Ekonómia a ekonomika

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: janka114
Typ práce: Poznámky
Dátum: 25.04.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 792 slov
Počet zobrazení: 3 893
Tlačení: 251
Uložení: 276
Ekonómia a ekonomika. Úvod. Ekonómia ako samostatná veda. Prví ekonómovia. Mikroekonómia a makroekonómia. Pozitívna a normatívna ekonómia. Typy ekonomík.
 
Ekonómia – vedná disciplína o Ekonomike a skúma akým spôsobom sa uskutočňuje proces reprodukcie
-každá ekonomická činnosť a všeobecne každá činnosť ľudí súvisiaca z reprodukciou je vlastne ekonomikou (hospodárenie rôznych ekonomických subjektov – domácnosti, jednotlivcov, podnikov a štátu)
Ekonomika – teda organizovaný proces výroby, rozdeľovania, výmeny a spotreby
-tento pojem vznikol z gréc. oikos – dom, nomos – zákon => zákon o domácnosti = hospodárenie
Ekonómia skúma na základe čoho a akým spôsobom spoločnosť rieši problém vzácnosti statkov, zároveň odpovedá na 3 základné ekonomické otázky:
· Čo vyrábať? – znamená určiť aké druhy statkov a v akom množstve budeme vyrábať
-ideálne by bolo, ak by spoločnosť dokázala vyrobiť všetky druhy statkov, ktoré ľudia potrebujú a v množstve aby bol uspokojený každý človek (preto hovoríme o tzv. vzácnosti statkov)
· Ako vyrábať? – znamená rozhodnúť akým spôsobom, akými technológiami a s pomocou akých surovín budeme vyrábať
· Pre koho vyrábať? – znamená určiť ako rozdelíme statky
-ako veda vznikla v 2. pol. 18. st. a je spojená s dielami anglických ekonómov:
® Adam Smith – Bohatstvo národov
® David Ricardo – Zásady politickej ekonómie a zdaňovania
-ku koncu 19. st. sa už nerozvíjala ako jednotná veda ale rozčlenila sa na:
Ð Mikroekonómiu – skúma správanie sa malých ekonomických subjektov, jednotlivcov, domácností, firiem...
Ð Makroekonómiu – zaoberá sa ekonómiou ako celkom a skúma makroekonomické veličiny napr. inflácia, celkový dopyt a ponuka nezamestnanosť...
-podľa toho ako ekonómia pristupuje k skúmaným otázkam ju členíme na:
· Pozitívnu ekonómiu – je to ekonómia, ktorá iba opisuje a analyzuje ekonomické dianie v spoločnosti. Hľadá odpoveď na otázky, aký ekonomický život je, a NIE aký by mal byť.
· Normatívna ekonómia – hovorí o tom aká by ekonomika mala byť. Ekonomiku nielen skúma, ale aj hodnotí a dáva odporúčania ako riešiť konkrétne problémy.
Hľadisko – určitý pohľad na nejakú vec (ako sa ne určitú vec pozerám)
 
Typy ekonómií:
1)  Hľadisko – ako ekonomika pristupuje k 3 zákl. otázkam, rozoznávame:
 
® Inštinktívna ekonomika: je to ekonomika ktorá sa vyskytovala prvotnopospolnej, otrokárskej a feudálnej spoločnosti. Je to ekonomika založená na tradíciách a zvykoch. Ide pri tom o primitívne hospodárenie. V súčasnosti ju možno vidieť v dedení remesla v rodine.
 
® Príkazová ekonomika: Je to taký typ ekonomiky, ktorý funguje na základe administratívno-direktívnych pokynov. Celá ekonomika je riadená z istého centra, ktoré predstavujú jednotlivé riadiace orgány štátu. Najväčší nedostatok tejto ekonomiky je to, že funguje na základe štátneho plánu, ktorý je vytýčený na niekoľko rokov dopredu (známe päťročnice - desaťročnice) a absolútne nerešpektuje potreby zákazníkov. Je to ekonomika prebytkovo-nedostatková, lebo na jednej strane sa produkujú služby a produkty, ktoré zákazníci nedokážu v danom obsahu spotrebovať a na strane druhej je veľa oblastí v ktorých tovary chýbajú a je po nich dopyt, ktorý sa žiaľ nedá uspokojiť. (Je príliš mnoho oblečenia – ale málo áut). V takomto type ekonomiky neexistuje súkromný sektor a teda sa stáva ekonomika konkurencie neschopnou a nemá žiadnu motiváciu sa modernizovať – tým sa radikálne znižuje jej efektívnosť. Takýto typ ekonomiky sa vyskytoval v krajinách východného bloku a teda aj v Československej republike pred rokom 1989. Dnes môžeme takýto typ ekonomiky vidieť na Kube alebo Číne (tu sa ale vyskytuje už aj súkromný sektor a dochádza k zmenám v ekonomickom systéme).
 
® Trhová ekonomika: Je to ekonomika, ktorá sa vyskytuje aj dnes na svete. Jej vznik sa datuje do 19. storočia. Podnetom na jej vznik bol obrovský nárast a rozvoj priemyslu. Je to taký typ ekonomiky, ktorý garantuje slobodu podnikania a voľnú súťaž, pričom je všetko riadené jedine trhovým mechanizmom. Všetko sa rozhoduje na základe vzťahu dopyt a ponuka. Ak je dopyt väčší ako ponuka cena stúpa, ak je ponuka väčšia ako dopyt ide cena dolu. Ak dopyt sa rovná ponuke tak cena je rovnovážna (equilibrium), naopak ak je dopyt a ponuka v nerovnováhe vzniká trhová cena (aktuálna cena na trhu). Táto ekonomika chráni súkromný sektor. Podnikatelia sa v tejto ekonomike snažia udržať si svojich zákazníkov. Preto modernizujú a vyvíjajú nové metódy a postupy. Takýmto spôsobom posúvajú jednotlivé firmy ekonomiku krajiny na vyšší stupienok. Zvykne sa to nazývať aj ako princíp neviditeľnej ruky. Tento princíp definoval A. Smith.
 
® Zmiešaná ekonomika: Je to taký typ ekonomiky, ktorý je spojením tak trhových charakteristík s riadením a príkazmi zo strany štátu. Štát ovplyvňuje napr. objem dovezených tovarov (clá a poplatky), určuje minimálnu sadzbu daní a v niektorých krajinách stanovuje výšku minimálneho platu (aj na Slovensku). Štát stanovuje príkazy, predpisy a zákony v strategických oblastiach ako je energetika (regulácia cien plynu, oleja, nafty či benzínu a pod.), dopravné spojenie, výstavba škôl a nemocníc, rovnako stanovuje zákony na zmiernenie sociálnych nerovností. Takéto hospodárstvo sa preto zvykne označovať aj ako sociálne trhové hospodárstvo.
 
2)  Vzájomné prepojenie medzi národnými ekonomikami:
ü  Otvorená – spolupráca medzi štátmi
ü  Uzavretá - Čína
3)  Podľa výkonnosti ekonomiky:
ü  Prebytková
ü  Nedostatková
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.028