:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

:: Prírodné vedy » Geografia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

Obyvateľstvo

Prírodné vedy » Geografia

Autor: Dievča diana (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 08.02.2010
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 017 slov
Počet zobrazení: 8 275
Tlačení: 477
Uložení: 419
OBYVATEĽSTVO
Demografia – vedná disciplína, ktorá  sa zaoberá štúdiom dynamiky, štruktúry a rozmiestnenia obyvateľstva
 
Etapy rastu obyvateľstva
Prognózy- 2000- 6 miliárd
  2025- 8.5 miliárd
  2100- 10 miliárd - stabilizácia
Faktory rastu - prírodné zdroje, vedecké objavy, ekonomická úroveň
Faktory poklesu - epidémie(cholera, mor),vojny živly, hlad

Obdobie nárastu - počet obyvateľov sa až do r. 5000 p.n.l. zvyšoval veľmi pomaly. Počiatky poľnohospodárstva v neolite jeho vývoj zrýchlili (neolitická revolúcia, ale od konca r.4000 p.n.l.
až do 18.st. n.l. znova stúpal pomaly. Oživenie rastu vyvolala až priemyselná revolúcia. Medzi rokmi 1800-1950-demografická revolúcia, kt .vyvolali hosp.a sociálne zmeny v západnej Európe,  (objavenie Ameriky, koloniálna expanzia, rozširovanie vzťahov medzi svetadielmi, pokroky v medicíne)

Populačná
explózia - v 20.storočí - všetky menej rozvinuté krajiny, pokračuje doteraz.
Problémy súvisia s prírodnými zdrojmi, bytová otázka, zdravotnícka  starostlivosť, nezamestnanosť, vzdelanosť. Všetko je to kvôli nedostatočnej informovanosti a kvôli tradíciam.
Nárast obyvateľstva závisí od -prirodzeného prírastku a strednej dĺžky života
 
Rozmiestnie obyvateľstva
EKUMÉNA - Územie človekom osídlené a hosp. využívané.
SUBEKUMÉNA -  prechodné územia
ANEKUMÉNA -  neosídlené oblasti vylúčené z hospodárskeho využívania
 
Rozmiestnenie obyvateľstva na Zemi je nerovnomerné
Na súčasné rozmiestnenie obyvateľstva vplývajú prírodné faktory:
- vzdialenosť od morského pobrežia – do 50 km od pobrežia je sústredených 28% obyvateľov
- nadmorská výška – najviac obyvateľov žije na nížinách
- podnebie – ½ ľudstva v miernom pásme
  a socioekonomické faktory /hospodárske pomery/
- v minulosti bolo v oblastiach s úrodnou pôdou, vhodnou klímou pre poľnohospodárstvo
- v období rozmachu priemyslu – oblasti ťažby a spracovania NS
- v súčasnosti hlavný činiteľ – urbanizácia – proces pomešťovania obyvateľstva a krajiny, obyvateľstvo sa sústreďuje v mestách, vznikajú aglomerácie
 
Hustota osídlenia /zaľudnenia/ - udáva pomer počtu obyvateľov a rozlohy územia /ob./km2/
Na Zemi sa vytvorilo 8 hlavných zoskupení obyvateľstva, v ktorých žijú 2/3 svetovej populácie. Charakteristická je vysoká hustota osídlenia, a intenzívne využívanie oblastí.

- Východná Ázia – V a SV čína, Japonsko /Honšú/, Kórejský polostrov
- J a JV Ázia – India, Bangladéš, čiastočne Pakistan a Indonézia
- Západná Európa – Benelux, Veľká Británia /stred Anglicko/, Parížska panva, Porúrie, Porýnie
- SV USA a JV Kanady – megalopolis od Bostonu /N.Y., Philadelphia, Baltimore.../, rieka sv. Vavrinca
- JZ USA – štát Kalifornia – San Francisco až San Diego
- JV pobrežie Brazílie a oblasť La Platy
- oblasť dolného toku rieky Níl a nílskej delty
- JV Austrálie – štáty Viktória a Nový Južný Wales

Dynamika - pohyb obyvateľstva
1.prirodzený-pôrodnosť,úmrtnosť
2.mechanický-  priestorový presun obyvateľstva /migrácia/
3.socioekonomický- zmena do inej sociálnej vrstvy, presuny podľa vzdelania, zamestnania a pod.
 
1. Prirodzený pohyb:
NATALITA – pôrodnosť -  počet narodených v prepočte na 1000 obyvateľov za 1 rok, má klesajúcu tendenciu najmä vo vyspelých štátoch, najvyššia je Afrike, Latinskej Amerike, JV Ázii
Faktory ovplyvňujúce natalitu - náboženské názory, kultúrna úroveň, antikoncepcia, znižujúca sa ekonomická úroveň
MORTALITA – úmrtnosť – počet zomrelých na 1000 obyvateľov za 1 rok, má klesajúcu tendenciu, najvyššie hodnoty Afrika /mimo S a J/ - vysoká úmrtnosť mladých ľudí, JV Ázia
Faktory - zdravotnícka starostlivosť,  vedecký pokrok /hygiena/, vysoká materiálna úroveň
Špecifická mortalita - určitej vekovej kategórie (dojčenecká)
Ak je natalita väčšia ako mortalita - prirodzený prírastok obyvateľstva - najvyšší v 70. rokoch
Ak  je mortalita väčšia ako natalita - prirodzený úbytok obyvateľstva
Každú minútu pribudne 270 detí a zomrie 90 ľudí ,za rok pribudne85 mil. ľudí
 
