Dlhodobý majetok, odpisovanie, náklady

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: kajka (25)
Typ práce: Maturita
Dátum: 17.05.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 996 slov
Počet zobrazení: 4 940
Tlačení: 268
Uložení: 272
Dlhodobý majetok, odpisovanie, náklady
 
Dlhodobý majetok
Znaky: – doba použitia je dlhšia ako 1 rok
– používaním sa opotrebúva
– obstarávacia cena je – u DHM > 1700 €
 – u DNM > 2400 €
Základné členenie dlhodobého majetku:
1.) Dlhodobý hmotný majetok (DHM)
-  pozemky, stavby, byty, umelecké diela, zbierky predmetov z drahých kovov
-  samostatné hnuteľné veci, ktoré majú samostatné technicko-ekonomické určenie
-  pestovateľské celky trvalých porastov s dobou plodnosti dlhšou ako 3 roky (vinice, chmeľnice, ovocné sady, ...)
-  základné stádo a ťažné zvieratá
-  otvárky lomov, pieskové a hlinísk
technické zhodnotenie
a) nadstavba – zvyšuje sa pôvodná výška budovy
b) prístavba – zväčšovanie zastavanej plochy
c) modernizácia – rozširovanie technickej vybavenosti alebo použiteľnosti
d) rekonštrukcia – zmena účelu použitia alebo technických parametrov
2.) Dlhodobý nehmotný majetok (DNM)
-  nehmotné výsledky výskumu vývoja (s cieľom s nimi obchodovať)
-  softvér
-  oceniteľné práva
a) know how- vedieť ako na to, pracovné postupy
b) patenty – výlučné právo používať vynález
c) licencia – povolenie vlastníka patentu, aby iný subjekt mohol patent používať
d) ochranné známky
e) receptúry – becherovka, ...
f)  autorské práva – týkajú sa hudby, článkov, kníh, ...
g) užívacie práva, vydavateľské práva, ...
– goodwill – dobré meno, povesť
3.) Dlhodobý finančný majetok (DFM)
– majetkové a dlhopisové cenné papiere a podiely
– poskytnuté pôžičky s dobou splatnosti dlhšou ako 1 rok
– súbory hnuteľných a nehnuteľných vecí prenajatých ako celok (pôda prenajatá za rentu)
– umelecké diela, zbierky, predmety z drahých kovov a pozemky, ktoré sú obstarané za účelom dlhodobého vloženia peňazí
4.) Dlhodobé pohľadávky
– doba ich splatnosti je viac ako 1 rok
 
Ďalšie členenie dlhodobého majetku:
1.) Podľa prenosu hodnoty
a) odpisovaný majetok – budovy, stroje,...
b) neodpisovaný majetok – pozemky, pestovateľské celky trvalých porastov s dobou splatnosti viac ako 3 roky, ktoré nedosiahli plodnostnú starobu
– inventúrne prebytky DHM a DNM zistené pri inventarizácii
– umelecké diela, ktoré nie sú súčasťou stavieb, ...(časom ich hodnota neklesá, ale rastie)
 
Postup pri daňovom odpisovaní DHM
1.) vlastník v 1. roku odpisovania zaradí DHM do jednej z odpisovaných skupín (vyhľadáme v prílohe zákona o daní z príjmov, do ktorej odpisovej skupiny DM patrí)


Skupina

Doba odpisovania

1.

4

2.

6

3.

12

4.

20

 
2.) ak nie je možné DHM zaradiť podľa prílohy zákona do žiadnej odpisovej skupiny, tak ho zaradíme do 2. odpisovej skupiny
3.) zvolíme metódu odpisovania, ktorú pre daný majetok už neskôr nemôžeme zmeniť
4.) pri výpočte odpisov vychádzame zo vstupnej ceny (OC, ROC, VN) táto cena sa môže zvýšiť o technické zhodnotenie – potom hovoríme o zvýšenej vstupnej cene
5.) vypočítané odpisy zaokrúhlime na celé eurá hore
 
Metódy daňového odpisovania:
1.) Rovnomerné odpisovanie
– výška odpisov je počas celej doby odpisovania rovnaká
– vychádza sa zo vstupnej ceny
 
RO =
 
2.) Zrýchlené odpisovanie
– výška odpisov je v 2. roku vyššia, potom klesá
– pri výpočte vychádzame zo zostatkovej ceny
– odpisy vypočítame pomocou koeficientov
– takto sa nám v prvých rokoch vráti väčšia suma investovaná do obstarania
 


Odpisová skupina

Koeficient
v 1. roku

Koeficient v ďalších rokoch

Koeficient pre ZZC
(zvýšenú zostatkovú cenu)

1.

