Výrobné podniky a ich činnosť

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: kajka (25)
Typ práce: Maturita
Dátum: 18.05.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 011 slov
Počet zobrazení: 3 233
Tlačení: 239
Uložení: 220
Výrobné podniky a ich činnosť

1. Definovať výrobu
Výrobacieľavedomá činnosť, podnikateľský proces v ktorom sa pretvárajú výrobné vstupy na výrobné výstupy
 
2. Popísať charakteristiky a zákonitosti organizácie výrobného procesu
Zákonitosti organizácie
- pri organizácii je potrebné poznať:
- proporcionálnosť – určuje v akom množstve majú byť zastúpené jednotlivé výrobné faktory (stroje, materiál, zamestnanci)
·  ak nie je správny pomer tak vtedy vzniká disproporcionálnosť
·  vo výrobe môže nastať disproporcia medzi:
v  pracnosťou výroby a počtom pracovníkov
v  jednotlivými operáciami
v  jednotlivým fázami výroby
- paralelnosť (súbežnosť) – súčasne vykonávanie viacerých činností, pri ktorých je to možné
·  výhodou je, že:
v  skráti sa výrobný cyklus
v  urýchli sa dodanie výrobkov na trh
v  skráti čas potrebný na kolobeh majetku
v  zníži sa potreba zásoby materiálu
v  znížia sa náklady
v  zvýši sa zisk
- rytmickosť – rovnomerný a pravidelný priebeh výroby. V pravidelných intervaloch sa zadávajú do výroby vstupy a vychádzajú z nej výstupy
·  výhody:
v  umožňuje rovnomerné vybavovanie dodávok pre zákazníkov
v  využívajú sa všetky výrobné faktory racionálne
v  znižujú sa náklady
v  zvyšuje sa zisk
v  vytvárajú sa predpoklady pre nepretržitú výrobu
- nepretržitosť – je to taký priebeh keď sa výroba nezastavuje. Túto nepretržitosť nemôžeme absolutizovať, pretože každá výroba musí byť raz zastavená. Ide o to aby  sa výroba prerušovala čo najmenej.
 
 
 
Charakteristiky výrobného procesu
1. vecná stránka výrobyvýroba ako transformačný proces, to znamená, že vo výrobe sa premieňajú určité vstupy na konkrétny výrobok podľa vopred stanovených parametrov  a kvalít
2. organizačná stránka výrobyvýroba ako kombinačný proces, to zn., že vo výrobe dochádza ku kombinácii rôznych výrobných vstupov (spotreba materiálu, opotrebenie strojov, ľudská práca, spotreba energie…) s cieľom vytvoriť určitý výrobok
3. hodnotová stránka výroby – výroba ako reprodukčný proces, sleduje sa v procese financovania a investovania, to znamená, že vo výrobe sa vytvoria hodnoty – výrobok, ktorý má určitú cenu, a predajom tohto výrobku si podnik zabezpečí návratnosť vložených prostriedkov, ale aj zisk, ktorý môže použiť na rozvoj podniku
 
3. Výrobné faktory – klasifikácia, definícia práce, dôchodky
Klasifikácia výrobných faktorov
- výrobné faktory sú činitele, ktoré sú nevyhnutné pre výrobu
- poznáme 3 základné VF a každý z nich má svojho nositeľa a dôchodok
a)  práca –cieľavedomá činnosť zameraná na výrobu statkov a služieb, ktoré uspokojujú potreby → MZDA (plat)
b)  prírodné zdroje – pôda, vzduch, nerastné suroviny → RENTA – cena za prenajatie pôdy
c)  kapitálDIVIDENDA, ÚROK, ZISK
 
4. Definujte a uveďte príklady na výrobný profil, program a plán
Výrobný program
·  súhrn výrobkov, ktoré môže podnik v určitom období vyrábať
·  závisí od veľkosti podniku, od druhu a typu výrobku
·  nie je pevne určený a podnik ho môže meniť – inovácia programu
Pri tvorbe výrobného programu sa prihliada na:

- požiadavky trhu (kúpna sila, móda)
- možnosti podniku (financovanie, kapacita)
- ukazovatele ekonomickej efektívnosti
- situácia na trhu VF (možnosti získavanie zdrojov = pracovníci, suroviny)

