Vplyv elektromagnetického žiarenia na ľudský organizmus

Prírodné vedy » Fyzika

Autor: ivana123
Typ práce: Poznámky
Dátum: 19.01.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 3 460 slov
Počet zobrazení: 21 879
Tlačení: 540
Uložení: 523
Vplyv elektromagnetického žiarenia na ľudský organizmus
 
1 Úvod
V posledných rokoch viedol dynamický rozvoj techniky k nesmiernemu nárastu umelého elektromagnetického žiarenia a spôsobil tak elektromagnetické znečistenie životného prostredia, ktoré môže bez problémov konkurovať všetkým jeho ostatným formám. Súčasné znečistenie prostredia elektromagnetickým žiarením podľa poznatkov mnohých vedcov spôsobuje nielen závažné biochemické zmeny a trvalý stres centrálneho nervového systému, ale aj poruchy mozgovej činnosti či iné psychické vady. Mimoriadne jemné, telom vytvárané elektrické a magnetické prúdy a signál, s ktorými pracuje náš mozog a nervový systém, sú pre elektromagnetické znečisťovanie životného prostredia prekrývané, narušované a chybne riadené.

Nejde tu len o typické dlhodobé následky ako podráždenie nervového systému, poruchy srdcového rytmu, blokády myslenia, alergie, poruchy správania a zníženú obranyschopnosť imunitného systému. Výskumy dokazujú, že zasahuje aj do bunkových procesov, ovplyvňuje genetické informácie, a tým môže spôsobovať rakovinu, deformity a poškodzovanie dedičného materiálu  či neplodnosť. Asi málokto z nás si ešte vie predstaviť život bez mobilu či iných zariadení, ktoré majú za účel zvyšovať komfort. Honba za priamymi výhodami bez toho, aby sme dostatočne premýšľali o možných nedostatkoch výrobkov sa zdá byť nekonečná. Vedci po celom svete sa síce pokúšajú prísť na to, ako a prečo môže žiarenie z elektrických a elektronických prístrojov zariadení a inštalácií spôsobovať stres a ujmy na zdraví, zatiaľ čo verejnosť a ľudia, ktorých sa toto všadeprítomné riziko bezprostredne týka, nemajú o ňom ešte stále dostatočný prehľad.
V mojej práci chcem objasniť podstatu elektromagnetického žiarenia, poukázať na konkrétne dôsledky jednotlivých druhov vlnení a tiež nájsť spôsob, ako tieto nežiaduce vedľajšie efekty modernej doby čo najviac znížiť.

2 Elektromagnetické vlnenie
Elektromagnetické žiarenie je prenos energie v podobe elektromagnetického vlnenia. Elektromagnetické vlnenie alebo elektromagnetická vlna je lokálne vzniknutá zmena elektromagnetického poľa, periodický dej, pri ktorom dochádza k priestorovej a časovej zmene vektora intenzity elektrického poľa a súčasne vektora magnetickej indukcie. V praxi sa vyskytuje nielen pri prenose rozhlasového či televízneho signálu, ale aj vo forme svetla. Zdrojom elektromagnetického vlnenia je kmitajúci elektromagnetický oscilátor. Jeho vlastnosti môže mať určité elektronické zariadenie, ale vlastnosti oscilátora má aj elektrická iskra alebo atóm látky.
 
2.1 Vznik elektromagnetického vlnenia
Každý druh elektromagnetického žiarenia je charakterizovaný frekvenciou f a vlnovou dĺžkou λ, pričom:

Elektromagnetické vlny vznikajú v podstate dvoma spôsobmi:
-  každá častica, ktorá sa pohybuje s nenulovým zrýchlením , vyžaruje elektromagnetické vlny (tento mechanizmus sa uplatňuje napr. pri vysielaní televíznych alebo rádiových vĺn, pri žiarovke)
-  druhý spôsob vyžarovania súvisí so zmenami vo vnútornej štruktúre jednotlivých atómov a molekúl. pri týchto zmenách sa mení pohybový stav elektrónov v atóme a atóm vysiela elektromagnetické žiarenie
 
