Sporenie a investovanie

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: Chlapec studak
Typ práce: Referát
Dátum: 05.02.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 2 352 slov
Počet zobrazení: 4 694
Tlačení: 270
Uložení: 290
Sporenie a investovanie
 
1 Úvod
Sporenie a investovanie sú základom ekonomického rozvoja spoločnosti. Sporiť znamená nespotrebovať časť dôchodku. Sporenie má dva rozdielne účinky. Na jednej strane sa peniaze odkladajú, nemíňajú, nepoužívajú sa na nákup spotrebných statkov. Na druhej strane sa tým zároveň vytvárajú zdroje na investovanie v budúcnosti. Zvýšenie investícií si vyžaduje rast úspor. Úspory sú tou časťou dôchodku, ktorá sa nespotrebuje. Rast úspor vyžaduje znížiť sklon k spotrebe, čiže začať sporiť. Skúsenosti ukazujú, že bohatí ľudia sporia viac ako chudobní. Celkový objem finnačných prostriedkov závisí od výšky dôchodku a od sklonu k spotrebe. Veľkosť investícií súčasne závisí od záujmu podnikateľov investovať a ich ochote podstúpiť riziko. O veľkosti úspor a investícií rozhodujú dve základné skupiny skupiny subjektov na trhu – domácnosti a firmy. V ekonomike dneška sú ich rozhodnutia ovlivnené pôsobením štátu a jeho inštitúcií ako aj subjektov zo zharaničia. Domácnosti rozhodujú o výške úspor a podnikatelia determinujú výšku investícií. Dôležité je tiež všimnúť si, že úspory znižujú veľkosť efektívneho dopytu a investície zase zväčšujú veľkosť efektívneho dopytu. Investovanie zahŕňa zhodnocovanie disponibilných finančných prostriedkov, s úmyslom ich zhodnotenia v budúcnosti. Pri investovaní je dôležité stanoviť si investičný cieľ, ktorý chce daný subjekt dosiahnuť, následne časový horizont, v ktorom sa majú prostriedky zhodnotiť a mieru rizika, ktoré je investor ochotný podstúpiť. Hlavným dôvodom prečo ľudia investujú je snaha prekonať infláciu a zabrániť znehodnoteniu svojich úspor. Najvyššie výnosy ponúkajú akcie, ale zároveň sa jedná o najrizikovejšie transakcie. Vyznať sa v spleti širokej ponuky investičných trhov môže byť pre jednotlivca často prekážkou, preto je výhodné zveriť svoje úspory investičnému poradcovi alebo fondu. Možným rizikom je ochota zveriť vlastné peniaze niekomu cudziemu a dôverovať, že s nimi bude zaobchádzať s najlepším svedomím.

