Sledovanie výkonnosti národného hospodárstva

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: kajka (25)
Typ práce: Maturita
Dátum: 18.05.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 254 slov
Počet zobrazení: 2 173
Tlačení: 220
Uložení: 199
Sledovanie výkonnosti národného hospodárstva
 
- Definujte HDP, HNP, ČDP, čisté ekonomické bohatstvo
HDP – je trhová hodnota, všetkých tovarov a služieb vyprodukovaných za 1 rok v danej krajine
-  v medzinárodných porovnaniach sa tiež používa HDP na 1 obyvateľa
-  používa sa u nás a v západnej Európe
-  nezahŕňa medziprodukty len finálne tovary a služby
HNP – je trhová hodnota, všetkých tovarov a služieb vyprodukovaných občanmi príslušnej krajiny za 1 rok, patrí tu aj produkcia vyprodukovaná občanmi príslušnej krajiny, ktorí žijú v zahraničí, používa sa v USA
čisté ekonomické bohatstvo – (NEW – Net Ekonomic welfare) – tento ukazovateľ dostaneme, ak tieto kladné a záporné ekonomické činnosti pripočítame alebo odpočítame od HDP
NEW = HDP
+ hodnota domácej nepeňažnej produkcie
+ hodnota voľného času
+ hodnota tieňovej ekonomiky
- náklady na odstraňovanie škôd na životnom prostredí
- náklady na ochranu životného prostredia
- náklady na dodatočnú zdravotnú starostlivosť
 
- Definujte nominálny a reálny HDP
nominálny HDP – je HDP vyjadrený v bežných trhových cenách príslušného roka
reálny HDP – je HDP vyjadrený v stálych cenách
-  vypočítame ho 2 spôsobmi:
a. nominálny HDP
 reálny HDP  =  ------------------------ x 100
  cenový deflátor
 
  cenový deflátor – vyjadruje výšku miery inflácie, ktorú treba pri výpočte zohľadniť
  b. – vyjadríme HDP v stálych cenách, t . j. spotrebiteľských cenách roka, s ktorým porovnávame
 
Reálny HDP musíme počítať preto, aby sme mohli porovnávať HDP s inými rokmi.
 
HDP môžeme vypočítať 3 spôsobmi:

- výdavkovou metódou – HDP sa výpočíta sčítaním výdavkov všetkých spotrebiteľov na finálne výrobky a služby

a.)  výdavky domácnostiam na osobnú spotrebu (S alebo C) ....(potraviny, oblečenie, služby, auto..)
b.)  hrubé domáce investície firiem ( I h) .......(budov, stroje)
c.)  vládne výdavky (G).....(financovanie školstva, zdravotníctva, obrany...)
d.)  čistý export (Ex alebo Nx)
Ex = export – import
 
HDP = S + Ih + G + Ex
HDP = C + Ih + G + Nx
Takto vypočítaný HDP je vyjadrený v trhových cenách príslušného roka.
 

- Dôchodkovou metódou  - HDP vypočítame sčítaním dôchodkov jednotlivých subjektov trhu

a.)  mzdy a platy (M)
b.)  čisté úroky (Úč)
c.)  renta (R)
d.)  zisky pred zdanením (Z)
e.)  amortizácia (A) – opotrebenie DM vyjadrené v peniazoch
f.) nepriame dane (Dn)
g.)  dôchodky živnostníkov a slobodných povolaní (Dž)

 
HDP = M + Uč + R + Z + A + Dn + Dž
 
HDP vyrátaný výdavkovou metódou sa musí rovnať HDP vyrátanému dôchodkovou metódou. Ak sa vyskytnú nepresnosti označujeme ich štatistické rozdiely.
 