2. Priestorový pohyb obyvateľstva (mechanický)
A/migrácia-sťahovanie-zmena trvalého pobytu
- môže byť vnútroštátna, t.j. vnútorná /práca, štúdium.../ alebo medzinárodná, t.j. vonkajšia /emigrácia – odsťahovanie, imigrácia – prisťahovanie/
B/ dočasná zmena pobytu - trvalé bydlisko sa mení len na určitý čas
C/ dochádzka do zamestnania – pravidelný pohyb v tom istom čase na tej istej trase.
D/ dočasné zmeny nepravidelné
 
Príčiny emigrácie - ekonomická situácia, nedostatok potravín, katastrofy
Príčiny imigrácie - lacná pôda, zamestnanie
 
Štruktúra obyvateľstva
 
Biologické znaky: vek, pohlavie, rasa
Ekonomické znaky: zamestnanie, odvetvová štruktúra, sociálna úroveň
Kultúrne znaky: náboženstvo, jazyk, národnosť, vzdelanosť
 
VEK- 3 kat
- predproduktívny vek- 0-14 rokov
- produktívny vek- 15-65 rokov
- poproduktívny vek- 66-... rokov
 
Vekové pyramídy- progresívny typ - mladé štáty (Brazília)
  -stacionárny typ - zúženie progresívneho typu (Slovensko)
  -regresívny typ - obyvateľstvo starne (Japonsko)
  -kvapkovitý typ - zánik  (kmene, Inuiti)
Stredná dĺžka života- na začiatku nášho letopočtu sa odhaduje, že bola 20-40 r., v 19.st. sa zvýšila na 30-40 r. V súčasnosti dosahuje stredná dĺžka života okolo 50-60 rokov v menej rozvinutých krajinách a 70 r. v rozvinutých krajinách. Predpokladá sa, že vyrovnanie nastane koncom 21.storočia na úrovni 75 rokov.

Pohlavie- 2 typy
- ekonomicky rozvinuté štáty - prevaha žien, mužská nadúmrtnosť, dojčenecká úmrtnosť - menej rozvinuté -prevaha mužov, nadúmrtnosť žien (zdrav.stav, pracovná vyťaženosť)
Rodí sa viac chlapcov – počet sa znižuje v dôsledku vyššej dojčenskej úmrtnosti chlapcov, úmrtí vo vojnách, nižšieho priemerného veku
 
Rasa - charakteristická farbou pleti, vlasov, črtami tváre, výšky
  - europoidná - biela- výrazná profilácia tváre, úzky a vysoký nos, svetlé odtiene farby
 pokožky, očí a vlasov, vlasy hladké až kučeravé
rozšírenie: Európa, západná Sibír, sev.Afrika, JZ Ázia, Sev.Amerika, J Amerika, J a V Austrália
- mongoloidná – žltá - plochá tvár, úzky alebo stredne široký nos. tvar oka, tzv. mongoloidne oko, čierne rovné vlasy
rozšírenie:V, SV, JV Ázia, pôvodné obyvateľstvo Ameriky
  - negroaustraloidná – ekvatoriálna – čierna - široký nos, hrubé pery, kučeravé vlasy, veľmi tmavá pokožka
rozšírenie: Afrika na juh od Sahary, Prisťahovalci v Amerike, S Austrálie, Nová Guinea Oceánia
  -zmiešané - mulat, mestic, zambo

Národnosť - patrí medzi kultúrne znaky a je to príslušnosť k národu
Národ - spoločenstvo ľudí, ktorí majú spoločný historický vývin, kultúru, jazyk, tradície, príslušnosť k národu
Existuje asi 2000 národov, najpočetn.:Číňaňia, Hindustánci, Rusi, Američania, Bengálci.
Jazyková skupina – tvoria ju jazyky, ktoré sa vyvinuli so spoločného jazykového základu: indoeurópska a čínskotibetská /najpočetnejšie/
Náboženstvo - viera človeka v určitý kult (uctievanie božstva, Boha, legenda, mýtus)
Sú 4 najrozšírenejšie náboženstvá na svete:
kresťanstvo(katolíci, protestanti) – Európa, Latinská Amerika, USA, Austrália
islam(suniti, šiíti) – sever Afriky, JZ a JV ÁZIA budhizmus – vzniklo ako reforma hinduizmu,  J a JV Ázia
hinduizmus – jedno z najstarších – J Ázia, Latinská Amerika, Afrika a v súčasnosti aj Európa
Menej rozšírené:
šintoizmus - Japonsko, judaizmus - Izrael, konfucionizmus - Čína, animizmus - primitívne vyznávanie kultu prírody (Madagaskar, rovníková Afrika, Ázia – Guinea)

Ekonomická štruktúra:
Primárna sféra – základná ťažba, poľnohospodárstvo, lesohospodárstvo – rozvojové štáty
Sekundárna sféra – priemysel a spracovanie surovín – rozvinuté štáty
Primárna a sekundárna sféra sú výrobné sféry
Terciárna sféra – služby, obchod, zdravotníctvo – nevýrobná sféra – vysoko vyspelé štát
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 6.9)
  Podobné práce Typ práce Rozsah Hodnotenie
Slovenčina Obyvateľstvo Referát 450 4.7
Slovenčina Obyvateľstvo Referát 790 0
Slovenčina Obyvateľstvo Slovenska Referát 790 7
Čeština Obyvatelstvo a sídla České republiky Referát 993 3.9
Slovenčina Dynamika obyvateľstva Poznámky 85 0
Slovenčina Štruktúra obyvateľstva Poznámky 267 1
0.019