Filozofické pojmy

Spoločenské vedy » Filozofia

Autor: katyp (15)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 29.07.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 374 slov
Počet zobrazení: 39
Tlačení: 2
Uložení: 1

Filozofické pojmy

filozofia – („láska k múdrosti“) matka všetkých vied, veda o zákonoch vývoja prírody, spoločnosti a ľudského myslenia

mýtus – nevedecká predstava o vzniku sveta

mytológia – súbor mýtov jednej kultúry

ontológia – veda o bytí, hľadá odpoveď na otázku „Čo je prvotné? Čo je podstatou sveta?“

(idealisti- podstatou je idea, duch/ materialisti- podstatou je hmota)

gnozeológia (noetika, epistemológia) – veda o poznaní, hľadá odpoveď na otázku „Je svet poznateľný?“ (áno, je pomocou rozumu- racionalisti/ áno, je pomocou zmyslovej skúsenosti- empirici/ áno, je pomocou čistých zmyslov- senzualisti/ nie, nie je poznateľný- agnostici)

etika – veda o morálke („Čo je mravné?)

estetika – veda o kráse („Čo je krásne?)

axiológia – veda o hodnotách, hodnotovom rebríčku („Čo je hodnotné?“)

filozofická antropológia – veda o filozofickom chápaní človeka („Kto je človek?“)

objektívny idealizmus – podstatou sveta je myšlienka, svetový zákon alebo boh, ktorý je nezávislý od človeka (subjektu)

subjektívny idealizmus - podstatou sveta sú ľudské pocity

solipsizmus – uznáva existenciu vlastného JA

materializmus – podstatou sveta je hmota (matéria)

monizmus – svet vznikol z jednej podstaty

dualizmus – svet má dve podstaty (duch- hmota, látka – sila)

pluralizmus

logos – zákon, slovo, miera

arché – pralátka, ktorá je podstatou sveta

apeiron – neobmedzená, božská pralátka, zahrňujúca všetky konkrétne veci (pojem zaviedol Anaximandros z Milétskej školy)

agnosticizmus – svet nie je poznateľný

racionalizmus – svet je poznateľný rozumom

empirizmus – svet je poznateľný zmyslovou skúsenosťou

senzualizmus – svet je poznateľný čistými zmyslami

metafyzika – svet je strnulý, nemenný, nevyvíja sa

dialektika – svet sa neustále vyvíja, treba ho chápať v neustálych súvislostiach

determinizmus – vo svete je všetko dané, podmienené, neexistuje náhoda

indeterminizmus – nič nie je dané, podmienené

fatalizmus – viera v predurčený osud

teológia –náuka o bohu

teleológia – učenie o účelnosti, všetko má svoj účel

teizmus – Boh svet stvoril a naďalej ho riadi

deizmus – Boh svet stvoril, ale ďalej doň nezasahuje

ateizmus – odmietanie Boha

monoteizmus – viera v jedného boha

polyteizmus – viera vo viacerých bohov

panteizmus - stotožňovanie boha s prírodou

indukcia – postup od jednotlivého k všeobecnému

dedukcia – postup od všeobecného k jednotlivému

hylozoizmus  - hmota je živá, cíti

eudaimonizmus – učenie o blaženosti

stoicizmus – za cieľ považuje dosiahnutie duševnej vyrovnanosti (pokoja)

eklekticizmus – zmiešanie viacerých učení, názorov

nihilizmus – popieranie všetkých ustálených hodnôt, mravných zásad

voluntarizmus – fil. smer, ktorý za podstatu sveta, ľudskej existencie, myslenia a cítenia považuje vôľu

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Filozofia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.014