- výrobnou metódou (sčítame pridané hodnoty a nepriame dane)

Čistý domáci produkt
ČDP = HDP – A
ČDP výdavkovou metódou => ČDP = S + Ič + G + Ex  (Ič = Ih – A)
ČDP dôchodkovou met´dou => ČDP = M + Uč + R + Z + Dn + Dž

- Pojmy národné hospodárstvo, medzinárodné, svetové
Národné hospodárstvo – súhrn individuálnych samostatných hospodárstiev v určitom štáte
Svetové hospodárstvo –súhrn NG sveta založených na medzinárodnej deľbe práce a fungujúcom svetovom trhu
Medzinárodné hospodárstvo –
 
- Popísať odvetvovú, sektorovú a územnú štruktúru NH
Odvetvová štruktúra (odvetvie – je časť NH, tvoria ho podniky s rovnakým alebo podobným zameraním)
NH sa člení na:
Výrobné odvetvia – priemysel, poľnohospodárstvo,stavebníctvo,lesné a vodné hospodárstvo, nákladná doprava
Nevýrobné odvetvia – zdravotníctvo, školstvo,kultúra,osobná doprava,finančné sprostredkovanie (banky)
-  odvetvia sú riadené jednotlivými ministerstvami
Členenie NH podľa sektorov (sektor – je určitá oblasť ekonomickej činnosti, ktorá má podobné charakteristické znaky, vznikajú zoskupovaním odvetvi)
poznáme 4 sektory:
a.)  Primárny sektor – Znaky
-  nízke tempo VTP, minimálna automatizácia
-  pomaly rast produktivity práce
-  vysoká investičná náročnosť
-  závisí od prírodných podmienok
-  potreba riešiť problémy súvisiace s globálnym problémami ľudstva
patrí tu: poľnohospodárstvo, ťažobný priemysel, lesné a vodné hospodárstvo, energetický priemysel
b.)  Sekundárny sektor – Znaky
-  vysoká investičná náročnosť
-  rýchle tempo VTP, používanie moderných technológii
-  úzka špecializácia
-  rýchly rast produktivity práce
patrí tu: spracovateľský priemysel (textilný, chemický..), stavebníctvo
c.)  Terciárny sektor – Znaky
-  nízka investičná náročnosť
-  rýchly rast produktivity práce
-  využívanie moderných technológii
-  zamestnáva čoraz viac obyvateľov
patrí tu: služby, obchod, doprava, spoje, bankovníctvo, poisťovníctvo, cestovný ruch
d.)  Kvarciárny sektor – Znaky
-  hlavným cieľom nie je dosahovanie zisku pre sa na ich rozvoji podieľa štát, vysoká investičná náročnosť
patrí tu: veda, výskum, školstvo, zdravotníctvo..
Členenie NH z územného hľadiska
územné celky – sú to obce, mestá, vyššie územné celky, SR je rozdelená na 8 VÚC, ktoré sú aj krajmi
Správne celky – sú kraje a okresy
 
Členenie NH podľa produkcie
Nefinančné inštitúcie(opravovňa, kaderníctvo), Finančné inštitúcie(banky, burzy, poisťovne), Verejná správa(ministerstvá, obce, nemocnice, školy), Domácnosti, Neziskové organizácie(politické strany, umelecké súbory, nadácie)
 
- Vysvetlite ekonomické zákony – hranice výrobných možností

Zákon vzácnosti-ekonomické statky sú vzácne, pretože nedostatok zdrojov neumožňuje vyrábať všetky tovary, kt. by ľudia chceli spotrebúvať
Hranice výrobných možností:
-  zdroje spoločnosti sú obmedzené a tým vytvárajú hranice výrobných možností
-  hranica výrobných možností je množina bodov, kt. vyjadruje možné kombinácie výstupov, kt. môže dosiahnúť pri plnom využití zdrojov
-  spoločnosť sa musí rozhodnúť, kt. ekonomické statky bude vyrábať a v akom množstve
Význam krivky výrobných možností:
-  určuje krajnú hranicu výrobných možností
-  poukazuje na to, o koľko musíme znížiť výrobu jedného statku, aby sa mohla znížiť výroba druhého
-  hovorí o tom, že výroba je efektívna len vtedy, ak je na hranici výrobných možností
-  body, ktoré sa nachádzajú na vonkajšej strane krivky sú nereálne
-  body vo vnútri krivky poukazujú na neefektívnu výrobu, pretože spoločnosť nevyužíva všetky zdroje, kt má k dispozícií
Alternatívne náklady – je hodnota tých statkov, kt. sa spoločnosť vzdala, aby mohla vyrábať iné statky
Zákon klesajúcich výnosov – zákon vyjadruje vzťah medzi vstupmi a výstupmi vo výrobnom procese

