Tuzemský platobný styk

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: maturanti (26)
Typ práce: Referát
Dátum: 23.11.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 034 slov
Počet zobrazení: 4 521
Tlačení: 326
Uložení: 372
Tuzemský platobný styk

a) Definícia a formy platobného styku

·  Definujte pojem platobný styk
Platobný styk (PS) je sústava foriem a spôsobov platenia, umožňujúcich realizovať hotovostné a bezhotovostné presuny finančných  prostriedkov medzi ekonomickými subjektami.
·  Formy a nástroje platobného styku
a)  Z hľadiska formy použitých platobných prostriedkov:
- hotovostný PS (prostredníctvom  obeživa – bankovky, mince, napr. vklad/výber
v hotovosti v pokladnici banky, na pošte, samoobslužným terminálom)
- bezhotovostný PS (prostredníctvom účtovných peňazí, napr. úhradu cez internetbanking,
resp. náhrad peňazí, napr. platba šekom, platobnou kartou)
- kombinovaný PS (hotovostne aj bezhotovostne, napr. platba poštovou poukážkou)
b) Z hľadiska teritória, na ktorom prebieha PS:
-  tuzemský PS
- zahraničný (medzinárodný) PS
Členenie bezhotovostného PS:
Z hľadiska času:
- promptné platenie
- platenie v zmluvných lehotách
- platenie v zákonných lehotách
- platenie s využitím dodávateľského úveru
Z hľadiska banky:
- vnútrobankový PS
- medzibankový PS
Z hľadiska subjektu, ktorý dal príkaz na platbu:
- úhradová forma platenia
- inkasná forma platenia
 
·  Charakteristika jednotlivých foriem platobného styku
Úhradová forma platenia – príkaz na platbu dáva dlžník, t.j. majiteľ prostriedkov na účte.
Platobné nástroje – príkaz na úhradu jednorazový, trvalý  (viď téma č.2, 8)
Inkasná forma platenia – príkaz na platbu dáva veriteľ 
Platobné nástroje – príkaz na inkaso  jednorazový, trvalý, zákonné inkaso, zmluvné inkaso (viď téma č.2, 8)

b) Zásady účtovania  jednotlivých foriem platieb

Základnými formami platenia v každej účtovnej jednotke je hotovostná a bezhotovostná platba. Peniaze v hotovosti sa účtujú na účte 211 – Pokladnica. Hotovostná platba sa môže viesť aj v cudzej mene /valuty, šeky a poukážky znejúce na cudziu menu/. Stav a pohyb týchto peňažných prostriedkov sa sleduje na osobitnom analytickom účte k syntetickému účtu Pokladnica a to tak v Sk ako aj v cudzej mene.
 
Hotovostná platba sa môže uskutočniť len na základe :
príjmového pokladničného dokladu /PPD/ - ním dokumentujeme príjem peňazí do pokladnice výdavkového pokladničného dokladu /VPD/ - ním dokumentujeme výdaj peňazí z pokladnice. Peniaze uložené na bankovom účte účtovná jednotka eviduje na  účte  221 – Bankové účty.
Na tento účet prichádzajú platby od odberateľov, uhrádzajú sa záväzky voči dodávateľom, voči daňovému úradu, ale aj záväzky z titulu nemocenského a zdravotného poistenia, dôchodkového zabezpečenia, príspevky na poistenie v nezamestnanosti  a vyberajú sa potrebné sumy do pokladnice. Účtovným dokladom pri účtovaní na spomínanom účte je Výpis z bankového účtu.

Pri prevode peňazí z pokladnice na bankový účet alebo opačne sa používa účet 261 – Peniaze na ceste. Tento účet slúži na časové preklenutie nesúladu medzi jednotlivými účtovnými dokladmi. Pri dotácii alebo odvode peňazí z pokladnice na bankový účet sa vyhotovuje  príslušný pokladničný doklad (PPD alebo VPD podľa toho , či ide o príjem alebo výdaj z pokladne). Ale výpis z bankového účtu  o prevode týchto peňazí ešte nemáme, lebo z technických príčin ho nemôžeme mať v ten istý deň.

Napr.
VPD  Odvod peňazí z pokladne na BÚ  663,-  261/211
VBU  Výpis BÚ o prevode peňazí 663,-  221/261
PPD  Dotácia pokladne z BÚ   2 320,-  211/261
VBÚ Výpis BÚ o výbere peňazí   2  320,- 261/221
VPD  Nákup kancelárskych potrieb 50,- 501/211
VBÚ  Úhrada faktúry za telefón 26,-  518/221
BBÚ  Inkaso za predané výrobky 420,-  221/602
 
