Ťažba nerastných surovín na Slovensku

Prírodné vedy » Geografia

Autor: diana
Typ práce: Referát
Dátum: 25.03.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 924 slov
Počet zobrazení: 32 946
Tlačení: 693
Uložení: 654
Ťažba nerastných surovín
-  bohatá história v ťažbe nerastných surovín, dnes je väčšina zdrojov už vyťažená
-  vyznačuje sa vysokým podielom ľudskej práce, je dobrým zdrojom zamestnanosti, ale menej rentabilný – na tvorbe HDP sa podieľa iba 0,5%
palivovoenergetické suroviny – nedostatok, domáce zdroje ropy pokrývajú potrebu len 1%, zemný plyn asi 5% ( ropa – Záhorská nížina-Gbely, Láb, Východoslovenská nížina – nevyužíva sa, hnedé uhlie – Prievidza, Handlová, Nováky, postupné znižovanie ťažby)
rudy – situácia ešte menej priaznivá ako pri ťažbe energet. surovín, zrušené dotácie štátu , neefektívne prevádzky sa likvidujú, jediné ložisko, kde pokračuje ťažba je  Nižná Slanáželezná ruda, zabezpečuje asi 7-10% domácej spotreby
nerudy – najvýznamnejšie, väčšina pokrýva domácu spotrebu, nutné dovážať napr. kaolín, sklárske piesky, grafit, kremenec, vyvážame napr. vápence, cementárske suroviny, magnezit, dolomit, soľ
vápence, dolomity, cementárske suroviny: Rohožník, Horné Sŕnie, Ladce, Lietavská Lúčka, Gombasek, B.Bystrica, Bystré,...
magnezit: Jelšava, Lubeník, Lovinobana, sz. od KE (žiaruvzdorný materiál)
kamenná soľ: Prešov (Solivary), Zbudza (pri Michalovciach)
z ostatných nerudných surovín sa tu ťažia napr. žiaruvzdorné íly – Poltár, kremenec – B.Štiavnica, mastenec – Hnúšťa, keramické hliny – Pozdišovce, Modra, tehliarske hliny, štrky, piesky – neogénne usadeniny
ťažba nerastných surovín predstavuje výrazný vplyv na ŽP – záber pôdy, zmena reliéfu, prašnosť, hlučnosť,...
-  z celkovej ťažby SR na palivovoenergetické suroviny pripadá 12,5%, na rudy 2,1%, na nerudy 85,4% ( r. 2004)
 
Výroba a rozvod elektriny
-  energetický priemysel má dôležité postavenie v rámci každého štáty => zabezpečuje dodávky energie do všetkých odvetví hospodárstva a do domácností
-  založený hl. na neobnoviteľných zdrojoch, ich podiel na vyrobenej energii SR (r.2004):
  1. jadrové elektrárne – 63% energie ( Jaslovské Bohunice, Mochovce)
  2. tepelné elektrárne – 17% energie ( Zemianske Kostoľany, Vojany)
  3. vodné elektrárne – 15% energie ( Gabčíkovo, Čuňovo - Dunaj, Čierny Váh, Mikšová, Nosice, Madunice, Liptovská Mara – Váh – 19 elektrární, Ružín – Hornád , Dobšiná - Hnilec )
  4. elektrárne využívajúce plyn – 5% energie ( Bratislava)
- k lokálnym alternatívnym energetickým zdrojom môžeme zaradiť geotermálnu energiu – minimálne využívaná – napr. sídlisko Sever v Galante, vykurovanie skleníkov v obl. Podunajskej nížiny a veterné elektrárne, kt. u nás nemajú tradíciu – napr. v obci Cerová na Záhorí – 4  turbíny
-  výrobu elekt. energie zabezpečujú Slovenské elektrárne Bratislava, a.s., jej rozvod Západoslovenská energetika, a.s. BA, Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina a Východoslovenská energetika, a.s. Košice. V r.2002 vznikla Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Bratislava – umožňuje napojenie slov. siete a medzinárodnú rozvodnú sieť
 