Keďže napätie zdroja – oscilátora sa veľmi rýchlo mení a zmeny napätia sa vedením šíria konečnou rýchlosťou, napätie medzi vodičmi vedenia sa mení z časom aj vzdialenosťou uvažovaného bodu od zdroja.
Pokiaľ si vedenie predstavíme ako rad rovnakých oscilačných obvodov spojených väzbou, zdroj napätia rozkmitá bezprostredne susediaci obvod, z ktorého sa kmitanie prenáša postupne na ďalšie obvody a vzniká elektromagnetická vlna. Môžeme ju charakterizovať rovnicou postupnej elektromagnetickej vlny:

Kde u je hodnota okamžitého napätia, Um  je amplitúda   napätia, T perióda kmitania, t čas,  x je vzdialenosť uvažovaného bodu obvodu od zdroja striedavého napätia a  λ je vlnová dĺžka.

2.2 Vlastnosti elektromagnetického vlnenia
Elektromagnetická vlna má dve navzájom neoddeliteľné zložky:
-  Elektrickú zložku charakterizuje vektor intenzity E elektrického poľa.
-  Magnetickú zložku charakterizuje vektor magnetickej indukcie B.
Vektory E B sú navzájom kolmé, a tvoria časovo premenlivé elektromagnetické pole, ktorým sa prenáša energia. Tento dej má charakter vlnenia.
Rýchlosť elektromagnetického vlnenia vo vákuu  je rovnaká ako rýchlosť svetla.
Energia elektromagnetických vĺn sa šíri v malých dávkach - kvantách energie, ktoré sa nazývajú fotóny. Elektromagnetická vlna sa skladá z prúdu fotónov.
Vlnenie sa v priestore láme, rozptyľuje a je polarizované.
 
2.3 Spektrum elektromagnetického žiarenia
Jednotlivé druhy elektromagnetického žiarenia majú rozdielnu vlnovú dĺžku a frekvenciu. Vlny s najkratšou vlnovou dĺžkou a najvyššou frekvenciou majú najväčšiu energiu. Elektromagnetické spektrum objektu je rozsah elektromagnetického žiarenia, ktoré objekt vyžaruje, odráža alebo prepúšťa.
 
2.3.1 Rádiové vlny
  Majú najväčšie vlnové dĺžky a zároveň najmenšiu energiu. Patria sem:
- Extrémne dlhé vlny – komunikácia s ponorkami,  > 100,000 km
- Veľmi dlhé vlny – námorná a letecká navigácia, meteorologické služby, bezdrôtové merače pulzu, 100 km – 10 km
- Dlhé vlny - rozhlasové dlhé vlny, rádiokomunikácia, meteorologické služby.
- Stredné vlny - bežne sa používajú k prenosu rozhlasového vysielania (SV), rádionavigácii a komunikácii na malé a stredné vzdialenosti.
- Krátke vlny -  rádiokomunikácia na stredné a veľké vzdialenosti, rozhlasové krátke vlny, amatérske pásma.
- Veľmi krátke vlny - používajú sa na prenos televízneho signálu, pásmo rozhlasového vysielania. Vysielač a prijímač musí byť približne v priamke, na ktorej nie je prekážka. Preto sa dnes používajú satelity – medzi obežnou dráhou a povrchom nie je žiadna prekážka.
 
2.3.2 Mikrovlnné žiarenie
V spodnom okraji pásmo susedí s FM rozhlasovým vysielaním, v hornej časti spektra susedí s infračervenou oblasťou.
- Ultrakrátke vlny - Televízne vysielanie, mobilné telefóny, Wi-Fi, komunikácia typu zem -vzduch alebo  vzduch – vzduch, digitálna televízia
- Radarové vlny - Mikrovlnné zariadenia, Wi-Fi, väčšina moderných radarov
- Milimetrové vlny – Maser (zosilnenie citlivosti rádioteleskopov a spojovacích zariadení pri kozmických letoch a diaľkových rádiolokátorov), vysokorýchlostný mikrovlnný prenos dát, rádioastronómia
 
