločné podnikanie - v.o.s., k. s.  riadi sa podľa spoločenskej zmluvy.
Kapitálové spoločnosti -  vymedzuje spoločenská zmluva.
s. r. o.  - valné zhromaždenie, konatelia, dozorná rada
a. s. - valné zhromaždenie, predstavenstvo, dozorná rada
družstvo  - členská schôdza, predstavenstvo, kontrolná komisia
štátne podniky - vlastníkom je štát, vedenie podniku, dozorná rada
- Riadiaci aparát- manažment podniku - výkonné subjekty, ktoré priamo riadia podnik Riaditeľ, prezident podniku - sekretariát 
Štábne odborné útvary - úseky na čele stojí odborný riaditeľ, námestník. Vnútorne sa členia na  odbor,  oddelenie,  referát
Líniové útvary - vytvárajú sa po vertikálnej osi riadenia, zabezpečujú riadenie výroby.
· Organizačná štruktúra - jej úlohou je vymedzenie jednotlivých prvkov v podniku a definovanie vzťahov medzi nimi.
Organizačná štruktúra je v dvoch podobách:
·  organizačná štruktúra riadiaceho systému - OŠ riadiacich orgánov a riadiaceho aparátu
·  organizačná štruktúra riadeného systému - OŠ výrobno-technického systému - prevádzky
Pri tvorbe organizačnej štruktúry treba riešiť dve otázky:
organizačnú diferenciáciu - rozčleňovanie činnosti, rozlišovanie činnosti. Poznáme:
- vertikálnu diferenciáciu - vytváranie stupňov riadenia, právomoci a zodpovednosti
- horizontálnu diferenciáciu - deľba práce na rovnakom stupni riadenia 
organizačnú integráciu - spájanie činnosti, rieši hierarchické vzťahy
 
 
a) Jednoduchá štruktúra malého podniku FO – živnosť Má spravidla iba dve hierarchické úrovne:
·  podnikateľskú úroveň - tvorí ju vlastník, ktorý je aj manažérom
·  operačnú úroveň - tvoria ju zamestnanci podniku

b) Funkčná podnikateľská štruktúra
Funkčná podnikateľská štruktúra sa využíva u väčších podnikov, s viacerými zamestnancami a je prispôsobená požiadavkám riadenia. Vytvárajú sa tu popri vrcholovom manažmente odborné útvary pre jednotlivé funkčné oblasti. Na ich čele sú „funkční manažéri“

c) Divizionálna štruktúra
Uplatňuje sa v podnikoch, kde predchádzajúca OŠ nestačí. Rozlišujú sa tri stupne riadenia:
·  úroveň podniku - rozhoduje o otázkach podniku ako celku - plány, financie a kontrola
·  úroveň divízie - rozhoduje, ako sa úspešne uplatniť na trhu
·  funkčná úroveň - riešia sa problémy, kto
·  é sa týkajú jednotlivých funkčných oblasti
 
d) Holdingová štruktúra
Je podobná divizionálnej OŠ, rozdiel je vo väčšom stupni samostatnosti jednotlivých podnikov. Holding je v podstate voľným združením samostatných podnikov, ktoré sú spojené prostredníctvom finančného a kontrolného systému.
 
e) Maticová štruktúra
Uplatňuje sa vtedy, ak pri tvorbe OŠ vstupujú viaceré kritéria. Rozlišujeme tri úrovne riadenia:
·  úroveň podniku - rozhoduje sa o rozvoji vo výrobe a v predaji
·  podnikateľská úroveň - realizujú ju manažéri špecializovaní na vybrané výrobky a oblasti
·  funkčná úroveň - riadenie jednotlivých funkčných oblasti

Každý podnik si volí vlastnú organizačnú štruktúru.

b) Manažéri v podniku a štýly vedenia

· Manažéri v podniku - sú to riadiaci pracovníci na všetkých úrovniach riadenia. Rozlišujeme:
Manažéri  podľa charakteru vykonávanej činnosti:
- univerzálni manažéri - majú rozsiahle všeobecné vedomosti - top manažment
- manažéri  špecialisti - hlboké vedomosti v určitom odbore - funkční manažéri
Manažéri   podľa  úrovne riadenia
- vrcholoví manažéri - top - sú na najvyššom stupni riadenia, rozhodujú o stratégii podniku
- manažéri strednej línie - funkční manažéri jednotlivých odborných útvarov
- manažéri prvej línie  - sú v priamom kontakte s výrobnými robotníkmi, referentmi
· Štýl vedenia  je spôsob vedenia pracovníkov, ktorý motivuje ich správanie v rôznych situáciách a zabezpečí dosiahnutie cieľov. Štýlu vedenia zodpovedajú vždy konkrétne metódy a techniky, napr.:
autoritatívny štýl vedenia - manažér za všetkých okolností trvá na svojich  rozhodnutiach a príkazoch, aj proti mienke podriadených. Uznáva iba prísny organizačný postup, hierarchiu funkcií, podriadenosť na základe moci. Tento štýl je nutný v armáde, v polícii, u hasičov ,..
participatívny - založený na aktívnej účasti všetkých pracovníkov. Prevláda atmosféra dôvery na základe vymedzenej kompetencie. Podnecuje aktivitu zamestnancov.
demokratický  - vedúci vypočuje mienku podriadených. Vedenie sa zakladá na dobrovoľnej podriadenosti a sebadisciplíne
liberálny - vyznačuje sa „mäkkosťou, voľnosťou“. Vedúci má nízku autoritu, snaží sa robiť populistickú politiku, vyhýba sa zodpovednosti. Nepopulárne rozhodnutia presúva na podriadených., často k tzv. „neformálnym vedúcim“. Býva tolerantný k chybám svojich podriadených.
 