Výroba kovov a kovových výrobkov
-  má na našom území dlhoročnú tradíciu ( Sl. rudohorie a Sl. stredohorie – železná ruda a farebné kovy, dnes je väčšina vyčerpaná)
hutníctvo železa – čierna metalurgia: U.S.Steel Košice, s.r.o (r.1998), využíva železnú rudu z Ukrajiny, č. uhlie z Česka a vápenec zo Sl. krasu. Vyrába železnú rudu, oceľ, automobilový plech, valcované výrobky a i. hutnícke výrobky
Železiarne Podbrezová, a.s. – ako vstupnú surovinu využívajú železný šrot, nedostatok ktorého kryjú dovozom z Kazachstanu. Vyrábajú valcovaný materiál ťahaný za studena, tvarované rúry pre automobilový priemysel
Hlohovec – Bekaert Slovakia, a.s. – výroba oceľových drôtov a káblov
farebná metalurgia : Žiar nad Hronom – hlinikáreň – Slovalco, a.s., Závod SNP, a.s., bauxit sa dováža z Maďarska, výroba hliníka, hliníkových odliatkov pre automobilové motory
z hľadiska ohrozenia kvality ŽP patrí enegetický a hutnícky priemysel k najväčším znečisťovateľom -  produkuje oxidy uhlíka, dusíka, síry, ale aj popolček, škváru,..., znečisťuje vodné toky – môže spôsobiť narušenie biologickej rovnováhy, problém s jadrovým odpadom,...

Chemický priemysel
-  v rámci priemyselnej výroby, jeho význam rastie, zaberá tretie miesto za strojárskym a hutníckym priemyslom
-  spracúva hlavne dovážané suroviny – ropa, zemný plyn, č. uhlie, soľ, síra, apatit,... z domácich je to napr. vápenec, soľ, drevo, hnedé uhlie, ropa, plyn
Slovnaft, a.s. Bratislava – najväčší podnik chem. priemyslu, vyrába pohonné látky, vykurovacie oleje, organické rozpúšťadlá, ...
Istrochem, a.s. Bratislava – vyrába fosfátové hnojivá, kyselinu sírovú, agrochemikálie,...
Nováky – výroba PVC plastov, suroviny pre farmaceutický priemysel, suroviny na  výrobu syntetického kaučuku
Duslo, a.s. Šaľa – hnojivá, gumárske chemikálie
Plastika Nitra, a.s. – výroba plastov – rúr
Slovenský hodváb, a.s. Senica, Slovakia, a.s. Humenné, Chemosvit, a.s. Svit, Strážske, Trnava, Nitra, Žilina – výroba syntetických vlákien
Chemolak, a.s. Smolenice, Primalex Slovakia, a.s. Dolný Kubín – náterové hmoty
gumárenský priemysel Matador, a.s. Púchov - pneumatiky, Dolné Vestenice – tesnenia pre karosérie áut, gumové časti do prevodoviek a tlmičov
výroba liečivZentiva, a.s. Hlohovec, Biotika, a.s. Slovenská Ľupča, Imuna, a.s. Šarišské Michaľany – infúzne roztoky, Martin, Nitra
kozmetické výrobkyAB Kozmetika, s.r.o Bratislava, De Miclén, s.r.o Levice, Palma Tumys, s.r.o Bratislava

Drevospracujúci, papierenský a polygrafický priemysel
-  patrí k najstarším odvetviam priemyslu (drevospracujúci pr. – tesárstvo, stolárstvo, vareškárstvo, rezbárstvo), dôležitý medzník – zavedenie píl v 18 st., výroba dosák a stavebného dreva
-  prvé papierne na našom území – pol. 19 st., papier sa vyrábal z handier , výroba z dreva až v r. 1868, najväčšie celulózky Uhorska  - Martin, Ružomberok, Žilina, papierne – Ružomberok, Harmanec, Slavošovce
drevospracujúci priemysel: lokalizácia píl sa sústreďuje hl. do podhorských a horských oblastí, pomerne zastaralá technológia, nižšia konkurencie schopnosť výrobkov, príchod nových investorov 
-  najväčšia a najmodernejšia píla – Liptovský Hrádok(Tatra Timber, s.r.o.)
drevospracujúce podniky: Vranov nad Topľou – Bukóza, a.s., B. Bystrica – Smrečina, a.s., Zvolen – Bučina, a.s., Žarnovica, Prešov, ...
výroba nábytku: Trnava, Spišská Nová Ves, Topolčany, Krupina, Bratislava, Žilina, ...
výroba papiera a celulózy: vyžaduje veľa vody, tržbou aj zamestnanosťou prevyšuje drevospracujúci pr., schopný presadiť sa aj na  zahraničnom trhu
strediská: Ružomberok, Štúrovo, Martin a Skalica (obaly), Gemerská Hôrka, Žilina (Tento, a.s.), Harmanec, Slavošovce,...
polygrafický priemysel: je najväčším spotrebiteľom papiera, zabezpečuje vydávanie novín, časopisov, kníh a ostatných tlačových materiálov, najvýznamnejšie tlačiarne vznikli vo veľkých mestách, väčšina je v rukách domácich podnikateľov
strediská: Bratislava, Trnava, Martin, Košice, B.Bystrica, Nitra, Prešov, Harmanec,...
-  celulózky, papierne a chemický pr. patria k najväčším znečisťovateľom ŽP – hl. znečistenie vôd, ale aj ovzdušia
 