2.3.3 Infračervené žiarenie
  Názov znamená „pod červenou“( z lat. infra = pod).
- Prenos informácií na krátku vzdialenosť. Príkladom môžu byť mobilné telefóny či diaľkové ovládače.
- Spektroskopia - zisťovanie vlastností materiálu (obvykle organických zlúčenín) na základe prenikania IR žiarenia vzorkou materiálu.
-  Zameriavacie systémy –odhaľovanie IR žiarenia motorov za účelom navedenia rakiet a zameriavania pre zbraňové systémy.
-Nočné videnie – pasívne alebo aktívne.
- Meranie teplôt na diaľku, termografia.
- Astronomické ďalekohľady.
- Nahrievanie - infračervené ohrievače, sauny, vypaľovanie farieb, odmrazovanie lietadiel.
- Meteorológia – meteorologické satelity sú schopné rozlíšiť typ a hrúbku mrakov, ako aj tepelné pomery a prúdenia, globálne skenovanie tepelných pomerov a prúdení v oceáne.
- Archeológia a história – kontrola umeleckých diel pomocou IR žiarenia sa dá pozrieť „do obrazu“, dajú sa vidieť jednotlivé vrstvy a štruktúry v rôznej hĺbke.
 
2.3.4 Viditeľné svetlo
Svetlo je elektromagnetické žiarenie, ktoré je vďaka svojej vlnovej dĺžke viditeľné okom, alebo všeobecnejšie elektromagnetické vlnenie od infračerveného po ultrafialové. Tri základné vlastnosti svetla (a elektromagnetického vlnenia vôbec) sú svietivosť (amplitúda), farba (frekvencia) a polarizácia (uhol vlnenia). Kvôli dualite častice a vlnenia má svetlo vlastnosti ako vlnenia, tak aj častice. Rôzne vlnové dĺžky mozog interpretuje ako farby (fialová, modrá, zelená, žltá, oranžová, červená- z nich sú zložené všetky ostatné). Poškodenia viditeľným svetlom hrozia najmä pri použití laserov, ktoré môžu spôsobiť tepelné poranenia kože a spálenia očnej sietnice
 
2.3.5 Ultrafialové žiarenie
Nie je postrehnuteľné ľudským okom, niektoré druhy hmyzu ho však dokážu vnímať.  Zdrojom sú predmety zahriate na veľmi vysokú teplotu (oblúk pri zváraní) a Slnko, jeho väčšinu však pohltí atmosféra. UV žiarenie je pre človeka potrebné kvôli syntéze vitamínu D. Na vytvorenie potrebného množstva postačuje niekoľko desiatok minút denne. Nadmerné vystavovanie kože vplyvom UVA a UVB žiarenia vedie k jej poškodeniu. UVA žiarenie zapríčiňuje starnutie kože a negatívne ovplyvňuje imunitný systém. Nadmerné vystavovanie kože UVB žiareniu (opaľovanie) vyvoláva spálenie kože. Pri intenzívnom a dlhodobom pôsobení môže viesť až k nádorom kože.
 
2.3.6. Röntgenové žiarenie
  Označuje sa tiež žiarenie X. Rôzne látky pohlcujú röntgenové žiarenie v rozličnej
miere, v závislosti od nukleového čísla prvku. Takto sa dajú rozlíšiť kosti obsahujúce
vápnik od svalov, ktoré obsahujú vodík a uhlík. V medicíne má široké použitie hlavne na röntgenovú diagnostiku. V defektoskopii (hľadanie chýb) zisťujeme pomocou röntgenového žiarenia skryté chyby, napríklad dutiny v materiáli. Röntgenové žiarenie pôsobí na fotografické filmy a spôsobuje ich sčernenie, ionizuje vzduch, spôsobuje fluorescenciu látok.
Silno prenikaná do orgánov, spôsobuje  selektívne zranenia mozgových buniek, poruchy pamäte, a porušenie krvného cievneho systému.
 