4

5

4

2.

6

7

6

3.

12

13

12

4.

20

21

20

 
ZO =
 
ZO ďalšie roky =
 
V roku technického zhodnotenia:
 
ZO =
 
ZO =
 
1.) 100 % ročného odpisuj majetku si môže podnik uplatniť iba vtedy, ak má majetok v evidencii k 31. 12. bežného roka, bez ohľadu na to či ho kúpil v januári alebo v decembri
2.) Ak sa DM kedykoľvek v priebehu zdaňovacieho obdobia vyradí z evidencie akýmkoľvek spôsobom, daňovník nemá právo na uplatnenie žiadneho odpisu Zostatková cena DM je uznaným daňovým výdavkom
3.) Účtovná jednotka môže prerušiť odpisovanie na jedno celé alebo viac celých účtovných období


Účtovné odpisy

Daňové odpisy

- základná právna norma, ktorá ich upravuje je Zákon o účtovníctve a postupy účtovania pre podnikateľov

- základná právna norma: Zákon o dani z príjmov

- vyjadrujú skutočnú mieru opotrebenia (zohľadňuje sa intenzita využitia, zmennosť,...)
- účtujú sa mesačne

- predstavujú peňažnú výšku odpisov uznanú ako náklad na dosiahnutie a zabezpečenie príjmov podniku
- účtujú sa ako ročné odpisy

- vypočítavajú sa zo vstupnej ceny alebo zvýšenej vstupnej ceny a len do jej výšky

- vypočítavajú sa zo vstupnej ceny alebo zvýšenej vstupnej ceny a len do jej výšky

- podnik si ich stanovuje sám, odpisuje na základe odpisového plánu (povinnosť zo zákona robiť ho)

- stanovujú rovnaké podmienky pre všetky podniky v krajine

- v odpisovom pláne si určí výšku odpisov
- doba odpisovania:
DHM neobmedzený čas (verné zobrazenie opotrebenia)
DNM
  - najneskôr do 5 rokov – aktivované
  náklady na vývoj, goodwill
- ostatný DNM (napr. softvér, oceniteľné
práva) neobmedzený čas

- doba odpisovania pre jednotlivé odpisové skupiny je uvedená v zákone o daní z príjmov

- spôsoby určenia odpisov:
- z hľadiska doby upotrebiteľnosti (ako dlho sa bude používať)
- vo vzťahu k výkonom (auto)

- metódy odpisovania:
  - rovnomerné
  - zrýchlené

Vzťah medzi účtovnými a daňovými odpismi:
UO>DO – do nákladov sa zúčtováva viac ako povoľuje daňový zákon, preto o tento rozdiel musíme zvýšiť základ dane
UO<DO – do nákladov sa zúčtováva nižšia suma ako povoľuje daňový zákon, o uvedený rozdiel môžeme znížiť základ dane

 

Odpis – opotrebenie majetku vyjadrené v peniazoch
- ekonomické vyjadrenie fyzického a morálneho opotrebenia majetku
- odpisy sú súčasťou cien výrobkov a služieb
- rozlišujeme daňové a účtovné odpisy; sú interným zdrojom financovania, pretože vznikajú pri činnosti podniku
Oprávky kumulované odpisy – sčítané odpisy za celú dobu odpisovania
 
Zaradenie odpisov do nákladov:
1.) Druhotné členenie – odpisy a opravné položky k DM (odpisy DHM, DNM, ...)
2.) Kalkulačné členenie – priame náklady - ostatné priame náklady (odpisy žeriavov pri stavbe budov)
– nepriame náklady – výrobná réžia (odpis výrobnej haly,
výrobného stroja, ...)
  – správna réžia ( odpisy administratívnych budov a ich zariadenia)
– odbytová réžia – odpis baliaceho stroja)
3.)Členenie nákladov podľa závislosti od objemu výkonov
– fixné – absolútne fixné (odpisy jednotlivého DM – teda správna a časť výrobnej réžie)
  – relatívne fixné (odpis za celý podnik)
4.) Členenie nákladov v účtovníctve – náklady z bežnej činnosti – náklady na hospodársku činnosť
 
Obstarávacia cena KM sa do nákladov podniku dostáva – spotreba materiálu
Obstarávacia cena DM sa do nákladov podniku dostáva - odpisy
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.033