Západná Európa

Prírodné vedy » Geografia

Autor: Dievča tinuska55
Typ práce: Referát
Dátum: 30.10.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 544 slov
Počet zobrazení: 7 934
Tlačení: 477
Uložení: 430
Západná Európa
Všetky štáty západnej Európy sú členmi Eu­rópskej únie, hospodársky najvyspe­lejšie štáty sveta

Poloha:
- štáty, ktorých pobrežie ob­mýva Atlantický oceán alebo jeho moria.
- niektoré štáty ležia na samotnej pevnine Európy a hraničia so stredoeurópskymi štátmi, iné majú ostrovnú polohu.
- prímorská poloha – výhodná- rozvoj moreplavby, námorného loďstva a obchodu.
- od 17. do konca 19. storočia si podmanili mnoho krajín najmä v Afrike a Ázii, koloniálne štáty - Anglicko a Francúzsko, Belgicko, Holandsko a Nemecko.

Povrch:
- rozmanitý, najväč­šia plocha- nížiny.
- juh a východ Fran­cúzska, časť Belgicka a sever ostrova Veľká Británia- vysočiny.

Podnebie:
- väčšina územia  mierne a vlhké prímorské, množstvo zrážok ubúda smerom na východ a pribúda s nadmor­skou výškou vo vyšších pohoriach.

Vodstvo:
- rieky majú dostatok vody po celý rok – doprava, výroba elektrickej energie
- rovinaté  oblasti- pospájané  prieplavmi.

Poľnohospodárstvo:
- najväčšie plochy lúky a pasienky, ¼-orná pôda, lesov je celkove málo.
- prevláda živočíšna výroba :chov hovädzieho dobytka, ošípaných, hydiny, rybolov,
- rastlinná výroba: pšenica, jačmeň, raž, zemiaky,  cukrová repa,

Obyvateľstvo:
- germánske a románske národy, najviac zaľudnené Holandsko a Belgicko. 
- prevažná časť obyvateľov – mestské, zamestnanosť: priemysel a služby

Nerastné su­roviny:  čierne uhlie, železná ruda, ropa a zemný plyn, bauxit a uránová ruda

Priemysel:
- najdôležitejšia  strojárska a chemická výroba,
- výroba spotrebného a potravinárskeho tovaru,

Doprava:
- hustota železníc a ciest, 
- námorná doprava- Lamanšskom prielive a Severnom mori.

FRANCÚZSKO
- hlavné mesto : Paríž
- Vhodná geografická poloha medzi Atlantickým oceánom a Stredozemným morom.- Lamanšský prieliv.
- Povrch: vyše ½ rozlohy zaberajú rozľahlé nížiny na západe. Pohoria: Alpy, Pyreneje, Švajčiarska jura, Vogézy- vystupujú pri hraniciach na severovýchode.
- Podnebie : -viaceré podnebné oblasti: - západ- mierne a vlhké prímorské podnebie, v pohoriach je chladnejšie podnebie s väčším množstvom zrážok,- pobrežie Stredozemného mora zasahuje subtropické podnebie
- Vodstvo: rieky sú vodnaté, pospájané mnohými prieplavmi: Loira, Rhôna, Seina, Garonne. - vodné elektrárne. ( prílivová elektráreň- St. Malo v Bretónsku).
- Poľnohospodárstvo : -najúrodnejšie pôdy sú v Parížskej panve  a na severozápade pri hraniciach s Belgickom, pestujú sa najmä obilniny pšenica, cukrová repa, krmoviny.

- svetoznáme pestovanie viniča a výroba vína ( Burgunsko, Champagne, v okolí Bordeaux) rozšírené je ovocinárstvo a zeleninárstvo
- prevláda živočíšna výroba: chov dobytka, ošípaných a hydiny, dôležitý je rybolov
- poľnohospodárska produkcia Francúzska - ¼  poľnohospodárskej výrobe štátov EU.
- Nerastné suroviny: železná ruda, bauxit, draselná  a kamenná soľ, uránová ruda
- Výroba elektrickej energie: 3/4 jadrové elektrárne, vodné a tepelné elektrárne
- Priemysel :

