Podnikanie - čo to je?

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: studak
Typ práce: Referát
Dátum: 05.02.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 245 slov
Počet zobrazení: 3 490
Tlačení: 250
Uložení: 277
Podnikanie - čo to je
 
Rozhodovanie o podnikaní nikdy nie je jednoduché, pretože ide o závažné rozhodnutie, ktoré rôznym spôsobom ovplyvní budúcnosť všetkých zúčastnených. Pri zakladaní podniku (firmy) si treba dôkladne premyslieť viaceré skutočnosti a zodpovedať na viaceré otázky (napr. aj na tieto: Kde som?, Kde chcem byť?, Ako sa tam dostanem?)
 
Na začiatku každého podnikania býva obyčajne dobrý nápad (dobrá myšlienka), ktorá umožní využiť existujúce možnosti na trhu.

- Ak dobre porozmýšľate, iste aj vy prídete na to, že vo vašom okolí ešte nie sú využité všetky možnosti na podnikanie.
- Vyberte si najlepší z vašich nápadov a zrealizujte ho.
- Určite to zvládnete, len si treba všetko premyslieť a pustiť sa do toho.

Podnikanie
Podnikaním sa všeobecne rozumie vlastnenie a činnosť podniku a/alebo činnosť podnikateľa a/alebo samostatné rozhodovanie o zámere, právnej forme, umiestnení, organizácii, miere zadĺženia, rozdelení zisku a pod. podniku. Konkrétne definície sa rôznia. Podľa • 2 Obchodného zákonníka Obchodný zákonník, čo je na Slovensku v praxi zďaleka najčastejšie používaná definícia, má podnikanie nasledujúcu definíciu: Sústavná činnosť uskutočňovaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku.

Ďalšia možná definícia: Podnikanie je činnosť zameraná na dosiahnutie podnikových cieľov. Základným znakom podnikania je ekonomická samostatnosť podnikov ale všeobecné podmienky podnikania u nás upravuje Obchodný zákonník.
 
Pri zakladaní podniku, pripadne rozširovaní už existujúceho podniku či rozbiehaní nových podnikateľských aktivít v podniku je potrebné zodpovedať veľa otázok, ktoré súvisia s tým, aké výrobky, prípadne služby, chce podnik poskytovať, akej kvality, aký bude potrebovať kapitál, aké sú možnosti jeho získania, aké je očakávanie zhodnotenie kapitálu, kde bude podnikateľská jednotka umiestnená a ďalšie. Riešenie týchto otázok tvorí ťažisko podnikateľského zámeru.
 
Podnikateľský zámer
Podnikateľský zámer obsahuje rozvojové podnikateľské aktivity podniku, ktoré mu majú zabezpečiť úspešný rozvoj a dlhodobú prosperitu v meniacom sa prostredí trhovej ekonomiky. Podnikateľský zámer zahŕňa a rieši v podstate vecno-technickú, právno-organizačnú a ekonomickú stránku podnikania. Aktívny a iniciatívny prístup manažérov, ich schopnosti vytvárať a využívať príležitosti plnia v tomto procese nezastupiteľnú úlohu.
 
Vecno-technická stránka podnikania
Rieši oblasť podnikania, t. j. aké výrobky alebo služby chce podnik poskytovať na trhu. Východiskom je podnikateľská idea, pre realizáciu ktorej je potrebné zvoliť správnu technológiu, materiálne zabezpečenie, ako aj zabezpečenie z hľadiska ľudského činiteľa.
 
Právna forma podniku
Táto časť podnikateľského zámeru rieši výber organizačno-právnej formy podniku, ktorá umožní čo najlepšie dosiahnuť podnikateľský zámer a zabezpečiť budúcu prosperitu podniku.   Trhové hospodárstvo vytvára priestor pre existenciu rôznych podnikov, a to od podniku vo vlastníctve jednotlivca až po veľké spoločnosti. Je tu priestor pre rozvoj súkromných podnikov i verejno-právnych (štátnych) podnikov. Každá právna forma má svoje výhody i nevýhody a rozhodnutie o právnej forme podniku je spojené s úvahami, v ktorých sa zvažujú výhody a nevýhody jednotlivých právnych foriem pre naplnenie podnikateľského zámeru.  V tejto súvislosti je potrebné riešiť i otázky organizácie podniku, t. j. aká bude deľba práce vnútri podniku, aká bude organizačná štruktúra podniku, či sa podnik bude členiť i na menšie podnikateľské jednotky aké budú medzi nimi vzťahy. S tým súvisí aj rozhodovanie o lokalizácii podniku.
 