2.3.7 Gama žiarenie
Vysoko energetické elektromagnetické žiarenie vznikajúce pri rádioaktívnych a iných jadrových dejoch. Vysokoenergetická povaha žiarenia gama z neho vytvára účinný prostriedok na hubenie baktérii a plesní, čo sa využíva pri sterilizácii lekárskych nástrojov, alebo pri ošetrovaní potravín. S výhodou sa používa tiež na červotočom napadnuté staré drevené umelecké diela, ktoré by chemikálie mohli poškodiť. Na pohltenie žiarenia γ je potrebné veľkú masu materiálu. najvhodnejšie sú materiály s vysokým atómovým číslom a vysokou hustotou. Čím energetickejšie je žiarenie, tým hrubší materiál na tienenie je potrebný. Pri ožiarení vyniká akútna choroba z ožiarenia, ktorá môže mať podľa intenzity nasledujúce formy :
- Dreňová - poškodenie kostnej drene - akútne poruchy tvorby krvného systému v kostnej dreni.
- Črevná – poškodenie tráviaceho systému.
- Mozgová – poškodenie centrálneho nervového systému.
Ďalej spôsobuje poruchy v zásobách vody a elektrolytu vrátane zlyhávania slizníc. Prvé príznaky sú nevoľnosť a zvracanie, nasleduje oslabenie imunitného systému a neskoršie škody sú tvorenie tumorov, zrýchlený proces starnutia a genetické poškodenia

3 Nervový systém – elektrická inštalácia v tele
Elektromagnetické polia majú kvôli svojej silnej schopnosti prenikať zvláštny význam. V živých organizmoch sú vedené takmer bez poznateľného odporu. Všetky orgány, vrátane riadiacich centier organizmu, sú týmito polami ovplyvňované. Rovnako ako v prípade antény, môže byť elektromagnetické žiarenie prijímané celou plochou nášho tela aj na úrovni extrémne nízkej energetickej úrovne. Zakončenia našich nervov sú veľmi citlivými „prijímačmi“ rovnako ako riadiace centrum nášho organizmu. V spánku ešte viac ako v bdelom stave.
  Nervový systém ľudského organizmu by sa mohol považovať tiež za akúsi „elektrickú inštaláciu“ v tele.  Mozog je časťou centrálneho nervového systému. Podľa vedcov je dokonalejší než akýkoľvek počítač. Má približne 100 miliárd nervových buniek. Každá z nich môže vytvoriť až 20 000 spojení.  Bolo spočítané, že elektrická kapacita celkového nervového systému ľudského organizmu je zhruba 14-krát väčšia než kapacita zemegule. Najväčšiu časť našej „elektroinštalácie“ je koncentrovaná v lebke. Sem sa z celého tela zbiehajú všetky informácie, mozog ich ako gigantický počítač vyhodnotí vhodne na ne reaguje. Kolísanie elektrickej aktivity nervových buniek a tkanív v mozgu je možné pozorovať dokonca aj cez lebečnú kosť. Komunikácia, ktorá sa tu odohráva, sú elektrochemické procesy v najmenšom energetickom rozsahu. Americkí vedci namerali na nervových zakončeniach intenzitu magnetického poľa vo výške 1 nG a hodnoty elektrického poľa 1 μV.
  Frekvencia bioprúdu prenikajúceho lebkou, ktorý je merateľný na povrchu kože hlavy a zaznamenáva sa pomocou  elektroencefalografie, kolíše medzi 0,3 až 60 Hz. Ale aj v koži sú milióny nervových zakončení. Tie sú tak citlivé už aj na malé  výkyvy elektrických polí, že sa dá povedať, že pretvárajú ľudské telo na neobyčajne citlivú anténu. 6e je tomu naozaj tak, sa dá jednoducho zistiť, keď na ľudské telo pripojíme citlivý merajúci prijímač rozhlasovej a televíznej techniky. Tieto prístroje zaznamenávajú na povrchu kože prijímanie elektromagnetických žiarení viacerých frekvencií.
  Význam týchto skutočností sa odráža:
- V tom, že lekári registrujú elektrickú aktivitu mozgu pomocou elektroencefalografu (EEG) a srdce pomocou elektrokardiografu (EKG), a že lekársky a právne záväzne stanovený okamih úmrtie je okamžik, keď už nemôžu byť namerané žiadne elektrické prúdy.
- V tom, že elektromagnetické procesy, ktoré riadia celkový prenos informácií v ľudskom (ale aj v rastlinnom či živočíšnom)  tele majú intenzitu rovnajúcu sa približne milióntine intenzity elektrického prúdu, o akom sa ešte donedávna predpokladalo, že sú príliš slabé na to , aby mali biologické účinky. Potom nemôže byť pochybností o tom, že technicky vytvorené elektrické polia, ktoré pôsobia zvonku na prirodzené elektrické prúdy v ľudskom organizme, obmedzujú telesné riadiace procesy a dokonca ich môžu aj prekrývať akýmisi klamlivými povelmi.