- strojársky ( automobily, lietadlá, elektrotechnické a elektronické výrobky.),
- hutníctvo (výroba ocele a hliníka),
- chemický priemysel- spracúva dovezenú ropu,
- gumárenský priemysel- Michelin
- textilné, odevné a kožiarske výrobky, potravinárstvo
- najdôležitejšia priemyselná oblasť- sever- Paríž( 9,3mil. obyv.), Lotrinsko( ťažba uhlia, hutníctvo, strojárstvo),severovýchod Alsaska ( strojársky, chemický textilný), najväčší prístav- Strasbourg- sídlo  Európskeho parlamentu,

- mestá : Lyon- textilná výroba, Marseille- najväčší prístav, Le Havre- Seina, Bordeaux, Garonne
- Doprava – rozvinuté všetky druhy dopravy- osobitne železničná: Lamanšský Eurotunel, tunel aj pod Mont Blancom, rýchlovlaky TGV, letecká – parížske letiská Orly, Charles de Gaulle
- Cestovný ruch: Paríž, francúzska riviéra, Alpy- Grenoble, Lourdes v Pyrenejách

VEĽKÁ BRITÁNIA 
- hlavné mesto: Londýn
- hospodársky a kultúrne vyspelý štát s popredným postavením v Európe i vo svete
- oficiálny názov Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
- historické krajiny: Škótsko, Anglicko,  Wales, Severné Írsko
- súostrovie Britské ostrovy tvoria os­trovy Veľká Británia a Írsko a mnoho menších ostrovov.

- Poloha:
- výhodná  ostrovná poloha-námorná veľmoc- koloniálna mocnosť- ¼ sveta( India, Egypt, Kanada, Austrália, via­ceré štáty v Afrike)
- súčasnosť -Gibraltár, ostrovy Falklandy, Bermudy,
- od pevninskej časti Európy - Lamanšský prieliv, v Doverskej (Calaiskej) úžine-32km široký,
- pobrežná členitosť: členité pobrežie, s početnými polostrovmi a zálivmi, zasahujú hlboko do pevniny- vznik  prístavov.


- Povrch :-juh a juhovýcho­d -nížiny a pahorkatiny, západ a sever- nižšie pohoria, najvyššie pohorie Grampiány v Škótsku ( Ben Nevis 1343m)
- Podnebie: - výrazne oceánske, prí­značné  časté hmly, vetry, veľká oblačnosť a dos­tatok zrážok  počas celého roka.

- Vodstvo:
- najdlhšia rieka je Temža (336 km), takmer rovnako dlhá je Severn.
- rieky  splavné- pospájané mnohý­mi prieplavmi- súvislé vodné cesty.
- mnoho jazier, močiarov a rašelinísk (prevažne ľadovcového pôvodu),

- Obyvateľstvo:
- 4/5 Angličania, zvyšok Škóti, Walesania a Íri,líšia sa navzájom náboženstvom, kultúrou
- veľa cudzincov, prisťahovalectvo sa omedzuje, hustota obyvateľstva 247 obyvateľov na km2
- najväčšia hustota: priemyselné oblasti v strednom a ju­hovýchodnom Anglicku,
- konurbácie: Liverpool- Manchester­, Londýn s okolím, v mestách 9/10 obyvateľov
- zamestnanosť v služby 76%, priemysel 22,2 %, poľnohospodárstvo 1,8 %

- Poľnohospodárstvo:
- menšia rozloha lesov, prevažne menej úrodné pôdy.
- najúrodnejšie pôdy- juh a juhovýchod Anglicka.
- pestuje sa: pšenica a jačmeň, zemiaky, cukrová repa, chmeľ a krmo­viny.
- živočíšna výroba- prevláda, chov hovädzieho dobytka, oviec, ošípaných, hydiny, rybolov,
- dovoz poľnohospodárske produktov (obilnín, krmovín),
- Priemysel:

