Poisťovanie osôb a majetku

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: kajka (25)
Typ práce: Maturita
Dátum: 17.05.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 453 slov
Počet zobrazení: 2 495
Tlačení: 239
Uložení: 264
Poisťovanie osôb a majetku
 
Poisťovníctvo – odvetvie NH kt. ponúka na poistnom trhu svoj tovar – poistnú ochranu (poistenie ....
Poistenie – špecifický druh tovaru kt. môžeme označiť ako fiktívny tovar. Cenou za tento tovar je poistné
Definícia – je právny vzťah medzi 2 zmluvnými stranami pri kt. jedná zmluvná strana (tá kt. poisťuje) za to že dostáva poistné je ochotná odškodniť druhú zmluvnú stranu v prípade poistnej straty
Význam poistenia
- zasahuje do všetkých činností v ekonomike (podnikanie, život občanov)
- ovplyvňuje fungovanie trhovej ekonomiky
- vytvára nové pracovné príležitosti
- znižuje riziko
- umožňuje rozložiť N v podnikoch
Princíp poistenia
1. solidárnosť – všetci účastníci poistných vzťahov platia poistné a však nie každému vznikne poistné plnenie
2. neekvivalentnosť – poistné náhrady nezávisia od výšky zaplateného poistného (môžu byť vyššie aj nižšie)
3. podmienená návratnosť – poistné plnenie sa uskutoční len vtedy ak nastane poistná udalosť
Účastníci poistného vzťahu:
poisťovateľ
- poisťovňa kt. má licenciu na výkon tejto činnosti
- u nás ju udeľuje odbor dozoru nad poisťovníctvom na ministerstve financií v SR
- odškodňuje poisteného
- musí byť kedykoľvek schopný plniť všetky záväzky
Poistník
- FO alebo PO kt. s poisťovňou uzavrela poistnú zmluvu
- je povinná platiť poistné a jej práva sú určené v poistnej zmluve
Poistený
- je osoba ktorej vzniká nárok na poistné plnenie v prípade poistnej udalosti

Vzťahy medzi poistníkom a poisteným
1. ak poistník uzavrel zmluvu len v prospech seba – vtedy je poistník aj poisteným
2. ak poistník uzavrel zmluvu len v prospech inej osoby – napr. rodič uzavrie venové poistenie pre svoje dieťa, vtedy poistníkom je rodič – platí poistné, a dieťa je poisteným a v prípade poistnej udalosti vypláca mu poisťovňa poistnú sumu
3. ak poistník uzavrel zmluvu v prospech seba aj inej osoby – zdužené poistenie mládeže uzatvorí rodič pre seba aj dieťa
4. pri povinnom zmluvnom poistení motorových vozidiel

Poistná doba – jed oba na kt. poistený dojedná poistnú zmluvu (3 týždne – 15 rokov..)
Poistná suma – suma na kt. je uzatvorená poistná zmluva, je stanovená s prihliadnutím na budúce potreby. Vyplatí ju poisťovňa pri vzniku poistnej udalosti.
Poistné – cena za poskytnutú poistnú ochranu
   – platí ju poistník počas poistnej doby poisťovni
   – jeho výška závisí od : a) ceny poisteného majetku
b) veľkosti rizika
c) prirážky na vl. N poisťovateľa
d) zisku poisťovateľa
Poistná udalosť: akákoľvek strata, škoda, dožitie určitého veku, úmrtie počas poistnej doby 
 
Základné činnosti poisťovne:
1. Poisťovacia činnosť
a) sprostredkovateľská činnosť – vykonávajú ju tí, kt. majú licenciu od dozoru nad poisťovníctvom
b) dohodnutie poistenia – podpísanie poistnej zmlúv
c) správa poistných zmlúv - evidencia a sledovanie zaplatenia poistného v dohodnutých termínoch
d) likvidácia poistných udalostí - zistenie príčiny vzniku poistných udalostí, obhliadka poškodenej veci,
  výpočet poistného plnenia
  - vykonávajú ju špecialisti – likvidátori alebo znalci (sú to odborníci na daný druh udalosti – strojári,
  stavbári, právnici..)
2. Zaisťovacia činnosť
- činnosť pri ktorej poisťovňa vstupuje do vzťahu s inými poisťovňami s cieľom deliť riziká
3. Ďalšie činnosti poisťovne
- činnosť zameraná na podporu a rozvoj poisťovníctva, rozširovanie a skvalitňovanie služieb (školenia....)
 
