7. zadanie – Pedosféra, Poloha Slovenska, Hospodárstvo Afriky

Prírodné vedy » Geografia

Autor: Dievča verca123 (26)
Typ práce: Maturita
Dátum: 19.10.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 489 slov
Počet zobrazení: 255
Tlačení: 20
Uložení: 19

7. zadanie

a) Pedosféra - vysvetli pojmy: pôda, pôdotvorný činiteľ, pôdotvorný proces, zloženie a vlastnosti pôdy. Aké pôdne druhy poznáme?

Vymenujte faktory(vplyvy), ktoré pôsobia na vznik a úrodnosť pôd.

Pôda- jej základom je materská hornina- pevná, prírodnými procesmi nenarušená hornina

- mení sa na pôdotvorný substrát a ten na pôdu

vzniká zvetrávaním- mechanickým( zmena teploty, klímy), chemickým( podzemná voda, dážď), biologickým ( rastliny, živočíchy)

Pôdotvorné činitele- činitele ovplyvňujúce tvorbu pôdy

- klimatické činitele, rastliny, živočíchy, človek, prírodné katastrofy, podzemná voda, čas, teplota, zrážky, vietor, georeliéf

Pôdotvorný proces- zložitý chemicko fyzikálny biologický proces, pri ktorom dochádza k rozkladu starých látok a vzniku nových

Zložky pôdy: neživé- pevná( horniny), kvapalná( podz.voda), plynná( pôdny vzduch), humus- zvyšky odumretých rastlín a živočíchov

živé- edafon: zooedafon- živočíchy, fytoedafon- rastliny

Pôdne druhy- určujú sa v závislosti od zrnitosti- textúry

  1. a) skeletnaté- zrniečka viac ako 2mm
  2. b) Jemnozem- piesočnatá(ľahká)- Záhorie, prevzdušnené, málo humusu, viate piesky

hlinitá ( stredne ťažká- najúrodnejšia)- nížiny, rovnomerne piesok, íl

ílovitá( ťažká)ťažko obrábateľné, priepustné pre vzduch a vodu, typické erózie, podhorské oblasti 

Úrodnosť pôdy- závisí od množstva humusu

- schopnosť pôdy poskytovať dobré životné podmienky pre rastliny a poľnohospodárov

- prirodzená- bez zásahu človeka

- umelá- hnojenie, pesticídy, zavlažovanie

b, Poloha Slovenska

Určite polohu Slovenska geografickými súradnicami a analyzujte výhody a nevýhody polohy.

Zhodnoťte dôsledky polohy Slovenska vzhľadom na vzdialenosť k oceánom a nadmorskej výške.

Zhodnoťte postavenie Bratislavy ako hlavného mesta, jeho význam v stredoeurópskom regióne, perspektívy vývoja.

 (všeobecné pomôcky: všeobecnozemepisná mapa SR, Mapa Strednej Európy)

Rozloha- 49 tisíc km2- podobne ako D8nsko, Holandsko, Švajčiarsko

Pozitíva- priesečník kultúr, obchodných ciest- Jantárová, Soľná, súčasnosť- dopravné prepojenie medzi Záp. a Vých. Európou , Kremnica- stred Eur.

Negatíva- vojny, konflikty, žiadne more

- najkratšia hranica s Ukrajinou, najdlhšia s Maďarskom

-bližšie k Sev. pólu ako k rovníku

-Čas- podľa 15*vd- SEČ, letný čas- VEČ +1 hod

šírkové rozpätie- 1*53‘

dĺžkové- 5*44‘

sever- oravská polhora- 49*37‘

juh- Patince- 47*44‘

západ- záhorská vec- 16*50‘

východ- Nová sedlica 22*34‘

Najužšie miesto- Orlov a Hosťovce

Najvyšší bod- Gerlach 2655

najnižší- Streda n/Bodrogom 94mnm

výškové rozpätie- 2561 m

Bratislava 17*7‘ vd, 48* 9‘ sš

pozitíva- riečny prístav, blízkosť Viedne, Budapešte, prepojenosť s Rýn-Mohan-Dunaj, spojenie so Severným a Čiernym morom, dopravné prepojenie s ostatnými štátmi

Negatíva- okrajová poloha v SR, rastie do výšky a nie do šírky, dopravné prepojenie- zápchy

Centrope- stredoeurópsky región- Viedeň, Brno, Gyor, Budapešť, BA, TT, Eisenstadt- prepojenie obchodných vzťahov

c) Hospodárstvo Afriky

Opíšte zameranie hospodárstva v jednotlivých oblastiach vo väzbe na prírodné podmienky a zdroje nerastných surovín (ropa, železná ruda, drahé kovy, farebné kovy, fosfáty).

Lokalizujte oblasti ťažby nerastných surovín. 

Zdôvodnite zaostalosť priemyslu v rôznych oblastiach Afriky napriek bohatým zdrojom nerastných surovín. 

Analyzujte hodnoty HDP na obyvateľa afrických štátov (použite tabuľky). Vysvetlite zistené rozdiely.

všeobecné pomôcky: Tabuľka – Ekonomické ukazovatele vybraných afrických štátov

Mapa Afriky - hospodárstvo

Tabuľka – Ekonomické ukazovatele vybraných afrických štátov (1999)

Štát

HDP/obyv. (USD)

Podiel na tvorbe HDP (%)

poľnohospodárstvo priemysel služby

Juhoafrická rep.

3 170

5

43

52

Líbya

5 540

5

50

45

Gabon

3 330 

7

60

33

Somálsko

190

65

9

26

Zair (Konžská dem. rep.)

110

58

17

25

Libéria

490

39

23

38

Egypt

1380

17

33

50

Uganda

320

44

18

38

Angola

270

72

neuvedené

neuvedené

Nigéria

260

32

41

27

Zdroj: Lexikon Zemí 2003

Nerastné bohatstvo: Južná Afrika- meď, chróm, železná ruda, zlato, platina

medený pás- Zair, Zimbabwe, Zambia, JAR

Severná Afrika – ropa, zemný plyn- Líbya, Alžírsko, Egypt

Guinejský záliv- ropa, ž.ruda, diamanty

Afrika- ekonomicky najslabší kontinent, najviac najchudobnejších štátov sveta- Benin, Čad, Uganda, Mali, Etiópia- zo všetkých krajín je rozvinutá len JAR

- vývoz NS, poľnohosp. plodín, dovoz hotových výrobkov

- závislosť od svetového obchodu

Priemysel: ťažobný, spracovanie ropy ( Sev. Afrika), bavlny ( sever), hutníctvo- medený pás, potravinársky- kakao, káva

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#vznik a vlastnosti pôd #pedosféra

Vypracované maturitné otázky z geografie

Diskusia: 7. zadanie – Pedosféra, Poloha Slovenska, Hospodárstvo Afriky

Pridať nový komentár

:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Prírodné vedy » Geografia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.015