Výroba skla, keramiky a stavebných hmôt
sklársky priemysel: má dlhodobú tradíciu, viaže sa na výskyt domácich surovín, je už odkázaný na dovoz z Čiech, prešiel značnou reštrukturalizáciou
-  vyrába úžitkové, dekoratívne predmety (veľká časť ide na export), technické sklo – v mnohých prípadoch zahraničná kapitálová spoluúčasť( sklenené vlákna, textílie, sklolaminát, obalové sklo, izolačné sklo, autosklá,...)
strediská: Lednické Rovné (Rona, a.s.), Poltár (Slovglass, a.s.), Trnava, Nemšová, Nová Baňa, Bratislava, Nitra, Čadca (vianočné ozdoby), ...
keramický priemysel a priemysel stavebných hmôt vychádzajú ešte stále hlavne z domácich surovín, rozsiahla škála výrobkov ( strešné krytiny, dlažby, cestné panely, obkladačky, pórobetónové materiály, tehly, cement, vápno,....)
strediská: Rohožník, Horné Sŕnie, Ladce, Lietavská Lúčka, Turňa nad Bodvou,...= cementárne, Zlaté Moravce, Lučenec = tehelne, Sereď, Lučenec,  Košice(Kerko,a.s.) = dlažba, Ivánka pri Nitre (Bramac strešné systémy, s.r.o), Nitrianske Pravno (Tondach- strešná krytina z pálenej hliny),  Zemianske Kostoľany, Šaštín-Stráže = pórobetónové materiály (tvárnice, preklady,...), Bratislava (Baumit, s.r.o., omietkové zmesy), Nová Baňa (Izomat ,a.s.-izolačné materiály)
 
Textilný a odevný priemysel
-  do pol. 19 st. prevládala domáca remeselná výroba ( pláteníctvo, tkáčstvo, ...), v pol. 20 st. dochádza k postupnému  nahradeniu manufaktúrami, v čase socialistic. hospodárstva rozvoj závodov, kt. poskytujú zamestnanie hl. pre ženy, v súčasnosti musia prekonávať problémy – výrobné zmeny, silná konkurencia, hl. ázijské krajiny, náročnejšie požiadavky odberateľov, rozšíril sa počet hl. menších súkromných prevádzok, kt. šijú najmä pre zahraničie, mnohé podniky sa orientujú na automobilový priemysel
-  väčšinu surovín musíme dovážať
-  v rámci textilného priemyslu rozlišujeme: bavlnárstvo, vlnárstvo, hodvábnictvo, pletiarstvo, zahraničný kapitál zastúpený minimálne
strediská: Levice, Ružomberok, Trenčín, Žilina, Kežmarok, B.Bystrica, Rajec(koberce)
odevný priemysel sa sústreďuje hl. v blízkosti spotrebiteľa, väčšie zastúpenie zahraničných spoločností
strediská: Púchov (Makyta, a.s.), Rožňava (Gemtex,a.s.), Bánovce nad Bebravou, Žilina, Prešov, Trenčín, Michalovce, Humenné, Svit,...
 
Kožiarsky a obuvnícky priemysel
-  rozvinul sa tiež z tradičných remesiel, na našom území pracovali viaceré garbiarne a kožušníctva
-  v súčasnosti je tento priemysel aj napriek zahraničnému kapitálu, reštrukturalizácii výroby a určitému oživeniu na ústupe
strediská: Liptovský Mikuláš ( Tatra-Leder, s.r.o, surové kože a polotovary pre ďalšie spracovanie), Trenčín (Kara, s.r.o. kožušiny), Bošany = kožiarske závody, Komárno (Rieker Obuv,s.r.o.), Partizánske (Rialto,s.r.o.), Bánovce nad Bebravou (Gabor, s.r.o), Martin (Ecco Slovakia, a.s.), Bardejov,...= obuv
 
