Finančné riadenie a plánovanie podniku

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: nany7 (25)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 13.08.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 385 slov
Počet zobrazení: 2 680
Tlačení: 234
Uložení: 209
Finančné riadenie a plánovanie podniku
 
Práca finančného manažéra :
- investičné rozhodovanie – koľko a do akých aktív bude podnik investovať a s akou výnosnosťou
- finančné rozhodovanie – kde a za akých podmienok a za akú cenu získa peňažné prostriedky
- finančná analýza - rozbor
- finančné plánovanie

Peňažné prostriedky
-  predstavujú časť aktív v podniku vo forme hotovosti (pokladnica)
 
Podnikový kapitál
-  je to súhrn všetkých peňazí vložených do celkového majetku podniku vlastníkmi a veriteľmi
-  je viazaný v DHM, DNM, v zásobách alebo pohľadávkach
 
Finančné zdroje
-  peňažné prostriedky, či už v pohotovej forme alebo viazane ako kapitál, môže podnik získať rôznym spôsobom – z rôznych finančných zdrojov

- podľa účelu – modernizácia, stavby
- podľa vlastníctva

- vlastné – vklad majiteľa, zdroje z podnikateľskej činnosti (zisk, odpisy), zdroje získané za odpredaj nepotrebného majetku
- cudzie – úver, pôžička, záväzky, dotácie

- podľa doby splatnosti
· krátkodobé
· strednodobé
· dlhodobé
· trvalé

- podľa spôsobu získavania

· interné – zisk, odpisy, predaj
· externé – vklady vlastníkov, úvery, dotácie, osobitné formy financovania
 
Podnikové investície
-  rozumieme nimi sumu kapitálových výdavkov vynaložených na získanie konkrétneho aktíva
-  rozhodnutie o dlhodobých investíciách na základe vyhodnotenia projektu rozvoja  podniku
-  zmyslom je teda vynaložiť určitý výdavok s cieľom získať v budúcnosti zisk
 
Finančná analýza
1.  rozbor finančnej situácie podniku
- treba ju hodnotiť komplexne, všetky jej zložky a vzájomné vzťahy
2.  úloha finančnej analýzy
- hodnotiť finančnú situáciu podniku a určiť príčiny, kt. u ovplyvňujú
3.  cieľ finančnej analýzy
-  poznať finančné zdravie podniku – likvidita(schopnosť uhrádzať záväzky)
-  Likvidnosť KFM – rýchla premena z jednej formy na druhú
-  Rentabilita – výnosnosť kapitálu vloženého do podnikania

- výsledok finančnej analýzy – je identifikácia
a)  slabých stránok – v budúcnosti spôsobia problémy
b)  silných stránok – v budúcnosti sa o ne podnik môže opierať

- členenie z hľadiska času
a)  retrospektívna (ex-post) – jej predmetom sú dosiahnuté súčasné a minulé výsledky hospodárenia
b)  perspektívna (ex-ante) – jej predmetom je finančná situácia dosiahnutá v budúcnosti
 
Finančný plán
Proces, kt. zahŕňa tvorbu finančných cieľov podniku a opatrenia a činnosti na ich dosiahnutie.
Výsledok – finančný plán.
 
Úlohy finančného plánu
-  určiť potrebu kapitálovej potreby
-  určiť potrebu hotovostných peňažných prostriedkov
-  zabezpečiť optimálne financovanie investičných zámerov
-  zabezpečiť platobnú schopnosť podniku
 
Štruktúra a obsah finančného plánu:
-  ciele podniku
-  základné stratégie
-  dlhodobý – strategický finančný plán
-  krátkodobý – ročný finančný plán a rozpočet
-  hodnotenie úrovne finančného plánu
-  hodnotenie priebehu realizácie a rozhodnutie o úprave
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.028