Latinská Amerika

Prírodné vedy » Geografia

Autor: julka
Typ práce: Referát
Dátum: 17.09.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 2 164 slov
Počet zobrazení: 12 751
Tlačení: 500
Uložení: 514

Latinská Amerika: 1.STREDNÁ AMERIKA: pevninská časť-  Mexiko, pevnina od Tehuantepeckej šije po Dariensky záliv- Guatemala, Belize, Honduras, Salvádor,
  Nikaragua, Kostarika, Panama,
-ostrovná časť- Veľké Antily: Kuba, Hispaniola ( Haiti, Dominikánska republika ), Jamajka,
Portoriko
Malé Antily: Antigua a Barbuda, Guadaloupe, Dominika, Martinik, Svätá Lucia, Svätý Vincent, Grenada, Barbados a i.
Bahamy,Bermudy
  2. JUŽNÁ AMERIKA :a)Andsko- guyanská oblasť: Kolumbia,
   Venezuela, Guyana, Francúzska Guyana, Surinam
b) Brazília
c) Andská oblasť: Ekvádor, Peru, Bolívia,
  Chile,
d) Laplatská oblasť: Paraguaj, Uruguaj,
Argentína
PRÍRODNÉ PODMIENKY:
Povrch : - severojužným smerom –Kordillery – Mexiku( Sierra Madre oriental, Sierra Madre
  ocidental)
  - v Južnej Amerike- Andy-Aconcagua- 6958m( vyhasnutá sopka),50 činných sopiek
Cotopaxi, Chimborazo-súčasť ohnivého oblúku, časté zemetrasenia
  - najstaršia časť kontinentu Guayanská vysočina, Brazílska vysočina
  - rozsiahle nížiny pokryté mocnými nánosmi riek : Orinocká, Amazonska, Laplatská
  nížina
  - plošiny Gran Chaco, Mato Grosso, Patagónska plošina
Podnebie:- tropické, subtropické, mierne podnebné pásmo, subpolárna oblasť- Ohňová zem
- tropické: najväčšia časť: vlhké, suché, striedavo vlhké
 - výšková stupňovitost- Quito(2812m) .priemerná ročná teplota- 13ºC
 Amazónska nížina: priemerná ročná teplota 25 ºC- 27 ºC
-  zrážky 2000mm – zvyšujú sa na náveterných svahoch vplyvom juhovýchodného a severovýchodného pasátu( 9000mm), na pacifickom pobreží- púšť Atacama( 25mm)- vplyv Ánd +studený Peruánsky prúd
-  najvhodnejšie podmienky v horúcom pásme v nadmorskej výške 1500- 2500m
subtropické podnebné pásmo- suché západné pobrežie, vlhké východné pobrežie
mierne podnebné pásmo: suché východné pobrežie, vlhké západné pobrežie  
Vodstvo : 90% odvodňované do Atlantického oceánu: rieky Amazon( 7025 km), Paraná,
Orinoco-zdroje energie, bezodtokové oblasti- Bolívijská plošina, púšť Atacama
Vodopády- Angelov vodopád v Guyanskej vysočine najvyšší na svete, Iquacu
  Jazerá : Titicaca ( 3800m nadm. výška)- najvyššie položená jazerná doprava,
Maracaibo- najväčšie lagúnové jazero na svete
 
