25. zadanie – India, Účelové vlastnosti krajiny, hospodárstvo Spojených štátov Amerických

Prírodné vedy » Geografia

Autor: Dievča verca123 (26)
Typ práce: Maturita
Dátum: 19.10.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 066 slov
Počet zobrazení: 222
Tlačení: 16
Uložení: 15

25. zadanie

a) India - charakterizujte národnostné, etnické, jazykové a náboženské zloženie obyvateľstva Indie. Rozhodnite, či takéto usporiadanie spôsobuje napätie v regióne. Uveďte niektoré zaujímavosti z náboženského alebo kultúrneho života krajiny.

(všeobecné pomôcky: všeobecnozemepisná mapa Ázie)

India bude najpočetnejší štát, lebo v Číne majú sankcie za viac detí a v Indii to nedovoľuje náboženstvo

- chlapci v Indii sú uprednostňovanejší, lebo dcére musia rodičia zaplatiť svadbu

- Indogangská nížina – najväčšia hustota zaľudnenia

- dominantné náboženstvo- hinduizmus- krava, ale aj islam

-spor o Kašmír, žijú tam moslimovia, chce ho Pakistan

- menej rozvinutá krajina, izolovaná od zahraničných investícií

- je známa svojimi náboženskými tradíciami- budhizmus, hinduizmus, džinizmus, sikhizmus- guruovia, nefajčia, nepijú

- bývalá kolónia GB

- jazyky: hindi, ENG, sanskrit a vyše 1500 domorodých jazykov

- literárne pamiatky Mahábharáta, Rámajána, védy

- Zvláštnosťou Indie je kastovníctvo. Členenie medzi ľuďmi je pre našinca nepredstaviteľné. Kastovníctvo rozdeľuje hinduistov približne na tri tisíc skupín. Pri uzatvorení manželstva s inou kastou vždy jeden prichádza o svoje výhody. Najvyššie postavení sú bráhmani a najnižšie postavení sa nazývajú nedotknuteľní. Títo ľudia sú kastovníctvom odsúdení na otrasný život, z ktorého sa nemôžu vymaniť. Oficiálne však kastovníctvo ústava zakazuje.

- Zloženie: Najväčší podiel, a to až 84 % majú hinduisti, 11 % moslimovia, 2 % kresťania. Ostatné náboženstvá ako budhisti a iní sú zastúpení iba nepatrne. Podľa národnosti majú najväčší podiel Hindustánci. Nasledujú Telugovia, Bengálci, Maráthovia, Tamilci a ďalší

- hlm New Dehli, menou je rupia

-Skutočnú nezávislosť India získala až v r. 1947 (ústava v r. 1950). Pri získaní nezávislosti sa organizovaním kampane a odporu preslávil M. Gándhí. Pri osamostatňovaní sa Indie vznikli takmer v rovnakom čase rozdelením krajiny aj Pakistan a Bangladéš.

Rieka Ganga - posvätná rieka

Ágra - Tádžmahal (Taj Mahal)- hrobka, ktorú dal postaviť cisár svojej manželke Mahal. Ágra leží južne od hlavného mesta Dillí.

Rajasthan (Radžastan) - najnavštevovanejší štát Indie. Známy je napr. palác na jazere Udaipur. Za návštevu stojí aj Puskhar, ktorý je síce len malým mestom, ale počas ťavieho trhu nemá obdobu. Mesto Puskhar je zasvätené stvoriteľovi Brahmovi. V Puskhare nakúpite najkrajšie suveníry z tkaných látok, striebra

Goa - turisticky najobľúbenejšie miesto vďaka úžasným plážam, ktoré zdobia nádherné palmy. Je tu množstvo barov, nočných podnikov. Pláže ponúkajú dostatok športových aktivít. Jedny z najkrajších pláží tejto oblasti sú Valca a Colva.

Back-waters, kanály vybudované Portugalcami, veľká atrakcia pre turistov. Predstavujú sústavu lagún, porastenú palmami.