4 Mikrovlnné žiarenie okolo nás
Útočí na nás nie len v podobe našich mikrovlnných rúr, ale aj Wi-Fi  systémov , signálov digitálnej televízie, radarov a najmä mobilných telefónov.
  V päťdesiatych rokoch minulého storočia dali ústavy na hygienu práce a ochranu pred chorobami z povolania popud k tomu, že tisíce ľudí, ktorí prichádzali na svojich pracoviskách do styku s mikrovlnami, sa podrobilo intenzívnemu klinickému vyšetreniu. Boli získané informácie o tom, že pri mnohých pracovníkoch, ktorí aj napriek bolestiam hlavy a očí vykonávali aj naďalej prácu v oblastiach, kde prichádzali do styku s mikrovlnným žiarením, sa začali objavovať ďalšie zákerné zdravotné problémy, ako napríklad búšenie srdca, závrate, náladovosť, depresie, obmedzenie duševnej vnímavosti, čiastočné straty pamäte, vypadávanie vlasov či strata chuti k jedlu.
  Tiež bolo zistené , že mikrovlnné žiarenia nízkej intenzity môžu okrem takýchto porúch centrálneho nervového systému zmeniť aj normálny rytmus elektrických mozgových prúdov, ktoré je možné zaznamenať EEG. Mikrovlnné žiarenie väčšej intenzity vyvolalo v ojedinelých prípadoch halucinácie a iné poruchy vnímania. Pri priebežných vyšetreniach EKG, ktoré absolvovali radaroví technici, boli zistené i početné anomálie zmien funkcie srdcového svalu.
  Podobne ako v Amerike, tak aj sovietsky vedci zistili zmeny v množstve rôznych bielych krviniek a niektoré zmeny v tvorbe určitých krvných bielkovín. Najviac ohrozené boli samozrejme oči (Šedý zákal, silné slzenie a únava očí, poruchy videnia, zmena citlivosti na farebné svetlo).  Neskoršie následky: srdcový infarkt, porážka, rakovina
 
4.1 Mikrovlny
Napriek tomu, že žiarenie je vonkajšími vrstvami tienené, neodporúča sa stáť v jej bezprostrednej blízkosti počas chodu, keďže vždy dochádza k určitému úniku žiarenia.
Výsledky výskumov medzinárodne uznávaných odborníkov dokazujú, že pri mikrovlnnom žiarení môže dôjsť už pri nižšej intenzite, než akú udávajú normy, k nasledujúcim účinkom:
- Poruchy funkcií mozgu a iné patologické zmeny v mozgu.
- Oslabovanie imunitného systému.
- Urýchľovanie rastu rakovinových buniek.
- Zmeny správania ľudí aj zvierat ( tento účinok je už cielene využívaný  v psychiatrii a vo vojenskej oblasti).
- Zmeny v kalciovom toku z mozgových buniek, kalciové ióny hrajú dôležitú úlohu pri prenose informácií v nervovom systéme.
- Zásahy do dedičných informácií, genetické zmeny, deformity, klesajúca plodnosť, sterilita, zvýšené riziko potratu, pokles životaschopnosti detí, ktoré boli vystavené mikrovlnnému žiareniu ešte pred narodením.
- Priame pôsobenie mikrovlnného žiarenia do vnútorných častí oka môže pri dlhšej a opakovanej expozícií vyvolať poškodenie sietnice.
- Pacienti s implantovaným stimulátorom srdcovej činnosti  by mali byť zvlášť opatrní a nezdržiavať sa počas žiarenia v mikrovlnnej rúre v jej bezprostrednej blízkosti – môže to rušiť činnosť stimulátora a vyvolať tak poruchy srdcového rytmu.
- Zvýšenie  teploty tkaniva môže viesť k poškodeniu buniek a aktivácií vírusov,
 