- rozvoj v prvom štáte na svete, základom bola ťažba čierneho uhlia a rúd.
- v súčasnosti ťažba uhlia nízka,  rudy sa musia dovážať, vý­znam tradičného hutníctva poklesol.
- vzrástla ťažba ropy a zemného plynu v Severnom mori (3. miesto v produkcii po Rusku a Nórsku, v zemnom plyne 2. po Rusku).
- vedúce postavenie strojárstvo (automobily, lietadlá, lode, elek­trotechnika, elektronika
- chemický priemysel a textilná výroba( Manchester, Leeds-spracovanie vlny)
- najväčšia priemyselná oblasť štátu - stredné Anglicku( black country- čierna krajina
- Londýn ( 7 mil., ko­nurbácia asi 11 mil)

- najväčšie kultúrne, priemy­selné, obchodné a finančné stredisko svetového významu.,
- strojársky, potravinársky a textilný priemysel,
- medzinárodné letisko, námorný prístav  75 km od ústia Temže do mora a lode môžu doň vplávať len za prílivu.
- historické pamiatky (Westminster, Buckinghamský palác, Big Ben, Tower ) stredisko umenia a kultúry.

- Mestá:  Birmingham, Liver­poole, Glasgow, Edinburgh
- hospodársky najmenej rozvinutou oblasťou je Severne' Írsko (Ulster), na SV ostrova Írsko,
- dodávateľom poľnohospodárskych produktov,  priemysel (stavba lodí, elektrotechnika a i).
- od 1969 - nepokoje a ozbrojené zrážky, najmä v hlavnom meste Belfaste,príčiny- sociálne, národnostné a náboženské rozpory (Íri sú katolíci, anglické obyvateľstvo v Severnom Írsku protes­tanti). Írsko- sa vzdalo nárokov na územie Severného Írska-1998, občasné nepokoje pretrvávajú naďalej.

- Do­prava
- vnútri štátu- automobilová, železničná ( význam značne poklesol), pobrežná plavba (. kabotáž).
- spojenie so za. hraničím - vyspelá námorná a letecká doprava.
- s Francúzskom urýchľuje spojenie železničný dvoj- tunel pod Lamanšským prielivom.

- Cestovný ruch
- Londýn (Westminster),
- Stonehenge v juhozápadnom Anglicku,
- národné parky (Snowdonia vo Walese, Lake District ),
- univerzitné mestá (Oxford, Cambridge),
- kúpele rekreačné strediská na pobreží, ostrovoch , jazerné  oblasti , vidiecka kraji­na,

ÍRSKO
- hlavné mesto : Dublin
- v súčasnosti medzi hospodársky najrýchlejšie sa rozvíjajúce štáty (prívlastok-  keltský tiger).
- zaberá väčšinu ostrova Írsko,( zelený ostrov), vplyv vlhkého oceánskeho podnebia
- krajina bola dlhé obdobie pod nadvládou Veľkej  Británie (nezávislosti -1948).
- rovinaté územie s malou rozlohou ornej pôdy, nedostatok nerastných surovín
- nedostatok možnosti pre obživu obyvateľstva-dô­sledok- vysťahovalectvo (najmä do USA) 
- národnostné zloženie je takmer jednotné (Íri - potom­kovia Keltov tvoria 94 % obyvateľov).
- zamestnanosť službách, v priemysle,  v poľ­nohospodárstve, rybolove a námornej doprave.
- pasienky- chov hovädzie­ho dobytka a oviec, pestovanie: zemiakov, ľanu
- potravinár­stvo, textilná a strojárska výroba, nové odbory (elektronika).
- Dublin ( 1 mil.obyv.) jedno z najkrajších miest Európy, kultúrne pamiatky
- pobyty a turistika na vidieku.

BENELUX
- - tri hospodársky vyspelé západoeurópske štáty, rozohou malé, ale naj­hustejšie zaľudnené štáty v Európe, výhodná geografická poloha, ich územím prechádzajú dôležité dopravné spoje z vnútroze­mia (najmä z Nemecka) do prístavov pri Severnom mori.
- vlastnili kolónie,  Belgicko ( napr. Kongo, ) a Holandsko (napr. Indonéziu).
- po 2. svetovej vojne vytvorili Belgicko, Holandsko a Luxembursko colnú a hospodársku úniu ­Benelux.,- priekopníci hospodárskej spoluprá­ce v Európe.