Veľké indické mestá :Bombaj (Mumbai - Mumbaj) - najbohatšie mesto Indie, očarujúce pamiatky, nočný život ,Bollywood

Colcata (alebo Kalkata) - misijný dom matky Terezy

Bangalore - maharadžov palác, najväčšia botanická záhrada v Indii

Matura - rodisko boha Krišnu

Madras - katedrála sv. Tomáša, ovocný a kvetinový trh

Dillí (Doslovne Nové Dillí resp.Naí Dillí) - hlavné mesto Indie

K2 - najvyšší vrch Indie s nadmorskou výškou 8611 m je súčasne druhým najvyšším vrchom sveta

India je bohatá na vzácne zvieratá a dravce. Žijú tu slony, levy, leopardy, tigre a iné druhy exotických zvierat. Obľúbené adrenalínové výlety - pozorovanie tigrov a iných divokých zvierat sa poriadajú do rozsiahlych národných parkov.

-oblečenie- sárí, pestrofarebné vyšívané zlatom

Hinduisti- uznávajú 3 Bohov: Brahmu, Višnu a Šivu- karma, reinkarnácia

Joga- cesta sebaovládania, disciplíny k oslobodeniu

Budhizmus- cesta k nirváne, oslobodeniu od utrpenia

UCTIEVANIE KRAVY: Indický reformátor Gándhí raz poznamenal, že krava je naozaj najuniverzálnejším symbolom hinduizmu a ochrana kravy jeho najvýrečnejším princípom. Hinduisti sa možno zhodnú na malom počte vecí, ale na uctievanie kravy sa pozerajú ako na symbol nenásilia. Všetky produkty kravy – vrátane mlieka, moču a trusu – sa považujú za očisťujúce.

b) Účelové vlastnosti krajiny

Vysvetlite účelové vlastnosti krajiny, prírodné zdroje a krajinný potenciál.

Uveďte príklady oblastí Slovenska s rôznym krajinným potenciálom (poľnohospodársky, vodný, rekreačný).

Porovnajte obnoviteľné a neobnoviteľné prírodné zdroje, uveďte konkrétne príklady. 

Opíšte (na príklade), v čom spočíva ekologická únosnosť krajiny.

(všeobecné pomôcky: Fyzickogeografická mapa Slovenska)

a)neobnoviteľné vyčerpateľné zdroje energie- zásoby ubúdajú

fosílne palivá- ropa, uhlie, zemný plyn

kvalita vody a ovzdušia, niektoré druhy rastlín a živočíchov

Tep. Elektrárne: Zemianske Kostoľany, Vojany

ťažba uhlia: Handlová, Nováky, Prievidza

Jadrové: Mochovce, Jaslovské Bohunice, mala byť Kecerovce

  1. b) Obnoviteľné vyčerpateľné

-biomasa, pôda, poľnohospodárske plodiny

- Biomasa: lesná- konáre, pne, kôra

poľnohospodárska- obilná a repková slama, živoč. odpad

odpad z drev. priem.- odrezky, piliny- neprodukuje emisie

- biodiesel- Nem., Fr., etanol- Fín., Švajč.

  1. c) Obnoviteľné nevyčerpateľné

- alternatívne- sú neobmedzené

-vietor, Slnko, voda, geotermálna energia, morské vlny

Veterné: Rozbehy na Záhorí, Ostrý vrch na Myjave, Skalité na Kysuciach

v budúcnosti- R. Sobota, NZ, LV

výhody: neprodukcia škodlivých plynov, decentralizácia energetiky

nevýhoda: malá využiteľnosť, narušenie vzhľadu krajiny

-vodné el- dlhá životnosť

energie mor.vln- príliv, odliv, čo naj´dalej od rovníka

geotermálna- teplota jadra, Island

slnečná- solárne elektrárne

Krajinný potenciál- schopnosť krajiny poskytovať možnosti a predpoklady pre rôzne využitie krajiny

Čiastkový: surovinový, úrodnostný, vodohospodársky, využitie termálnych vôd, potenciál zástavby- diaľnice, rekreačný

Komplexný- polyfunkčná krajina, viac potenciálov- Žitný ostrov- podz. voda, úrodnostný, lesohospodársky

Ekologická únosnosť- prípustná miera zaťaženia krajiny človekom, aby nedošlo k devastácií

Stabilita- udržiavanie rovnováhy, vyrovnanie vonkajších vplyvov bez zásahu človekom

Diverzita- pestrosť, rozmanitosť, krajina sa mení v intervale- monzúny

Variabilita- časová premenlivosť, 4 ročné obdobia, striedanie období

Environmentalistika- veda zaoberajúca sa ŽP

Ekológia- skúma vzťahy medzi jednotlivými zložkami prostredia

c) USA - analyzujte hospodárstvo Spojených štátov Amerických a uveďte či existuje prepojenie hospodárstva USA a Kanady.