2 Sporenie
Mnoho ľudí dnes nesporí peniaze. Existuje veľa dôvodov, prečo sa držať tohto trendu. Vysvetlením môžu byť malé výplaty a na druhej strane vysoké životné náklady. Pre mnohých je nepredstaviteľné, vyčleniť z existujúceho príjmu ešte nejaké eurá na sporenie. Takýto prístup je síce bežný, ale nie je správny. Úspory sú príjmom, ktorý nespotrebujeme priamo, ale odložíme si na spotrebu do budúcna. Rozlišujeme rôzne metódy sporenia, jednou je napríklad odkladanie každý mesiac určitej čiastky na sporiaci účet v banke. Sporenie taktiež zahŕňa zníženie výdavkov. Akým spôsobom to dosiahnuť? Možným riešením je odložiť okamžite z výplaty určitú čiastku na sporenie pravidelne každý mesiac, napríklad 10 %. S vedomím, že dané peniaze nie je možné použiť a je potrebné hospodáriť iba s čiastkou, ktorá zostala na účte po vyčlenení danej sumy. Tento spôsob je najľahší a zároveň najefektívnejší, pretože podporuje zdravé návyky, či už na hospodárenie s peniazmi alebo na sporenie šetrenie na dôchodok. Otázka sporenia úzko súvisí tiež s vekom, je možné sledovať investície a sporenie mladých ľudí, či už čerstvých absolventov škôl alebo mladých rodín v porovnaní so sporením ľudí v produktívnom veku. Vo všeobecnosti je možné konštatovať, že s pribúdajúcim vekom si ľudia viac uvedomujú svoju závislosť na štáte a jeho sociálnom zabezpečení a venujú pozornosť sporeniu na vlastnom účte. Mnohí ľudia však nie sú zvyknutý sporiť a jednoducho zvyknú minúť všetky  peniaze, ktoré majú k dispozícii. Potom sa dostávajú do situácie, že nemôžu šetriť, pretože majú malý príjem. No keď im po niekoľkých mesiacoch zvýšia plat, znovu minú všetko čo dostali a znovu nemajú zvyšné peniaze na sporenie. Argumentujú tým, že už dávno potrebovali to, či ono a kúpia si to. Preto je potrebné urobiť drastické obmedzenie príjmu, spomínanných 10 %. Človek je prispôsobivý tvor a výskumy ukazujú, že táto taktika s postupným sporením malej čiastky funguje takmer okamžite, aj keď za cenu počiatočnej nepohodlnosti. Je treba podotknúť, že mnohí ľudia si neuvedomujú, že vystavujú seba a svoje rodiny prílišnému riziku, pretože v prípade nejakého nešťastia, straty zamestnania je veľmi pravdepodobné, že zostanú bez peňazí. Výskumníci doporučujú našetriť toľko peňazí, aby sa z danej sumy dalo prežiť aspoň pol roka bez toho, aby mal daný človek nejaký iný príjem. Pri rozhodovaní o výbere sporiaceho produktu v banke je dôležité špecifikovať si hneď na začiatku odpovede na nasledujúce otázky:
· na akú dlhú dobu ste ochotný svoje prostriedky viazať (čiže nemať k nim prístup)
· či chcete vkladať jednorazovo alebo pravidelne
· akú sumu chcete nasporiť
· aký je účel sporenia
Po ich vyjasnení je jednoduchšie aj pre banku vytvoriť sporenie klientovi priamo na mieru, navrhnúť ročný výnos, ktorý môže daný produkt priniesť a určiť tiež poplatky, ktoré bude musieť klient zaplatiť, napríklad za vedenie účtu.

2.1 Požičiavanie peňazí
Mnohé konflikty medzi ľuďmi a často aj medzi veľmi blízkymi ľuďmi vznikajú vinou pôžičiek. Požičiavanie peňazí medzi známymi je veľmi zákerné. Ten kto potrebuje požičať peniaze je často v núdzi a to aj objektívnej. Potrebuje peniaze, a ak ste kamaráti môžete pociťovať k nemu súcit a pocit potreby alebo povinnosti pomôcť mu. Problém je v tom, že nemáte záruku, že vám tieto peniaze budú vrátené. Akonáhle totiž požičiate peniaze situácia sa úplne obracia. Ten komu ste požičali peniaze, ich už dostal a vy sa z úlohy samaritána a dobrého človeka meníte na človeka, ktorý dúfa, že mu niekedy niekto vráti peniaze. Keby ste chceli ísť do banky požičať si peniaze vo veľkej väčšine prípadov budete mať problémy. Banka sa totiž bude zaujímať o to, či ste schopní vrátiť peniaze. Ak nie nepožičia vám. A mnoho ľudí, ktorí si potrebujú požičať, toto veľmi dobre vedia. Preto využijú známosti alebo rodinné kontakty a požičajú si peniaze od niekoho známeho, bez záruky, často bez podpisu príjmového dokladu. A potom nastávajú tie situácie, kedy sa rozvrátia kamarátstva a vzniká veľa nepriateľstva. Štatistika totiž hovorí, že ľudia, ktorí si častejšie požičiavajú majú veľmi veľa problémov s peniazmi a často majú problém vrátiť ich potom. Preto ak chcete dbať o svoje peniaze, nikdy nenahradzujte banky. Ak si niekto chce požičať, nech to spraví u inštitúcie na to určenej. Zaplatí úroky. To sa samozrejme ľudom bez peňazí tiež nepáči. Chceli by si požičať, najlepšie na dobré slovo a zadarmo. Možno si hovoríte, "veď je to môj priateľ, predsa nebudem od neho pýtať úroky". V takom prípade sa musíte rozhodnúť, čo chcete. Ak chcete robiť dojem na druhých je to dosť dobrá situácia, aby tí druhý zistili, že vás môžu zdierať bez obmedzenia.

