:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

:: Prírodné vedy » Geografia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

Nejasné a sporné lokality na Slovensku

Prírodné vedy » Geografia

Autor: Dievča petuska1 (22)
Typ práce: Referát
Dátum: 14.01.2016
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 692 slov
Počet zobrazení: 473
Tlačení: 41
Uložení: 50

Nejasné a sporné lokality na Slovensku

Na území Slovenska môžeme stále nájsť mnoho miest o ktorých vieme len veľmi málo. Ale nájdeme aj také, o ktorých vieme, ale nedokážeme ich úplne presne lokalizovať. Dnes je veľkým prínosom rozvoj nedeštruktívnej archeológie, ktorá výrazne napomáha pri ich nájdení. Sem sme zaradili niekoľko nejasných, sporných lokalít...

Zámok Bana

Lokalita - ? okres Piešťany

Podľa všetkého ide o ranostredoveký hrad s ktorým sa stretávame v historickej spisbe, ale bez udania jeho presnej polohy. Bol pravdepodobne drevohlinitého charakteru. Zanikol prevdepodobne už na zašiatku 14. storočia. Niektorí autori predpokladá jeho polohu pri obci Banka pri Piešťanoch. Ale väčšina zastáva názor, že stál buď o lokalitu Hradište pri Moravanoch alebo Hradisko vo Veselom. Zopár historikov ho dáva do súvislosti s obcou Bánova na Morave.

Zámok Bardejov

Lokalita - okres Bardejov

Medzi historikmi je už dlho sporný vežovitý objekt, ktorý sa nachádzal v obvode hradieb. Vieme, že do roku 1412 slúžil kráľovskej posádke colnice. Tento obiekt bol pravdepodobne situavaný v blízkosti Hornej, známej aj ako Prešovskej brány. Postupne ale zanikol.

Zámok Budkovce

Lokalita - okres Michalovce

Na tejto lokalite môžeme nájsť sotva viditeľné stopy dvoch opevnených stredovekých objektov. O ich existencii nám hovorí správa z roku 1489, ktorou kráľ Matej I. Korvín povolil výstavbu nového kaštieľa na mieste staršieho zničeného hradu.

Zámok Červeník

Lokalita - okres Hlohovec

O tom, že v tejto obci kedysi mohol stáť hrad vypovedá len jej maďarský názov - Veresvár, teda Červený hrad. Táto obec je spomínaná v listine z roku 1295 a potom jej zničenie požiarom v roku 1317. Problémom pri lokalizácii tejto stavby je posun osady v dôsledku stavby leopoldovskej pevnosti.

Zámok Čierna Voda

Lokalita - okres Galanta

V roku 1286 sa tento hrad, pod názvom Nyék spomína ako nížinné sídlo, ktoré patrilo do majetku bratislavského župana Jána. Dosiaľ sa po tejto stavbe nenašli žiadne stopy a tak o jeho existencii v podstate nevieme nič.

Zámok Dolné Plachtince

Lokalita - okres Veľký Krtíš

Chýbajúci archeologický prieskum neumožňuje presnú lokalizáciu stavby a jej vzhľad. Existencia hradu je ale nesporná, kedže v roku 1306 sa ho zmocnilo vojsko Karola I. Róberta od magistra rytiera Donča. Predpokladá sa, že práve pri tomto útoku bol natoľko poškodený, že postupne zanikol. Jeho výskyt sa predpokladá buď pri Kostole sv. Martina alebo pravdepodobnejšie na kopci Hájnický kameň.

Zámok Drienovec

Lokalita - okres Košice - okolie

V tejto oblasti boli zistené len stopy po prehistorickom hradisku. Hrad spomínajú predovšetkým dvaja historici, B. Varsik a P. Engel, ktorí predpokladali existenciu hradu Somodi na začiatku 14. storočia neďaleko obce. Dodnes ale neboli objavené žiadne relevantné stopy, ktoré by potvrdzovali existenciu tohto stredovekého hradu.

Zámok Hédervár

Lokalita - ? okres Pezinok

V dobovej spisbe z rokov 1322 a 1361 sa Hedvara spomína ako hrad svätojurských grófov. Niektorí autori ho stotožňujú s malým hrádkom nad miestnou časťou Cajla pri Pezinku. Bližšie informácie o ňom chýbajú.

Zámok Horné Strháre

Lokalita - okres Veľký Krtíš

Všetko nasvedčuje tomu, že tento hrad sa uvádza len omylom, zámenou hradu Sztrahora v dnešnom Maďarsku v Súpise pamiatok, z ktorého následne vychádzala iná vlastivedná literatúra. O tom, že došlo k omylu nasvedčuje aj dobová spisba, ktorá žiaden takýto hrad nespomína a na vyvýšenine Hrádok chýbajú akékoľvek stopy po stredovekom opevnení.

