Zahraničný obchod

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: kajka (25)
Typ práce: Maturita
Dátum: 18.05.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 997 slov
Počet zobrazení: 2 881
Tlačení: 218
Uložení: 281
Zahraničný obchod
 
Zahraničný obchod – obch. činnosť jedného štátu zameraná na zahraničie.
Medzinárodný obchod – súhrn zahraničných obchodov niekoľkých krajín.
Svetový obchod – súhrn zahraničných obchodov všetkých krajín sveta.
 
1. Ekonomický význam:
- vyrovnáva prebytky a nedostatky (niektoré produkty sa nachádzajú iba v niektorých krajinách (ropa, plyn)
- vyrovnáva technické vedomosti (know-how- výroba špičkových výrobkov je iba v niektorých štátoch PC)
- dosiahnutie optimálnej veľkosti výroby (mali vnútorný trh, neumožňuje vyrábať optimálne množstvá výrobkov)
- vyrovnanie platobnej bilancie (dovoz platíme devízami, aby sme ich získali musíme vyvážať)
- medzinárodná deľba práce (zabezpečuje prac. miesta, technický pokrok)
- rozvíja konkurenciu v národnej ekonomické (dovoz zo zahraničia zabraňuje monopolné postavenie výrobcov)
- rozširuje ponuku tovarov a služieb

2. Politický význam – upevňuje priateľské vzťahy medzi štátmi. Zvyšuje vzájomnú závislosť a tým posilňuje mier vo svete.
3. Kultúrny význam – spoznávanie kultúry, spôsobu života v iných krajinách.
 
Nevýhody ZO- dovážané tovary konkurujú domácemu trhu a môžu sťažovať rozvoj domácich odvetví, závislosť od trhov v určitej oblasti.
 
Obchodná bilancia – zachytáva hodnotu dovozu a vývozu v peňažných jednotkách za určité obdobie (nezaujíma nás či bola zaplatená len hodnota vývozu a dovozu)
- rozdiel medzi vývozom a dovozom nazývame saldo obchodnej bilancie
 
môže byť:
a) aktívne saldo: vývoz > dovoz; hovoríme o aktívnej obch. bilancii
b) pasívne saldo: vývoz < dovoz; hovoríme o pasívnej obch. bilancii
c) vyrovnané (nulové) saldo: vývoz = dovoz
 
Platobná bilancia – zachytáva peňažné príjmy zo zahraničia a peňažné výdavky do zahraničia.
Účet PB sa skladá:
a) z účtu bežných platieb- platby za hmotný obchod, nehmotný (so službami) a prevod platieb
b) z kapitálového účtu- (dlhodobý investíciing) 
 
môže byť:
a) aktívna: príjmy > výdavky
b) pasívna: príjmy < výdavky
c) vyrovnaná: príjmy = výdavky
 
Klíringový platobný styk- forma bezhotovostného zúčtovania medzi 2 alebo viacerými krajinami. Uskutočňuje sa na základe klíringových platobných dohôd. Je založený na princípe zúčtovacej (klíringovej) banky, ktorá vedie nostro účet každej zúčastnenej banke. Na každom účte musí byť dostatok peňazí, aj keď sa pohľadávky a záväzky iba vzájomne započítavajú (kompenzujú) bez použitia hotových peňazí.
Použitie:
- používajú ho krajiny vtedy, keď majú nedostatok voľne vymeniteľnej meny a tento nedostatok by mohol spôsobiť obmedzenie vzájomného obchodu (využíva ho SR a ČR po rozdelení)
 
Kúpna zmluva- je súhlasný prejav vôle na kúpu veci (hnuteľnej, nehnuteľnej), upravuje ju Obchodný zákonník
 
Formy KZ:
1. Kontrafakt - uzatvára sa najčastejšie medzi prítomnými, má podobu pretlačeného dokumentu, v ktorom sú uvedené podstatné náležitosti zmluvy.
2. Uzávierkový list – obsahuje podrobnejšiu úpravu podmienok obchodu, podpisujú ho obaja partneri (napr. pri aukciách)
3. Záverečná nota – je zjednodušenou formou kontraktu, obsahuje podstatné náležitosti zmluvy, používajú ju napr. makléri pri obchodovaní na burze.

