Geografia ako veda, objekt geografie

Prírodné vedy » Geografia

Autor: Dievča diana
Typ práce: Referát
Dátum: 11.02.2010
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 269 slov
Počet zobrazení: 5 922
Tlačení: 561
Uložení: 558
Geografia ako veda, objekt geografie:
- slovo geografia pochádza zo starogréckeho slova geo = Zem, grafos = opis, písať (zemepis)
- v minulosti bola objektom geografie celá Zem, bola to opisná a všeobecnovzdelávacia veda. V súčasnosti sa objekt zúžil na povrchovú časť Zeme, zameriava sa na vysvetlenie a objasnenie geografických javov a má výrazne praktické zameranie
- prvý, kto vyčlenil G ako samostatnú vedu bol gr.učenec Eratosthenés „otec G“
 
- objektom G je krajinná sféra /KS/ Zeme, ktorá je objektom štúdia komplexnej geografie.
 
- KS tvorí 5 prírodných geosfér
- geosféry = koncentricky usporiadané vrstvy tvoriace Zem a zároveň tvoria fyzickogeografickú sféru /FGS/ a sú objektom štúdia fyzickej geografie a jedna vytvorená človekom, zahŕňa aj jeho diela a nazýva sa humánnogeografická sféra /HGS/. Tú skúma humánna geografia.
- Prírodné geosféry sa vytvorili v tomto poradí:
·  litosféra: jej vrchná časť sa nazýva zemská kôra, ktorej povrch je georeliéf
·  atmosféra: jej spodná časť je troposféra
·  hydrosféra
·  biosféra
·  pedosféra
- krajina – je výrez z krajinnej sféry a je tvorená časťami všetkých jej geosfér
- Hranice KS: horná – horná hranica troposféry vo výške 11 km, dolná: Mohorovičičova plocha diskontinuity (hranica medzi zemskou kôrou a zemským plášťom) v hĺbke od 15 do 30 km
 
- 2 základné metódy skúmania krajinnej sféry – priestorovosť a syntetickosť.
- Pri uplatňovaní priestorovosti sa sledujú hlavne horizontálne vzťahy, používajú sa dva prístupy: štruktúrny – študuje sa priestorová organizácia krajiny (rozmiestnenie geografických objektov a javov, spôsob ich usporiadania) a regionálny prístup – študuje geografický charakter jednotlivých regiónov, hlavne porovnávanie.
- Pri uplatňovaní hľadiska syntetickosti sa sledujú vertikálne vzťahy t.j. vzťahy medzi geosférami
- geografia sa z hľadiska postavenia v systéme vied nachádza v prieniku spoločenských, prírodných, geometrických a technických vied
 
- geografia plní tri základné funkcie: poznávaciu, vzdelávaciu a praktickú ( aplikačnú)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Prírodné vedy » Geografia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.011