Založenie obch. spoločnosti

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: kajka (25)
Typ práce: Maturita
Dátum: 18.05.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 408 slov
Počet zobrazení: 2 444
Tlačení: 235
Uložení: 305
Založenie obch. spoločnosti
 
Verejná obchodná spoločnosť (v.o.s.)


Založenie a vznik

- v.o.s. sa zakladá podpísaním spoločenskej zmluvy 2 alebo viacerými 
osobami
- vzniká dňom zápisu do OR

Obchodné meno

- musí obsahovať označenie v.o.s. alebo ver. obch. spol., ak obchodné 
  meno obsahuje priezvisko jedného zo spoločníkov, stačí dodatok 
  a spol.

Financovanie

výška ZI ani vklad spoločníkov nie je zákonom stanovený

 
Ručenie

spoločníci ručia za záväzky spoločnosti spoločne , nerozdielne a neobmedzenie celým svojim majetkom

 
Riadenie – práva a povinnosti

-Upravuje spoločenská zmluva
-riadiť v.o.s. môže každý spoločník alebo poverený spoločník
-pri rozhodovaní má každý spoločník 1 hlas alebo podľa spoločenskej zmluvy

Zisk/strata

zisk (strata) saa delí medzi spoločníkov rovnakým dielom alebo podľa spoločenskej zmluvy

Rezervný fond

v.o.s. ho nemusí vytvárať

Zrušenie a zánik

-Zrušenie môže prebehnúť s likvidáciou alebo bez likvidácie
-Zaniká výmazom z OR

Výhody

-plná kontrola všetkých členov, možná deľba práce
-rozšírené možnosti financovania oproti podniku jednotlivca
-nie je zákonom určená výška ZI

Nevýhody

-zákaz konkurencie
-neobmedzené a solidárne ručenie
menšia možnosť získať úver

Práva a povinnosti

podľa spoločenskej zmluvy, možno ju zmeniť len so súhlasom všetkých spoločníkov

Patrí tu napr. Kaufland Slovenská republika, v.o.s.
  Lidl Slovenská republika, v.o.s.
 
Komanditná spoločnosť
 

 
Založenie a vznik

-zakladá sa podpísaním spoločenskej zmluvy aspoň 2 spoločníkmi ,  
  jeden musí byť komplementár, druhý komanditista
- vzniká zápisom do OR

Obchodné meno

musí obsahovať označenie k.s. alebo kom. spol.

 
Financovanie

výška základného imania nie je zákonom stanovená, stanovený je len minimálny vklad komanditistu a to 250 €

 
Ručenie

Komanditisti ručia do výšky svojho nesplateného vkladu
komplementári ručia neobmedzene, celým svojim majetkom

 
 
Riadenie

- spoločnosť môžu viesť len komplementári, ktorí sú štatutárnym 
  orgánom
- v ostatných veciach rozhodujú komanditisti spolu s komplementármi, 
  každý má 1 hlas alebo podľa spoločenskej zmluvy

Rezervný fond

 spoločnosť ho nemusí vytvárať

Zisk/strata

- delí sa na polovicu medzi komplementárov a komanditistov
- po zdanení si komplementári rozdeľujú svoj zisk rovným dielom
- komanditisti podľa výšky splatených vkladov

Zrušenie a zánik

-výmazom z OR
- pri likvidácii majú komanditisti prednostné právo na vrátenie hodnoty 
  splatených vkladov

Komplementári
výhody
nevýhody

 
-nemusia vložiť vklad, môžu riadiť spoločnosť, rozšírenie kapitálu bez 
 delenia vedenia spoločnosti
-neobmedzené ručenie, zákaz konkurencie

Komanditisti
výhody
 
nevýhody

 
-obmedzené ručenie, nemajú zákaz konkurencie, prednostné právo na 
  vrátenie vkladu
-povinný vklad min. 250 €, nemajú právo viesť spoločnosť, obmedzená 
 možnosť kontroly

Napr. Hypernova,k.s., Masterfoods, kom. spol.
 
- k.s. umožňuje spojenie odborníkov (komplementárov) s finančne silnými spoločníkmi 
  (komanditisti), ktorí sa nechcú podieľať na vedení a ručiť celým majetkom
- k.s. často vznikajú tak, že dedičia sa síce chcú podieľať na spoločnosti, sle nemajú pre jej 
  vedenie vedomosti alebo čas
  
Spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o., spol. s r. o.)


