Hospodárska politika

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: verca123
Typ práce: Referát
Dátum: 14.09.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 483 slov
Počet zobrazení: 9 422
Tlačení: 491
Uložení: 521
HOSPODÁRSKA POLITIKA
Úloha štátu v modernej ekonomike
 
Hospodárska politika je súhrn opatrení štátu v určitom období. Vymedzuje sa ako súhrn cieľov, nástrojov, rozhodovacích procesov a opatrení štátu v jednotlivých oblastiach ekonomiky.
 
Teoretickým základom hospodárskej politiky do 70. rokov 20. storočia bolo keynesovstvo, resp. neokeynesovstvo. Po tomto období sa presadzuje neokonzervatívny myšlienkový prúd.

Subjekty hospodárskej politiky:
Hlavným subjektom je štát – parlament, vláda a orgány verejnej správy. Ďalej sú to všetky inštitúcie a orgány od centrálnych až po miestne a nadnárodné orgány, medzinárodné organizácie. Medzi objekty, ktoré sú ovplyvňované patria podniky (inštitúcie) domácnosti (občania).
 
Ciele hospodárskej politiky:
 
Z časového hľadiska
· krátkodobé (dni, týždne, mesiace)
· strednodobé (1 až 5 rokov)
· dlhodobé (5 až 20 rokov)
 
Z pohľadu jednotlivých koncepcií hospodárskej politiky a počtu cieľov hovoríme o magickom štvoruholníku, resp. n-uholníku cieľov. Medzi najčastejšie sledované ciele patria:
· zamestnanosť – nejde o dosiahnutie stopercentnej zamestnanosti, ale o udržanie nezamestnanosti na úrovni, ktorá sa približuje k prirodzenej miere nezamestnanosti
· cenová stabilita – vláda sa usiluje minimalizovať zmeny cien a zabraňovať neočakávaným cenovým šokom
· trvalo udržateľný ekonomický rastrast reálneho produktu (HDP), ktorý má byť rovnomerný a má rásť takým tempom, aby bola zaistená cenová stabilita a požadovaná zamestnanosť
· rovnováha platobnej bilancie – zabezpečenie rovnovážnosti vonkajších ekonomických vzťahov vládou; štátna moc pôsobí na rovnováhu platovej bilancie a stabilitu menových kurzov (cieľ v oblasti medzinárodných ekonomických vzťahov)
· spravodlivé rozdeľovanie dôchodkov – zmierňovanie dôchodkovej nerovnosti; zmierňovanie sociálneho napätia v spoločnosti

Tieto ciele sú v určitej miere protikladné, a teda realizovanie celého súboru cieľov je veľmi ťažké.
Niektorí ekonómovia navrhujú tzv. zjednodušený model cieľov hospodárskej politiky (plná zamestnanosť + stabilizácie cien + znečistené životné prostredie )
 
Hospodárska politika zameraná na uvedené ciele sa nazýva aj stabilizačná politika.
 
Magický štvoruholník:
Nicolas Kaldor vypracoval graf, v ktorom sa v podobe štvoruholníka zobrazujú dosiahnuté makroekonomické ukazovatele krajiny vo vzťahu k uvedeným základným stabilizačným cieľom za určité obdobie, obvykle jeden rok.
Vrcholy štvoruholníka predstavujú percentuálne dosahované makroekonomické veličiny. Veličiny sa sledujú v určitých obdobiach (napr. obdobie fungovania vlády v porovnaní s tou predchádzajúcou).
Spojenie všetkých štyroch bodov vyjadruje účinnosť aplikovanej hospodárskej politiky a charakter stavu ekonomiky.
Čím je obsah väčší, tým je stabilizačná politika úspešnejšia. Tvar štvoruholníka ukazuje, v ktorých smeroch je politika úspešnejšia – dlhšie strany, a v ktorých je menej úspešná – kratšie strany. Čím viac sa tvar a plocha štvoruholníka líši od ideálneho štvorca, tým je hospodárska situácia krajiny horšia.

Nástroje hospodárskej politiky:
Štát zasahuje do hospodárskeho života prostredníctvom nástrojov usporiadaných do systémových skupín, ktoré označujeme ako čiastkové hospodárske politiky. Jednotlivé politiky sa odlišujú tým, ktoré faktory ovplyvňujú a aké konkrétne nástroje na to využívajú.
· monetárna politika – peňažná a úverová politika (nástroje, ktoré súvisia so zmenou úrokovej sadzby, emisiou peňazí, množstvom peňazí a úverom)
· fiškálna politika – rozpočtová politika (nástroje súvisiace so štátnym rozpočtom, daňami, výdavkami)
· dôchodková politika (nástroje súvisiace so znovurozdeľovaním dôchodkov, vývojom dôchodkov a majetku)
· zahraničná hospodárska politika (nástroje súvisiace s medzinárodným obchodom, medzinárodnými platbami, pohybom kapitálu a menovým kurzom)
 
K najčastejšie používaným ekonomickým nástrojom patria: množstvo peňazí, úroková miera, dane, výdavky, menový kurz.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.017