Obyvateľstvo Európy

Prírodné vedy » Geografia

Autor: diana
Typ práce: Referát
Dátum: 24.03.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 389 slov
Počet zobrazení: 16 983
Tlačení: 799
Uložení: 875

Obyvateľstvo Európy

Počet obyvateľov: asi 740 mil., počet obyvateľov rastie veľmi pomaly, ročne asi o 0,2% - predpokladá sa, že v r. 2030 bude mať nulový prírastok. Príčinami sú – nízka pôrodnosť, plánované rodičovstvo, lepšie vzdelanie, túžba po materiálnom bohatstve väčšia ako po rodine s deťmi,...

Hustota osídlenia
: 70 obyv./km², patrí k najhustejšie osídleným svetadielom. Súčasný stav je výsledkom dlhodobého a zložitého vývoja. V Európe prakticky nie sú oblasti, v kt. by prírodné podmienky úplne znemožňovali trvalé osídlenie – je osídlená vcelku rovnomerne. Napriek tomu však existujú územia s pomerne nízkou hustotou – sever E( Island, Škandinávia, Východoeurópska nížina), vyššie položené časti pohorí a čiastočne aj vnútrozemie Pyrenejského a Balkánskeho polostrova. Najviac zaľudnený je pás pozdĺž 50. rovnobežky v z. a str. E, Pádska nížina, pobrežie Stredozemného mora. Najvyššiu hustotu vykazujú malé štáty: Monako, Malta, Vatikán, San Maríno, Holandsko, Belgicko
Rasová štruktúra: rasovo je takmer jednotná –prevláda europoidná rasa , v posledných rokoch sa do vyspelých štátov Európy sťahujú utečenci z viacerých ázijských a afrických štátov( Afganistan, Irán, Pakistan, Alžírsko,...)

Wechselkurs Iranischer Rial (IRR) - Iran

Veková štruktúra:  vo väčšine európskych štátov sa asi najviac zo všetkých svetadielov odráža proces starnutia obyvateľstva. Vo veku do 15 rokov je asi 19% obyvateľstva, nad 65 rokov 14% obyvateľstva. Priemerný vek obyvateľa E je 73 rokov ( M: 68,5 rokov,  Ž: 76,6rokov)

Náboženská štruktúra
: ovplyvňuje nielen politiku a hospodárstvo, ale aj rodinný život. Prevláda  kresťanstvo : 60 - 95% obyvateľov jednotlivých štátov. Zahŕňa rímskych katolíkov – Španieli, Portugalci, Taliani, Poliaci, Slováci,...(str. a j. E), pravoslávny – Srbi, Bulhari, Rusi, Ukrajinci,...(jv. a v.E), protestanti – Nemci, Holanďania, sev. E, ( hl. z.E). Výnimku tvorí Albánsko, kde prevládajú moslimovia. v Bosne a Hercegovine sú tiež pomerne silne zastúpení. Pomerne vysoké je zastúpenie ľudí bez vyznania.

Jazyková a národnostná štruktúra
:  Z hľadiska jazykového sú takmer všetci obyvatelia E príslušníkmi indoeurópskej jazykovej rodiny. Najpočetnejšou skupinou sú Slovania ( v., str., jv. E), potom germánska j.sk. ( s., z., str. E), románska j. sk. ( j, z., jv.E ). Osobitnú skupinu tvoria ugrofíni – Maďari, Fíni, Estónci. Čo sa týka národov – najpočetnejšie sú: Rusi, Nemci, Taliani, Angličania, Francúzi. V E nájdeme pomerne veľa príkladov viacnárodnostných štátov ( Švajčiarsko, Rusko, ...), alebo naopak národov, ktorých príslušníci nežijú iba v jednom štáte ( Maďarsko,...)
Štáty s najväčším počtom obyvateľov:  Rusko, Nemecko, Francúzsko, Veľká Británia, Taliansko, Ukrajina, Španielsko, Poľsko, Rumunsko, Holandsko
Rozlohou najväčšie štáty: Rusko, Ukrajina, Francúzsko, Španielsko, Švédsko, Nemecko, Fínsko, Nórsko, Poľsko, Taliansko

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Prírodné vedy » Geografia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.014