Dlhodobý majetok podniku

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: kajka (25)
Typ práce: Maturita
Dátum: 17.05.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 2 148 slov
Počet zobrazení: 3 923
Tlačení: 231
Uložení: 247
Dlhodobý majetok podniku
 
Majetok, kritéria členenia
Majetok podniku – všetky prostriedky, ktoré podnik pri svojej činnosti obstaráva, používa a vytvára.
 
Kritéria členenia majetku:
 
1. Cena
 
a). Dlhodobý majetok – DHM - cena je vyššia ako 1 700 €
  -  DNM – cena je vyššia ako 2 400 €
b). krátkodobý majetok – ak sa používaním spotrebováva cena nehrá úlohu
- ak sa používaním opotrebováva OC u DHM je menšia ako 1 700 €
  U DNM je menšia ako 2 400 €
2. Doba použiteľnosti
 
a). DM – doba použiteľnosti je dlhšia ako 1 rok, používaním sa opotrebováva (pec na pečenie 
  chleba)
b). KM – doba použiteľnosti kratšia ako 1 rok, používaním sa spotrebováva (múka)
 
3. Likvidita  (schopnosť premeny majetku na peniaze)
 
a). DM je menej likvidný, trvá dlhšie kým ho predáme (napr. budova, pozemok...)
b). KM má vyššiu likviditu  (najlikvidnejšie sú peniaze v pokladni)
 
4. Účel obstarania
 
a). DM podnik obstaráva preto, aby mu pomáhal pri uskutočňovaní podnikateľskej činnosti
b).KM podnik ho nakupuje s cieľom spotreby alebo ďalšieho predaja
 
5. Z hľadiska charakteru
- hmotný
- nehmotný
- finančný

Príklad
Pec na pečenie chleba v pekárni
V pekárni je to DHM
V podniku, ktorý pece vyrába je to krátkodobý majetok
 
Krátkodobý majetok
 
Znaky krátkodobého majetku
v  vo výrobnom procese sa spotrebováva
v  je v ustavičnom kolobehu, mení svoju formu
v  doba použitia je kratšia ako 1 rok
 
Členenie KM :
 
1. ZÁSOBY
a). materiál - suroviny
- pomocné látky (farby, laky, gombíky...)
- prevádzkové látky ( mazadlá, čistiace prostriedky, palivo
- náhradné diely (ihly, žiarovky, súčiastky...)
- obaly ( prepravné palety, stojany na drôt, kartónové krabice...)
 b). zásoby vlastnej výroby – nedokončená výroba – produkty, ktoré prešli 1 alebo
  viacerými operáciami a nie sú
  už materiálom , ale ešte ani
  hotovým výrobkom(vystrihnuté
  diely odevu, cesto...)
 
- polotovary vlastnej výroby – produkty, ktoré prešli výrobnými
  operáciami a je ich potrebné
  skompletizovať so finálnych
  výrobkov
- vlastné výrobky určené na predaj
- zvieratá – mladé chovné zvieratá, zvieratá vo výkrme, ryby,
  kožušinové zvieratá, včely, strážne psy
c). tovar – nakupuje sa za účelom predaja
 
2. KRÁTKODOBÝ FINANČNÝ MAJETOK – majetok s vysokou likviditou
  a). peniaze na bežnom účte
  b). peniaze v pokladni
  c). ceniny ( stravné lístky, známky, kolky, karty na pohonné hmoty)
  d). krátkodobé CP ( zmenky, šeky, štátne pokladničné poukážky...)
 
3. KRÁTKODOBÉ POHĽADÁVKY – splatné do 1 roka
 
Kolobeh krátkodobého majetku
 
P- T – P´
Pohľadávky  materiál
 
Hotové výrobky  nedokončená výroba
 
Dlhodobý  majetok
 
Znaky DM:
•  doba použitia dlhšia ako 1 rok
•  používaním sa opotrebováva
•  obstarávacia cena je u DHM vyššia ako 1 700 €, DNM  vyššia ako 2 400 €
 
Základné členenie DM:
1. DHM  - pozemky, stavby, byty, umelecké diela, zbierky, predmety z drahých kovov
- samostatné hnuteľné veci, ktoré majú samostatné technicko-ekonomické určenie
- pestovateľské celky trvalých porastov s dobou plodnosti dlhšou ako 3 roky
  (vinice, chmeľnice, ovocné sady...)
-  základné stádo a ťažné zvieratá
-  otvárky lomov, pieskovní a hlinísk
-  technické zhodnotenie DHM
· nadstavba – zvyšovanie pôvodnej výšky budovy
· prístavba – zväčšovanie zastavanej plochy
· modernizácia – rozširovanie vybavenosti alebo použiteľnosti
· rekonštrukcia – zmena účelu použitia DM alebo technických parametrov
2. DNM – nehmotné výsledky výskumu a vývoja ( s cieľom obchodovať s nimi)
   - software
- oceniteľné práva – know-how, licencie, patenty, ochranné známky, receptúry,
  autorské práva, užívacie práva, vydavateľské práva
-  goodwill
-  zriaďovacie náklady
 