Vyčleňte najdôležitejšie oblasti priemyslu USA, Kanady a charakterizujte zameranie ich priemyselnej výroby. 

Posúďte perspektívy nových priemyselných oblastí v jednotlivých regiónoch. 

Porovnajte štruktúru dovozu a vývozu USA ako celku, odlíšte špecifiká jednotlivých oblastí. 

(všeobecné pomôcky: všeobecnozemepisná mapa Severnej Ameriky, hospodárska mapa Severnej Ameriky )

Tabuľka – Ekonomické ukazovatele hospodárstva USA a Kanady

 

USA

Ekonomické ukazovatele

2000

Tvorba HDP 1997

Vývoz 2000

Odberateľské krajiny 2000

Dovoz 2000

Dodávateľske krajiny 1997

Miera nezamestnanosti

4,9%

Služby 73,2%

Stroje a dopravné zariadenia 46%

Kanada 24%

Kapitálové investície 23%

Kanada 19%

Miera inflácie

1,7%

Priemysel 25,2%

Priem. suroviny 22%

Mexiko 13%

Vozidlá a súčiastky 16%

Japonsko 13%

HDP/1 obyv.

31 910

USD

Poľnohospodárstvo 1,6%

Spotrebný tovar 12%

Japonsko 8%

Počítače

7%

Mexiko 11%

Hospodársky rast

3,4%

 
 

Kanada

Ekonomické ukazovatele

2000

Tvorba HDP 1997

Vývoz 2000

Odberateľské krajiny 2000

Dovoz 2000

Dodávateľske krajiny 1997

Miera nezamestnanosti

6,8%

Služby 60,0%

Stroje a zariadenia 25,0%

USA 74%

Stroje a zariadenia 34%

USA 74,0%

Miera inflácie

2,7%

Priemysel 27,0%

Vozidlá

23,0%

EU 5%

Vozidlá 21%

EU 9,0%

HDP/1 obyv.

20 140

USD

Poľnohospodárstvo 3,0%

Hotové výrobky 19,0%

Japonsko 2%

Hotové výrobky 19,0%

Japonsko 3%

Hospodársky rast

2,3%

 

Zdroj: Lexikón Zemí 2003

USA- zatiaľ veľmoc no. 1, v 2020 ju predbehnú Číňania

Kanada- vyspelá, vďaka USA

NAFTA- hosp. organizácia, združuje USA, Kan., Mexiko

Kanada má viac NS, ale neťaží tak veľmi ako USA

Kanada: Ontario- najhospodárskejšia oblasť- susedí s USA, mierne podnebie, prepojenie na Chi- Pitts

Quebec- prepojenie na Bos-Wash

Britská Columbia- San-San

USA- strojárstvo- autá- Ford, Chrysler, Lexus, Cadillac, Mustang, General motors, Chevrolet

Kanada- závislá od USA, ale USA nie je závislá od Kanady

Anglosaská Amerika- USA+ Kan., Mex + Južná Amerika- Latinská Amerika

Kanada- obilie, drevárstvo, hutníctvo, stroj., chem.

NS- Labradorský pol.- žel. ruda, Manitoba, Ontario- nikel, Alberta- ropa

starostlivosť o ŽP- hydroelektrárne

svetová obilnica- prérie- juh- Quebec, Ontario, Manitoba

chov- hov. dobytok, rybolov- lososy

USA: a) megalopolisy- San- San, Bos- Wash, Chi- Pitts

  1. b) Sun Belt-JZ
  2. c) Veľké kanadské jazerá- Detroit, Cleveland
  3. d) Mexický záliv- Texas
  4. e) Sillicon Valley- hi- tech údolia

- presun priem. odvetví k Mexiku-lacná pracovná sila

- kozmický priemysel, zbrojársky

Poľnohospodárske oblasti: a) kukuričné pásmo- Veľké kanadské jazerá

  1. b) pšeničné- Veľké prérie- pšenica, ovos, repa, zemiaky
  2. c) bavlníkové- juh- bavlna, tabak, citrusy, podzemnica
  3. d) ovocinárske- západné pobrežie- citrusy, hrozno
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#Matkou zeme nazyvaju domorodci pohorie..? #Pakistan #Tomáš kán

Vypracované maturitné otázky z geografie

Diskusia: 25. zadanie – India, Účelové vlastnosti krajiny, hospodárstvo Spojených štátov Amerických

Pridať nový komentár

:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Prírodné vedy » Geografia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.013