Prevádzkovanie živností a spol. podnikanie osôb bez práv. sub.

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: kajka (25)
Typ práce: Maturita
Dátum: 18.05.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 035 slov
Počet zobrazení: 3 048
Tlačení: 233
Uložení: 256
Prevádzkovanie živností a spol. podnikanie osôb bez práv. sub.
 
Právne  formy  podnikov  v SR
-  Rozdiely medzi jednotlivými právnymi formami podnikov sú najmä v podmienkach pre ich založenie, v spôsobe získania ZI, v rozsahu ručenia
-  Základné právne formy podnikov sú:
a). podnik jednotlivca - živnosť
b). obchodné spoločnosti
c). družstvá
d). osobitné formy podnikania (tiché spoloč., združenie osôb na spoloč. podnikanie)
 
ŽIVNOSŤ
-  Najrozšírenejšia forma podnikania v SR
-  Sú to prevažne malé a stredné podniky v oblasti obchodu, služieb a remesiel
-  Riadi ich sám vlastník, ktorý ručí neobmedzene
-  Základná právna norma, ktorá upravuje toto podnikanie je Živnostenský zákon
-  Živnosti môžu zakladať FO aj PO, ktoré spĺňajú všeobecné , prípadne zvláštne podmienky podľa Živnostenského zákona
 
Živnosť - sústavná činnosť vykonávaná podnikateľom vo vlastnom mene na vlastnú zodpovednosť , samostatne s cieľom dosiahnuť zisk.
 
Živnosťou nie je
- existujú činnosti, ktoré majú znaky podnikania, ale napriek tomu nie sú živnosťou, napr:
-činnosť súkromných lekárov, právnikov, audítorov, daňových poradcov, bánk, poisťovní, sociálne služby, nákladná cestná doprava nad 3,5 t, taxislužba, autobusová doprava.(povolenie vydáva krajský úrad- podnikanie na základe iného než živnostenského zákona)...
 
Všeobecné podmienky na výkon živnosti
a). vek minimálne 18 rokov (dokazujeme občianskym preukazom)
b). spôsobilosť na právne úkony
c).bezúhonnosť(dokazuje sa výpisom z registra trestov)
 
Osobitné podmienky
a). odborná spôsobilosť (dokazuje sa dokladmi o vzdelaní a praxi)
b). iná spôsobilosť, ktorú si vyžaduje vykonávanie niektorých činností (napr. zodpovednosť, 
vykonanie skúšky pred komisiou....)
 
Druhy živností: 
Podľa spôsobu získania   Podľa požiadaviek na  Podľa predmetu
živnostenského opráv.  odbornú spôsobilosť  podnikania
 
remeselné   obchodné
ohlasovacie  viazané  výrobné
voľné poskytujúce služby
 
Ohlasovacie  živnosti
-  Sú činnosti, ktoré sa môžu prevádzkovať na základe ohlásenia na odbore živnostenského podnikania na obvodnom úrade (v mieste bydliska alebo podnikania)
-  Ak  sú splnené všetky zákonom ustanovené podmienky ŽU do 5 dní vydá  osvedčenie o živnostenskom oprávnení
-  V prípade PO musí všeobecné podmienky spĺňať osoba, ktorá je štatutárnym orgánom, zvláštne , osobitné – zodpovedný zástupca
 
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
-  Je doklad, ktorý osvedčuje splnenie podmienok na prevádzkovanie ohlasovacej živnosti
-  vzniká dňom ohlásenia alebo dňom začatia živnosti (ak je uvedený v ohlásení)
na osvedčení opäť môže byť uvedených viacero činností
Remeselné živnosti
-  Pri ich výkone sa vyžaduje odborná spôsobilosť získaná vyučením v odbore a praxou
-  Dokladom na získanie tejto živnosti je výučný list alebo iný doklad o potrebnom vzdelaní a  1 ročnej alebo 2 ročnej  praxi 
Chýbajúce vzdelanie môže nahradiť
a). 10 ročná prax v odbore
b). ukončenie SŠ + skúška na krajskom úrade pred akreditačnou komisiou + 
  následná 6 mesačná prax
-  Patrí tu napr. zámočníctvo, stolárstvo, hodinárstvo, oprava obuvi
Viazané živnosti
-  Sú náročnejšie činnosti, kde odborná spôsobilosť je upravená pre každú živnosť zvlášť
-  Patrí tu napr. prevádzka autoškoly, očná optika, zubná technika, sprievodca CR, masérske služby, pedikúra, nákup, predaj, úschova zbraní a streliva, prevádzkovanie pohrebísk, zmenáreň......
Voľné živnosti
-  Nevyžadujú odbornú spôsobilosť, stačí splniť všeobecné podmienky
-  Patrí tu napr. kúpa tovaru na ďalší predaj, podomový predaj, upratovacie služby, prekladateľská činnosť.....
 