Rastlinstvo a živočíšstvo:- tropický dažďový les- povodie Amazonky-produkcia kyslíka
-  vlké savany- vo Venezuele – llanos, v Brazílii campos,
-  krovinaté savany na plošinách, a vysočinách
-  subtropická oblasť- západné pobrežie-  púšť- kaktusy, bromélie, opuncie
-  mierne pásmo : západ- listnaté a zmiešané lesy, východ-stepi-pampy,púšte
-  výšková zonálnosť v Andách- tropický dažďový les( 800m nadm. Výšky), horský listnatý les, horský les, savana, horské pustatiny,
-  živočíšstvo- neotropická oblasť,  veľký počet endemitov:, prales:jaguár, pásavec, kolibríky, stepi: nandu pampový, Andy: lamy, kondor
-  problémy: odlesňovanie, erózia pôdy, znečisťovanie ovzdušia, pobrežných vôd kanalizačnými odpadmi , nekontrolovateľný rast obyvateľstva v mestách
OBYVATEĽSTVO
-pôvodní obyvatelia Indiáni - početnejší ako v severnej Amerike ( 10 % ), spolu s miešancami mesticmi tvoria väčšinu obyvateľov Latinskej Ameriky. Významnou zložkou sú černosi a ich miešanci s belochmi – mulati, kreoli- potomkovia španielskych predkov, ( ostrovná časť strednej Ameriky.  Belosi tvoria asi tretinu populácie.
-hustota zaľudnenia  18 obyvateľov na km2-najviac obyvateľstva - pri pobreží Atlantického oceánu, na stredoamerických ostrovoch a náhorných plošinách.
-riedko obývané veľké nížiny a plošiny vo vnútrozemí i celý juh pevniny.
-vysoké prirodzené prírastky obyvateľstva, najmladšie regióny sveta, 45% všetkých obyvateľov tvorí mládež do 15 rokov.
Urbanizácia: –70%,  zo všetkých rozvojových oblastí sveta -najvyšší podiel mestského obyvateľstva
-najväčšie sústredenie obyvateľstva a veľkomiest: oblasť ústia La Platy až po severovýchodnú Brazíliu. - 60% populácie, tretina latinsko-amerických veľkomiest.
Sao Paulo, Buenos Aires, Rio de Janeiro, Mexiko City - najväčšie svetové aglomerácie.
-silné premiešanie rás, spoločenská kultúra a náboženstvo - rasová neznášanlivosť je nižšia ako v iných častiach sveta.
-veľké sociálne rozdiely ( chudoba, analfabetizmus), vysoký prirodzený prírastok a vysoká zadĺženosť ( Brazília, Mexiko sú najzadĺženejšie štáty sveta ) sú hlavné problémy väčšiny štátov Latinskej Ameriky.
HOSPODÁRSTVO
-podiel obyvateľstva činného v poľnohospodárstve - 30% , relatívne nízky ( v Ázii 50%, v Afrike 60%).
- poľnohospodárska produkcia najviac sa podieľajú :Brazília, Argentína a Mexiko.
-prevažuje rastlinná výroba, iba v poľnohospodárskej výrobe Argentíny, Uruguaja a Paraguaja prevažuje chov hovädzieho dobytka.
- tretina svetových zásob železných rúd, medi, bauxitu a významné ložiská cínu, niklu, olova, striebra, ropy a plynu.
- ťažobný priemysel ,hutníctvo železa, ktoré v podstatnej miere zabezpečuje spotrebu
 ( Brazília, Venezuela, Mexiko ).
-významné postavenie má i farebná metalurgia v Brazílii, Mexiku, Peru, Chile a v Bolívii. –výroba hliníka - v krajinách s ťažbou bauxitu ( Brazília, Jamajka, Surinam, Guayana)
 v krajinách s dostatkom lacnej elektrickej energie.( Venezuela, Mexiko, Argentína)
Základné priemyselné oblasti :

- Najvýznamnejšia koncentrácia priemyslu – metalurgia, hutníctvo, strojárstvo, chemický priemysel je v juhovýchodnej Brazílii medzi mestami Sao Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte.
- Laplatská priemyselná oblasť medzi mestami Buenos Aires a Rosario ( 70% priemyslu Argentíny).
- Stredné Mexiko so strediskami Mexiko a Monterrey ( 50 % priemyselnej výroby Mexika ).
- Venezuela a Kolumbia s rozvinutým ťažobným a spracovateľským priemyslom. 

