Či je potrebné, aby v štáte existovala deľba štátnej moci

Spoločenské vedy » Filozofia

Autor: studak
Typ práce: Maturita
Dátum: 14.12.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 539 slov
Počet zobrazení: 3 009
Tlačení: 174
Uložení: 182
OTÁZKA Č. 23 Posúďte, či je potrebné, aby v štáte existovala deľba štátnej moci.

- Využite uvedené texty a porovnajte názory J. Locka s myšlienkami Ch.L.Montesquieho.

 
„ ...  vládne prirodzený zákon, ktorý zaväzuje každého. A rozum, ktorý je týmto zákonom, učí celé ľudstvo, ... že všetci sú si navzájom rovní a nezávislí, nikto nemá poškodzovať iného v jeho živote, zdraví, slobode alebo majetku. Lebo všetci sú dielom jedného všemohúceho stvoriteľa.“
 
Zákonodarná moc je taká, ktorá má právo určovať, ako sa má použiť sila štátu pre zachovanie spoločenstva a jeho členov. ... Zaiste, pre ľudskú slabosť, ktorá má sklon uchvátiť moc, môže byť príliš veľkým pokušením pre tieto osoby, ktoré majú moc vydávať zákony, aby mali vo svojich rukách aj moc vykonávať zákony. Tým by totiž mohli samých seba vyňať z poslušnosti voči zákonom a mohli by zákon prispôsobiť svojmu vlastnému prospechu. ... Preto v dobre usporiadaných štátoch, kde sa zohľadňuje dobro celku, je zákonodarná moc vložená do rúk viacerých osôb, ktoré, keď sa zhromaždili, majú moc vydávať zákony. Keď to urobili, opäť sa rozídu a podrobujú sa zákonom, ktoré vydali, a to je pre nich silný záväzok dbať o to, aby tieto zákony vydávali pre verejné dobro.
Je tiež nevyhnutné, aby stále existovala nejaká moc, ktorá by dbala o uplatňovanie zákonov. A tak dochádza k tomu, že zákonodarná a výkonná moc sú často oddelené.“
(J. Locke)
 
„Každý štát má tri druhy moci: zákonodarná moc, výkonná moc, ktorá riadi záležitosti medzinárodného práva, a výkonnú moc, ktorá spravuje otázky občianskeho práva.
Prostredníctvom prvej vydáva panovník alebo úrad zákony. Druhou uzatvára mier a vedie vojnu, nastoľuje bezpečnosť a predvída útoky nepriateľa. Pomocou tretej trestá zločiny alebo súdi spory jednotlivcov. Tú poslednú budeme nazývať súdnou mocou; a druhú jednoducho výkonnou mocou štátu.
Pre občana znamená politická sloboda duševný pokoj založený na presvedčení o vlastnej bezpečnosti; a aby ľudia túto slobodu nadobudli, vláda ma byť taká aby sa jeden občan nemusel báť druhého občana.
Všetko by sa zvrhlo, keby jeden a ten istý človek alebo inštitúcia vykonávali tieto druhy moci naraz: moc vydávať zákony, moc vykonávať vládu a moc súdiť.“
(CH. L. Montesquieu)

John Lock :
-  anglický filozof (  18. stor. )
-  autor rozdelenia štátnej moci na 3 ( horizontálna deľba moci )
-  dielo : Esej o ľudskom rozume
-  odmieta Decarta vplyv Bacona
-  filozofia : nič nie je vo vedomí, čo by nepochádzalo zo zmyslov
-  nemáme nič vrodené, všetko je získané
-  človek = tabuľa rasa
-  nepopísaná tabuľa, na ktorú sa vpisuje celý život pomocou zmyslov
-  to čo je získané zmyslami je pravdivé
-  učenie o ideách :
a)  jednoduché : základné nedajú sa rozložiť  ( pocity )
- vlastnosti vecí : 1. primárne – objektívne ( váha, tvar )  2. sekundárne – subjektívne ( chuť, vôňa )
b)  žložené  : vnemy – spájaním jednoduchých vznikne zložité
-  poviem jablko ( predstavím si sladké, červené .... )
-  učenie o štáte : dielo : Dve rozpravy o vláde
-  kedysi mali ľudia rovnaké práva a povinnosti ( boli si rovní )
-  časti svojich práv sa vzdali v prospech štátu ( na základe dohody )
-  štátna moc sa musí rozdeliť ( ▲ )

Luis de Montesquie :
-  spoluautor deľby moci
-  filozofia+politológia+právo
-  dielo : Duch zákonov
-  objektívne dané sú geografické podmienky
-  iné podmienky = iné zákony
-  ideálny štát neexistuje
-  aj historické podmienky
-  inklinoval k republike
-  definoval práva : prirodzené – právo na mier, na potravu, na život v spoločnosti
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#Ch.Montesquieu - Duch zákonov

Maturitné otázky z filozofie

Diskusia: Či je potrebné, aby v štáte existovala deľba štátnej moci

Pridať nový komentár


Odporúčame

Spoločenské vedy » Filozofia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.014