Colná politika a clá

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: kajka (25)
Typ práce: Maturita
Dátum: 17.05.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 964 slov
Počet zobrazení: 2 949
Tlačení: 253
Uložení: 236
Colná politika a clá
 
Clo – je to platba vyberaná štátom s dovážaného a vyvážaného tovaru
 
Funkcie cla:
1. fiškálna funkcia – clo je príjmom štátneho rozpočtu
 
2. obchodná funkcia – clo je prostriedkom na uskutočňovanie obchodnej politiky štátu, ktorá môže byť: a) protekcionistická (ochranná) – jej cieľom je ochrana domáceho trhu pred zahraničnou konkurenciou
    b) liberálna (voľná) – jej cieľom je podporovať konkurenciu na domácom trhu
 
3. cenotvorná funkcia – clo je súčasťou ceny pri predaji tovaru, zvyšuje predajnú cenu
 
Druhy clá z obchodno politického hľadiska
a) autonómne clo – je všeobecne platné voči všetkým krajinám
b) zmluvné clo – platí voči štátu s ktorým ma EÚ uzatvorenú dohodu
- obsahujú doložku najvyšších výhod alebo tovar pochádza z krajiny, ktorá je zmluvnou stranou GATT (všeobecná dohoda o clách a obchode)
 
Druhy clá podľa spôsobu výpočtu
a) špecifické clo: je vyjadrené hodnotou za jednotku množstva (kus, kilogram, tona, meter a iné) napr. 100€ za 1 tonu tovaru
- nevýhodou je, že rovnako zaťažuje kvalitný i nekvalitný tovar, využíva sa menej
b) valorické hodnotové clo – vypočíta sa ako percentuálny podiel z colnej hodnoty tovaru, využíva sa najviac
- napr. colná hodnota tovaru = 300€
colná sadzba = 10% ..... Výška cla je 30€
c) kombinované clo – vzniká kombináciou špecifického a valorického cla napr.: 10% z colnej hodnoty + 100€ za 1 tonu
 
Colné územie – územie SR je súčasťou colného územia Spoločenstva EU
Členský štát – SR sa stala členom 1. 5. 2004
Tretí štát – nie je členom EÚ
Prijatie – ak na územie SR prichádza tovar z krajiny EÚ
Odoslanie – ak tovar opúšťa SR a jeho cieľom je niektorá krajina EÚ
Deklarant – je to osoba, ktorá podáva colné vyhlásenie vo vlastnom mene, alebo osoba v mene ktorej sa colné vyhlásenie podáva
-  zodpovedá za splnenie povinností uložených v colnom konaní
-  môže ním byť každý, kto môže predložiť tovar na ktorý sa vzťahuje colné vyhlásenie, môže si určiť pre colné konanie svojho zástupcu
 
Colné režimy:
1. Voľný obeh – režim pre tovar, ktorý má v krajine trvalé ostať
- prijatím colného vyhlásenia do obehu vzniká colný dlh – povinnosť zaplatiť clo dane vyberané pri dovoze, dlžníkom je deklarant
- pokiaľ dlh nie je zaplatený tovar nemôže byť prepustený do tohto režimu
 
 
 
2. Transit – tovar podlieha colnému dohľadu od colného úradu odoslania k colnému úradu určenia
- deklarant je zodpovedný za to, že tovar bude v nezmenenom stave s neporušenou colnou uzáverou predložený colnému úradu určenia
- neporušenosť tovaru sa zabezpečuje colnou uzáverou (odtlačkom úradnej pečiatky, pečaťou, spísaním výrobných čísel)
- colná uzávera môže byť:
a) kusová – na tovar na paletu
b) priestorová – uzatvára sa ňou priestor dopravného prostriedku, obaly, v ktorých sa tovar nachádza sa môžu zabezpečiť pečaťou alebo colnými známkami.
- priložené colné uzávery sa vyznačia v colných dokladoch
 
