Poľnohospodárstvo Slovensko

Prírodné vedy » Geografia

Autor: diana
Typ práce: Referát
Dátum: 17.02.2010
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 784 slov
Počet zobrazení: 20 785
Tlačení: 857
Uložení: 823
Poľnohospodárstvo Slovensko
- charakterizuj jednotlivé poľnohospodárske výrobné typy
-  vysvetli rastlinnú a živočíšnu výrobu v SR
- analyzuj súčasné problémy SR v poľnohospodárstve

·  Vývoj využitia zeme na Slovensku možno charakterizovať postupným úbytkom ornej pôdy, ktorá prechádzala väčšinou do zastavaných plôch
·  V súčasnosti sa poľnohospodársky využíva približne 50 % rozlohy Slovenska. Orná pôda zaberá 1,5 mil. ha, čo predstavuje 60 % poľnohosp. využívanej pôdy. Po návrate so súkromného vlastníctva je časť územia neobhospodarovaná.

- Vplyvom pôsobenia rozmanitých fyzickogeografických činiteľov, najmä klímy sa územie SR delí na POĽNOHOSPODÁRSKE VÝROBNÉ OBLASTI: ide o typologické členenie

- Kukuričná poľnohospodárska výrobná oblasť
·  oblasť s priaznivejšími podmienkami pre rozvoj poľnohospodárstva / najvyšší podiel  ornej pôdy/
·  zaberá nížiny do 200 m.n.m., priemerné ročné teploty sú 9,5 – 10,5 st. C, ročné zrážky 550 600mm.
·  černozeme, ako najúrodnejší pôdny typ, slúžia na pestovanie kukurice, pšenice, cukrovej repy a ďalších náročných plodín /olejniny, tabak, vinič/
·  významné regióny Podunajská a Východoslovenká nížina
 
2.  Repárska poľnohospodárska výrobná oblasť /nadväzuje na kukuričnú oblasť/
·  oblasti rovín, pahorkatín a časti nížin vo výške 200-300 m.n.m
·  priemerná ročná teploty 8-9 st. C, ročné zrážky 600-700mm
·  hnedozeme, umožňujú dopestovať dobrú úrodu
·  na územiach Záhorskej nížiny, Košickej a Juhoslovenskej kotliny sa darí najmä cukrovej repe a náročnejším plodinám, hlavne obilninám /pšenica, kukurica, sladovnícky jačmeň/
·  rozvinuté vinohradníctvo
 
3.  Zemiakárska poľnohospodárska výrobná oblasť
·  je rozlohou najväčšia
·  zahŕňa nižšie a stredné časti vrchovín 400-600m.n.m.
·  priemerná ročná teplota sa blíži k 8 st. C (6-7 st.C)
·  ročne spadne okolo 700 mm zrážok
·  hnedé lesné pôdy sú hlavný pôdny typ tejto oblasti
·  je bázou pestovania zemiakov, ovsa a raže
·  lúky pokrývajú významnú časť povrchu tejto oblasti a slúžia ako zdroj krmiva najmä pre hovädzí dobytok
·  významné oblasti. Orava, Kysuce, Podtatranská a Hornádska kotlina, Nízke Beskydy
 
4.  Zemiakársko-ovsená poľnohospodárska výrobná oblasť
·  rozprestiera sa 500-600 m.n.m, v oblastiach nižších podhorských oblastí a vysoko položených kotlín
·  priemerné ročné teploty 6,5-7,5 st. C
·  ročný príjem zrážok 750-800 mm
·  pestujú sa tu zemiaky, krmoviny, menej náročné obilniny, príp. ovos
 
5.  Horská poľnohospodárska výrobná oblasť
·  tvoria ju podhorské a horské regióny, najmä severné a stredné Slovensko v nadmorskej výške nad 600 m
·  ročné zrážky klesajú pod 800 mm
·  priemerná ročná teplota okolo 6,5 st. C
·  typ pôdy:  podzoly a horské pôdy, ktoré sa využívajú ako lúky a pasienky
·  pestujú sa tu menej náročné obilniny, krmoviny, zemiaky, ľan, raž a ovos
 
R A S T L I N N Á  V Ý R O B A
·  rastlinná výroba je základom poľnohospodárskej výroby.
·  najvýznamnejšou zložkou je pestovanie obilnín - pšenica, raž, ovos a krmoviny
·  z technických plodín je to cukrová repa, olejniny, tabak, chmeľ – TN, NM
·  hlavná ovocinárska oblasť je južné Slovensko
·  výrazná úzka špecializácia pri pestovaní viniča (Záhorie, Nitra, Topoľčany, Tokaj a Trebišov)
 
Ž I V O Č Í Š N A V Ý R O B A
·  na svoju produkciu spotrebuje veľkú časť rastlinnej výroby, t.j. je energeticky náročnejšia
·  chov hosp. zvierat sa sústreďuje do veľkovýkrmní (súkromné podniky, malovýroby)
·  veľké chovné stanice hydiny: Cífer, Šalgovík pri Prešove
·  hlavné chovateľské oblasti hovädzieho dobytka – juhozápadné Slovensko (krmná základňa) , je najvýznamnejšou časťou živočíšnej výroby
·  ošípané sa chovajú hlavne v kukuričnej poľnohosp. oblasti
·  chov koní je sústredený v okolí Topolčian (hlavne športových – na export)
·  ovce sa chovajú v horských oblastiach, kde je zároveň sústredené salašníctvo a agroturistika-súkromný sektor
·  chov rýb – Levice
 
L E S N É A V O D N É  H O S P O D Á R S T V O
 
Lesy:
·  funkcia lesa : pôdoochranná, vodohospodárska, protierózna, zdroj dreva, rekreačná
 
·  lesy zaberajú 40% celkovej rozlohy Slovenska, pričom táto plocha sa každoročne zvyšuje zalesňovaním vyššie položených území, ktoré sú pre efektívne poľnohosp. nevhodné
·  ročne sa na Slovensku vyťaží 5,3 mil. metrov kubických dreva
·  lesníctvo je hlavných dodávateľom pre drevospracujúci a papierenský priemysel
·  najvyhľadávanejšie dreviny – smrek, dub. Buk
·  oblasti ohrozené znečistených životným prostredím: Okolie Sp. N. Vsi, PD, KE. TV, ZH a Jelšava, Lubeník – hlavne emisiami z priemyslu
·  reštitúcie  - súkromné vlastníctvo – menšia kontrola
 
Vodné hospodárstvo:
·  pre národné hospodárstvo zabezpečuje zdroje energie, priemyselnej vody a pitnú vodu pre obyvateľstvo
·  obhospodaruje vodné nádrže a riečne toky
·  najvýznamnejšie vodné nádrže: Gabčíkovo, Kráľová pri šali, Starina, vodné priehrady na Váhu, ktoré slúžia ako hydroelektrárne a zároveň ako rekreačné oblasti
·  ojedinelé tajchy – na banské účely, nádrže pri Banskej Štiavnici, v súčastnosti využívané ako rekreačné plochy, napr. Pučúvadlo  pod Sitnom
·  podzemné vody majú minerálne využitie – obsah soli nad 1g/l a termálne využitie – nad 25 st. C, najväčšie zásoby podzemný vôd sú na Žitnom ostrove
·  geotermálne zdroje – využitie na rekreáciu (Patince), ale zároveň aj pre poľnohospodárstvo (napr. Bešeňová)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Prírodné vedy » Geografia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.018