3. DFM – majetkové a dlhopisové CP a podiely
  - poskytnuté pôžičky s dobou splatnosti dlhšou ako 1 rok
  - súbory hnuteľných a nehnuteľných vecí prenajatých ako celok
  - umelecké diela, zbierky, predmety z drahých kovov a pozemky, ktoré sú obstarané
za účelom dlhodobého uloženia peňazí
 
4.Dlhodobé pohľadávky – doba ich splatnosti je viac ako 1 rok
 
Ďalšie členenia DM:
 
1. Podľa prenosu hodnoty
  a). odpisovaný – budovy, haly, dopravné prostriedky
  b). neodpisovaný – pozemky
-  pestovateľské celky trvalých porastov s dobou plodnosti
  viac ako 3 roky, ktoré nedosiahli plodonosnú starobu
  - inventúrne prebytky DHM a DNM zistené pri inventarizácií
  - umelecké diela, ktoré nie sú súčasťou stavieb....
  - jeho hodnota sa časom neznižuje, ale naopak rastie
 
2. Podľa účasti na výrobnom procese
  a). výrobný – priamo sa zúčastňuje výrobného procesu – stroje, výrobné zariadenia
b). nevýrobný – využíva sa vo sfére obehu- sklady, administratívne budovy,...
 
 
3. Podľa využitia
  a). v prevádzke  c). nevyužívaný z iných príčin  e). v rezerve  
  b). v oprave d). v konzervácií ( na účely národnej obrany)

 
Obstaranie dlhodobého majetku
 
1. kúpa – najbežnejší spôsob obstarania
- niektoré druhy majetku nemôžeme kúpiť naraz (napr. keď podnik dá postaviť
  budovu stavebnej firme, podnik postupne dáva preddavky a po dokončení a
  kolaudácií sa majetok zaradí do DM – musí sa vystaviť doklad o zaradení –
  protokol o zaradení.
 
2. vytvorením vlastnou činnosťou – podnik si sám vytvorí majetok ( napr. postaví si garáže)
- všetky náklady, ktoré mu vznikajú pri vytváraní majetku po dokončení sčíta
a v tejto výške vytvorený majetok zaradí do DM – aktivovanie dlhodobého
majetku ( zaradenie majetku do užívania)
 
3. Bezodplatným prevodom - darovaním ( napr. na základe plynárenského a vodárenského 
  zákona – po odpísaní potrubia plynárne a vodárne odovzdajú tento majetok do
 správy podniku)
 
4. Preradením majetku z osobného užívania do podnikania
5. Finančným lízingom – prenájom veci na dohodnutú dobu za dohodnuté nájomné splátky,
  s cieľom po skončení nájmu získať majetok do vlastníctva
 
Oceňovanie majetku
Oceňovanie majetku je peňažné vyjadrenie hodnoty majetku.
 
Druhy cien:
 
1. Vstupné ceny  - obstarávacia cena
- reprodukčná obstarávacia cena
- vlastné náklady
- menovitá hodnota
 
2. Zostatková cena – vypočítame ju tak, že od vstupnej ceny odpočítame oprávky
- oprávky – sú kumulované (ščítané) odpisy
 
Príklad
Podnik kúpil v r. 2004 osobné auto za 400 000 Sk. V tom istom roku ho začal používať a rovnomerne odpisovať. Auto je zaradené do 1 odpisovej skupiny.
  2004 – zaradenie do používania


Obstarávacia cena

Odpis r. 2004

Vytvorené oprávky

400 000

100 000

100 000

 

náklad

Zníženie obstarávacej ceny

 
  2005


Obstarávacia cena

Odpis 2005

oprávky

400 000

100 000

200 000

 

náklad

Zníženie OC

 
  2006


Obstarávacia cena

Odpis 2006

oprávky

400 000

100 000

300 000

 

náklad

Zníženie OC

 
  2007


Obstarávacia cena

Odpis 2007

oprávky

400 000

100 000

400 000

 

náklad

Zníženie OC

 V r. 2007 je zostatková cena auta nulová, ale podnik môže auto ďalej používať, bude ho mať v evidencii.
 
