Slovensko a Európska Únia

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: temperance
Typ práce: Referát
Dátum: 28.04.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 660 slov
Počet zobrazení: 9 063
Tlačení: 630
Uložení: 685
Strategickým cieľom SR je zapojiť sa do európskych politickcýh, akonomických a bezpečnostných štruktúr. Prvým konkrétnym krkom bola Asociačná dohoda medzi EÚ a SVK.

Náš, nie jednoduchý, politický a ekonomický vývoj po roku 1989 voplyvnil cestu k asociácii. V roku 1990 uzatvorila EÚ dohodu o obchodnej a ekonomickej spolupráci s Česko-Slovenskom a v tomto roku sa aj začal program PHARE. Asočiačná dohoda bola podpísaná v Bruseli 16. decembra 1991 a časti týkajúce sa obchodu vstúpili do platnosti 1. marca 1992. Otázky zaoberajúce sa obchodom sú obsiahnuté v tzv. Dočasnej dohode o obchode, ktorá vyjadruje cieľ - utvoriť pásmo voľného obchodu, a to najneskôr do roku 2001.

Dohody EÚ so Slovenskom
1990 - Dohoda o obchodnej a ekonomickej spolupráci (spolupráca EÚ s Česko- Slovenskom). Začal sa program PHARE.
1991 - Európska dohoda - Asociačná dohoda.
Podpísaná 16.12. 1991 (Dohoda EÚ s Česko-Slovenskom).
1992 - Dočasná dohoda o obchode (časť Asociačnej dohody).
Vstúpila do platnosti
1. marca 1992
1993 - Európska dohoda so SR
Podpísaná 4. októbra 1993.
1995 - Platnosť Európskej dohody po ratifikácii 1. februára 1995.
1998 - Partnerstvo pre vstup

Po rozdelení ČSFR sa pripravili dve nové dohody s ČR a SR. SR podpísala Asociačnú dohodu 4. októbra 1993, ktorá vstúpila do platnosti 1. februára 1995 po ratifikácii NR SR, Európskym parlamentom v Štrasburgu a parlamentmi členských krajín.
Asociačná dohoda neznamená len rozvíjanie obchodných vzťahov, ale podporuje aj:
- priemyselnú spoluprácu,
- hospodársku pomoc,
- politický dialóg,
- zbližovanie práva, kultúry,
- vnútornobezpečnostné otázky,
- úplnú integráciu do EÚ.
Asociačná dohoda medzi EÚ a SR
Asociačná dohoda medzi EÚ a SR sledovala ciele európskeho intergračného procesu. Tak ako Zmluva o Európskej únii aj Asociačná dohoda predpokladala integráciu v týchto základných oblastiach:

- Dohoda bola zameraná na vytvorenie vhodného rámca na postupnú integráciu SVK do EÚ. Po splnení cieľov vytýčených Asociačnou dohodou a po splnení ekonomických a politických podmienok sa stalo SVK jej plnoprávnym členom.
- Dohoda dáva priestor aj politickému dialógu umožňujúcemu úzke politické vzťahy. Dialóg má napomôcť plnú integráciu SR do spoločenstva demokratických národov. Osobitne sa rozoberajú otázky bezpečnosti.
- Rozšírenie obchodu a harmonizácia ekonomických vzťahov medzi stranami s tým, aby sa podporil dynamický ekonomický vývoj a prosperita SR.

Asociačná dohoda má štyri ekonomické hlavy:
- voľný pohyb tovaru (hlava III),
- pohyb pracovnej sily, poskytovanie služieb (hlava IV),
- platby, kapitál, konkurencia a ďalšie ekonomické ustanovenia, približovanie sa zákonov SR a EÚ (hlava V),
- ekonomická spolupráca (hlava VI).

Hlavným cieľom AD medzi EÚ a SR bolo utvoriť pásmo voľného obchodu medzi partnermi v období desiatich rokov.
Na kodanskom sumite roku 1993 Európska komisia definovala podmienky pre asociované krajiny strednej a východnej Európy, ktoré musia byť splnené na vstup do EÚ. Ide o šesť kritérií týkajúcich sa rôznych oblastí života pridružených krajín, ako aj samotnej únie.
1. kritériom je schopnosť potenciálneho člena prevziať záväzky vyplývajúce z členstva v rámci acquis communautaire (úroveň spoločenstva).
2. kritériom je požadovaná inštitucionálna stabilita, záruky demokratického usporiadania a právneho poriadku, dodržiavanie ľudských práv a práv národnostných menšín.
3. kritériom je fungujúce trhové hospodárstvo.
4. kritériom je vyjadrenie súhlasu kandidátskej krajiny s cieľmi politickej, hospodárskej a menovej únie. (Tieto snahy potvrdili členské krajiny EÚ Maastrichtskou zmluvou.).
5. kritériom je konkurencieschopnosť krajiny na vstupe do EÚ.
6. kritériom je absorpčná schopnosť únie, čo znamená nového člena prijať bez toho, aby bola ohrozená jej vlastná integračná dynamika.
Od roku 1998 sa rozvíjajú kontakty medzi EÚ a jednotlivými krajinami strednej a východnej Európy na platforme "Partnerstvo pre vstup".
Úlohou tejto platformy bolo zmobilizovať formy pomoci pre kandidátske krajiny, a tak ich pripraviť na členstvo do EU. Partnerstvo pre vstup vytyčuje na základe hodnotiacich správ Európskej komisie krátkodobé a strednodobé ciele v jednotlivých oblastiach, na ktoré sa majú krajiny zamenrať.

Doplnkovým nástrojom predvstupovej pomoci sú programy:
Program PHARE - určený na budovanie inštitúcií a podporu investícií vo všetkých odvetviach, ktoré nepokrývajú ostatné programy.
Program ISPA - určený na financovanie projektov v oblasti životného prostredia a dopravnej infraštruktúry.
Program SAPARD - financuje poľnohospodárstvo a regionálnu politiku.

Postupné vyjednávanie o prijímaní európskych noriem bolo rozdelené do 29 kapitol. Koncom roka 2002 bolo SVK potvrdené členstvo v EÚ od roku 2004.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.016