2.2 Termínovaný vklad
Jedná sa o pravdepodobne najpopulárnejší sporiaci produkt, ktorý je ponúkaný bankami. Ľudia uprednostňujú sporenie v bankách pretože, tieto vklady v plnej výške garantuje štát a výnos garantuje banka počas celej doby viazanosti vkladu. Hlavnou výhodou termínovaného vkladu je jeho vopred istý výnos. Vklad je úročený pevnou dohodnutou úrokovou sadzbou (štandardne 1, 3, 6, 12, 24 alebo 36 mesiacov) platnou počas celej doby viazanosti, ktorá zaručuje nemennú výšku úroku. Naopak nevýhodou tejto formy sporenia je vopred dohodnuté obdobie, počas ktorého nie je možné s vloženými peniazmi manipulovať, pretože ich prípadné použitie pred uplynutím tohto obdobia býva spoplatnené.

2.3 Stavebné sporenie
Jedná sa o štátom podporovaný produkt, ktorý ponúkajú stavebné sporiteľne. Jeho cieľom je získať prostriedky na obstaranie, zmodernizovanie alebo rekonštrukciu bývania. Dôležité je, že použitie tejto nasporenej čiastky je účelové a stanovené zákonom. Taktiež podlieha zákonu o ochrane vkladov, vďaka čomu je možné považovať ho za bezpečnú formu investovania finančných prostriedkov. Stavebné sporenie sa skladá z dvoch fáz. Prvou fázou je sporenie, počas ktorého sú peniaze ukladané na účet v stavebnej sporiteľni. Na tento účetsa pravidelne pripisujú úroky a tiež štátna prémia, ktorá je pripisovaná raz ročne a nepodlieha zdaneniu. V druhej fáze je možné získať stavebný úver, ktorý je zvýhodnený nižšou úrokovou sadzbou, samozrejme za predpokladu splnenia podmienok stanovených bankou.

3 Investovanie
Ako a kam investovať peniaze? Možností ako investovať nasporené eurá alebo inú menu je nespočetné množstvo. Každý investor si dokáže nájsť aktívum, ktoré bude vyhovovať jeho vnímaniu rizika, výnosu, ktoré dané aktívum prináša a likvidity aktíva. Pod pojmom likvidita rozumieme schopnosť daného aktiva priniesť okamžitý finančný výnos, zjednodušene môžeme povedať, že je to rýchlosť, s akou dokáže podnik premeniť investíciu opäť na peniaze. Keďže na finančných trhoch existuje neskutočné množstvo finančných produktov, vyznať sa v nich nie je vôbec jednoduché. Najväčšou chybou v investovaní je to, že ľudia vkladajú svoje peniaze do produktov a aktív, ktorým nerozumejú. A naopak, nevšímajú si možnosti v oblastiach, ktoré sú im blízke. Lákajú ich exotické názvy a vysoké výnosy, ale neuvedomujú si možné riziká. V nasledujúcich riadkoch stručne popíšem niekoľko základných možností investovania na ozrejmenie tejto problematiky.

3.1 Garantované vklady
Rozdiel medzi garantovaným a termínovaným vkladom je vo výnosoch. Termínovaný vklad má pevne stanovený úrok, na druhej strane garantovaný je spojený s pohyblivou sadzbou, čo je môžné do určitej miery prirovnať investovaniu, pri ktorom investor dopredu nepozná výnos, ktorý získa. Na rozdiel od investovania je však investor chránený pred poklesom istiny a riziko je prenesené na banku. Tieto produkty preto nie sú tak často ponúkané, pretože predstavujú pomerne nízky výnos a vysoké riziko pre banku, ktoré nie sú ochotné dané projekty financovať.