OBLASTI:

Stredná Amerika a Mexiko
-  hospodársky rozvojové štáty- dôvod: - politicko-spoločenské a občianske  vojny, diktatúry, a prírodné príčiny( zemetrasenia, tropické podnebie).
-  najvyspelejšia ekono­mika-Mexiko.
-  tradícia trhového hospodárstva Kostarika a Panama.
-   hospodárstve štátov(okrem Mexika a Kostariky,) prevláda poľnohospodárstvo
-  (plantážny typ- pestujú sa káva, banány, cukrová trstina a bavlník
-  Panama má v hospodárstve silné zastúpenie terciálnych činností.
-   v produkcii základ­ných potravín oblasť nie je sebestačná.
-  sebestačnosť v produkcii železa a ocele (Mexiko), rozvoj sa strojárstva(výroba automobilov)
-  najmodernejšie odvetvie priemyslu - chemický prie­mysel- spracovanie dovezenej ropy
Portoriko, Bahamy
-nerastné suroviny Jamajka – bauxit- výroba hliníka
- významný zdroj príjmov- cestovný ruch- Bahamy, Bermudy, Portoriko, Jamajka
-mimoriadny význam Panamský prieplav
-po­travinársky a textilný priemysel.
MEXIKO Hlavné mesto: México   Rozloha : 1,95 mil. km2
 Štátne zriadenie : federatívna republika Počet obyvateľov : 100 mil 
  s prezidentským systémom  Úradný jazyk : španielčina
Etnické zloženie : 75 % mestici, Indiáni 14% Náboženstvo : 90% katolíci
- rozkladá na najjužnejšej časti severoamerického kontinentu. Prírodná hranica rieka Rio Grande, -krajina starých indiánskych kultúr( Mayovia, Toltékovia, Aztékovia.
-  v 15.a 16.storočí územie Mexika ovládlo Španielsko.
-   vojna v rokoch 1846-1848 s USA stratilo Mexiko časť svojho severného územia, dnešné štáty Kalifornia, Arizona, Texas, Colorado, Nové Mexiko a Utah.
-  patrí k novoindustrializovaným krajinám Latinskej Ameriky s veľkým za­dĺžením a značnými sociálnymi problémami.
- dobré predpoklady prírodné, surovinové a ľudské na zlepšenie celkovej úrovne.
-  ( susedstvo s USA a vytvorenie Severoamerickej zóny voľného obchodu NAFTA). Hospodárstvo:- ťažba ropy a zemného plynu  Mexický záliv,(PEMEX)
- - svetový producent striebra a síry, ťažba zlata, olova, zinku medi, uhlia  i.
- hlavné odvetvie- ťažobný a spracovateľský priemysel
Poľnohospodárstvo:- nepriaznivé klimatické ani pôdne podmienky,
-obhospodaruje iba 8% rozlohy štátu.
-najdôležitejšie plodiny sú kukurica, strukoviny ( sója), na plantážach sa pestuje cukrová trstina, bavlník, sisal, tabak, kakaov­ník, káva, ananás, veľa zeleniny i ovocia.
 Živočíšna výroba :-nedosahuje úroveň rastlinnej, chovajú sa ošípané, kozy, ovce a hydina. významný zdroj finančných príjmov - cestovný ruch.( Acapulco, Cancun). Hospodárske oblasti:a) stredomexická oblasť s hlavným mestom -polovica hospodárskej pro­dukcie štátu, nachádzajú sa v nej všetky priemyselné odvetvia a naj produktívnejšie poľno­hospodárske územia,
b)pobrežná oblasť Mexického zálivu- ropa, zemný plyn, výhodná poloha - Veracruz, Tampico
   c) severná časť- železiarstvo a oceliarstvo -Monterrey.
PANAMA  Hlavné mesto: Panama
- 1914 :dokončenie Panamského prieplavu USA spravovanie a ochrana do roku 1999
Príjmy z prieplavu i z finančných služieb, cestovný ruch
- nerastné suroviny: zlato, ortuť, medená, železná ruda, bauxit- rozvoj priemyslu
- poľnohospodárstvo:- plantáže- banány, cukrová trstina, káva
- chov hovädzieho dobytka, export živých zvierat i mrazeného mäsa
- lov perlorodiek
KUBA Hlavné mesto: Havana
- socialistický štát, 1959- Fidel Castro
-poľnohospodárstvo:- pestovanie cukrovej trstiny( 50% obrábanej plochy),tabaku, kávy,
  Citrusov
- chov hovädzieho dobytka( najviac v strednej Amerike
-rozvíjajúci sa priemysel- základ nerastné suroviny: železná , mangánová ,chrómová a niklová
  ruda,- rozvoj ťažkého priemyslu, výroba strojov a chemikálii
- vedúce odvetvie priemyslu potravinársky priemysel výroba cukru, rumu, cigár.
BAHAMY  Hlavné mesto :Nassau
-koralové ostrovy- problémy s pitnou vodou, častý výskyt hurikánov,
- 17.- 18. storočie centrum pirátov,
-rybolov a výlov hubiek,
-najväčšia prevádzka na odsoľovanie morskej vody, farma homárov,
-príjmy z výhodného daňového systému, Nassau- finančné centrum