Ekonomická stránka podnikania
Mimoriadnu pozornosť je potrebné venovať ekonomickej stránke podnikania, kde sa skúma, či bude podnikateľská činnosť rentabilná, aké zhodnotenie kapitálu je možné očakávať, aké sú súčasné možnosti, ale aj možnosti z hľadiska perspektívy presadiť sa na trhu. Výsledkom týchto úvah a prepočtov je:
· Výpočet očakávaných výnosov z predaja, predpokladaných nákladov na zabezpečenie výroby a zisk z tejto činnosti.
· Výpočet potrebného kapitálu na financovanie potrieb podniku.
· Výpočet ukazovateľov charakterizujúcich očakávanú efektívnosť výroby.
Vypracovaný podnikateľský zámer sa konkretizuje do podnikateľského plánu.
 
Podnikateľský plán
podnikateľský plán (bussiness plán) je nástrojom riadenia podniku pri zabezpečovaní jeho zámerov a cieľov jeho rozvoja. Podnikateľský plán:
· Stanovuje ciele podniku na určité časové obdobie (plánovacie obdobie).
· Zahŕňa všetky aktivity a opatrenia podniku zamerané na dosiahnutie týchto cieľov.
· Slúži ako podklad, ktorá podnik predkladá banke v rámci požadovania úveru ako dôkaz schopnosti a pripravenosti podnikateľských zámerov a svojej budúcej podnikateľskej aktivity.

Podnikateľský plán pozostáva z niekoľkých častí:
· Prehľad – súhrnná charakteristika
· Charakteristika podniku
· Ciele podniku
· Trhy a konkurencia
· Marketing
· Výroba
· Organizácia a manažment
· Finančné hospodárenie
· Dodatky a prílohy
 
Úvodná časť podnikateľského plánu podáva základné charakteristiky o predmete podnikania, t. j. informácie o výrobkoch a službách, ktoré podnik chce realizovať na trhu, ako aj očakávané prínosy z realizácie tohto zámeru a možné riziká podnikania. Prehľad je najdôležitejšou časťou podnikateľského plánu. Je zhrnutím zámeru podnikania a vypracúva sa spravidla až v konečnej fáze zostavovania podnikateľského plánu.

Prehľad by mal obsahovať:
· Stručnú charakteristiku podnikateľského zámeru,
· Predpokladaný obrat z predaja výrobkov alebo služieb a očakávaný zisk,
· Finančné požiadavky na zabezpečenie podnikateľského zámeru,
· Možné riziká spojené s podnikaním.
 
Charakteristika podniku
Je východiskom pre tvorbu podnikateľského plánu a poskytuje informácie o podniku z hľadiska vývoja až po zhodnotenie jeho súčasného postavenia na trhu. Opisuje umiestnenie a organizačné usporiadanie podniku, definuje právnu formu podnikania, výrobné zameranie podniku s definovaním súčasného výrobného programu i jeho zabezpečenia.

Charakteristika podniku by mala byť spracovaná takto:
· Chronologický vývoj podniku
· Súčasný stav podniku
· Prehľad o existujúcich výrobkoch a trhoch
· Organizačno-právna forma podniku
· Majetok podniku, štruktúra kapitálu
 
Ciele podniku
Stanovené ciele podniku by mali vychádzať z dlhodobej stratégie rozvoja podniku a vyjadrovať jasne a zrozumiteľne:
· Objem výroby alebo služieb, ktorý chce podnik zabezpečiť na trhu
· Prednosti, ktoré chce dosiahnuť v porovnaní s konkurenciou
· Prednosti z pohľadu zákazníka
· Ďalší vývoj
· Možné ťažkosti
· Patenty, ochranné značky a pod.