Zánik živnostenského oprávnenie
- Smrťou podnikateľa
- Zánikom PO
- Uplynutím času, na ktorý bola živnosť zriadená
- Rozhodnutím živnostenského úradu
- Na žiadosť podnikateľa
 
Obchodné živnosti – Napr. pohostinská činnosť, kúpa tovaru na účely predaja (VOO, MOO), prenájom motorových vozidiel
 
Výrobné živnosti - Výroba hotových výrobkov, montáž a nastavenie výrobkov, výroba obalov.....
 
Živnosti poskytujúce služby - Opravy a údržba vecí, preprava osôb, preprava tovaru...
 
Živnostenský register
-  Je verejný zoznam živnostníkov na danom území
-  Vedie ho odbor živnostenského podnikania podľa miestnej príslušnosti (u FO podľa miesta bydliska, u PO podľa sídla podnikateľa)
-  Má verejnú časť a neverejnú časť (obsahuje osobné údaje o podnikateľovi )
 
Postup pri vybavovaní živnosti
-  živnostenské oprávnenie sa vybavuje na obvodných úradoch, n a živnostenských oddeleniach
-  tam sú zriadené jednotné kontaktné miesta, kde sa vybaví takmer celá agenda okolo zriadenia živnosti
Na vybavenie živnosti je potrebné si doniesť:

- občiansky preukaz  - na vybavenie výpisu z registra trestov. Živnostenské oddelenie 

  si  elektronicky vyžiada výpis z tohto registra, neplatí sa žiadny 
  poplatok

- preukaz poistenca –na registráciu v zdravotnej poisťovni
- živnostenské oddelenie zaregistruje  žiadateľa na daňovom úrade (pre daň z príjmov)
- PO živnostenské oddelenie po novom zapisuje do OR

Živnostenské oddelenie vydá do 5 dni Osvedčenie  o živnostenskom oprávnení. Potom živnostník sa ešte nahlási :
-  Na sociálnej poisťovni (prvý rok nemusí)
-  Požiada obec alebo mesto o schválenie otváracích hodín
-  Požiada hygienu o schválenie prevádzkárne
 
Poplatky za vybavenie živnosti
-  voľná živnosť  5 €
-  remeselná a viazaná 15 €
-  vydanie rozhodnutia o uznaní praxe 20 €
nahliadnutie do živnostenského registra je bez poplatku
 
IČO – ak je raz konkrétnej FO pridelené už sa nezmení, aj keby živnosť bola zrušená, pozastavená a potom znova vybavená.
 
Formy  spoločného  podnikania  bez  právnej  subjektivity
 
Do tejto skupiny patria 2 formy spoločného podnikania, ktoré nie sú PO a to:
a). tiché spoločenstvo
b).združenie osôb na spoločné podnikanie

Znaky:
- nezapisujú sa do OR
- nemôžu ako celok ručiť za záväzky voči 3. Osobám
- ich založením nevzniká nový právny subjekt
 
Tiché spoločenstvo
-upravuje Obchodný zákonník •673-681
 
Založenie
-je zvláštna forma spoločného podnikania, ktorá vzniká na základe zmluvy o tichom 
 spoločenstve
-táto zmluva musí obsahovať : a).určenie podnikateľa a tichého spoločníka
  b).predmet vkladu TS (peniaze, nehnuteľnosti...)
  c).určenie podielu TS na zisku alebo strate
Charakteristika
-tichý spoločník sa zaväzuje vložiť vklad a podnikateľ vyplácať časť zisku podľa podielu 
 tichého spoločníka
- účasť tichého spoločníka nie je verejne známa
 
Vklad TS
-môže byť peňažný alebo nepeňažný
-prevzatím veci sa podnikateľ stáva jej vlastníkom okrem nehnuteľnosti (stáva sa užívateľom)
 
Práva tichého spoločníka
-nahliadnuť do účtovných záznamov
-práva a povinnosti voči tretím osobám má len podnikateľ
-TS ručí za záväzky iba ak sa jeho meno uvedie v obchodnom názve alebo pri obchodnom rokovaní prehlási, že spoločne podnikajú
 
Podiel na zisku
-TS má nárok na podiel na zisku do 30 dní po vyhotovení ročnej účtovnej závierky
-v prípade straty sa o podiel na strate znižuje vklad TS, ktorý sa opäť doplní z podielov na 
  zisku v ďalších rokoch
 
zánik účasti TS
-účasť TS zaniká:
a).uplynutím dohodnutej doby
b).výpoveďou
c).ak dosiahne podiel TS na strate výšku jeho vkladu
d).ukončením podnikania, na ktoré sa zmluva uzatvorila
e).vyhlásením konkurzu na majetok podnikateľa
 
Výhody pre TS
-nemusí sa osobne zúčastňovať na podnikaní
-ručí len do výšky svojho vkladu
-môže byť TS u viacerých podnikateľov
 
Výhody pre podnikateľa
-získa peniaze a nemusí sa deliť o vedenie spoločnosti
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Diskusia: Prevádzkovanie živností a spol. podnikanie osôb bez práv. sub.

Pridať nový komentár


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.022