 
 
Založenie a vznik

-s.r.o. je kapitálovou spoločnosťou
-môže ju založiť 1 max. 50 spoločníkov
-zakladá sa spísaním spoločenskej zmluvy, ak je 1 spoločník 
 zakladateľskou zmluvou
-vznik zápisom do OR

 
 
 
 
Financovanie

-súhrn vkladov spoločníkov tvorí základné imanie spoločnosti
-minimálne ZI je 5 000 €
 minimálny vklad spoločníka je  750 €, môže mať peňažnú 
 i nepeňažnú formu
-pred zápisom do OR musí byť z každého vkladu splatených 
 najmenej 30% a celková hodnota splatených vkladov musí byť 
 aspoň 50% ZI
-ak je jeden zakladateľ musí byť základné imanie splatené v plnej 
 výške, teda 5 000 €

 
Ručenie

- spoločníci ručia do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného 
  do OR
-spoločnosť ručí celým svojim majetkom

 
 
 
 
 
Orgány s.r.o.

1.valné zhromaždenie
 – najvyšší orgán
-  zasadá min. raz za 1 rok, členmi val. zhrom. sú všetci spoločníci
 - počet hlasov spoločníka sa určuje pomerom hodnoty jeho vkladu 
k výške ZI
2.dozorná rada
- je kontrolným orgánom
-zriaďuje sa len vtedy ak to určuje spoločenská zmluva
-členom nemôže byť konateľ spoločnosti
3.štatutárny orgán
-tvorí 1 alebo viacerí konatelia
-konateľom môže byť len FO

Zisk/ strata

-delí sa podľa splatených vkladov spoločníkov

 
Rezervný fond

- nemusí sa vytvoriť hneď pri vzniku, stačí z prvého zisku vo výške 5% z čistého zisku, nie však viac ako 10 % ZI

 
Zrušenie a zánik

spoločníci majú v prípade likvidácie nárok na podiel na likvidačnom zostatku, ktorý sa delí podľa splatených vkladov

 
Výhody

- obmedzené ručenie
-zákonom stanovená výška ZI je pomerne nízka
-nie je nutná osobná účasť spoločníkov na riadení spoločnosti

 
 
Nevýhody

-počet spoločníkov je obmedzený
-je predpísaná min. výška vkladu
-povinná tvorba rezervného fondu
-menšia možnosť získať úver z banky
-zákaz konkurencie pre konateľa
-spoločník nemôže jednostranne vystúpiť zo spoločnosti (súd môže zrušiť jeho účasť)


Akciová spoločnosť (a.s., akc. spol.)
 

 
 
 
Založenie a vznik

-je to kapitálová spoločnosť
- jej ZI je rozdelené na určitý počet akcií s určitou menovitou hodnotou
-môže ju založiť 1 PO (zakladateľská listina) alebo min 2 FO (spoločenská zmluva)
- môže byť založená: 1. Na základe výzvy na upisovanie akcií
2. bez výzvy na upisovanie akcií
-vzniká dňom zápisu do OR

 
Financovanie

-ZI musí byť minimálne 25 000 €
-pred zápisom do OR musí byť upísaná celá hodnota ZI a splatených
 min. 30 % peňažných vkladov

 
Ručenie

-akcionári neručia za záväzky spoločnosti. Môžu prísť len o hodnotu svojich akcií
- a.s. ručí za svoje záväzky celým svojim majetkom

 
 
 
Orgány spoločnosti

-akcionári nie sú povinný osobne sa podieľať na riadení a činnosti 
 spoločnosti

- valné zhromaždenie – najvyšší orgán , rozhoduje o rozdelení zisku, zrušení spoločnosti, zvýšení alebo znížení ZI
- predstavenstvo – štatutárny orgán, riadi spoločnosť a koná v jej mene, má min. 3 členov, zvoláva valné zhromaždenie
- dozorná rada – kontrolný orgán, je volená na 5 rokov, musí byť zriadená , má min 3 členov


 
 
zisk

valné zhromaždenie určuje časť zisku na rozdelenie (tantiémy a dividendy)
Dividenda – je podiel akcionára na zisku pripadajúci na 1 akciu
Tantiéma – podiel členov predstavenstva a dozornej rady na zisku

