Základné pojmy filozofie

Spoločenské vedy » Filozofia

Autor: ivanka88
Typ práce: Referát
Dátum: 28.07.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 405 slov
Počet zobrazení: 5 362
Tlačení: 344
Uložení: 370
Filozofia - ujednotené poznanie najvyššieho stupňa všeobecnosti /definícia podľa Augusta Comta/, sú možné aj iné definície
 
Disciplíny filozofie:
 
Logika - je to náuka o usudzovaní
Logická sémantika - náuka o logickom význame slov
Epistemológia = gnozeológia = noetika = kritika-  je to filozofická disciplína, ktorá sa zaoberá teóriou ľudského poznávania
Metafyzika - filozofická disciplína, ktorej oblasťou je to, čo sa nachádza za hranicami vedy, čo už veda nemôže postihnúť, skladá sa z ontológie a prirodzenej teológie, no skúma aj zmysel bytia
 
Ontológia - je to náuka o podstate bytia, čo je základom súcna ako celku
Prirodzená teológia - disciplína, ktorá skúma, čo môžeme o bohu vedieť nie na základe zjavenia, ale na základe samotného ľudského nezávislého uvažovania
Axiológia - náuka o hodnotách
Etika - je to disciplína, ktorá sa zaoberá morálkou, je to teória morálky
 
Estetika - náuka o kráse a o filozofických aspektoch umenia
Sociálna filozofia - disciplína, ktorá sa zaoberá ideálnym usporiadaním ľudskej spoločnosti
Metodológia vedy - filozofická disciplína reflektujúca vedu a jej metódy
Filozofia dejín - filozofická disciplína, hľadá v dejinách nejaké všeobecné zákonitosti vývoja
 
Jestvujú ešte disciplíny, ktoré sú filozofiami jednotlivých vied, najznámejšie- filozofia matematiky, filozofia fyziky, filozofia biológie, filozofia kultúry
 
Kultúrne okruhy filozofie:
 
Európska filozofia - je to filozofia, ktorá vznikla na báze antickej filozofie, preto v širšom kontexte zahŕňa nielen filozofiu samotnej Európy, ale aj arabskú, židovskú filozofiu, ako aj filozofiu bielych Američanov, Austrálčanov, Afričanov
 
Indická filozofia - pôvodná filozofia Indie, ktorá vznikla nezávisle na iných kultúrach; delí sa na klasickú indickú filozofiu- uznáva Védy ako autoritu, neklasickú indickú filozofiu, táto Védy za autoritu nepovažuje
 
Čínska filozofia - pôvodná filozofia Číny plus čínsky budhizmus, do tohto kultúrneho okruhu patrí aj japonský budhizmus, pretože bol donesený z Číny
 
Aztécka filozofia - filozofia, ktorú vypracovali Aztékovia v predkolumbovskej Amerike, je to originálny a svojský kultúrny okruh filozofie, väčší odborný záujem filozofov oň začal iba nedávno
 
Štádiá vývoja európskej filozofie:
 
Antická grécka pohanská filozofia - filozofia pred Kristom i po ňom v antickom Grécku a gréckej kultúre u nekresťanov- delí sa na: a/ predsokratickí filozofi- t. j. filozofi do Sokrata, b/ klasické obdobie antickej filozofie- Sokrates, sofisti, Platón, Aristoteles, c/ helenistické obdobie antickej filozofie
Ranokresťanská filozofia - filozofia stojaca na báze kresťanstva do objavenia sa scholastiky
Scholastická filozofia - kresťanská filozofia rozvinutého, vrcholného a neskorého stredoveku
Renesančná filozofia - filozofia epochy rozmachu renesancie, ktorá mala východiská a ciele prislúchajúce renesančnému mysleniu
 
Klasická novoveká filozofia - filozofia od nástupu novoveku po začiatok klasickej nemeckej filozofie
Klasická nemecká filozofia - filozofia Kanta, Fichteho, Schellinga a Hegela
Filozofia 19. storočia /Poklasická filozofia/ - Európska filozofia v 19. storočí
Filozofia 20. storočia - Moderná filozofia v 20. storočí, obsahuje veľké množstvo smerov a mnoho filozofov
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Filozofia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.013