Národné a svetové hospodárstvo

Definujte národné a svetové hospodárstvo, ukazovatele, kt. sa meria výkonnosť ekonomiky . Rozdiel medzi nár. a svet. Hospodárstvom. 3 typy krajín svet. hosp. Ku ktorým krajinám by ste zaradili SR?
Sektory hosp.: primárny, sekundárny, terciárny, kvartérny (sektorová štruktúra)plus čo do nich patrí.
- úloha: podčiarknúť krajiny, kt. patria do G8.
 
G8 je to skupina 8 najvyspelejších krajín a môžu utužiť priateľské osobné vzťahy a vniesť vlastný názor do neformálnej diskusie o najdôležitejších globálnych otázkach. Patria tu štáty: Francúzsko – Japonsko - Kanada - Nemecko - Rusko - Spojené kráľovstvo - Spojené štáty – Taliansko
 
Národné hospodárstvo
- je súhrn sektorov a odvetví, ktoré sa vytvorili v danom hospodárstve
- je založené na deľbe práce
- národné hospodárstva vznikali spolu s modernými národmi a teda sa vytvárali na územiach jednotlivých štátov.
Sektorová štruktúra hospodárstva:
· Primárny sektor – poľnohospodárstvo, lesníctvo , ťažba surovín
· Sekundárny sektor – priemysel, stavebníctvo, energetika
· Terciárny sektor – služby, obchod, doprava a spoje, štátna správa
· Kvartérny sektor – informatika, výskum, veda
Taktiež NH môžeme chápať ako systém vzťahov medzi 4. Subjektmi, a to:
Domácnosti, firmy, štát, zahraničie.
Vzťahy medzi predtým menovanými subjektmi vytvárajú výsledok, ktorý môžeme označovať a zobrazovať makroekonomickými veličinami (ukazovatele výkonnosti NH).
Agregátny dopyt a agregátna ponuka – celkový dopyt a celková ponuka
Nezamestnanosť
Inflácia
Platobná bilancia
HNP – predstavuje hodnotu všetkých vyrobených finálnych výrobkov a poskytnutých služieb občanov štátu, vrátane občanov v zahraničí za jeden rok (aj SVK firma pracujúca v zahraničí).
HNP tvorí:
•  Výdavky domácnosti na tovary a služby – C
•  Hrubé investície – I
•  Výdavky štátu (vlády) – G
•  Čistý export (zahraničie) – NX
HNP = C + I + G + NX
HDP – hrubý domáci produkt. Predstavuje hodnotu vyrobených finálnych výrobkov a poskytnutých služieb, ktoré vytvorili výrobné faktory na území určitého štátu za jeden rok. Ide o hodnotu, ktorú vytvorili výr. faktory pôsobiace napr. na SVK. Rozdiel medzi HNP a HDP spočíva v tom, ako sa započítavajú prínosy VF. HDP možno vyjadriť v bežných trhových cenách, vtedy hovoríme o nominálnom hrubom domácom produkte. Ak HDP vyjadríme v stálych cenách, hovoríme o reálnom hrubom domácom produkte. HDP zahŕňa hodnotu hrubých investícií.
ČDP – čistý domáci produkt (zahŕňa hodnotu čistých investícii).
ČDP = HDP – amortizácia (opotrebovanie)
ČNP = HNP – amortizácia
 
Svetové hospodárstvo
- národné hosp. vytvorili na prelome 19. A 20. Stor. vyšší ekonomický celok tzv. svetové hospodárstvo.
- tvoria:
a. Národné hosp. vyspelých krajín s vysokou technickou a kultúrnou úrovňou – USA, Kanada, Jap., Nem., Fr., VB, Taliansko, Rusko – G7, G8 (65 % produkcie)
b.  Menej vyspelé krajiny medzi ktoré patria aj krajiny s transformujúcimi sa ekonomikami (teda aj SR) (25 %)
c. Rozvojové krajiny z rôznym stupňom ekonomického rozvoja (10 %)
ZONES.SK - Zóny pre každého študenta
https://www.zones.sk/studentske-prace/ekonomia/8749-narodne-a-svetove-hospodarstvo/