4. Dynamika

Prírodné vedy » Fyzika

Autor: ursula (18)
Typ práce: Maturita
Dátum: 31.05.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 438 slov
Počet zobrazení: 568
Tlačení: 35
Uložení: 31

4. Dynamika 

 • inerciálna vzťažná sústava – (IVS) vzťažná sústava ,v ktorej izolované HB zostávajú v pokoji alebo rovnomernom priamočiarom pohybe
 • neinerciálna vzťažná sústava - (NIVS) vzťažná sústava ,v ktorej sa izolovaná HB pohybujú so zrýchlením
 • izolovaný HB – je to bod ,na ktorý nepôsobia žiadne vonkajšie sily
 • vzťažná sústava – (VS) vzniká spojením vzťažného telesa ,na ktorom si zvolíme vzťažný bod ,do neho vložíme začiatok súradnicovej sústavy a dohodneme sa na spôsobe merania času
 • dynamika – časť fyziky ,ktorá opisuje aj vysvetľuje pohyb telies
 • Newtonov pohybový zákon –(1.NPZ) každý HB v IVS zostáva v pokoji alebo rovnomernom priamočiarom pohybe , kým nie je nútený vonkajšími silami tento pohybový stav zmeniť
 • Newtonov pohybový zákon –(2.NPZ) pomer zmeny vektora hybnosti a času ,za ktorý táto zmena nastala je stály a rovný výslednej sile pôsobiacej na HB 

F = Δ p/Δ t = m . a

 • Newtonov pohybový zákon – (3.NPZ) 2 HB na seba navzájom pôsobia rovnako veľkými silami opačného smeru

F1 = - F2

 • hybnosť – vektorová fyzikálna veličina ,ktorá sa používa v dynamike na opis pohybového stavu (zahŕňa v sebe aj vplyv hmotnosti telesa na jeho pohybový stav)

p = m . v

 • zákon zachovania hybnosti – celková hybnosť izolovanej sústavy telies sa zachováva
 • trenie - jav ,ktorý vzniká pri posúvaní dvoch telies po sebe => pôsobí medzi nimi trecia sila

- smer trecej sily je opačný ako smer pohybu telesa

- veľkosť závisí od materiálu vztyčných plôch a hmotnosti telesa

 Ft  = f . Fn

Druhy trenia:

 • podľa spôsobu ako sa telesá pohybujú - valivé (koleso)

- kĺzavé (šmýkanie)

 • podľa pohybového stavu telesa - statické – teleso z pokoja do pohybu

- dynamické – (kinetické) vzniká pri pohybe telies 

 • Galileiho princíp relativity – vo všetkých IVS prebiehajú mechanické deje rovnako podľa pohybových zákonov => žiadnym mechanickým dejom v IVS nevieme rozhodnúť či je v pokoji alebo v pohybe
 • v NIVS sa teleso pohne/zastaví aj bez pôsobenia vonkajšej sily => neplatia tu pohybové zákony
 • preto zavádzame tzv. zotrvačnú silu – je to myslená sila pôsobiaca na teleso z hľadiska NIVS ,má na teleso reálne účinky

 Fz = - m . a (v IVS neexistuje!)

 • pohyb po kružnici z hľadiska IVS - na teleso pôsobí dostredivá sila kolmo na okamžitú rýchlosť => trajektória telesa sa zakrivuje do kružnice

- dostredivá sila udelí telesu dostredivé zrýchlenie

Fd = m . ad

Fd = m .v . ω = m .v2/r = m . ω2 . r = m . 4. π 2 . r / T 2 = m . 4 . π 2 . f 2 . r

 • pohyb po kružnici z hľadiskaNIVS – teleso v NIVS je vytláčané von z kružnice zotrvačnou silou ,ktorú voláme odstredivá sila

Fo = - m . ad

 • Fd a Fopôsobia v rôznych vzťažných sústavách => nemôžme ich skladať
Dodatočný učebný materiál si môžeš pozrieť v dokumente PDF kliknutím na nasledujúci odkaz:
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Prírodné vedy » Fyzika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.019