Zámok Hradná

Lokalita - okres Bánovce nad Bebravou

Narušenie tejto lokality stavebnou činnosťou v podstate znemožňuje bližší výskum tohto stredovekého hradu. Tento ranostredoveký hrad bol pravdepodobne už v priebehu 11. storočia centrom pohraničnej provincie a archidiakonátu. Neskôr patril do majetku mocného rodu Hunt-Poznan. Jeho lokalizácia sa predpokladá na skalnej vyvýšenine nachádzajúcej sa východne nad obcou Veľká Hradná. Predpokladá sa, že zanikol pričinením Matúša Čáka Trenčianskeho v období šľachtickej anarchie na začiatku 14. storočia. V roku 1329 sa spomína už len ako locum castri, teda miesto hradu.

Zámok Humenné

Lokalita - okres Humenné

Ide o opevnené sídlo, ktoré sa spomína v roku 1449 v súvislosti s bratríkmi. Táta stavba bola zakomponovaná do dnešného kaštieľa a tak nie je dnes už možné tútp stavbu presne preskúmať. Pravdepodobne nešlo ani o hrad, len o menšiu opevnenú stavbu.

Zámok Ipeľské Predmostie alebo Hidvég

Lokalita - okres Veľký Krtíš

V dobových prameňoch je spomínaný v roku 1290 ako drevený hrad na ostrove v panstve Hidweg, ktorý patril županovi Biterovi z rodu Balašovcov. Predpokladá sa, že túto stavbu nechal vybudovať Michal Balaša po roku 1252, teda po tom, čo získal tento majetok od kráľa. Vieme, že v čase najväčšej moci patril aj do majetku Matúša Čáka Trenčianskeho. Predpokladá sa, že počas bojov s kráľom Karolom I. Róbertom bol poškodený a neskôr veľmi rýchlo zanikol.

Zámok Klin nad Bodrogom

Lokalita - okres Trebišov

Bodrogszég sa v listine z roku 1322 spomína ako hrad, ale pravdepodobne išlo len o opevnené sídlo. Nevieme ani kedy vznikol a aj o jeho zániku existujú len rôzne dohady. Chýbajúci archeologický prieskum neumožňuje poznať jeho ráz a veľkosť.

Zámok Krupá

Lokalita - okres Trnava

Tento nížinný hrad nechal koncom 14. storočia postaviť pravdepodobne bratislavský kastelán Ján z Krupej. Pravdepodobne sa nachadzal niekde v blízskosti Dolnej Krupej. Pravdepodobne zanikol v chaotickom období bojov na začiatku 15. storočia.

Zámok Mihalvár

Lokalita - ? okres Prievidza

Tento hrad sa spomína v katastri obce Oslany v roku 1329 ako lapis Mihalwara. Niektorí autori ho ale mylne stotožňujú s Michalovým vrchom pri Klačne. Ale podľa všetkého bol tento neznámy hrad situovaný na niektorom z výbežkov sopečného pohoria Vtáčnik v oblasti nad Hornou Vsou.

Zámok Modra

Lokalita - okres Humenné

Na lokalite Hradisko sa našli pozostatky stavby z obdobia 13. - 14. storočia. Išlo len o jednoduchú jednodielnu stavbu bez murovaného vyhotovenia, čo nasvedčuje tomu, že pomerne skoro zanikla. O stavbe chýbajú aj akékoľvek historické správy, ktoré by napomohli jej lepšiemu poznaniu.

Zámok Oborín

Lokalita - okres Michalovce

Ide o neskorostredoveké sídlo castrum, ktoré sa spomína pomerne neskoro, až v roku 1470. Podľa dobových správ z roku 1471 mohlo ísť aj o raný kaštieľ castellum. Viac o ňom nevieme, pretože akékoľvek pozostatky časom úplne zmizli

Zámok Pavlovce nad Uhom

Lokalita - okres Michalovce

Jedna sa o zaniknuté šľachtické sídlo, ktorého ruiny sa spomínajú ešte v roku 1604. Išlo najskôr o neskorostredoveký kaštieľ, ktorý bol pravdepodobne vystavaný na mieste staršej, jednoduchej stredovekej kúrie. Z tejto obce pochádza aj známy šľachtický rod Pavlovickovcov - Páloci.

Zámok Pernek

Lokalita - okres Malacky

Ide o pomerne rozľahlý ranostredoveký hrad, prípadne hradisko, ale o ktorom vieme len veľmi málo. Nachádzal sa nad cestou cez Malé Karpaty. V dobových správach sa nespomína a preto sa predpokladá, že zanikol ešte pred prestavbou na kamenný hrad.

Zámok Posádka

Lokalita - okres Hlohovec

Nejde len o stredovek, ale aj prehistorickú lokalitu, ktorá sa nachádza na malom výbežku nad riekou Váh. Niekedy sa táto lokalita stotožňovala s hradiskom Szolgagyör inokedy so Zöldvárom. Stavba sa pravdepodobne po narušení ťažbou hliny z veľkej časti zosunula po svahu smerom nadol. Predpokladá sa tu aj výskyt bratríkov po roku 1452.

Zámok Pozdišovce

Lokalita - okres Michalovce

Ide o stredoveký objekt, ktorý sa spomína už v polovici 14. storočia. Išlo buď o nížinný hrad alebo castellum, teda kaštieľ. Predpokladá sa, že zanikol pomerne skoro a postupne úplne zmizol. O jeho existencii nevieme nič a nevieme ani to, kde sa približne mohol nachádzať. čo znemožňuje akýkoľvek bližší archeologický prieskum.