3. Uskladnenie v colnom sklade
- colný sklad – je zabezpečené priestranstvo, objekt v ktorom sa tovar uskladňuje podľa podmienok colného orgánu
- pri prepustení tovaru do tohto režimu možno zahraničný tovar skladovať bez toho aby sa platilo clo a dane
- povinnosť zaplatiť colný dlh vzniká až vtedy, keď sa tovar prepustí do voľného obehu
- dovezený tovar uložený v colnom sklade možno vydať vo vhodnej chvíli až vtedy sa platí clo a daň
colné sklady sú:
a) verejné – slúžia na uskladnenie tovaru akejkoľvek osoby
b) súkromné – slúžia na uskladnenie tovaru vlastníka skladu
 
4. Aktívny zošľachťovací styk – dovezený tovar môže prejsť jednou alebo viacerými spracovateľskými operáciami a potom sa vyvezie späť do zahraničia vo forme zošľachťovacieho výrobku alebo časť sa prepustí do voľného obehu
- tento tovaru nepodlieha dovoznému clu
- je výhodný lebo: podporuje vytvorenie nových pracovných miest
- zahraničný dodávateľ platí za prepracovanie tovaru
- colné orgány určia lehoty, v ktorých sa musia výrobky vyviesť späť
 
5. Prepracovanie pod colným dohľadom – ide o prepracovanie zahraničného tovaru v tuzemsku tak, že sa zmení sadzbové zaradenie a následne sa prepustí do voľného obehu
- tovar je pod colným dohľadom (clo sa neplatí), colný úrad stanový podmienky, za ktorých sa dovezený tovar môže prepracovať
- až po prepustení prepracovaného tovaru do voľného obehu sa vymeriava clo z colnej hodnoty prepracovaného tovaru
 
6. Pasívny zošľachťovací styk – umožňuje slovenský tovar dočasne vyviesť s cieľom zošľachtenia
- takého výrobky sa potom po dovoze prepustia do voľného obehu s čiastočným alebo úplným oslobodením od dovozného cla
- sú určené lehoty na dovoz späť
 
7. Dočasné použitie – napr. filmárske zariadenia potrebné pre zahraničnú osobu na výrobu filmu, tovar určený na výstavu, vratné obaly
- tovar je čiastočne alebo úplne oslobodený od dovozného cla
- časť tovaru môže byť prepustená do voľného obehu (katalógy na výstavách)
 
8. Vývoz – umožňuje slovenskému tovaru opustiť tuzemsko a trvalo ostať v zahraničí
- zahŕňa vybratie vývozných ciel a ďalšie vývozné formality
 
slobodný colný sklad (pásmo) - časť colného územia oddelená od ostatného colného územia, na tovar tam umiestnený sa nevzťahuje clo ani dane
-  zriaďujú sa v prístavoch na letiskách...
-  tovar sa môže voľne skladovať, triediť možno ho aj prepustiť do voľného obehu, alebo iných režimov
 
 
Postup pri vývoze tovaru do tretích štátov
1) vystavenie colného vyhlásenia deklarantom
2) JCD a požadované doklady predložíme colnému úradu
3) vykonanie colnej kontroly colnými orgánmi
4) Uzatvorenie dopravného prostriedku colnou uzáverou, pri kusových zásielkach uzatvorenie jednotlivých kusov
5) prepustenie tovar na vývoz
6) potvrdenie výstupu tovaru do tretieho štátu colným úradom na colnom vyhlásení
 
 
Colné konanie v rámci EU s tretími krajinami
-  colné konanie začína podaním colného vyhlásenia, ktorým sa navrhuje prepustenie tovaru do príslušného režimu
 
- colné konanie sa môže uskutočňovať:
a) v priestoroch colných orgánov
- v priestoroch colnice, ktorej tovar bol preložený
 
b) colné konanie mimo colného priestoru
- na žiadosť deklaranta
- deklarant oznámi colnému úradu množstvo tovaru, druh, pomenovanie a dohodne čas a miesto colného konania
- deklarant zabezpečí potrebné doklady, tovar a dopravné prostriedky v ktorých sa tovar bude prepravovať
 
c) v colnom priestore
- označené miesto železničných staníc, letísk, prístavov, prípadne iné priestory určené colnými orgánmi
 
d) colné konanie počas jazdy vlaku alebo počas plavby loďou
- robí sa v úsekoch určených ministerstvom dopravy a po dohode s ústrednými orgánmi štátnej správy
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.031