Andsko-guyanská oblasť

KOLUMBIA Hlavné mesto Bogota ( 6,5 mil. obyv.) vo výške 2600m
-Andy- tri pásma Východná, Stredná, Západná Kordillera, obopínajú plošiny, Amazónska a Orinocká nížina
- geologicky aktívne územie – zemetrasenia
-nerastné suroviny: uhlie, ropa, farebné kovy, železná ruda, platina smaragdy,
- priemysel: spracovanie ropy, výroba textilu,potravín, železa a ocele
- najdôležitejšie poľnohospodárske plodiny: káva, banány, cukrová trstina, kakao, bavlník
-vo vysočinách: zemiaky, ryža, kukurica,jačmeň- obživa obyvateľstva
- export- orchidey- národný kvet Kolumbie
- centrum nelegálnej produkcie a obchodu s drogami
 
VENEZUELA Hlavné mesto: Caracas( 3,2 mil. obyv.)
- novoindustrializovaná krajina-  rieka Orinoco- dažďové lesy, tropické podnebie so zrážkami, jazero Maracaibo,
- Andy-výšková zonálnosť ,
- nerastné suroviny: ropa, železná ruda, diamanty, bauxit
-základ hospodárstva:hutníctvo železa,farebných kovov, spracovanie ropy, výroba strojov
-poľnohospodárstvo:- pestovanie pochutín(káva, kakao),tabaku, banánov, cukrovej
trstiny- prebytok
  - nedostatok základných potravín- dovoz- pšenice, kukurice, fazule
-chov hovädzieho dobytku a kôz- pastierskym spôsobom, rybolov

Taux de change Fort bolivar vénézuélien (VEF) - Venezuela
 
GUYANA Hlavné mesto: Georgetown,  úradný jazyk: angličtina
-Guyanská vysočina( 800-2000m)-pokrytá tropickými lesmi, pobrežie Atlantického oceánu- nížina- porastená mangrovmi,
-nerastné suroviny: zlato, priemyselné diamanty, bauxit
-pestovanie cukrovej trstiny, ryže, južného ovocia,- potravinársky priemysel
- chov hovädzieho dobytka, rybolov
 
SURINAM Hlavné mesto Paramaibo, úradný jazyk: holandština
-väčšinu územia tvorí prales,
-poľnohospodárstvo v pobrežnej nížine: pestovanie ryže, cukrovej trstiny, banánov,
-rybolov, lov krabov, ťažba dreva
- základ hospodárstva : ťažba  a vývoz bauxitu, výroba hliníka ( využitie domácej 
  hydroenergie)
- pred vyhlásením nezávislosti ( 1975)- vysťahovanie obyvateľstva do Holandska,
prisťahovanie početného indického obyvateľstva- náboženstvo hinduizmus
 