Náležitosti KZ:
1) zmluvné strany (predávajúci a kupujúci) – uvádza sa názov, sídlo, zástupcovia K a P
2) druh a kvalita tovaru (predmet KZ) – spôsob určenia kvality závisí od toho, či je tovar zastupiteľný alebo nezastupiteľný.
zastupiteľný tovar – kvalita sa určuje vzorkami, normami, tipmi, štandardami; každý kus tovaru daného druhu má rovnaké znaky
nezastupiteľný tovar – každý kus tovaru je iný, kvalita sa určí na základe vykonanej prehliadky alebo podľa opisu (nehnuteľnosti, starožitnosti, umelecké diela...)
3) množstvo tovaru – určuje sa v rôznych merných jednotkách (m, l, kg) bavlna sa predáva v balíkoch, tabakžoch, ropabarel, obiliebušel.
HRUBA HMOTNOSŤ (brutto)- hmotnosť tovaru vrátane obalu
ČISTÁ HMOTNOSŤ (netto)- hmotnosť tovaru bez obalu
HMOTNOSŤ OBALU (tara)
4) cena tovaru – môže byť v KZ stanovená priamo (pevná cena)- je udaná pevnou cenou za mernú jednotku. nepriamo (pohyblivá cena)- dohodne sa spôsob výpočtu.
 
Skonto – je zľava z ceny pri platení pred dohodnutým termínom splatnosti alebo pri platbe hotovosti. Musí byť výslovne dohodnuté v KZ.  
Rabat – zľava z ceny poskytovaná za určitých podmienok (množstevný, vernostný, pri výpredaji, pri chybách, vstupný...)
Bonifikácia – zľava za drobné straty na tovare (z dôvodu vysušenia, rozprášenia)
 
 
Vedľajšie náležitosti: sú uvedené v KZ ak sa na nich partneri dohodnú.
1. Balenie – určuje sa druh obalu a spôsob balenia súčasťou niektorých obalov je signo- nárok na zaobchádzanie s tovarom počas prepravy.
2. Dodacie podmienky
a) čas plnenia dodávky (dodacia lehota)
terminované obchody – presne alebo približne určujú termín dodávky, približné určenie dodacej lehoty (začiatkom mesiace..)
promptné obchody- ide o dodanie ihneď najneskôr do 8 dní
b) miesto plnenia dodávky – miesto, kde prechádza vlastníctvom tovaru z predávajúceho na kupujúceho. Odovzdanie tovaru sa môže uskutočniť
osobne (tovar sa skutočne odovzdá kupujúcemu)
symbolický (kupujúcemu sa odovzdajú len doklady (dodací list...)
c) prechod nákladov a rizík – v KZ je dôležité dohodnúť , kto nesie všetky náklady (prepravné, clo..) kto ich platí a kto zodpovedá za prípadne poškodenie alebo stratu počas prepravy
 
INCOTERMS – obsahujú 13 položiek (klauzúl), ktoré presne určujú rozdelenie a prechod nákladov a rizík medzi kupujúcim a predávajúcim.
3. Platobné podmienky – miesto, spôsob, doba platenia
4. Iné podmienky- napr. dohoda o spôsobe dopravy, o poistení, reklamačných podmienkach.
 
Formy ZO:
1. Export (vývoz) – predaj tovaru do zahraničia 
- priamy – domáci výrobca predá svoj tovar priamo zahranič. obchodníkovi alebo výrobcovi
- nepriamy – domáci výrobca predá svoj tovar domác. obchodníkovi a až ten ho potom predá zahranič. výrobcovi alebo obchodníkovi

2. Import (dovoz) - nákup tovaru v zahraničí s cieľom zabezpečiť tovar pred domáci trh
- priamy – zahraničný obchodník domáci výrobca
- nepriamy – zahraničný obchodník domáci obchodník domáci výrobca

3. Reexport (vývoz dovozu)
· priamy – reexportér kúpi tovar v zahraniční a predá ho do inej krajiny bez toho, aby prešiel jeho územím
· nepriamy- reexportér kúpi tovar v zahraniční, privezie ho do svojej krajiny a potom ho predá do inej krajiny
4. Tranzit – prechod tovaru z jednej krajiny cez druhú do tretej
 
Dokumentárny akreditív (príkaz na úhradu) – spôsob platenia v zahr. obchode.
Umožňuje uskutočniť dodávku tovaru v prípade, ak dodávateľ nie je ochotný odoslať tovar odberateľovi kým nemá záruku zaplatenia. Odberateľ zase nie je ochotný platiť vopred lebo neverí, že tovar bude dodaný.
tento rozpor sa rieši tak, že medzi dodávateľa a odberateľa vstupuje banka, kt. na príkaz kupujúceho prehľadá záväzok, že zaplatí faktúru dodávateľovi, keď splní zmluvne podmienky
 
Hladká platba – predstavuje priamu úhradu do zahraničia, ktorú uskutoční banka na základe platobného príkazu klienta.

Znaky:
- používa sa ak sa partneri poznajú a dôverujú si
- platba sa uskutočňuje prevodom z účtu platiteľa na účet príjemcu
- je najjednoduchšou a najčastejšie používanou formou MPS
- patrí medzi nedokumentárne platby
- banky vykonávajú platbu prostredníctvom bank v zahraničí, v ktorých majú otvorený účet
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.013