Kvapaliny

Prírodné vedy » Fyzika

Autor: marts (26)
Typ práce: Ťahák
Dátum: 06.05.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 328 slov
Počet zobrazení: 16 267
Tlačení: 926
Uložení: 946
Kvapaliny–spoločným názvom kvapaliny označujeme plyny a tekutiny; Najdôl.vlastnosti:1)Tekutosť,2)Voľná hladina(vždy vodorovná),3)Vnútorné trenie, 4)Stlačiteľnosť,5)Tlak sa šíri všetkými smermi rovnako,6)Kapilárne javy.

Ideálna kvapalina
-spojité prostredie, dokonale nestlačitelná (tvarovo stála),dokonale tekutá(bez vnútorného trenia). Tlak-charakterizuje stav kvapaliny v pokoji v istom mieste; p=F/S [P]=[ F]/[S]=1N/1m2=1Pa  Pascalov zákon-Tlak vyvolaný vonkajšou silou na povrch kvapaliny sa v kvapaline šíri všetkými smermi rovnako;Hydrostatický tlak v kvapaline je spôsobený vlastnou tiažovou silou pôsobiacou na kvapalinu;p=ρhg; -najv. na dne;-0. na povrchu; -tlakové pomery v kvap. zobrazujeme tlakovým poľom;

Hydrostatický paradox-
tlak. sila pôs. na dno nádoby nezávisí od hm.kvap.v  nádobe.

Archimedov zákon
-Teleso ponorené do kvap. je nadľahčované vztlakovou hydrostati-ckou silou, kt. veľkosť sa rovná veľkosti tiaže kvap. vytlač. ponorenou časťou telesa.
FV=ρKVTg ; Ak:1)FG›FVZ –teleso klesá ku dnu, ρT›ρK;2)FG=FVZ-teleso sa vznáša, ρT=ρK;
3)FG‹FVZ-teleso stúpa k hladine, ρT‹ρK; 4)Stúpa k hladine a čiastočne sa vynorí nad ňu.
 
Prúdenie:1)Stacionárne. v=konšt.,2)Nestacionárne v≠konšt. Prúdnica:Myslená čiara, ktorej dotyčnica v ktoromkoľvek bode urč. smer rýchlosti pohybujúcej sa častice kvap.
-každ. bodom kvap. prechádza jedna prúdnica; -prúdnice sa nemôžu pretínať.

Prúdová trubica:
plocha vytvorená  z prúdnic  prechádzajúcich bodmi uzavretej krivky vo vnútri prúdiacej kvapaliny.; Prúdové vlákno:je kvap. ohraničená prúdovou trubicou. Objemový tok:objem pretečenej kvap. prierezom za 1s. QV=Sv, [QV]=m3.s-1 Hmotnostny tok:hmotnosť kvap. pretečenej prierezom za 1s Qm=Svρ [Qm]=kg.s-1 Rovnica spojitosti:Sv1=Sv2;zmenš. plošn. obsah. prierezu potrubia má za následok zväčšenie rýchlosti prúdenia tekutiny. Grafické znázornenie prúdiacej kvapaliny: -Veľkosť rýchlosti prúdiacej kvapaliny je charakterizovaná hustotou prúdnic; -Smer rýchlosti prúdenia je určený dotyčnicou k prúdnici v každom mieste. 

En. kvap. v potrubí:1)Tlaková:- číselná hodnota tlaku kvap. určuje číselnú hodnotu  tlakovej energie jednotkového objemu kvapaliny. Ak V=1m3 potom p=W=ET, Pa=J.m-3. 2)Kinetická: Ak V=1m3 potom EK=½ρv2, inak EK=½ρVv2
-Súčet tlakovej a kinetickej energie v jednotkovom objeme kvapaliny je stály.
Bernoulliho rovnica: Zákon zachovania mechanickej energie prúdiacej ideálnej kvapaliny vo vodorovnej trubici.
Hydrodynamický paradox:Zúženie trubice,kt. preteká kvap.,vyvolá zníž. tlaku v kvap.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Prírodné vedy » Fyzika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.120