4.2 Mobilné telefóny
  Dnes už je človek vyspelej krajiny, ktorého nebadať aspoň z času na čas s mobilom pri uchu, takmer vymierajúcim druhom.
Hladina žiarenia mobilov sa udáva hodnotou SAR (skratka pre špecifickú mieru absorbovania), ktorá udáva výkon žiarenia, ktorý pri telefonovaní pohltí ľudské tkanivo, v prvom rade hlava. Hodnota merania sa udáva vo wattoch na kilogram (W/kg). Rozsah siaha od mobilov s veľmi nízkymi hodnotami vyžarovania (pod 0,25 W/kg) až po telefóny s vysokými hodnotami (viac ako 1,0 W/kg).
Zo všetkých strán sa na nás valia výsledky výskumov, z ktorých jedny varujú pred nebezpečným vplyvom, a iné ich naopak vyvracajú.
Švédske výskumy hovoria, že deti a tínedžeri čelia päťkrát vyššiemu riziku vzniku tumoru mozgu pri častom používaní mobilu. Nemeckí výskumníci práve publikovali štúdie, ktoré poukazujú na to, že používanie mobilov nespôsobuje vznik určitého typu rakoviny, konkrétne melanóm oka. Poznatky z týchto štúdií popierajú skoršie výskumy, ktoré boli vedené rovnakými vedcami a lekármi a ktoré tieto dve veci, rakovinu a mobilný telefón, spájali. Doktor Vini Khurana, významný neurochirurg, nedávno zverejnil svoju rozsiahlu štúdiu zaoberajúcu sa porovnávaním škodlivosti a vplyvov mobilných telefónov na naše zdravie v porovnaní s fajčením. V nej sa vyjadril, že viac nebezpečné je používanie telefónu ako fajčenie, či azbest. Štúdia vysvetľuje, že vystavovanie sa tomuto nebezpečenstvu (mobilný telefón) po dobu desiatich a viac rokov môže zdvojnásobiť pravdepodobnosť vzniku rakoviny mozgu.
  Nejde len o riziko vzniku rakoviny, o ktorom sa v poslednej dobe často hovorí, ale i o riziko vzniku, poruchy spánku, či bolesti hlavy. Taktiež, ako tvrdia štúdie francúzskych vedcov, môže používanie mobilov viesť k nespavosti, depresiám a srdcovým ťažkostiam. A ak sme si mysleli, že nám môže škodiť len priame telefonické spojenie, z omylu nás vyviedli štúdie skupiny maďarských vedcov z univerzity v Szegede. Tí sa zaoberali otázkou, či mobil poškodzuje tvorbu spermií. Podľa výsledkov ich štúdie, ktorej sa zúčastnilo 221 mužov, nosenie mobilu vo vreckách alebo v puzdre okolo pása znižuje počet spermií až o
30 %.

Švédski vedci napríklad už v roku 2001 upozorňovali na nebezpečenstvo žiarenia z mobilov, ktoré by mohlo urýchľovať Parkinsonovu a Alzheimerovu chorobu. Avšak práve spomínanú Alzheimerovu chorobu, novodobú metlu starších ľudí, sa vedci z univerzity v v americkom Tampe pokúšajú naopak vyliečiť. Ako totiž ukázali laboratórne testy na myšiach, žiarenie z mobilných telefónov pravdepodobne bráni tomu, aby mozog tejto chorobe podľahol, ba dokonca pomáha zmierniť priebeh už prepuknutej choroby. Skúmaným myšiam bol mozog geneticky pozmenený tak, aby sa v ňom vytvárali usadeniny beta-amyloidu, ktorý je pre túto chorobu typický. Tie boli potom umiestnené v blízkosti antény, z ktorej dvakrát denne po dobu jednej hodiny vychádzalo elektromagnetické žiarenie s frekvenciou 918 MHz. Celý test trval 9 mesiacov. Mladším jedincom sa v mozgu neobjavili beta-amyloidové usadeniny vôbec. Starším sa síce určité sedimenty objavili, ale bolo ich rozhodne menej, než by sa dalo očakávať. Pre kontrolu boli žiarenie vystavené aj myši, ktorým do mozgu nijak nezasahovali. Po skončení pokusu sa im rapídne zlepšila pamäť.