- 3 Základné ekonomické otázky
a.)  čo vyrábať – táto otázka rieši aké výrobky a služby, v akom množstve sa majú vyrábať, ekonomika má k dispozícií obmedzené zdroje, preto musí rozhodovať ako ich použije, ak použije výrobné faktory na výrobu určitého výrobku nemôže ich použiť na výrobu iného výrobku
b.)  ako vyrábať – akým spôsobom sa budú vyrábať rôzne tovary a služby, riešenie závisí od technických a technologických možností ekonomiky v závislosti od potrieb
c.)  pre koho vyrábať – rozdeľovanie statkov závisí od príjmov ľudí, ľudia s vyššími príjmami spotrebujú viac ako tí s nižšími príjmami
 
- porovnajte typy hospodárskych systémov
-typ hospodárskeho systému je určený: prevládajúcim typom vlastníctva, spôsobom rozhodovania a riešenia základných ek. otázok, úlohou štátu
a.)  Zvyková ekonomika – je typické pre primitívne civilizácie, základné ekonomické otázky sa riešili prevažne inštiktmi, zvykmi, tradíciami, ktoré sa dedili z pokolenia na pokolenie, spoločnosti, ktoré sa opierali len o zvyky a tradície a pre svoju neprispôsobilosť zanikli, v súčasnosti sa takto riadia kmene, ktoré žijú izolovane od civilizácie
b.)  Centrálne riadená ekonomika – prevláda štátne vlastníctvo, systém pevných cien, monopolné postavenie výrobcov, štát plánoval výrobu aj spotrebu, podniky plnili štátny plán (tento systém sa používaj aj v SR od roku 1950 – 1989, tzv. socialistický ty hospodárenia)
Výhody: výrobné prostriedky sa mohli použiť tam kde boli najviac potrebné, dobré výsledky sa dosahovali pri prechode zaostalých poľnoh. krajín na priemyselné
Nevýhody: nedostatočné zásobenie spotrebiteľského trhu, trh si neplní svoju funkciu keďže ceny sú centrálne stanovené, ťažkopádnosť plánovacieho aparátu
c.)  Trhová ekonomika – prevláda súkromné vlastníctvo, ceny sa tvoria na základe ponuky a dopytu, existuje konkurencia, štát určuje pravidlá pre hospodársku činnosť rovnaké podmienky pre všetkých sú určené zákonom, podniky sami rozhodujú o výrobe
Výhody: dobré zásobený spotrebiteľský trh, hospodársky zdatný jedinec sa môže slobodne rozvíjať, veľká motivácia spôsobuje rast životnej úrovne a pokrok

Nevýhody: znevýhodnenie ekonomických slabších, starých a chorých, zanedbávajú sa také činnosti ktoré sú potrebné ale nie sú ziskové
d.) Zmiešaná ekonomika – najčastejšie sa vyskytujúci typ hospodárstva, prevláda súkromné vlastníctvo, pôsobí trhový mechanizmus(voľná tvorba cien, slobodná podnikateľská činnosť), + zásahy štátu v oblasti minimálnych miezd, daní, sociálnej politiky, využíva výhody trhového hospodárstva minimalizuje jeho nevýhody
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.018