3.2 Investovanie do nehnuteľností
Investovanie do bytov, domov a ďalších nehnuteľností sa na Slovensku považuje za veľmi atraktívnu formu zhodnocovania majetku. Táto forma investovania bola považovaná za veľmi výhodnú, ale až do času prasknutia finančnej bubliny. Nákup nehnuteľností bol uprevený aj v legislatíve, súvisel so zvýšeným dopytom, znížením úrokových sadzieb, väčšou dostupnosťou úverov a rozmachom stavebníctva. Keďže prepojenie ekonomík na globálnej úrovni umožňuje taktiež investovanie zahraničných subjektov do domácich nehnuteľností, je potrebné byť viac obozretný, pretože často sa môže jednať o špekulatívne investície, ktoré majú jediný cieľ zarobiť na raste alebo poklese ceny či meny. Aby sa predišlo možným komplikáciám sú tieto investície prísne regulované a kontrolované, najčastejšie centrálnou bankou. Pri investovaní do nehnuteľnosti si treba uvedomiť, že výnos z prenájmu treba počítať v percentách a porovnávať ho s úrokom na vyššie úročených termínovaných vkladoch. Možným problémom je tiež opotrebovanie nehnuteľnosti v čase a možné komplikácie s jej následným ocenením.

3.4 Podielové fondy
Investovanie do podielových fondov je relatívne jednoduchá cesta, ako môže bežný človek participovať na dianí na finančných trhoch. Podielové fondy sú dostupné priamo v správcovských spoločnostiach ktoré ich spravujú, sprostredkovávajú ich finanční poradcovia a pobočky bánk. Hneď na začiatok treba vedieť, že fondov je veľmi veľa druhov. V základe sa rozdeľujú na veľmi konzervatívne peňažné fondy (alternatíva k bankovým vkladom), o niečo rizikovejšie dlhopisové fondy a najrizikovejšie akciové a komoditné fondy. Majetok vo fonde patrí podielnikovi a spravuje ho správcovská spoločnosť. Za to si účtuje poplatok za správu. Ten je najnižší v konzervatívnych fondoch s nízkym predpokladaným výnosom a najvyšší v náročnejších akciových a komoditných fondoch. Okrem poplatku za správu sa platia aj vstupné poplatky, ktoré sú určené na provízie sprostredkovateľom. O tých je možné zvyčajne zjednávať, ale sa dajú nájsť dočasné akcie bez vstupných poplatkov. Na jednej strane je veľmi dôležité dbať na výšku poplatkov, ktoré znižujú očakávanú výšku výnosu. Na druhej strane však existuje veľa na prvých pohľad poplatkovo výhodných podielových fondov, ktoré však majú poplatky skryté, pretože ich výnosy nie sú tak výhodné a výnosné. Je dôležité zmieniť, že minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov, ale napriek tomu veľa ľudí vyberá fondy práve na základe vysokého rastu v minulosti. Vo väčšine prípadov natrafia na fondy, ktoré investujú na prehriatych trhoch a svoje najlepšie obdobie už majú za sebou. Práve preto v za posledné roky toľko vyrástli. K výberu fondov do portfólia je potrebné pristupovať zodpovednejšie a tak sa vyhýbať prípadným stratám.

3.5 Investovanie do akcií
Investovanie do akcií je svojím spôsobom podobné ako investovanie do akciových podielových fondov. Vo fonde akcie za investora vyberá portfolio manažér, ktorý sa zaoberá danou problematikou a vie aké akcie dané portfólio obsahuje. Pri investovaní priamo do akcií, si spoločnosti na burze vyberá investor sám, najčastejšie si ale vyberá zástupcu vo forme brokera, alebo iného obchodníka, ktorý mu dané transakcie sprostredkováva alebo priamo uskutočňuje. K týmto operáciám sú potrebné znalosti finančnej analýzy a tiež skúsenosti, prípadne ochota prijať riziko. Spoločnosť si totiž nevyberám podľa toho, či sa mi páčia jej výrobky štýlom: pijem kolu, investujem do Coca-Coly. Akcie sú vyberané na základe ich finančných výsledkov a nie osobných preferencií danej spoločnosti.