BELGICKO
- hlavné mesto: Brusel
- rozlohou a počtom obyvateľov malá krajina patrí k hospodársky najvyspelejším v Európe.
- na severe Flámi (asi 5,8 mil)- hovoria jazykom podobným holandčine, na juhu - po francúzsky hovoriaci Valóni (asi 4,4 mil.).
- priaznivé prírodné pod­mienky prevažne roviny a pahor­katiny, na juhovýchode  Ardeny,
- mierne prímor­ské podnebie, dostatok zrážok a úrodné pôdy 
- poľnohospodárstvo- prevláda živočíšna výroba, chov ho­vädzieho dobytka nízka zamestnanosť
- priemysel- hutnícka a chemická výroba- prevažne dovážané suroviny, strojárstvo -svetová úroveň, staré tradície- textilná výroba (svetoznáme sú bruselské čipky).
- vyše polovice elektrickej energie- jadrové elektrárne, ostatok tepelné.
- najväčšie mesto štátu Brusel (1,1 mil, aglomerácia do 2 mil.)-priemyselné, obchodné a finančné stredisko, sídlo najvyšších orgánov Európskej únie, Antverpy- najdôležitejší prístav,
- najhustejšia železničná sieť na svete, morské pobrežie  rekreač­né strediská a kúpele,

HOLANDSKO
- hlavné mesto: Amsterdam
- dôležité postavenie vo svetovom obchode a hospodár­stve
- významná poloha pri ústí Rýna a ďalších riek do Severného mora,väčšina územia- nížiny, preliačiny. asi 40 % územia leží nižšie ako úroveň morskej hladi­ny, krajina bojujúca s morom
- získavanie novej pôdy, plytké zálivy ohradené hrádzami vysušili pomocou čerpadiel - polder.
- veterné mlyny: lúpanie jačmeňa a ry­že, lisovanie rastlinného oleja, mletie dovážaných kakao­vých bôbov, korenia, rezanie dreva.
- podnebie a pôdy sú vhodné na poľnohospo­dárstvo, prevláda- chov hovädzieho dobyt­ka, pestovanie-  krmovín a cukrovej repy, na poldroch: zemiaky, zelenina, obilie, kvety,( vývoz)
- priemysel- výrobky elektrotechnické a elektronické (napr. Phillips), potravinárske (tradičná výroba syrov a i.) a chemické, spracúvajú - domáce suroviny (zemný plyn - ťažba najväčšia v Európe),  dovážané (ropa, kakaové bôby, olejniny),výroba ocele a hliníka pre potreby strojárstva (lode, automobily, lietadlá).
- najhustejšie zaľudnené štáty, väčšina obyvateľov zamestnaná- obcho­d a iné služby, priemysel. - dožívajú  sa vysokého veku (viac než tisíc obyvateľov má nad sto rokov),
- v mestách 9/10 obyvateľov , veľa cudzincov (najmä Turkov a Maročanov)
- najväčšie mesto Amsterdam ( 1,1 mil.)- priemysel, prístav, medzinárodné letisko (Schiphol, na poldroch) , kultúrne, historické pamiatky. ( zaradené do Svetového kultúrneho dedičstva) zaujímavosť- brusiarne diamantov,
- Rotterdam - najväčší prístav sveta, veľké rafinérie ropy, lodenice a iný priemysel.
- Haag - sídlo kráľovského dvora, vlády, parlamentu a ďalších významných inštitúcií (Me­dzinárodný súdny dvor).
- námorná, riečna a letecká doprava - me­dzinárodný význam.

LUXEMBURSKO
- hlavné mesto Luxemburg
- patrí k najbohatším na svete, s vyso­kou životnou úrovňou obyvateľstva,
- priemyselný štát s významným hutníctvom, domáca ťažba železnej rudy (uhlie a koks dováža),
- väčšina produkcie – vývoz, významná výroba pneumatík a liekov,
- lesy pokrývajú asi1/3 územia
- Luxemburg- sídlo medzinárodných bánk a niekto­rých orgánov Európskej únie,
- mnoho cudzin­cov (asi 30 % obyvateľov, najviac Portugalci, Taliani ).
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Prírodné vedy » Geografia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.011