c) Právna ochrana vkladov

V záujme zabezpečenia ochrany finančných prostriedkov občanov uložených vo všetkých bankách a pobočkách zahraničných bánk na Slovensku bol  prijatý zákon NR SR  č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov, niekoľkokrát novelizovaný (posledná zmena vo februári 2006). S účinnosťou od 1. júla 1996 bol zriadený Fond ochrany vkladov (ďalej Fond), ktorý zabezpečuje výplatu náhrad z nedostupných vkladov oprávneným vkladateľom v prípade, že banka v dôsledku vlastnej finančnej situácie nebude schopná vyplatiť svojim vkladateľom splatné vklady na požiadanie. Maximálny limit pre vyplácanie náhrad a rozsah produktov, ktoré spadajú pod systém ochrany vkladov určuje zákon. Ochrana sa týka len neanonymných vkladov fyzických osôb, nadácií, neinvestičných fondov, občianskych združení, právnických osôb.  Náhrada sa vypláca vo výške 90% všetkým nedostupných vkladov vkladateľa, najviac však do výšky 20 000,- EUR (prepočítaných na SKK v kurze NBS ku dňu vyhlásenia vkladov za nedostupné).
Do systému ochrany nie sú začlenené vklady na účtoch poisťovní a zaisťovní, obchodníkov s cennými papiermi, búrz, správcovských spoločností a ich depozitárov, prevádzkovateľov lotérií a pod., ďalej verejne obchodovateľné cenné papiere, podielové listy  a rôzne druhy vkladových listov bánk.
Finančné zdroje na prípadné vyplácanie náhrad za vklady sa vo Fonde akumulujú  z finančných príspevkov bánk, účastníkov systému ochrany vkladov. V SR sa účastníkom systému stáva každá banka, ktorá prijíma vklady od fyzických osôb. Zdroje sa tvoria zo vstupných príspevkov bánk (vstupný príspevok vo výške 100 mil. Sk uhradila i Národná banka Slovenska), ročných príspevkov bánk uhrádzaných v štvrťročných intervaloch i z mimoriadnych príspevkov, ktoré banky hradia v mimoriadnych situáciách, keď zdroje Fondu nestačia na vyplatenie. V prípade nedostatku vlastných zdrojov si Fond môže vypožičať finančné prostriedky od NBS, prípadne aj od iných bánk po súhlase NBS. Ďalší nezanedbateľný zdroj Fondu predstavujú úrokové výnosy z investícií do nákupu štátnych cenných papierov.

d) Nové prvky využívané v platobnom styku

Komerčné banky i klienti uprednostňujú elektronickú formu komunikácie prostredníctvom moderných komunikačných médií (telefón, mobilný telefón, osobný počítač s modemom, s pripojením na internet a pod.)
Výhody elektronického bankovníctva:
c)  pre klienta: nie je potrebné navštíviť pobočku banky, stály prístup k účtu 24 hodín denne, nie je potrebné vypisovať príkazy na úhradu, komunikácia možná z ľubovoľného miesta  s príslušným technickým vybavením,
d)  pre banku: znižovanie prevádzkových a mzdových nákladov
Nevýhody elektronického bankovníctva:
c)  pre klienta: musí mať k dispozícii príslušné technické vybavenie a musí ovládať prácu s týmto vybavením,
d)  pre banku: vysoké počiatočné náklady na obstaranie a prevádzku elektronického bankového systému, vysoké nároky na bezpečnosť komunikácie a identifikovateľnosť klienta
Medzi služby elektronického bankovníctva patria: platobné karty, homebanking, internetbanking, telefónne bankovníctvo (call centrum), GSM, SMS banking, samoobslužný terminál.

f) Úhrada bežných poplatkov za bývanie občanov

Pre periodicky sa opakujúce  platby v rovnakej výške (napr. nájomné, ...) – zriadenie trvalého príkazu na úhradu – má vždy písomnú formu, v ktorej sa vymedzené bankové spojenie platiteľa, príjemcu, konštantný symbol, začiatočný  a prípadne posledný termín realizácie príkazu, periodicita platieb a výška platby, nepovinné údaje: variabilný a špecifický symbol
Pre opakujúce sa platby v rôznej výške ( napr. zálohy na energie, telefón,...) – zriadenie trvalého príkazu na inkaso – má vždy písomnú formu, v ktorej sa vymedzené bankové spojenie platiteľa, príjemcu, konštantný symbol, začiatočný a prípadne posledný termín realizácie príkazu, periodicita platieb, nepovinné údaje: variabilný a špecifický symbol. Na rozdiel od trvalého príkazu na úhradu musí platiteľ udeliť príjemcovi súhlas s inkasom z účtu formou dohody s bankou, pri každom inkase dáva príkaz na platbu príjemca – veriteľ, výšky jednotlivých úhrad nemusia byť rovnaké, je možné v súhlase s inkasom stanoviť maximálnu výšku platby, do ktorej sa príkaz bude realizovať.
 
g) Jednoduché písomnosti právneho charakteru
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.062