3.6 Investovanie do komodít 
V posledných rokoch sa stalo veľmi obľúbeným investovanie do drahých kovov, priemyselných aj poľnohospodárskych komodít a energií. Je možné investovať do komodít pomocou fondov a investičných certifikátov. Špecifický spôsob investovania do komodít je výber akcií spoločností produkujúcich komodity (napríklad ropné, ťažobné alebo  poľnohospodárske spoločnosti). Najbližšie k priamemu investovaniu do komodít má obchodovanie s futures kontaktami na dodávku týchto komodít. Futures sú finančné deriváty a na obchodovanie s nimi je potrebná hlboká znalosť tejto problematiky. Keďže sa jedná o veľmi riskantný spôsob obchodovania, bez špeciálnych znalostí a potrebných skúseností je to veľmi riskantný spôsob  investovania. Priame investovanie do komodít, teda nákup komodity ako takej nie je vždy možný. Napríklad ropu je možné kúpiť len vo forme benzínu, ale je potrebné k finanálnej čiastke pripočítať ešte spotrebnú daň a DPH, a tieto údaje sa líšia v každej krajine. V posledných rokoch môžeme pozorovať úsilie o zbližovanie týchto daní, napríklad v Európskej únii, ale táto otázka ostane ešte dlho „behom na dlhé trate“.  V otázke typu komodity, s ktorou sa obchoduje je menej výhodné investovať do pšenice alebo inej rýchlo sa kaziacej komodity, pretože jej skladovanie je nevýhodné, kvôli pôsobeniu škodcov a plesní.  Z fyzického držania komodít je najobľúbenejšie držanie drahých kovov. Dajú sa totiž jednoducho kúpiť a potom aj predať. Ich hlavnou výhodou je, že v malom objeme uchovávajú vysokú hodnotu a nekazia sa. Na druhej strane, ich hlavnou nevýhodou je DPH, ktorú s výnimkou investičného zlata je nutné vždy zaplatiť. Takisto je treba myslieť na vysoké rozpätie predajnej a výkupnej ceny (tzv. spread), falzifikáty, krádeže a podobne.

3.7 Investovanie do umenia a iné formy investičného zberateľstva
Investície do umenia, starožitností, starých mincí a známok je podobné fyzickému investovaniu do drahých kovov. Treba myslieť okrem hrubého výnosu aj na rozpätie nákupnej a predajnej ceny, provízie obchodníkom a aukčných domom, falzifikáty, poistenie proti krádeži, náklady na dopravu. A hlavne čas strávený chodením na aukcie a burzy. Nie je pravda, že by ceny umenia vždy len rástli. Len nedávno v 90tych rokoch zažil trh s umením krach a dlhé obdobie poklesu. Naproti tomu akciové trhy v tom období veľmi rástli. Vo všeobecnosti je možné zmieniť, že táto forma je naďalej veľmi populárna a je pomerne bezpečná kvôli dlhodobej tradícii a cenám komodít, ktoré sa nevyznačujú veľkou fluktuáciou.

4 Záver
V tomto projekte som chcel priblížiť ekonomickú tému sporenia a investovania. Zameral som sa hlavne na súčasnosť, pretože v dnešnej dobe vládne trend zarobiť peniaze čo možno najrýchlejšie, bez vynaloženia prebytočného úsilia. Kapitola o sporení bola zameraná na hlavné produkty, ktoré ponúkajú banky, a síce termínovaný vklad a stavebné sporenie. V kapitole o investovaní som priblížil problematiku investovania vo všeobecnosti a potom som sa detailnejšie zameral na investovanie do garantoavných fondov, akcií, podielových fondov, nehnuteľností a umenia. V jednotlivých podkapitolách som vysvetlil spomínané typy investovania s dôrazom na vyzdvihnutie ich pozitív a negatív.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.012