Posledné tvrdenie si však zase odporuje z výsledkami iných experimentov, v ktorých testované osoby bezprostredne po použití mobilného telefónu vykazovali nižšie pamäťové schopnosti ako pred ich použitím.  V extrémnych prípadoch dochádzalo až  ku krátkodobým výpadkom pamäte. Vedci dnes prichádzajú stále z novými spôsobmi, ako využiť naše mobilné telefóny naopak ku prospechu zdravia. V laboratóriách sa už niekoľko rokov pracuje na projektoch, ktoré majú pomôcť lekárom liečiť a diagnostikovať pacientov na diaľku prostredníctvom mobilných telefónov. Jedná sa napríklad o videokonferencie pre lekárov, špeciálne telefóny pre seniorov s funkciami monitorovania pádu, núdzové tlačítka, spojenie na asistenčnú službu alebo možnosť lokalizovať majiteľa, čo je neoceniteľná vlastnosť napríklad pri ľuďoch s Alzheimerovou chorobou. Testuje sa dokonca aj služba vzdialenej rehabilitácie, kedy pacient so špeciálnym prístrojom cvičí doma a jeho dáta a výsledky sa prenášajú priamo k rehabilitačným lekárom a sestrám.

5 Vedenie vysokého napätia – syndróm „Fishpond“
V súvislosti s pôsobením elektromagnetických polí na človeka je neustále spomínaný CFIDS - Syndróm (Chronic Fatique Immune Dysfunction Syndrome = chronický syndróm Únavy a dysfunkcie imunitného systému). Symptómy sú napr.: silná únava, nevysvetliteľná horúčka, symptómy podobné chrípke, bolesti hlavy, poruchy spánku, poruchy pamäte - zábudlivosť, žalúdočno - črevné poruchy. Fishpond je malá obec v Anglicku, nad ktorou je vedené veľmi vysoké napätie 400kV. Stĺpy vedenia stoja v tesnej blízkosti mnohých domov. Popisované zdravotné problémy veľkého množstva ľudí po celom svete, ktorí bývajú pod vysokonapäťovým vedením aj menších rozmerov, či vo väčších vzdialenostiach od nich, sa nápadne podobajú problémom zisteným obyvateľom Fishpondu potom, čo bolo vedenie uvedené do činnosti.
  Niekoľko hodín po tom, čo sa istá dáma do tejto oblasti nasťahovala, sa začala cítiť zle. Pálili ju oči a cítila sa vyčerpaná. V priebehu ďalších mesiacov sa u nej objavovali náhle záchvaty bolestí hlavy nasledované depresiami, stavy všeobecnej podráždenosti a nespavosť. Prebúdzala sa uprostred noci kvôli kŕčom vo svaloch. Pri lekárskom vyšetrení jej bolo zistené pomerne vysoké množstvo bielych krviniek.
Jednému z jej synov  pri jazde na motocykli práve pod spomínaným vedením sa stalo, že bol na niekoľko okamihov „úplne mimo“. Pritom mal viac šťastia ako iný mladík, ktorý navštívil Fishpond a na svojom stroji zažil tiež takéto krátke bezvedomie („blackout“). Spadol a zlomil si niekoľko rebier.
  Takmer všetci obyvatelia trpeli rozličnými problémami ako sú depresie, zrakové problémy, pocit závratov, bolesti hlavy, vysoký krvný tlak, problémy s orgánmi močového a pohlavného ústrojenstva, vyrážky, nepravidelnosť srdcového rytmu a takmer nepretržitá nevoľnosť, hlavne pri vlhkom či hmlistom počasí.
  Niektorý obyvatelia pozorovali, že vždy, keď sa od tohto vedenia vzdialili, cítili sa lepšie, zatiaľ čo po návrate boli opäť postihnutý rovnakými nevoľnosťami. Príznaky, ktoré sa prejavovali obyvateľom Fishpondu, sú uznávané ako typické pre sťažnosti osôb žijúcich pod vysokonapäťovým vedením alebo v jeho blízkosti, a sú preto označované ako „syndróm Fishpond“.
 