Vstupná cena – celková vyčíslená cena DM, z ktorej sa vypočítavajú odpisy konkrétneho
Majetku

Obstarávacia cena (OC)
- ňou sa oceňuje majetok získaný kúpou
- skladá sa z 2 častí : - z ceny majetku
  - z nákladov spojených s obstaraním ( montáž, clo, preprava...)
 
 
Príklad
Podnik Zeta je platcom DPH, objednal si u dodávateľa počítač. Dodávateľ doviezol lisovací stroj a uviedol ho do prevádzky. V podniku vznikli tieto náklady s obstaraním:
Cena stroja 1 000 000 Sk
DPH  190 000 Sk
Preprava  20 000 Sk
Montáž  10 000 Sk
 
OC = 1 000 000 + 20 000 + 10 000 = 1 030 000.- je platca DPH
OC = 1 000 000 + 190 000 + 20 000 + 10 000 = 1 220 000 .- nie je platca DPH
 
 
Reprodukčná cena (ROC) - oceňuje sa ňou darovaný majetok, nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou ak sú VN vyššie ako ROC, majetok preradený z osobného vlastníctva do podnikania, novozistený majetok pri inventarizácii
- táto cena vyjadruje, koľko by tento majetok stal v čase, keď ho zaraďujeme do majetku
  firmy ( ideme o ňom účtovať)
- stanovuje ju súdny znalec (nehnuteľnosti) alebo sám podnik na základe porovnania
  s rovnakým alebo podobným druhom majetku- musí sa zohľadniť opotrebenie
 
Vlastné náklady (VN) - využíva sa na ocenenie majetku vytvoreného vlastnou činnosťou
- súčasťou tejto ceny sú priame aj režijné náklady
 
 
Menovitá hodnota- cena, ktorá je uvedená na peniazoch, stravných lístkoch... alebo na ktorú znie pohľadávka
 
 
Vstupnú cenu môžeme zvýšiť o technické zhodnotenie. Ak je hodnota technického zhodnotenia vyššia ako 30 000 Sk a majetok je už odpísaný , toto technické zhodnotenie odpisujeme . Ak je hodnota technického zhodnotenia nižšia ako 30 000 Sk a majetok je už odpísaný, dávame ho priamo do nákladov. Ak však DM ešte nie je odpísaný prirátame hodnotu technického zhodnotenia k vstupnej cene ( pri rovnomernom odpise) alebo k zostatkovej cene ( pri zrýchlenom odpise).
 
Zníženie ceny DM
 
- zníženie ocenenia DM môže mať charakter:
  a). trvalý – vyjadruje sa formou odpisovania
-  celkovú hodnotu zníženia vyjadrujú oprávky
 
  b). dočasný – prejavuje sa znížením trhovej ceny ( pri CP)
  - ak je trhová cena nižšia ako cena, za ktorú sme majetok nadobudli, tento
rozdiel sa zachytáva v účtovníctve ako opravná položka majetku
-  vyjadruje sa na konci účtovného ob
 
 
Opotrebenie dlhodobého majetku- je postupná strata pôvodných úžitkových  vlastností majetku
 
 
Životnosť alebo doba používania DM – čas, ktorý uplynie od zaradenia DM do používania
  až do doby straty pôvodných úžitkových vlastností.
 
Rozlišujeme:
 
1. Fyzické opotrebenie
  a). aktívne – vzniká vplyvom používania DM
  - je ovplyvňované – intenzitou a časom používania DM
  - kvalitou materiálu, z ktorého je DM vyrobený
  - osobitosťami technologického postupu (teplota, agresivita surovín..)
  - pravidelnosť a kvalita údržby a opráv....
 
  b). pasívne – vzniká pôsobením vonkajšieho prostredia  a klimatických podmienok
 
 
2. Morálne opotrebenie – DM stráca svoju hodnotu v dôsledku
  a). rastu produktivity práce – nový majetok toho istého druhu sa vyrába lacnejšie, jeho
obstarávacia cena klesá
   Stroj LX 40 sa v roku 2002 vyrábal za 42 000 Sk, v roku 2005
v dôsledku rastu produktivity práce už iba za 39 000 Sk.
 
  b). technického pokroku – sa vyrába dokonalejší, výkonnejší a lepší
 
 
Odpisy dlhodobého majetku
 
Def. – opotrebenie majetku vyjadrené v peniazoch
- ekonomické vyjadrenie fyzického a morálneho opotrebenia majetku
- odpisy sú súčasťou cien výrobkov a služieb
  - rozlišujeme daňové a účtovné odpisy
 
Postup pri daňovom odpisovaní DHM
 
1. vlastník v 1. roku odpisovania zaradí DHM do jednej z odpisových skupín ( vyhľadáme
  v prílohe zákona o dani z príjmov, do ktorej odpisovej skupiny DM patrí)skupina

Doba odpisovania v rokoch

1

4

2

6

3

12

4

20

 
2. ak nie je možné DHM zaradiť podľa prílohy zákona do žiadnej odpisovej skupiny, tak ho
  zaradíme do 2. odpisovej skupiny
3. zvolíme metódu odpisovania , ktorú pre daný majetok už neskôr nemôžeme zmeniť
4. pri výpočte odpisov vychádzame zo vstupnej ceny ( OC, ROC, VN). Táto cena sa môže
  zvýšiť o technické zhodnotenie – potom hovoríme o zvýšenej vstupnej cene
5. vypočítané odpisy zaokrúhľujeme na celé koruny HORE !!!
 
