Elektrické stroje

Prírodné vedy » Fyzika

Autor: rox85
Typ práce: Referát
Dátum: 21.07.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 538 slov
Počet zobrazení: 6 350
Tlačení: 459
Uložení: 471
rozdelenie elektrických strojov:
a.) netocivé – transformátory, usmernovace
b.) tocivé – synchrónne a asynchrónne stroje, jednosmerné dynamá
- podla premeny elektrickej energie:
a.) generátory – premienajú mechanickú energiu na mechanickú prácu
b.) motory – premienajú elektrickú energiu na mechanickú prácu
♦ striedavé elektrické stroje

♦ jednosmerné elektrické stroje – každý takýto stroj môže pracovat ako motor, alebo ako generátor – dynamo. Konštrukcne pozostáva jednosmerný stroj z budiaceho obvodu a induktu (kotvy). Budiaci obvod s magnetickými pólmi, budenými jednosmerným prúdom, tvorí stator. Býva vyhotovený s vyniklými pólmi a je zložený zo zvarovaných alebo mechanicky spájaných dielcov (odliatkov) z plného nedeleného materiálu. Dôvod na to je ten, že v magnetickom obvode statora je len jednosmerný magnetický tok (podobne ako pri rotore synchrónneho stroja) a netreba uvažovat straty striedavou magnetizáciou.

Póly po obvode statora sa striedajú, za každým severným nasleduje južný, a naopak. Okrem týchto hlavných pólov, ktorých pocet je smerodatný pre urcenie poctu pólov stroja, môže byt jednosmerný stroj vybavený aj pólmi pomocnými – komutacnými, pre zlepšenie komutácie prúdu. Tieto sú umiestnené medzi póly hlavné a aj ich polarita sa strieda.

Rotor sa vyhotovuje z plechov od seba odizolovaných, ktoré sú pevne uchytené na hriadeli. Vinuttie je uložené v drážkach. Všetky cievky, ktoré tvoria rotorové vinutie, sú svojimi vývodmi pripojené na komutátor. Je to valec, zložený z klinovitých medených lamiel, ktoré sú navzájom a aj od kostry rotora odizolované. Na každú lamelu sú pripojené vývody z dvoch rôznych cievok, takže cez komutátor sa celé vinutie rotora uzatvára do seba.

Po povrchu komutátora sa trie tolko radov zberacích kief, kolko má jednosmerný stroj hlavných pólov. Striedavo sú to rady kladné a záporné. Všetky kladné kefy sú spojené na kladnú a záporné na zápornú svorku stroja. Všetky rady kief (kladných aj záporných) možno súcasne natácat po povrchu komutátora, co umožnuje ich nastavenie do správnej polohy.
Budiaci prúd do cievok statora sa privádza obycajne z vlastných svoriek stroja, je to vlastné budenie. Niekedy možno použit aj budenie cudzie, z vonkajšieho jednosmerného zdroja. 

jednosmerné stroje:
a.) dynamo s cudzím budením – budiace vinutie sa napája z budica (alebo pri menších strojoch z usmernovaca) cez regulacný odpor
b.) derivacné dynamo – budiace vinutie je cez regulacný odpor pripojené paralelne k svorkám stroja
c.) sériové dynamo – budiacim vinutím preteká celý prúd rotora, a preto regulátor budenia nepoužívame

príklad:
Aký elektromotor zvolíme pre domový výtah, ktorý má vytiahnut kabínu váhy 500 kg do výšky max. 25 m za cas 20 s. Úcinnost je 90 % prevod má úcinnost 65 % (1 kW = 102 kgms)
 
F = 500 kg
s = 25 m
t = 20 s
ηm = 90 % = 0, 9
ηz = 65 % = 0, 65
1 kW = 102 kgms
 
Pmotora = W = F . s = 500 . 25 = 625 kgms
  t t  20
 
Pm  = 625 = 6, 127 kW = 6 127 W
102
 
η = ηm . ηz
η = 0, 9 . 0, 65
η = 0, 585
 
PP = P = 6, 127 = 10, 473 kW = 10, 5 kW = 10 500 W
  η 0, 585
alebo
η = ηm . ηz
η = 0, 9 . 0, 65
η = 0, 585

v = s = 25 = 1, 25 m/s
  t 50
 
P = Q . v_ = 500 . 1, 25 _ = 10, 5 kW = 11 kW
  102 . η  102 . 0, 585
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Prírodné vedy » Fyzika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.023