· Vlastnosti manažéra sú veľmi rozhodujúce pre kvalitné riadenie. Najdôležitejšie sú:
iniciatívnosť -  schopnosť vynaliezavo a tvorivo samostatne bez vyzvania vytyčovať ciele, plniť úlohy - opak je ľahostajnosť
samostatnosť - rozhodovať a konať na základe vlastných úvah opak nesamostatnosť
rozvážnosť - rozhodovať a konať až po dôslednom zhodnotení dôsledkov konania -  unáhlenosť, zbrklosť
rozhodnosť - rozhodnúť sa aj v konfliktných situáciách a realizovať ich - nerozhodnosť
cieľavedomosť - schopnosť cieľavedomej, organizovanej a koordinačnej činnosti neustála kontrola plnenia úloh  - chaotickosť
zodpovednosť - chápať seba, ako dôležitého činiteľa pri realizácii úloh - nezodpovednosť
zásadovosť - schopnosť presadzovať spoločenské hodnoty, aj keď sú v rozpore s vlastnými záujmami
disciplinovanosť - schopnosť ovládať sa, regulovať svoje správanie
vytrvalosť - húževnatosť pri prekonávaní prekážok - vrtkavosť
fantázia - schopnosť odpútať sa od zabehnutého systému - stereotyp
optimizmus - zmysel orientovať sa na pozitívne veci a ciele
citová vyrovnanosť - nepodliehať emóciám ako je hnev, závisť, žiarlivosť,...

c) Zásady účtovania pracovnej cesty

Pred odchodom na pracovnú cestu každý zamestnanec firmy musí vyplniť Cestovný príkaz. Je to účtovný doklad, v ktorom sa eviduje začiatok a koniec pracovnej cesty, náplň jednotlivých dní na pracovnej ceste  a výška výdavkov spojených s pracovnou cestou. Tento cestovný príkaz musí byť pred samotným odchodom na pracovnú cestu  podpísaný nadriadeným pracovníkom firmy. Účtovnej jednotke môžu vzniknúť okrem záväzkov vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov  aj iné záväzky resp. pohľadávky voči vlastným zamestnancom. Jednou z týchto možností je pracovná cesta. Pri evidencii a účtovaní pracovnej cesty sa môže vyskytnúť niekoľko variantov:
 
a)  skutočné náklady vzniknuté pri pracovnej ceste sú rovnaké ako bol poskytnutý preddavok
1.  VPD  Poskytnutý preddavok na prac. cestu zamestnancovi  335/211
2. ID Skutočné náklady pri prac. ceste – vyúčtovanie 512/335
b)  skutočné náklady vzniknuté pri pracovnej ceste sú vyššie ako bol poskytnutý preddavok
1. VPD Poskytnutý preddavok zamestnancov na pracovnú cestu 335/211
2. ID Zúčtovanie skutočných nákladov:
a/  vyúčtovanie preddavku 512/335
b/  vznik záväzku voči zamestnancovi 512/333
3. VPD Doplatenie  zamestnancovi  333/211
c)  skutočné náklady vzniknuté pri pracovnej ceste sú nižšie ako bol poskytnutý preddavok
1. VPD Poskytnutý preddavok zamestnancovi na prac. cestu 335/211
2.  ID  Skutočné náklady pri prac. ceste – vyúčtovanie  512/335
3.  PPD Vrátenie zvyšku peňazí od zamestnanca  211/335
d)  na danú pracovnú cestu nebol poskytnutý preddavok zamestnancovi
1. ID  Skutočné náklady pri pracovnej ceste  512/333
2. VPD  Vyplatenie zamestnancovi  333/211
e)  poskytnutý preddavok na prac. cestu bol, ale pracovná cesta sa nekonala
1. VPD   Poskytnutý preddavok zamestnancovi na prac. cestu  335/211
2.  PPD Vrátenie nepoužitých peňazí  211/335
· Doklady pri pracovnej ceste
-  cestovný príkaz
-  cestovné lístky
-  doklad o ubytovaní
-  doklady o iných výdavkoch (vstupenky na výstavu, ..)
-  správa o pracovnej ceste

d) Pracovná porada

· Pracovná porada – príprava vopred pred poradou, aby nepôsobila chaoticky. Majú byť prehľadne skompletizované všetky podklady, presne určený program, zapisovateľ, overovateľ a pripravená prezenčná listina. Program: otvorenie a privítanie, kontrola plnenia úloh, jednotlivé body porady, uznesenie a záver. Súčasťou každej porady je zápisnica.
· Zápisnica  - hlavička: „Zápisnica z porady dňa“, zapisovateľ, overovateľ, program, zápis jednotlivých bodov - môžu byť prílohy, diskusia – kto diskutoval, čo. V Košiciach, dňa, zapísal, overil – podpisy.
· Uznesenie – obsahuje záhlavie, z akej je porady, deň konania porady. Ďalej uvádza, aké body berie na vedomie, čo schvaľuje, aké ukladá úlohy. Podpis zapisovateľa a overovateľa porady.

f) Prostriedky kancelárskej techniky

Prostriedky kancelárskej techniky všeobecne môžeme rozdeliť na dve skupiny:
- klasické -  písací stroj, kalkulačka, telefón, fax, kopírka
- prostriedky IKT -  PC, rôzne softvérové produkty, tlačiareň, internet, elektronická pošta, diktafón, kopírka, skener, dataprojektor, mobilný telefón, web kamerka, ....
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.026