FRANCÚZSKA GUYANA- zámorský department Francúzska
- 82% tropický dažďový les, 90% obyvateľstva na pobreží
- Kourou- francúzske národné stredisko pre výskum vesmíru- štartovanie družíc
 
Brazília
BRAZÍLIA Hlavné mesto : Brasília ( od roku 1960)-2 mil.obyv
-bývalá por­tugalská kolónia, názov v 16. storočí podľa stromu Caesalpina brasilensis, ktorý
 vyhľadávali pre červené farbivo
-45% plochy Južnej Ameriky, na Zemi piata najrozľahlejšia krajina, 
-severojužný smer rozpätie 4300 km., dĺžka pobrežia Atlantického oceánu - 7 491 km.
-sever- Gua­yanská vysočina, juh- Brazílska vysočina, medzi nimi- Amazonska nížina s najvodnatejšou riekou na Zemi, pokrýva ju na Zemi - najrozsiahlejší a z väčšej časti hustý tropický les
- svetová banícka veľmoc- ( železná ruda, mangán, farebné kovy, zlato, fosfor)-Mato Grosso.
- pomerne skromné zásoby ropy a uhlia- výroba energie- vodné elektrárne ( Itaipu). 
- priemyselne vyrábaný alkohol z cukrovej trstiny.- pohonná látka
–prie­myselná veľmoc- významný ťažký priemysel, ľahký a potravinársky priemysel.
- rozvoj strojárskeho a chemického priemyslu,
- 80% priemyselnej výroby: Sao Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte(oceliareň)
-novoindustrializovaná krajina, ovplyvňovanie zahraničným kapitálomUSA, Japonska,
  Nemecka ( lacná pracovná sila, daňové úľavy, dostatok surovín,)
-príjem z poľnohospodárskych produktov- plantáže kávy, cukrovej trstiny, bavlníka a kakaa,
 banány, ananásy, pomaranče, významné  pestovanie sóje, pšenice, raže.
- juh-pastiersky chov hovädzieho dobytka a oviec (hovädzie mäso, spracovanie vlny) chov koní
-lesy sa vyrubujú pre vzácne druhy drevín- eben, mahagón,
- polovica exportu poľnohospodárska produkcia
Brazília patrí medzi najzadĺženejšie štáty.
-značné príjmy pochádzajú - cestovný ruch, napr. karneval v Rio de Janeiro, pláž Copacabana.
 
Andské štáty
EKVÁDOR Hlavné mesto: Quito ( 1,5mil. obyv)
- názov podľa rovníka zo španielčiny, patria mu Galapágy (sopečné ostrovy- korytnačky slonie)
- Východná a Západná Kordillera- medzi nimi plošina, Cotopaxi, východ- Amazonska nížina,
- ťažba ropy- polovica príjmov z vývozu( olova, striebra, zlata, medi),
- základ hospodárstva- poľnohospodárstvo: banány, káva, kakao, cukrová trstina- export
-významný rybolov- tuniaky, sardinky,
 
PERU Hlavné mesto: Lima
- bývalá španielska kolónia, názov podľa kečuánskych indiánov – rieka, voda
- tri pásma Kordillier medzi nimi plošina Altiplano, jazero Titicaca( 3 80m nadmorská výška)
-ťažba ropy, fosfátov, rúd medi, olova, zinku, molybdénu, zlata, striebra, železa
-hutníctvo farebných kovov a železa, chemický priemysel, strojárstvo( montáž áut)
- rybolov( ovplyvňovaný El Nino)- potravinársky priemysel
- exportné artikle: káva, cukor, vlna, kakao, nelegálny export listov koky
- tropické lesy- ťažba dreva,
- chov lám, hovädzieho dobytka- pasienky v Andách
 
BOLÍVIA Hlavné mesto: Sucre, administratívne centrum La Paz
- vnútrozemský štát, názov podľa Simóna Bolívara- venezuelský bojovník za oslobodenie od španielskej nadvlády
-plošina Altiplano, jazero Titicaca, Poopó
- nerastné suroviny cín, antimón, olovo, ropa, zemný plyn- len časť sa využíva,
- základ poľnohospodárstvo:cukrová trstina, bavlník, citrusové plody, káva
- chov lám, hovädzieho dobytka a oviec,
- nelegálne príjmy pestovanie a vývoz koky,
 