→ PEKÁREŇ – chlieb – biely, celozrnný, kukuričný
-  pečivo – žemle, šatôčky, rožky
Výrobný plán
·  konkretizácia výrobného programu v objeme a čase
·  je výsledkom spracovania objednávok a dopytu
·  zostavuje sa na obdobie: 1 roka, mesiaca, týždňa, dňa
Objem výroby sa môže vyjadriť - v naturálnych jednotkách (m, ks)
- peňažných jednotkách (bankovky)
- v jednotkách prácnosti (normohodina)
 → PEKÁREŇ – 100 ks chleba za deň
 
Výrobný profil
·  je to výrobné zameranie, je daný vznikom podniku, jeho zmena vždy znamená vznik nového podniku
·  je stabilnejší ako výrobný program
→ PEKÁREŇ – potravinársky podnik – výroba chleba a pečiva
 
 
 
5. Ochranná známka (čo musí obsahovať, ako môže byť vyjadrená,..)
Ochranná známka
– označenie, ktoré tvoria slová, písmená, prípadne ich kombináciu. Označenie je schopné rozlíšiť výrobky a služby od rôznych výrobcov a je zapísané do registra ochranných známok, ktoré vedie úrad priemyselného vlastníctva
- ochranná známka musí spĺňať tieto podmienky:
1. musí byť ľahko vysloviteľná
2. musí byť ľahko zapamätateľná – krátka, jasná, zrozumiteľná
3. musí mať rozlišovaciu schopnosť
4. má sa dať ľahko preložiť do cudzích jazykov
5. nesmie to byť názov, znak alebo vlajka štátu alebo názov, ktorý by bol v rozpore s dobrými mravmi
 
Druhy ochranných známok:
a) individuálne – slúžia na označenie 1 výrobku (Rajo, Ikea…)
b) kolektívne – slúžia na označenie výrobkov FO; PO, ktoré sú nejakým spôsobom v podnikaní prepojené (TESCO, LIDL, McDonald.)
c) privátne  – (Daewoo, Škoda, Clever)
 
Funkcie ochrannej známky:
1. rozlišovacia – odlíšenie výrobkov od rôznych výrobcov
2. propagačná – úlohu je dostať výrobok do povedomia kupujúcich
3. súťažná – odstraňuje anonymitu výrobcov, pomáha výrobku presadiť sa v súťaži s konkurenciou
 
6. Výrobná kapacita (definícia, výpočet, čo ju ovplyvňuje)
- maximálny možný objem výroby požadovaného sortimentu v požadovanej kvalite, ktorý je podnik schopný vyrobiť pri daných technických podmienkach
Výpočet VK:
- musíme poznať:
1.  využiteľný časový fond – vyjadruje počet dní počas, ktorých môže podnik využívať výrobnú kapacitu
Kalendárny časový fond – počet dní pracovného pokoja – počet dní pracovného voľna – štátom uznané sviatky = nominálny časový fond
Nominálny časový fond – počet dní na nevyhnutné pracovné prestávky (opravy, prestoje) = VYUŽITEĽNÝ ČASOVÝ FOND V DŇOCH,
2.  kapacitné normy (KN) – základom výpočtu výrobnej kapacity je výrobná kapacita jedného stroja. Poznáme 2 druhy KN:
KN výrobnosti (NV) – počet výrobkov, ktoré je schopný vyrobiť stroj za určitý čas
KN pracnosti (NP) – čas  potrebný na výrobu určitého výrobku
Spôsob výpočtu:
a) ak poznáme normu výrobnosti, tak VK vypočítame ako: VK = VF x NV
b) ak poznáme normu pracnosti: VK = VF / NP
 
 
 
 
 
Využitie VK:
1. časové využitie VK
% VVK = skutočný čas výkonu stroja  x 100
VFč
 
2. výkonové využitie VK
% VVK = skutočný objem výroby  x 100
VK
 
VVK => využitie výrobnej kapacity
Faktory, ktoré určujú VK :
1. stroje alebo výrobné zariadenia
2. pracovná sila
3. budovy, haly, stavby, pôda
 
7. Výrobný sortiment
- ucelenosť výroby a môže byť:
1.  úzky – výrobný program obsahuje len niekoľko druhov výrobkov
2.  široký – výrobný program obsahuje veľa rôznych druhov výrobkov
3.  plytký – z rôznych druhov výrobkov je vo výrobnom programe len jeden respektíve málo variantov
4.  hlboký – hĺbka sortimentu hovorí o tom v koľkých variantoch sa jednotlivé druhy výrobku vyrábajú
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.027