6 Ochrana pred nežiaducimi vplyvmi elektromagnetických žiarení
- Udržovať odstup od elektrických vedení a prístrojov a žiariviek  aspoň 1 m, pokiaľ to okolnosti dovoľujú, aspoň 3 m od televízneho prijímača.
- Vyťahovanie nepoužívaných prístrojov zo sietí.
- V noci by nemalo byť pri posteli v blízkosti hlavy spiaceho pod napätím žiadne vedenie.
- Pri práci s laserovými zariadeniami ochrana spočíva v zamedzení možnosti zasiahnutia očí priamym ani odrazeným lúčom. Pre takúto prácu nie sú vhodný ľudia s už vzniknutými poruchami zrakových orgánov a videnia.
- Pred nadmerným pôsobením nebezpečných UV žiarení nás okrem vhodných prípravkov proti spáleniu, ktoré sú voľne predajné na trhu , ochráni aj uvážená doba pobytu na priamom Slnku. V prípade, že už stihlo dôjsť k poškodeniu, je dôležitá následná starostlivosť.
- Čo sa „mobilného ohrozenia“ týka, odporúča sa , aby ľudia nepoužívali mobilné telefóny nadmieru a podnikli opatrenia na obmedzenie času používania mobilu, či jeho ukladania v blízkosti svojho tela. Veľkým pomocníkom voči žiareniu môže byť aj používanie hands free, vypínanie prístroja na noc, alebo aspoň jeho ukladanie čo najďalej od hlavy, najlepšie do inej miestnosti.
- V prípade, že bývate v blízkosti vysokého napätia a prejavujú sa u vás opísané problémy, je vhodné sa presťahovať, v opačnom prípade môže pomôcť aj obmedzenie prítomnosti väčších kovových predmetov v posteli, napríklad mosadzná posteľ pôsobí ako anténa pre elektromagnetické polia.
- Osobná ochrana pracujúcich s ionizujúcim ( röntgenové, gama, kozmické)  žiarením spočíva v používaní osobných ochranných pracovných pomôcok s tieniaceho materiálu, zvyčajne z olovnatej gumy. Títo pracovníci majú výhody čo sa týka mzdy, skrátenia pracovného času, zákazu pracovať nadčas ako aj prednostného práva na zotavenie.

7 Záver
Na rozdiel od našich starých otcov, či prastarých otcov, ktorý možno ešte chodievali pozerať televízor do jedinej obrazovky na dedine a o mobile možno ešte ani nepočuli, dnešný človek je dvadsaťštyri hodín denne vystavený elektromagnetickými vlneniam rôznej intenzity, či dĺžky. Zo všetkých žiariacich aj nežiariacich médií na nás padajú tony informácií o škodlivých účinkoch elektromagnetických polí rôznych prístrojov, a zároveň obrovské kvantá rovnako dôkladne podložených výskumov dokazujúcich ich úplnú neškodnosť. Neraz je ťažké si z toho neprehľadného množstva vybrať, čomu môžeme veriť a čo je len šikovným reklamným ťahom. Dokonca aj v prípade, že by sme súhlasili s ich jednoznačnou škodlivosťou, v dnešnej modernej „elektrickej“  dobe sa zdá vyhnutie sa týmto nepriaznivým vplyvom nemožné, keďže aj pokrytie signálom rôzneho pôvodu je dnes už takmer všade. Faktom ale aj naďalej ostáva, že napriek spornej mienke o škodlivosti elektromagnetických vlnení okolo nás, nikto zatiaľ nepopiera nezávadnosť prostredia nevystavenému umelým elektromagnetickým poliam. Preto je do budúcnosti, v ktorej budú tieto faktory pravdepodobne ešte naberať na intenzite, dôležité nájsť spôsoby ako sa im aspoň čiastočne vyhnúť, či ich odtieniť, a pritom môcť naďalej užívať výhod s nimi spojených.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Prírodné vedy » Fyzika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.054