Trhy a konkurencia
Táto časť podnikateľského plánu je zameraná na analýzu trhu a konkurencie a poskytuje informácie o vývoji daného trhu doma i v zahraničí, a to z pohľadu súčasného stavu, ako aj predpokladaného vývoja. Analýza trhu je vlastne analýzou prostredia, v ktorom podnik chce pôsobiť a zabezpečiť úspešný rozvoj. V zmysle tohto cieľa je potrebné analyzovať:
· Súčasný stav
· Zákazníkov a predpokladané zákazky
· Ďalší vývoj trhu
· Najdôležitejších domácich a zahraničných konkurentov a ich konkurenčnú stratégiu
· Silné a slabé stránky výrobkov a služieb
 
Marketing
Táto časť podnikateľského plánu by mala poskytovať detailnejšie informácie o trhu a možnostiach umiestniť na tomto trhu produkciu. Marketingová analýza by mala byť zameraná na:
· Prieskum trhu
· Cieľové trhy, zákazníkov
· Odbytové kanály, organizácia trhu
· Reklamu
· Ceny výrobkov a služieb
 
Výroba
Je vecnou časťou podnikateľského plánu, kde by mal byť opísaný výrobný zámer podniku, ako aj spôsob jeho zabezpečenia, a to nielen z vecného hľadiska, ale aj z hľadiska výroby. Táto časť by preto mala byť zameraná na:
· Výrobný proces
· Výrobné kapacity, zmennosť
· Nákup a skladovanie materiálu
· Priebežné časy výroby, kvality výrobkov
· Dodávateľov
· Infraštruktúru
· Výrobné náklady, kalkulácie
 
Organizácia a manažment
Úspech podnikateľského zámeru vo veľkej miere ovplyvňuje ľudský činiteľ, kvalita riadenia, organizácia podniku, ako aj štýl riadiacej práce. Táto časť podnikateľského plánu by sa preto mala sústrediť na:
· Organizáciu podniku, právomoc a zodpovednosť
· Personálne zabezpečenie
· Výchovu manažérov
 
 
Finančné hospodárenie
Uvedené podnikateľské aktivity podniku by mali vyústiť do finančnej analýzy, ktorá má poskytnúť ucelený prehľad o finančnom zabezpečení podnikateľského zámeru, ako aj očakávaných výsledkov z jeho realizácie. Táto časť podnikateľského plánu má byť vypracovaná dôsledne a zodpovedne a má obsahovať:
· Súvahu (finančnú bilanciu podniku) – poskytuje informácie o aktívach (majetku) a pasívach(záväzkoch) podniku
· Výkaz ziskov a strát – poskytuje prehľad o predpokladanom vývoji výnosov, nákladov a zisku
· Výkaz cash-flow – obsahuje prehľad o finančných tokoch v podniku
· Tieto finančné výkazy sa zostavujú spravidla na obdobie 3 až 5 rokov
 
Dodatky a prílohy
V dodatkoch a prílohách sú spravidla obsiahnuté doplňujúce informácie, napríklad:
· Prospekty, opis výrobkov a služieb
· Schéma organizačnej štruktúry podniku
· Údaje o manažérskom tíme
· Ostatné dôležité údaje a informácie
 
Záver
Tvorbe podnikateľského plánu je potrebné venovať v podniku mimoriadnu pozornosť, pretože od tejto činnosti v mnohom závisí ďalší rozvoj podniku, jeho úspešnosť a prosperita. Podnikateľský plán a údaje v ňom obsiahnuté majú byť pravdivé, aby realisticky podchytili podnikateľský zámer, jeho silné a slabé stránky, ako aj možné riziká. Informácie majú byť vierohodné, najmä pri hodnotené konkurencie a prepočtoch očakávaného zhodnocovania kapitálu. Kvalitné spracovanie podnikateľského plánu je dôležité nielen z obsahovej, ale aj formálnej stránky.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.013