Potravinársky priemysel
-  až do 19. st. bola štruktúra potravinárskej výroby na Slovensku veľmi jednoduchá – mlyny, pálenice, pivovary, pekárne,...
-  je pomerne  rovnomerne rozmiestnený, veľkovýroba je doplnená množstvom drobných prevádzok
-  v nížinách a v mieste produkcie poľnohosp. plodín sa nachádzajú cukrovary, mlyny, sladovne, konzervárne, vinárske závody, v mestách, kde je veľká spotreba sa nachádzajú pekárne, pivovary, čiastočne aj mliekárne, mäsozávody a hydinárske závody
-  patrí k najväčším zamestnávateľom v rámci priemyselnej výroby SR, jeho význam však klesá, tak ako klesá aj podiel na tržbách priemyslu
výroba nápojov: liehovarníctvo a vína – Nitra, Bratislava, Topolčianky, Slovenské Nové Mesto, ...Sereď ( Hubert, a.s.), Trenčín (Old Herold, s.r.o.), Liptovský Mikuláš (St. Nicolaus, a.s), Košice(Frucona, s.r.o.), pivovary – zahraničný kapitál, Heineken(41%) a SAB Miller(37%) trhu - Hurbanovo(Zlatý bažant), Rimavská Sobota(Gemer), Nitra(Corgoň), Topolčany(Topvar), Veľký Šariš(Šariš), nealko nápoje – Rajecká Lesná (Kofola,a.s.), viaceré značky minerálnych vôd (Korytnica, Santovka, Cígeľka, Salvator,...
mäsokombináty:  Rimavská Sobota(Tauris,a.s.), Humenné (Mecom, a.s.), B.Bystrica, Lučenec, hydinárske závody – Topolčany, Žilina, Cífer, Košice,
mliekárenský priemysel: zahraničný investory, Liptovský Mikuláš, Kežmarok, Galanta, BA(Rajo,a.s.), Michalovce, Levice, Veľký Meder, ...
pekárenské a cukrárenské výrobky: Prešov, Košice(Medea), Spišská Nová Ves(Cessi-cestoviny), Sereď, Trnava, BA( Kraft Foods Slovakia, a.s.-Figaro), Prievidza (Nestlé,s.r.o.),...
cukrovary: zahraničný kapitál, Dunajská Streda, Trenčianská Teplá, Sereď,  Rimavská Sobota,...
konzervárne a mraziarne: vývoz do zahraničia, Sládkovičovo, Nové Zámky, Žilina, Prešov
výroba rastliných tukov a olejov: Prievidza (Nestlé –polievky, omáčky, marmelády – Maggi, Carpathia), Bratislava (Palma Tumys, a.s. – oleje, margarín, mydlá,...)
mlyny: Pohronský Ruskov, Sládkovičovo, Šurany, BA, Piešťany, Spišská Nová Ves,...
 
Strojárenský priemysel
-  prvé väčšie podniky začínajú vznikať zač. 19. st., výraznejší rozmach nastáva až po r. 1945 – industrializácia Slovenska
-  takmer všetky podniky sa pretransformovali na akciové spoločnosti, ich štiepením vznikali nové, ale aj mnohé skončili v konkurze
-  vstup zahraničného kapitálu a zmena výrobných programov pozdvihli toto odvetvie na pozíciu najväčšieho odvetvia, s najvyšším podielom na tvorbe HDP
dopravné strojárenstvo: Volkswagen Slovakia, a.s., Bratislava ,PSA Peugeot Citroen Trnava ,KIA Motors Slovakia, s.r.o., Žilina , Tatravagónka, a.s., Poprad ,ŽOS Trnava, ŽOS Vrútky, Slovenské lodenice Komárno, a.s.,  Letecké opravovne - Trenčín
výroba ložísk: Skalica, Kysucké Nové mesto, Prešov, Považská Bystrica, Bytča, Dolný Kubín
-  ďalšie strediská: výroba kachieľ, krbov - Fiľakovo, zdravotná technika – Stará Turá, Piešťany(Chirana), výroba kotlov – Tlmače, Skalica, výroba práčok – Poprad(Wirlpool Slovakia, s.r.o.), poľnohospodárske stroje – Považská Bystrica, cestné a banské stroje – Detva, žeriavy – Brezno, Martin, Snina, vodoinštalačný materiál – Myjava, mincovňa – Kremnica (10% pre potreby SR)
-  Dubnica n. Váhom, Liptovský Mikuláš, BA, Kysucké Nové Mesto, Nitra, Lučenec, Michalovce, Trstená
elektrotechnický priemysel – má najvyššie zastúpenie firiem so zahraničnou majetkovou účasťou: Galanta(Samsung Elektronics Slovakia, s.r.o) – televízory, monitory, DVD prehrávače, Trnava(Sony Slovakia, s.r.o.), Trstená(OVP Orava, s.r.o., a diaľkové ovládače), Nižná(OTF, a.s.), Nové Mesto nad Váhom (CD-Rom a DVD nosiče – Emerson, a.s. ), Krompachy (Panasonic AVC N.S., s.r.o.- DVD rekordéry ), telefónne zariadenia – Liptovský Hrádok, Stropkov, elektromery – Michalovce, žiarovky, svietidlá – Nové Zámky (Osram Slovakia, a.s.), transformátory a elektroizolačný materiál - Bratislava
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Prírodné vedy » Geografia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.024