Zaistenie
- poisťovateľ odovzdá časť poistných rizík zaisťovateľovi na základe zaisťovacej zmluvy
- je to opakované (druhé) poistenie ktorým sa poisťovateľ čiastočne chráni proti riziku
- neodstraňuje škody ani ich nezmenšuje ale ich následky sú pre poisťovateľa ekonomicky únosnejšie
- u nás vykonáva Allianz, Česká poisťov•a, Union, Kooperatíva
Hlavné úlohy zaistenia
- chrániť poisťovňu pred potenciálnymi veľkými škodami
- zvyšuje kapacitu poisťovní
- stabilizačná úloha = vytvára ekonomickú stabilitu poisťovne
 
Druhy zaistenie
I. Vlastný vrub –
- je max. suma kt. je poisťovňa pripravená zaplatiť za škody vzťahujúce sa na poistnú zmluvu. Môže byť daný: a) percentom
  b) ako časť poistnej sumy
  c) ako výška škody
vl. vrub = prijaté poistenie – postúpené poistné
 
II. Cesia – časť poistenia kt. poisťovateľ odovzdáva do zaistenia
cesia = postúpené poistenie
cedent- takto sa nazýva poisťovateľ v zaistnom vzťahu
cesionár – zaisťovňa
- výška vl. vrubu a cesie závisí od použitej formy zaistenia
 
Pool – skupina spoločností, ktoré sa spojili s cieľom poistiť určitý druh rizika
  - existujú 2 druhy poolov: a) spolupoisťovací pool
b) zaisťovací pool

Členenie poistenia
podľa záväznosti vzniku poistenia
1. zákonné
-zákon  stanovuje povinnosť poistenia aj všetky podmienky poistenia, neuzatvára sa poistná zmluva, patrí tu zdravotné poistenie a sociálne poistenie (nemocenské, dôchodkové, poistenie  v nezamestnanosti, úrazové a garančné poistenie)
2. zmluvne
povinné zmluvne – zákon stanovuje povinnosť uzatvoriť poistenie alebo podmienky sa musia konkretizovať v poistnej zmluve. Patrí tu:
·  poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou mot. vozidla (ak vodič spraví škodu inému )
·  poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania (vzťahuje sa na niektoré povolania napr. letecký prepravca, audítor, komerčný právnik, daňový poradca, zubár ...)
dobrovoľné zmluvne – závisí len od poistníka a poisťovateľa, či uzavrú poistnú zmluvu alebo nie (životné, úrazové, poistenie majetku, domácnosti)
podľa doby platnosti
1. dlhodobé poistenie – poistenie dlhšie ako 1 rok
2. krátkodobé poistenie – poistenie na dobu kratšiu ako 1 rok
podľa miery rizikovosti
1. rizikové poistenie – existuje neurčitosť či vôbec nastane poistná udalosť, koľkokrát a v akom rozsahu, patria tu predovšetkým poistenia majetku, zodpovednosti za škody ...(poistenia liečebných N počas dovolenky)
2. rezervotvorné – jednoznačne poistná udalosť nastane a poisťovňa bude musieť vyplatiť poistné plnenie, patria tu životné poistenia na dožitie určitého veku a úmrtie
- poisťovňa si tvorí rezervy na výplatu týchto poistných udalostí
 
Poistné odvetvia:
 
Životné poistenie – je to poistenie osôb
  - riziká: → smrť, dožitie určitého veku, invalidita poisteného
    - poistený dostane vždy dohodnutú poistnú sumu a to aj vtedy, keď z dôvodu poistnej udalosti nemá možnosť ďalej platiť dohodnuté poistné počas celej poistnej doby
- poistné ovplyvňuje:
a) subjektívna stránka rizika – je v osobe poisteného, v jeho správaní → či sa stará o svoje zdravie, či sa nespráva rizikovo... (v poistnom sa priamo nevyjadruje)
b) objektívna stránka rizika – činitele, ktoré majú vplyv na výšky poistného:
→ vstupný vek poisteného
→ doba trvania poistenia
→ forma platenia poistného
→ výška záväzku poisťovne
→ počet poistených rizík
→ výška ziskovej prirážky
 