Rezervný fond

-a.s. ho musí vytvoriť pri svojom vzniku vo výške ktorú určuje zákon

 
Výhody

-možnosť získať viac prostriedkov na investovanie
-ľahší prístup k úverom
-je tu profesionálne vedenie
-oddelenie vlastníkov akcií od manažmentu spoločnosti

Nevýhody

-povinné vysoké ZI
-menšia pružnosť v rozhodovaní
-vzniká riziko konfliktov medzi vlastníkmi akcií, manažérmi a
  zamestnancami

Druhy akciových spoločností

- súkromná akciová spoločnosť

-max. 100 akcionárov
-všetky akcie sú na meno, nie sú verejne obchodovateľné (neboli ponúknuté na burzu)
-vznikla bez verejnej výzvy na upisovanie akcií
 

- verejná akciová spoločnosť

-počet akcionárov nie je obmedzený
-akcie sú verejne obchodovateľné
-vzniká na základe verejnej výzvy na upisovanie akcií
Spôsoby založenia a.s.
 

- založenie a.s. bez výzvy na upisovanie akcií

- ak zakladatelia splatia v určitom pomere celé základné imanie nevyžaduje sa výzva na 
  upisovanie akcií ani konanie ustanovujúceho valného zhromaždenia – nahrádza ho 
  rozhodnutie zakladateľov
 

- založenie a.s. na základe verejnej výzvy na upisovanie akcií

- tento spôsob založenia využívame vtedy, ak zakladatelia nemajú dostatok peňazí na 
  vytvorenie ZI
-výzva na upisovanie akcií sa musí vopred zverejniť napr. v tlači
 
Kontrolný balík akcií
Vlastní ten, kto je schopný na valnom zhromaždení prehlasovať ostatných , môže to byť 20%, 30 %, 51 %
 
Družstvo
- je spoločenstvo neuzavretého počtu osôb, založené za účelom podnikania alebo 
  zabezpečovania hospodárskych, sociálnych alebo iných potrieb svojich členov


 
Založenie a vznik

-družstvo môže založiť min. 5 FO alebo 2 PO
-pred zápisom do OR musí byť splatené min ½ ZI
-zakladá sa na ustanovujúcej členskej schôdzi

Obchodné meno

-musí obsahovať označenie družstvo

 
Financovanie

-základné imanie družstva tvorí súhrn členských vkladov, musí byť 
  min. 1 250 €

 
Ručenie

-družstvo ručí za svoje záväzky celým svojim majetkom
-členovia družstva neručia a nezodpovedajú za záväzky družstva

 
 
 
 
 
Orgány družstva

Členská schôdza
- najvyšší orgán
-pri veľkom počte členov môže byť nahradená zhromaždením 
 delegátov
-rozhoduje o základných otázkach činnosti družstva
-schádza sa min. 1x ročne
-pri hlasovaní má každý člen družstva 1 hlas
Predstavenstvo
-štatutárny orgán
-riadi činnosť družstva
-zo svojich členov volí predsedu družstva
Kontrolná komisia
-kontrolný orgán
-kontroluje činnosť družstva, zodpovedá sa členskej schôdzi
-schádza sa min. 1x za 3 mesiace

Zisk

-sa rozdeľuje podľa podielu vkladu člena družstva na celkových 
 splatených vkladoch

 
Nedeliteľný fond

-družstvo musí vytvárať nedeliteľný fond v min výške 10 % 
  zapisovaného ZI, musí sa dopĺňať každý rok min 10 % čistého zisku, 
 až kým nedosiahne výšku 50 % ZI

Zrušenie a zánik

-zaniká výmazom z OR

 
Výhody

-uspokojovanie potrieb svojich členov
-vznik a zánik družstva je jednoduchý
-výška min. ZI je nízka
-členovia neručia za záväzky družstva

 
nevýhody

-tvorba nedeliteľného fondu je povinná už pri založení družstva
-malý kapitál, lebo vklady členov nie sú veľké

 
Formy družstva
-  výrobné (AVANA)
-  spracovateľské
-  spotrebné (COOP JEDNOTA)
-  stavebné a bytové
-  poľnohospodárske
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.023