Zámok Prievidza

Lokalita - okres Prievidza

O existencii hradu hovoria dobové listiny, podľa ktorých sa ho v roku 1276 pokúšal dobyť Ladislav IV. Kumánsky z rúk Petra, z bíňskej vetvy rodu Hunt- Poznan. V roku 1299 ho zabral Matúš Čák Trenčiansky. Naposledy sa spomína v roku 1341. Jeho výskyt sa predpokladá na vyvýšenine nad mestom, vedľa starého románskeho kostola Panny Márie. Jeho presnej lookalizácii by pomohol archeologický prieskum.

Zámok Sobôtka

Lokalita - okres Rimavská Sobota

Jedná sa o zvyšky hradu alebo skôr menšej pevnosti, ktoré vystavali na ostrove vytvorenom riekou Rimava Turci okolo roku 1555. Predpokladá sa, že mohla byť vystavaná na mieste staršieho opevnenia z čias Jána Jiskru z Brandýsa. V roku 1967 boli z nepochopiteľných príčin pozostatky tejto stavby z veľkej časti zbagrované.

Zámok Stupava

Lokalita - okres Malacky

Prvá zmienka o hrade Stupava pochádza z roku 1271 a posledná z roku 1332. Podľa neho bola nazvaná aj priľahlá provincia. Historici ho situujú do priestoru neskororenesančného opevneného kaštieľa. Ale nie je to hmotne doložené. Objavujú sa aj názory, že ide o dobovú zámenu s hradom Pajštún.

Zámok Szolgagyör

Lokalita - ?

Toto stredoveké stredisko pohraničného komitátu z 13. až 14. storočia nebolo dosiaľ úplne presne lokalizované. Je možné, že sa nachádzalo niekde na ľavom brehu Váhu, v oblasti Hlohovca, Posádky. Niektorí historici zastavajú názor, že mohol stáť pri rovnomenej osade neďaleko Veľkých Dvorník, ktoré sú dnes miestnou časťou Dunajskej Stredy.

Zámok Turna

Lokalita - ? okres Pezinok

Jeho výskyt sa predpokladá niekde v katastri obce Vinosady. Podľa historika J. Lukačku išlo o menší hrad, ktorý patril bratislavskému županovi Jánovi. Podľa listín bol v roku 1286 dobytý a vypálený vojvodom Oporom a následne úplne zanikol.

Zámok Uhorské

Lokalita - okres Poltár

Vieme, že sa jedná o pomerne rozľahlý jednodielny stredoveký hrádok, ktorý sa nachádza na okraji kopca Cerina. Podľa všetkhé sa jednalo o drevohlinitý hrádok. Existujú aj názory, že mohol mať aj murovaný charakter, ktorý môže potvrdiť len archeologický prieskum, ktorý by ho posunul do sféry stredovekých hradov.

Zámok Veselé

Lokalita - okres Bardejov

Na existenciu hradu poukazuje maďarské meno obce Wyvgvár, hrad, ktorý sa v prameňoch objavuje od roku 1310. Na Hradisku v južnej časti tejto obce zistil A. Točík opevnené sídlisko z doby bronzovej. Toto nálezisko bolo ale poškodené ťažbou hliny. Nálezy z obdobia 12. až 15. storočia svedčia o existencii drevohlinitého hrádku o ktorého existencii nevieme takmer nič.

Zámok Vranov nad Topľou

Lokalita - okres Vranov nad Topľou

Ide o opevnený stredoveký objekt, ktorý zobrazuje rytina z roku 1686. Na zobrazení vyčnieva mohutná polozborená veža nad veľký, bastiónmi opevnený kaštieľ. Na ráz kaštieľa poukazuje skutošnosť, že toto sídlo (castellum) z polovice 15. storočia majitelia Rozgoniovci v období okolo roku 1472 náležite opevnili. Podľa dobových správ toto opevnenie zahŕňalo kostol a viacer hospodárskych stavieb.

Zámok Zöldvár

Lokalita - ? okres Hlohovec

V druhej polovici 13. storočia tento stredoveký hrad patril do majetku rodu Hunt-Poznan zo Seku. Hovorí o tom listina z roku 1316, kde sa okrem iného píše, že jeho majiteľ magister Ján, ktorý odvodzoval svoje meno od tohto hradu, bol spojencom Matúša Čáka Trenčianskeho. Historik J. Lukačka situuje tento stredoveký hrad do oblasti pri Posádke, ktorá sa nachádza na ľavom brehu rieky Váh.

Zámok Žilina

Lokalita - okres Žilina

Jedná sa o kráľovský hrad, ktorý sa spomína ako majetok prisluchajúci k bystrickému županstvu od polovice 14. storočia. Spomína sa v listine z roku 1397, ktorá ho lokalizuje do blízkosti stredovekého mesta Žilina. Pravdepodobne zanikol niekedy v 15. storočí.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#čo je to hradisko? #malacky referaty
0.015