Neživotné poistenie – zahŕňa 2 druhy poistenia :
a) poistenie majetku
b) poistenie zodpovednosti za škody na zdraví tretej osoby alebo za škody vzniknuté na veci patriacej tretej osobe
Riziká:  → krádež, živelná pohroma, poškodenie, havária...
- výšku poisteného ovplyvňuje:
→ škodová častosť
→ rozsah škôd
→ rozsah záväzkou prevzatých poisťovňou (čiže systém ručenia poisťovne)
 
Úrazové poistenie
- patrí medzi neživotné, rizikové poistenia
- k životnému poisteniu patrí len vtedy, keď je uzatvorené ako pripoistenie k životnému poisteniu
- predmetom poistenia je človek a jeho prac. schopnosť t. j. telesné poškodenie úrazom
 
- špecifické znaky toho poistenia:
→ neurčitosť poistnej udalosti čo sa týka vzniku a rozsahu
→ poistné plnenie sa poskytuje vo výške % - nálneho hodnotenia poškodenia zdravia a dohodnutej poistnej sumy
→ môže sa týkať len prac. úrazov, len mimoprac. úrazov, všetkých druhov úrazov
→ uzatvára sa obyčajne spolu s niektorým druhom poistenia (poistenie pre prípad trvalých následkov úrazu, poistenie pre prípad smrti následkom úrazu)Odvetvie

Druh

Typ

I. Životné poistenie

a) poistenie pre prípad dožitia

- spevne stanovenou dobrou výplaty (venové
  poistenie, poistenie študijných N)

b) poistenie pre prípad úmrtia

- pre prípad smrti (pre pozostalých)

c)dôchodkové poistenie

- základný dôchodok (starobný dôchodok)
- dočasný dôchodok (invalidný)
- dôchodok pre pozostalých (vdovský sirotský)
- poistenie pre prípad úrazu alebo choroby, ak je
  prispôsobením k niektorému život. poisteniu

II. Neživotné poistenie

a) poistenie majetku

- poistenie budov
- poistenie domácnosti

b) poistenie zodpovednosti za škody spôsobené ...

... - prevádzkou mot. vozidla
- pracovným úrazom alebo chorobou z povolania
- pri výkone povolania

c) úrazové poistenie

- poistenie pre prípad trvalých následkov úrazu
- poistenie pre prípad smrti následkom úrazu

 
 
PRÁVO
Dovolenka – základná výmera dovolenky je 4 týždne (20 dní). Zamestnanec kt. odpracoval aspoň 15 rokov (po 18) má 5 týždňov (25 dní). (napr. učitelia riaditelia a zástupcovia škôl majú 8 týždňov dovolenky podľa Zákonníka práce – podľa kolektívnej zmluvy 9 týždňov) 
Druhy dovolenky
I. Dovolenka za kalendárny rok alebo jej pomerná časť
- podmienkou aby vznikol nárok na dovolenku za kalendárny rok je:
a) odpracovanie 60 dní v kalendárnom roku
b) pracovný pomer musí trvať u toho istého zamestnávateľa po celý kalendárny rok
- podmienkou aby vznikol nárok na pomernú časť dovolenky je 
a) odpracovanie 60 dní v kalendárnom roku
b) pracovný pomer netrval celý kalendárny rok – vtedy má zamestnanec nárok na každý celý kalendárny mesiac nepretržitého trvania toho istého pracovného pomeru na 1/12 dovolenky za kalendárny rok
II. Dovolenka za odpracované dni
- zamestnanec neodpracoval u toho istého zamestnávateľa ani 60 dní tak vtedy má zamestnanec nárok na 1/12 dovolenky za kalendárny rok, za každých 21 odpracovaných dní v kalendárnom roku
 
III. Dodatková dovolenky
- zamestnanec, kt. pracuje u toho istého zamestnávateľa po celý kalendárny rok, ak pracuje:
pri ťažení nerastov, razení tunelov, pracovní pod zemou, zdraviu škodlivé zamestnanie, v tropických oblastiach ...(Ďalšie druhy prác určí Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny po dohode s Ministerstvom zdravotníctva) Výmera dodatkovej dovolenky je 1 týždeň. Ak však zamestnanec takto pracuje len časť kalendárneho roka má nárok na 1/12 dodatkovej dovolenky za každých 21 odpracovaných dní. Túto dovolenku nie je možné v žiadnom prípade preplatiť ! ! !
 
Pracovný pomer vzniká uzatvorením prac. zmluvy. Jej podstatné náležitosti sú:
- druh práce
- miesto výkonu práce
- mzdové podmienky
- deň nástupu do práce
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.026