CHILE Hlavné mesto: Santiago de Chile
-severojužný smer 4365 km, patrí mu Veľkonočný ostrov( cestovný ruch)
-členité pobrežie, púšť Atacama- najsuchšia púšť na Zemi
- nerastné suroviny: rudy medi a molybdénu, jód, ropa, zemný plyn,uhlie,- časť sa vyváža a časť spracúva- hutníctvo farebných kovov,
Poľnohospodárstvo – sústredené do Stredočílskej doliny- hrozno, citrusy, jablká, figy,orechy,
  - chov hovädzieho dobytku, chov oviec, rybolov,
- najjužnejšie položené mesto- Punta Arenas

Laplatské štáty

ARGENTÍNA   Hlavné mesto : Buenos Aires
-leží na juhu Južnej Ameriky, najväčšie územia je 3 700 km.
-západ- severo- juž­ný smer - Andy s najvyšším vrchom Aconcagua ( 6959m) .
-centrálna časť krajiny- Laplatská nížina., Patagónia zaberá územie na juh od rieky Rio Colorado.
- španielčiny Argentína - krajina striebra.
-patrí medzi najrozvinutejším priemy­selno-poľnohospodárskym štáty Južnej Ameriky
-exportér poľnohospodárskych pro­duktov,
-výroba strojov (ovládaná prevažne zahraničnými monopolmi:- výroba automobilov Bue­nos Aires, výroba rušňov a lietadiel Buenos Aires a Cordóba, výroba lodí v Bahía Blanca)
- dynamický chemický priemysel.
- poľnohospodárstvo - rastlinná výroba (pšenica, kukurica, cukrová trstina, ľan, sója, slnečnica) a živočíšna výroba, najmä chov hovädzieho dobytka (koža, mäso).
- najväčším producentom hrozna a vína v Latinskej Amerike.
-dôležitý vývoz­ný artikel - drevo zo stromov quebracho a z neho získaný tanín (trieslovina pre garbiar­stvo).
 
PARAGUAJ Hlavné mesto: Asunción
-vnútrozemský štát leží uprostred Južnej Ameriky, východ- lesmi pokrytá Bra­zílska vysočina. –na západ od močaristej nížiny rieky Paraguaj leží Gran Chaco.
-bývalá španielska kolónia, názov podľa rieky Para­guaj, v preklade rieka papagájov.
- značný potenciál vodnej energie. ( 99% elektrickej energie- vodnéh elektrárne- Itaipu). –základ hospodárstva - chov zvierat (hovädzí dobytok) - spracovanie mäsa.
-menej významná je rastlinná výroba (ryža, fazuľa, pšenica, kukurica).
- spracovanie citrusových plodín (pomarančová šťava, vonné oleje), čaju a ich export.
-lesy - ťažba tvrdého dreva., priemysel nemá rozvinutý.
-významné je len spracovanie poľnohospo­dárskych výrobkov.
 
URUGUAJ  Hlavné mesto: Montevideo
- juhovýchod Južnej Ameriky, bývalá španielska kolónia, názov podľa rieky Uruguaj
- sever- pahorkatina, ktorá sa zvažuje do roviny vytvorenej náplavmi La Platy.
- chudobná na nerastné suroviny, rozvoj priemyslu - pomalý.
-významnejšia je len výroba textilu a potravín.
-značnú časť elektrickej energie dodávajú vodné elektrárne.
-základ hospodárstva:  chov zvierat (hovädzí dobytok, ovce).
- export: vlna, mäso, koža a textil.
-rastlinná výroba : Laplatská nížina a zásobuje hlavné mesto potravinami (ovocie, ryža,
pšenica, kukurica). Rozmáha sa rybolov.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Prírodné vedy » Geografia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.018