 
Metódy daňového odpisovania
 
1. ROVNOMERNÉ ODPISOVANIE
 
- výška odpisov je počas celej doby odpisovania rovnaká
- vychádza sa zo vstupnej ceny
 
vstupná cena
RO = ––––––––––––––––
Počet rokov odpisovania
 
2. ZRÝCHLENÉ ODPISOVANIE
- výška odpisov je v 2. roku najvyššia , potom klesá
- pri výpočte vychádzame zo zostatkovej ceny
- odpisy počítame pomocou koeficientov


Odpis. skupina

Koef. v 1. roku

Koef. v ďalších rokoch

Koef. pre ZZC

1

4

5

4

2

6

7

6

3

12

13

12

4

20

21

20

 
 
 
 
 
 
 
 
 Vstupná cena
ZO = ––––––––––––––––––––
  Koeficient v 1. roku

2x zostatková cena
ZOďalšie roky = –––––––––––––––––––––––––––-
  Koeficient – počet rokov odpisovania

V roku technického zhodnotenia
2 x ZZC
ZO = ––––––––––
  Koef. pre ZZC
 
2 x ZZC
ZO =–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
  Koef. pre ZZC – počet rokov, kt. sa DM odpisoval zo ZZC
 
1. 100 % ročného odpisu majetku si môže podnik uplatniť iba vtedy, ak má majetok
   v evidencii k 31. 12. bežného roka, bez ohľadu na to, či ho kúpil v januári alebo decembri
 
2. Ak sa DM kedykoľvek v priebehu zdaňovacieho obdobia vyradí z evidencie akýmkoľvek
  spôsobom, daňovník nemá právo na uplatnenie žiadneho odpisu. Zostatková cena DM je
  uznaným daňovým výdavkom.
 
3. Účtovná jednotka môže prerušiť odpisovanie na 1 celé alebo viac celých účtovných období.


Účtovné odpisy

Daňové odpisy

- základná právna norma, ktorá ich upravuje
  je Zákon o účtovníctve a postupy 
  účtovania pre podnikateľov

- základná právna norma: Zákon o dani z
príjmov

 
- vyjadrujú skutočnú mieru opotrebenia 
  (zohľadňuje sa intenzita využitia, 
zmennosť,..)
- účtujú sa mesačne

- predstavujú peňažnú výšku odpisov uznanú
  ako náklad na dosiahnutie a zabezpečenie
  príjmov podniku
- stanovujú rovnaké podmienky pre všetky
podniky v krajine
- účtujú  sa ako ročné odpisy

- vypočítavajú sa zo vstupnej  ceny alebo
zvýšenej vstupnej ceny a len do jej výšky

- vypočítavajú sa zo vstupnej  ceny alebo
zvýšenej vstupnej ceny a len do jej výšky

- podnik si ich stanovuje sám, odpisuje na
  základe odpisového plánu ( povinnosť zo
  zákona robiť ho)

 
 

- v odpisovom pláne si určí výšku odpisov
 
- doba odpisovania:
DHM neobmedzený čas ( verné zobrazenie
opotrebenia)
DNM
· najneskôr do 5 rokov –  aktivované náklady na vývoj, goodwill
· ostatný DNM (napr. softvér, oceniteľné práva) neobmedzený čas

 
- doba odpisovania pre jednotlivé odpisové
   skupiny je uvedená v zákone o dani z
príjmov

- spôsoby určenia odpisov:
-  Z hľadiska doby upotrebiteľnosti
( ako dlho sa bude používať )
-  Vo vzťahu k výkonom ( auto)

- metódy odpisovania:
-  Rovnomerné
-  Zrýchlené

Vzťah medzi účtovnými a daňovými odpismi
 
UO > DO – do N sa zúčtováva viac ako
povoľuje daňový zákon, preto
o tento rozdiel musíme zvýšiť
základ dane
 
UO  >  DO – do N sa zúčtováva nižšia suma
ako povoľuje daňový zákon,
o uvedený rozdiel môžeme
znížiť základ dane
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.019